Inici › Dictàmens, informes i consultes rellevants ...

Dictàmens, informes i consultes rellevants en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Criteris interpretatius destacats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya.

En la seva pàgina web publica totes les seves resolucions, i dedica un apartat a les més destacades. D’entre aquestes, una selecció de les més rellevants:

- Criteri interpretatiu de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) sobre el silenci administratiu davant d’una sol·licitud d’informació pública. Document aprovat pel Ple de la GAIP, de 7 de gener de 2016. Enllaç

- Resolució de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), d’11 de febrer de 2016, de finalització de la Reclamació 4/2016. Conceptes clau: Dret dels regidors i de les regidores a la informació municipal. Silenci administratiu. Entrada en vigor de la legislació de transparència. Ajuntament de Begues. Règims especials d'accés a la informació pública. Enllaç

- Resolució de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, d’11 de febrer de 2016, de finalització de la Reclamació 36/2015. Conceptes clau: Tasca complexa d’elaboració o reelaboració. Sol·licituds repetitives o abusives. Enllaç

 

Criteris interpretatius destacats del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno és l’organisme públic encarregat d’adoptar recomanacions per complir les obligacions que conté la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, i d’assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública, entre altres funcions. 

A continuació es poden consultar els informes i criteris interpretatius del CTBG:

- Informes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Enllaç

- Criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Enllaç

             - Criteri interpretatiu 6/2015: Causes d’inadmissió de sol·licituds d’informació: informació auxiliar i de suport. 

             - Criteri interpretatiu 4/2015: Publicitat activa sobre les dades del DNI i la signatura manuscrita. 

             - Criteri interpretatiu 2/2015: Aplicació dels límits al dret d’accés a la informació. 

             - Criteri interpretatiu 1/2015: Obligacions del sector públic estatal a facilitar informació sobre RPT i retribucions. 

 

Altres

- Dret d’accés a la informació pública. Anàlisi dels sis primers mesos (juliol-desembre 2015) del dret d’accés a la informació pública en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Secretaria de Transparència i Govern Obert, Departament d’Afers exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, febrer de 2016. Enllaç

- Consulta pública de la Comissió Europea sobre una proposta de Registre de Transparència Obligatori, de l’ 01/03/2016 a l’ 01/06/2016. Enllaç

 

Llibres, revistes i butlletins

 • VILLORIA, M., FORCADELL, X., et al. Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local, 1ª ed, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2015. ISBN: 978-84-9803-712-8. Enllaç 
 • Col·lecció Govern Obert: Enllaç
 • VILLORIA, M., La publicitat activa en la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern: possibilitats i insuficiències, 1ª ed., Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2014. ISBN: 978-84-393-9156-2. Enllaç
 • Obertura i reutilització de dades públiques. Enllaç
 • La justícia penal davant la corrupció. Enllaç
 • Monogràfic sobre transparència. Revista d’activitat parlamentària núm. 28. Setembre de 2015. Enllaç
 • Revista Española de Transparencia (RET). Núm. 1 Segon Semestre 2015. Enllaç
 • Carta Local, núm. 298, Revista de la Federación Española de Municipios y Provincias, març de 2016. Enllaç
 • ALMONACID, V., et al., Implantación práctica de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos, 1ª ed., El Derecho Editores, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-15573-71-5. 
 • Quanta transparència podem digerir? La mirada honesta sobre un mateix, els altres i el món que ens envolta, 1ª ed., Pagès editors, Lleida, 2015. ISBN: 978-84-9975-644-8
 • Butlletí Govern Obert. Enllaç
 • La percepció ciutadana sobre la transparència als Ajuntaments. GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Pública), març de 2016. Enllaç