Inici › Alts càrrecs

Alts càrrecs

 
President
Lluís Soler

  

 

 

 

 

 

 

El President de l’ACM és escollit per l’Assemblea d’entre els seus membres. Actualment ostenta la Presidència el Sr. Lluís Soler, alcalde de Deltebre.

El President de l’ACM és també president del Comitè Executiu, i li correspon la representació legal de l’ACM.

Entre les seves funcions es destaquen:

 • Convocar i presidir el Comitè Executiu.
 • Proposar al Comitè Executiu el nomenament del Secretari General.
 • Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea i del Comitè Executiu.
 • Delegar atribucions, facultats, i funcions als vicepresidents/tes, vocals del Comitè Executiu, i al Secretari General.
 • La proposta dels plans d’actuació, pressupostos i projectes d’activitat als diversos òrgans que integren l’entitat.
 • La direcció superior dels serveis tècnics i administratius de l’Associació, impartint instruccions directament o a través del Secretari General.
 • La direcció superior del personal de l’Associació, impartint directrius i instruccions al Secretari General.

 

 Secretari General
Joana Ortega

 

 

 

 

 

 

 

La Secretària General de l’ACM dóna suport tècnic al President en l’exercici de la seva responsabilitat, en la planificació, organització i direcció superior de l’Associació. La Secretària General és nomenat pel Comitè Executiu a proposta del President. Actualment la Secretària General de l’ACM és la Sra. Joana Ortega.

Entre les funcions de la Secretària General es destaca:

 • El suport tècnic directe al President.
 • El comandament directe, organització i direcció de tot el personal dels serveis tècnics i administratius de l’Associació, respectant l’exercici de funcions de responsabilitat temàtica i professional per part de determinats càrrecs intermedis.
 • La direcció, supervisió i inspecció de tots els processos i sistemes de treball del personal de l’Associació, i la responsabilitat sobre la seva eficàcia, eficiència i productivitat i el seu constant millorament.
 • La capacitat de contractar i gestionar el personal de l’Associació.
 • La vigilància del permanent compliment de les normes legals i reglamentàries en el funcionament intern i en la prestació de serveis a les institucions associades.