Inici › Normativa de transparència

Normativa de transparència

Catalana

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Enllaç

 

- Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Enllaç

 

- Resolució JUS/2104/2105, de 21 de setembre, per la qual s'aproven els models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s'estableixen les condicions per a la seva presentació. Enllaç

 

- Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

- Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública (modificat pel Decret 239/2015, de 10 de novembre). Enllaç

 

- DECRET 239/2015, de 10 de novembre, pel qual es modifica el Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública. Enllaç

 

- Decret 102/2015, d’11 de juny, de nomenament dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública designats pel Parlament de Catalunya. Enllaç

 

Estatal

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Enllaç

 

- Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.Enllaç

 

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Enllaç

 

- Real Decret 919/2014, de 31 d’octubre, pel que s’aprova l’Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern. Enllaç

 

Comunitats autònomes

Andalusia: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Enllaç

 

Aragó: Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Enllaç

 

Decreto 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón. Enllaç

 

Decreto 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón. Enllaç

 

Illes Balears: Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. Enllaç

 

Illes Canàries: Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. Enllaç

 

Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana. Enllaç

 

Castella i Lleó: Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Enllaç

 

Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León.Enllaç

 

Comunitat Valenciana: Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.Enllaç

 

Ley 2/2016, de 4 de marzo, de modificación de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.Enllaç

 

Extremadura: Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.Enllaç

 

Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de cuentas abiertas para la Administración Pública Extremeña. Enllaç

 

Galicia: Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Enllaç

 

Regió de Múrcia: Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Enllaç

 

Comunitat Foral de Navarra: Ley Foral, 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Enllaç

 

Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Enllaç

 

La Rioja: Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. Enllaç

 

Castilla–La Mancha: Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla – La Mancha. Enllaç

 

Principat d’Astúries: Anteproyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias. Enllaç

 

País Basc: Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco. Enllaç

 

Ciutat de Melilla: en tràmit d’aprovació el Reglamento de Transparencia y acceso a la información pública. Enllaç

 

Unió Europea

 

- Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic. Enllaç

 

- Acord interinstitucional entre el Parlament Europeu i la Comissió Europea, relatiu al Registre de transparència sobre organitzacions i persones que treballen per compte propi que participen en l’elaboració i aplicació de les polítiques publiques de la Unió Europea. DOUE 19/09/2014. Enllaç

 

- Reglament (CE) núm. 1049/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2001, relatiu a l’accés públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió. Enllaç

 

- SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management): És una iniciativa conjunta de l'OCDE i la Unió Europea. El seu objectiu fonamental és enfortir les bases per a la millora de la gestió pública, i per tant recolzar el desenvolupament socioeconòmic a través de la construcció de les capacitats del sector públic, la millora de la governança horitzontal i millorar el disseny i la implementació de les reformes de l'administració pública. Enllaç