IniciÀrea de ContigutsÀrea de Continguts › Sessió informativa sobre el Conveni d'...

Sessió informativa sobre el Conveni d'adhesió en relació amb actuacions destinades a la cancel·lació de deutes per a famílies en situació de pobresa energètica

SESSIÓ INFORMATIVA EN RELACIÓ AL conveni marc d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica

Marià Morera i Goberna, responsable de la gestió de Política Energètica de l’Agència Catalana del Consum, ha respost les qüestions que els ens locals tenen en relació al  Conveni d’adhesió adreçat a ens locals per finançar el reemborsament de despeses relatives a pobresa energètica».

Conveni signat el 18 de juliol entre l’ACM, la FMC i l’Agència Catalana de Consum per tal que els ens locals poguessin rescabalar les ajudes assumides amb fons propis de deutes pendents de les persones usuàries amb informe de risc d’exclusió residencial.

Alguns dels dubtes que s’han pogut respondre han estat:

a) Com es formalitzarà l’adhesió al conveni

- Si és un ajuntament de més de 20.000 habitants. Caldrà adjuntar:

  • Sol·licitud d’adhesió al conveni
  • Full de transparència bancària
  • Certificat de l’interventor/a

- Si es tracta d’un Consell Comarcal

  • Caldrà que els ajuntaments de la comarca que hagin assumit amb fons propi algun deute de subministrament de serveis bàsics facin arribar al Consell Comarcal un Decret d’Alcaldia en el qual es  manifesti la voluntat d’adherir-se al conveni, adjuntant-hi també, el certificat de l’interventor
  • El Consell per formalitzar el conveni cal que adjunti. 

             - Sol·licitud d’adhesió al conveni
             - Full de transparència bancària
             - Certificat de l’interventor/a
             - No es necessari que s’adjuntin les peticions d’adhesió dels diferents ajuntaments de la seva comarca

- Si es tracta d’un consorci de serveis socials (tots els ens consorciats han de ser ens públics)

  • Caldrà que els ajuntaments de la comarca que hagin assumit amb fons propis algun deute de subministrament facin arribar al Consell Comarcal un Decret d’Alcaldia en el qual manifestin la voluntat d’adherir-se al conveni, adjuntant-hi també, el certificat de l’interventor/a
  • El Consell per formalitzar el conveni cal que adjunti. 

             - Sol·licitud d’adhesió al conveni
             - Full de transparència bancària
             - Certificat de l’interventor/a

  • Adjuntar els estatuts de creació del consorci


b) Els conceptes subjectes a la subvenció són:

- Les aportacions efectuades per les entitats locals, durant l'any 2015, pel pagament de les factures de subministrament de serveis bàsics de les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, degudament acreditades pels Serveis bàsics d'Atenció Social.

- El deute pendent i no satisfet de l'any 2015 i abonat per l'ens local abans del 10 d'octubre de 2016, corresponent a les factures de subministrament de serveis bàsics de les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, degudament acreditat pels Serveis bàsics d'Atenció Social.

 

c) S’hi poden incloure factures corresponents a deutes de 2015 però abonades amb una partida del pressupost 2016?

Sí. També es tindran en compte les factures de consum del 2015 però que l’ens local paga amb pressupost 2016. Aquest pagament s’ha d’haver efectuat abans del 15 d’octubre de 2016.

I també s’inclouran aquelles obligacions reconegudes l’any 2015, evidentment en concepte de subministraments de serveis bàsics.

 

d) Els ajuntaments poden pagar els deutes directament a les empreses subministradores?

El que efectivament s’està assumint és el deute de la persona usurària i/o unitat familiar, sempre que els serveis socials bàsics puguin acreditar que la persona i/o unitat familiar es troba en situació de de risc d’exclusió residencial.

Per tant, si l’ens local prefereix fer el pagament directament a l’empresa subministradora no hi ha cap inconvenient.

 

e) Es pot assumir el deute d’una persona en risc d’exclusió residencial que no és titular del subministrament?

Sí, sempre i quan es pugui justificar i acreditar que la persona i/o unitat de convivència en situació de risc d’exclusió residencial visqui en l’habitatge en el qual s’ha contret el deute.  

 

f) Quan pagarà l’agència Catalana de Consum als ens locals?

La previsió que l’Agència Catalana de Consum ha fet de pagament és com a màxim fins a finals d’aquest any 2016.

 

g) Hi ha previsió per l’any 2016?

En principi hi ha previsió per assumir deutes de l’any 2016. Però a hores d’ara no se sap el pressupost que la Generalitat pot preveure.
El que si que està confirmat es que no serà a través d’un conveni sinó a través d’una addenda al Contracte Programa.