Inici › Alts càrrecs

Alts càrrecs

PRESIDÈNCIA

 Presidenta
Meritxell Budó

  

 

 

 

 

 

 

El/La President/a de l’ACM és escollit per l’Assemblea d’entre els presidents dels ens locals associats. Actualment ostenta la Presidència l'Hble. Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga.

La Presidenta de l’ACM és també presidenta del Comitè Executiu i de la Comissió de Presidència, i li correspon la representació legal de l’ACM.

Entre les seves funcions es destaquen:

 • Convocar i presidir el Comitè Executiu i els òrgans col·legiats de l'ACM dels quals formi part.
 • Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea i del Comitè Executiu.
 • Nomenar un màxim de 5 Vicepresidents entre els membres del Comitè Executiu.
 • Delegar en els Vicepresidents, en la Secretaria General i en altres membres del Comitè Executiu i òrgans de l’ACM, les facultats que cregui oportunes, amb caràcter puntual o permanent.
 • L’ús de la firma social per signar documents públics o privats de subvencions, convenis de relació amb l’Associació, i convenis econòmics de qualsevol mena de quantitat econòmica que s’hagi de percebre, per qualsevol concepte, de qualsevol organisme o entitat pública o privada. Aquesta signatura podrà ser delegada a la Secretaria General.
 • L’ús de la firma social i la representació de l’Associació a tots els actes, judicials i extrajudicials en els quals tingui interès i davant de qualsevol autoritat, organisme o entitat pública o privada. Aquesta signatura podrà ser delegada a la Secretaria General.
 • La direcció superior de l’actuació de la Secretaria General.
 • La direcció superior del personal de l’Associació, directament o impartint directrius i instruccions a la Secretaria General.
 • La direcció superior dels serveis tècnics i administratius de l’Associació, impartint instruccions directament o a través de la Secretaria General.
 • La proposta de plans d’actuació, pressupostos i projectes d’activitats als òrgans competents de l’Associació, i l’aprovació de plans i projectes i les decisions d’impuls i prioritat de tots els que no són competència d’altres òrgans.
 • Qualsevol altra funció que li sigui delegada o atribuïda pels estatuts, per l’Assemblea i per Comitè Executiu, o que no estigui atribuïda a altres òrgans de l’ACM, sens perjudici d’allò establert en la normativa d’associacions.

 

VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA

 Vicepresident primer
Jaume Oliveras
 

  

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta primera de l’ACM dona suport a la Presidencia. És nomenat pel Comitè Executiu a proposta de la Presidenta. Actualment, el Vicepresident primer de l’ACM és el Sr. Jaume Oliveras.

Entre les funcions de la Secretària General es destaca:

 • Donar suport a la Presidència en l’exercici de les seves funcions directives i de representació institucional així com exercir les atribucions que li deleguin la Presidència i els altres òrgans de l’entitat.

 

SECRETARIA GENERAL

 Secretari General
Miquel Buch
 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretari General de l’ACM dóna suport tècnic al President en l’exercici de la seva responsabilitat, en la planificació, organització i direcció superior de l’Associació. El Secretari General és nomenat pel Comitè Executiu a proposta del President. Actualment la Secretària General de l’ACM és el Sr. Miquel Buch.

Entre les funcions de la Secretaria General es destaca:

 • El suport tècnic directe al President.
 • El comandament directe, organització i direcció de tot el personal dels serveis tècnics i administratius de l’Associació, respectant l’exercici de funcions de responsabilitat temàtica i professional per part de determinats càrrecs intermedis.
 • La direcció, supervisió i inspecció de tots els processos i sistemes de treball del personal de l’Associació, i la responsabilitat sobre la seva eficàcia, eficiència i productivitat i el seu constant millorament.
 • La capacitat de contractar i gestionar el personal de l’Associació.
 • La vigilància del permanent compliment de les normes legals i reglamentàries en el funcionament intern i en la prestació de serveis a les institucions associades.

 

 

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA

 Secretari General Adjunt
Sergi Penedès

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria General Adjunta de l’ACM dóna suport tècnic a la Secretaria General. La Secretaria General Adjunta és nomenat pel Comitè Executiu a proposta del President. Actualment, el Secretari General Adjunt de l’ACM és el Sr. Sergi Penedès.

Entre les funcions de la Secretària General es destaca:

 • Donar suport a la Secretaria General en l’exercici de les seves atribucions en tot allò en què sigui requerida per aquesta.
 • Realitzar les funcions que específicament li encomani la Presidència