IniciCentral compresProductes › Lot 10. Pirineu

Lot 10. Pirineu

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Galo

Serra

F. Sales

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

720,00 €

684,28 €

670,00 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

720,00 €

843,95 €

824,00 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

600,00 €

889,57€

869,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

780,00 €

889,57 €

870,00 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

780,00€

946,59 €

924,00 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

660,00€

946,59 €

924,00 €

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

960,00€

1.241,21 €

1.220,00 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

960,00 €

1.311,54 €

1.285,00 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

720,00 €

1.368,56 €

1.335,00 €

Manteniment bàsic de salva escales

240,00 €

684,28 €

120,00 €

Manteniment avançat de salva escales

240,00 €

843,95 €

180,00 €

Manteniment prèmium de salva escales

240,00 €

889,57 €

250,00 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Galo

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Serra

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no opera per haver-se produït empat en la puntuació

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

   Galo

Serra

F. Sales

Contacte elèctric del limitador

75,00 €

63,00 €

62,36 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

120,00 €

52,11 €

63,83 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

122,00 €

50,21 €

45,35 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

32,00 €

66,57 €

72,49 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

17,00 €

35,28 €

40,46 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

80,00 €

82,07 €

61,27 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

110,00 €

42,00 €

41,39 €

Contactes de presència de portes de pis

54,00 €

74,56 €

50,37 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

70,00 €

74,56 €

52,64 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

119,00 €

94,01 €

76,93 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

180,00 €

120,00 €

119,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

80,00 €

84,00 €

83,65 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

30,00 €

52,84 €

39,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

150,00 €

110,00 €

107,00 €

Timbre d’emergència

90,00 €

53,66 €

108,00 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

270,00 €

206,00 €

365,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

150,00 €

246,03 €

178,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

  75,00 €

117,79 €

112,55 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

80,00 €

80,13 €

72,38 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

35,00 €

19,43 €

42,80 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

102,00 €

86,34 €

95,65 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

75,00 €

90,00 €

88,76 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

519,00 €

0,10 €

518,00€

Els preus no inclouen l’IVA.

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

Tipus de resposta / reparació màxim

Galo

Serra

F. Sales

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

2 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

2 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

 

Característiques lot 10 - ASCENSORES F. SALES

Oferta econòmica lot 10 ASCENSORS F. SALES

Característiques lot 10 - ASCENSORES GALO

Oferta econòmica lot 10 ASCENSORS GALO

Característiques lot 10 - ASCENSORES SERRA

Oferta econòmica lot 10 ASCENSORS SERRA

Empresa Dades de contacte

Ascensores Galo SL

Josep Roca

932 648 505 / 646 534 425

jroca.galo@orona.es

 

Ascensores Serra SA

Eduard Guillot

972 260 500 / 660 901 888

eduard.guillot@ascensors-serra.com

Ascensores F. Sales SL

Albert Perna

973 727 756 / 629 688 406

albert.perna@ascensorssales.com