IniciACMÒrgans de govern › Fòrum Comarcal

Fòrum Comarcal

 

 

Presidències

Sònia Gràcia
(2023-actualitat)
Joaquim Colomer
(2019-2023)
 Jordi Xargay
(2008-2019)
Gonçal Serrate
(2004-2008)
Ramon Vall
(1996-2004)
Isabel Brussosa
(1993-1996)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creació

L'any 1993 es crea el Fòrum Comarcal de l'ACM, com a òrgan que agrupa els consells comarcals de Catalunya. El president del Fòrum Comarcal és membre del Comitè Executiu. L'actual presidenta del FC és la Sònia Gràcia, president del Consell Comarcal del Gironès i alcaldessa de Fornells de la Selva.

Funcions

- Representació a tots els nivells dels interessos de les comarques.

- Fixació de les directrius d'actuació generals en relació amb els consells comarcals.

- Promoció i elaboració d'estudis sobre problemes i qüestions comarcals.

- Qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament els associats.

 

Presidenta i executiva del Fòrum del Fòrum Comarcal

La darrera Assemblea del Fòrum de Comarcal va tenir lloc a la Seu de l'ACM el 28 de novembre de 2023 i va servir per escollir la nova presidenta. La presidenta del Consell Comarcal del Gironès, Sònia Gràcia, és elegida pel càrrec.

CàrrecNomConsell Comarcal
PresidentaSònia GràciaPresidenta del Consell Comarcal del Gironès
VocalFrancesc AlemanyPresident del Consell Comarcal del Maresme
VocalLaia BonellsPresidenta del Consell Comarcal del Moianès
VocalFrancesc CastanyerPresident del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
VocalEmilio CorderoPresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental
VocalSergi GuimeràPresident del Consell Comarcal del Montsià
VocalEloi HernàndezPresident del Consell Comarcal del Bages
VocalXavier LluchPresident del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
VocalEva MartínezPresidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat
VocalGlòria MarullPresidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà
VocalCarles PalauPresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell
VocalAntoni VillasPresident del Consell Comarcal de les Garrigues


Els consells comarcals, l'administració necessària per als ajuntaments

Catalunya està composada per 947 municipis, tots ells amb les seves característiques i necessitats. Els consells comarcals del nostre país han estat al llarg d'aquesta legislatura claus per garantir que tots aquests municipis tinguin els ser- veis que es mereixen, independentment de les seves dimensions o la seva ubicació geogràfica.

Són la primera administració supramunicipal que dóna un suport molt important als ajuntaments. Tots els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran formen part del Fòrum Comarcal. Des de l'ACM s'ha posat sobre la taula la necessitat de fer un estudi rigorós que defineixi quines han de ser les competències que han de dur a terme per delimitar el marc competencial dels 40 Consells comarcals més el Conselh Generau d'Aran. Aquest ens supramunicipal esdevé una administració prestadora de serveis clau per a molts municipis que per si sols no podrien fer-hi front.

Des de l'ACM es reivindica que els consells comarcals són la millor eina que tenim a Catalunya per pal·liar el desequilibri territorial. Els darrers 35 anys de gestió de les comarques, els consells comarcals han consolidat sentiments de pertinència i cohesió i han generat nombrosos exemples d'economia d'escala aplicats a favor del petit i mitjà municipi.

El Fòrum Comarcal segueix "defensant el manteniment del concepte territorial vegueria/diputació, municipi i comarca com a entitats locals pròpies de l'organització territorial a Catalunya". Cal recuperar el reconeixement de la comarca com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i els consells comarcals han de tenir l'autoritat suficient i les competències necessàries "per coordinar les diverses polítiques públiques i comunes en la seva demarcació, respectant sempre el principi de subsidiarietat".

 

Els efectes de la LRSAL

L'aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) impulsada pel govern central també va generar inquietud al responsables dels consells comarcals ja que ha generat dubtes jurídics cap a la gestió d'aquesta administració. Un motiu més per donar ple suport al recurs d'inconstitucionalitat presentat pels ajuntaments catalans per fer front a la (LRSAL).

 

Llibre dels 25 anys dels Consells Comarcals

llibre

 

Consulta el web dels 25 anys dels consells comarcals

www.consellscomarcals.cat