IniciACMÒrgans de govern › Fòrum Comarcal

Fòrum Comarcal

Joaquim Colomer
(2019-Actualitat)
 Jordi Xargay
(2008-2019)
Gonçal Serrate
(2004-2008)
Ramon Vall
(1996-2004)
Isabel Brussosa
(1993-1996)

Creació

L'any 1993 es crea el Fòrum Comarcal de l'ACM, com a òrgan que agrupa els consells comarcals de Catalunya. El president del Fòrum Comarcal és membre del Comitè Executiu. L'actual president del FC és en Joaquim Colomer, president del Consell Comarcal del Ripollès i regidor de Ripoll.

Funcions

- Representació a tots els nivells dels interessos de les comarques.

- Fixació de les directrius d'actuació generals en relació amb els consells comarcals.

- Promoció i elaboració d'estudis sobre problemes i qüestions comarcals.

- Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament els associats.

 

Els consells comarcals, l'administració necessària per als ajuntaments

Catalunya està composada per 947 municipis, tots ells amb les seves característiques i necessitats. Els consells comarcals del nostre país han estat al llarg d'aquesta legislatura claus per garantir que tots aquests municipis tinguin els ser- veis que es mereixen, independentment de les seves dimensions o la seva ubicació geogràfica.

Són la primera administració supramunicipal que dóna un suport molt important als ajuntaments. Al llarg d'aquest mandat, s'ha aconseguit que tots els consells comarcals formin part del Fòrum Comarcal. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la necessitat de fer un estudi rigorós que defineixi quines han de ser les compete`ncies que han de dur a terme.

El president del Fòrum Comarcal, l'alcalde de Palol de Revardit, Jordi Xargay, ha defensat aferrissadament delimitar el marc competencial dels 41 Consells comarcals més el Conselh Generau d'Aran. Aquest ens supramunicipal esdevé una administració prestadora de serveis clau per a molts municipis que per si sols no podrien fer-hi front.

Des de l'ACM es reivindica que els consells comarcals són la millor eina que tenim a Catalunya per pal·liar el desequilibri territorial. Els darrers 25 anys de gestió de les comarques, els consells comarcals han consolidat sentiments de pertinència i cohesió i han generat nombrosos exemples d'economia d'escala aplicats a favor del petit i mitjà municipi.

El Fòrum Comarcal segueix "defensant el manteniment del concepte territorial vegueria/diputació, municipi i comarca com a entitats locals pròpies de l'organització territorial a Catalunya". Cal recuperar el reconeixement de la comarca com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i els consells comarcals han de tenir l'autoritat suficient i les competències necessàries "per coordinar les diverses polítiques públiques i comunes en la seva demarcació, respectant sempre el principi de subsidiarietat".

 

Els efectes de la LRSAL

L'aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) impulsada pel govern central també va generar inquietud al responsables dels consells comarcals ja que ha generat dubtes jurídics cap a la gestió d'aquesta administració. Un motiu més per donar ple suport al recurs d'inconstitucionalitat presentat pels ajuntaments catalans per fer front a la (LRSAL).

 

Llibre dels 25 anys dels Consells Comarcals

llibre

 

Consulta el web dels 25 anys dels consells comarcals

www.consellscomarcals.cat