Inici › Reptes que ha d'afrontar el món local ...

Reptes que ha d'afrontar el món local fins l'any 2030

En els propers anys, el món local català, haurà d’afrontar grans reptes. Reptes com el canvi climàtic, la duplicació de la població urbana, les migracions, la igualtat de gènere, el preu i la incertesa de les matèries primeres, canvis de cicles econòmics, els canvis tecnològics, canvis democràtics amb l’increment de populismes,...

Tots ells tindran efectes directes en la manera de governar i en la gestió dels diferents serveis que ofereix el món local: habitatge, infraestructures, serveis bàsics, seguretat alimentaria, salut, educació, ocupació, seguretat i recursos naturals, entre d’altres.

Des del món municipal cal preveure aquests reptes i anticipar-se en aquests canvis que afectaran directament al món local.

L’any 2015, Nacions Unides va aprovar el que s’anomena l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament mundial sostenible, a través d’estimular l’acció en: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. Aquesta agenda global, s’erigeix com un paraigua on s’engloben la resta d’agendes globals:

 • L’Acord de París (COP21), sobre el canvi climàtic
 • La Nova Agenda Urbana, sobre aconseguir el desenvolupament urbà sostenible
 • L’Agenda d’Acció d’Addis Abeba, sobre el finançament i la creació d’un entorn propici a tots els nivells per al desenvolupament sostenible, mitjançant la promoció del creixement econòmic inclusiu, la protecció del medi ambient i el foment de la inclusió social.
 • El Marc d’Acció de Sendai per a la reducció del risc dels desastres

L’objectiu d’aquestes és enfortir i desenvolupar l’acció dels ODS en camps temàtics específics com el canvi climàtic, el desenvolupament urbà, el finançament al desenvolupament i la resiliència davant el risc de desastres, respectivament. Així doncs, l’objectiu vertebrador de la creació de les agendes globals és assolir el desenvolupament sostenible a escala planetària.

Les tres agendes més rellevants per a Catalunya són: Agenda 2030, l’Acord de París sobre el canvi climàtic i la Nova Agenda Urbana.

 

AGENDA 2030 I ELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Què és l’Agenda 2030?

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 - mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”- amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

Objectius d’Agenda 2030

L'Agenda 2030 conté 17 objectius globals i 169 fites associades a assolir en l’horitzó de l’any 2030. Aquests 17 objectius són anomenats Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20 (2012).

 • L’objectiu 11, és el que fa referència a aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (els objectius globals anteriors), els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

La implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als propers anys per avançar cap al desenvolupament sostenible. Aquesta agenda es concreta amb els ODS, amb una temporalització prevista fins l’any 2030, dels quals es deriven fites i indicadors que avaluen l’assoliment dels objectius proposats. Com que són objectius vàlids per a tots els països, alguns d’ells ja estaran d’entrada assolits a nivell de Catalunya, en canvi, d’altres ens ajudaran a orientar polítiques i accions per tal d’avançar cap a un major grau de sostenibilitat del país.

La resolució de Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030. Tot i que l’implementació de l’Agenda 2030 està liderada pels estats membres de les Nacions Unides, és important la implicació dels governs regionals i locals per enfortir i complementar la tasca dels propis estats o de les Nacions Unides a l’hora de d’aportar dades rellevants, així com de realitzar el desplegament, avaluació i monitorització dels ODS i de les seves fites i indicadors. L’existència d’indicadors a nivell regional i local permet identificar les necessitats específiques de cada territori i contribuir a la reducció de les desigualtats amb una gestió eficaç i eficient de la planificació i dels recursos.

És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, el 14 de febrer de 2017 i en el marc del Pla de Govern per a la XI legislatura, va acordar iniciar l’elaboració del Pla per a la implementació de l’Agenda 2030 i crear la Comissió Interdepartamental encarregada d'elaborar aquest Pla.

La Comissió Interdepartamental està composada per les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i s’integra en el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Les seves funcions són coordinar el procés d’elaboració del Pla, vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos ODS recollits a l’Agenda 2030, i validar la proposta final del Pla. Aquesta Comissió està integrada per una Comissió Tècnica, que té com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 

 • El CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible) és l’òrgan que assumeix el suport tècnic i material de la Comissió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica per facilitar l’exercici de les funcions que els corresponen, vetllar per la coherència entre els diversos ODS i assistir els departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar. 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

President: Ferran Rodés i Vila + 15 consellers/es

Director: Arnau Queralt

El CADS és l'òrgan d'assessorament estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la sostenibilitat, tasca que desenvolupa a través de la consulta i la participació d'experts i de la societat civil. El CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l’objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.

Els membres del CADS són persones de reconegut prestigi en l'àmbit acadèmic, institucional i empresarial, que reben el suport d'un cos tècnic integrat per professionals de la sostenibilitat.

Funcions:

 • Assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern.
 • Analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives a l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i l'economia verda, i formular propostes en aquests àmbits.
 • Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.
 • Assessorar el Govern en el disseny i l'execució d'actuacions per promoure l'educació per a la sostenibilitat.
 • Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya.

http://cads.gencat.cat/ca/inici

 

Compromís de l’Associació Catalana de Municipis amb l’Agenda 2030

Com a entitat municipalista de Catalunya, sent la veu del municipalisme català, l’ACM té representació en tots aquells organismes en els quals es vetlla pel compliment del Objectius del Desenvolupament Sostenible.

L’ACM es compromet a assolir com a pròpia l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Alhora es compromet a divulgar i donar-ne coneixement a tots els ens locals de Catalunya.