IniciCentral compresProductes › Lot 27. Projectes relacionats amb el medi am...

Lot 27. Projectes relacionats amb el medi ambient

Redacció de projectes d’obres, instal·lacions i la direcció d’obra i altres prestacions relacionades.

Els lots de redacció de pojectes i direcció d’obres s’han licitat en base al preu hora dels diferents professionals que poden intervenir. A continuació es relacionen les diferents categories professionals.

E.M.

Equip multidisciplinari

LLIC.

Llicenciats i titulats 2n i 3r cicle universitari i analista o equivalent

DIP.

Diplomats i titulats 1r cicle universitari. cap superior o equivalent

TEC.

Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d'ordinador o equivalent

DEL.P.

Delineant-projectista, cap de 2a i programador de maq. auxiliars o equivalent

DEL.

Delineant, tècnic de 1a, oficial 1a administratiu i operador d'ordinador o equivalent

DIB.

Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, gravador i conserge o equivalent

TEL.

Telefonista-recepcionista, oficial 1a oficis diversos i vigilant o equivalent

AUX.

Auxiliar tècnic, aux. administratiu, ordenança, personal de neteja i oficial 2.ª oficis diversos o equivalent

AJU.

Ajudant oficis diversos o equivalent

 

Els treballs a realitzar en el marc dels 4 lots provincials d’aquest grup són els que de forma introductòria es relacionen a continuació:

  • Projectes relacionats amb el medi marí i fluvial
  • Projectes relacionats amb la gestió agroforestal
  • Plans tècnics de gestió cinegètica
  • Plans i programes de gestió de residus
  • Estudi d’emissions de GEH
  • Projectes de restauració ambiental i paisatgística

Adjudicataris

e.m.

llic.

dip.

tec.

del.p.

del.

dib.

tel.

aux.

aju.

MEDIS, Eng. Amb. i Agroindustrial SLP

99,67

49,50

38,40

37,19

34,47

31,27

27,55

26,77

25,23

24,35

Vielca Medio Ambiente SL

114,77

57,00

44,22

42,83

39,69

36,00

31,72

30,83

29,05

28,04

Novotec Consultores, SL

99,50

51,00

38,81

42,50

39,69

36,00

31,72

30,82

29,05

28,04

OICOS Estratègia Ambiental  SL ( Abans OICOS Estratègia Ambiental SCP)

94,33

54,00

41,90

40,57

37,60

34,11

30,05

29,21

27,52

26,57

Engisic Solucions i Consulting SL

102,69

54,00

41,90

40,57

37,60

34,11

27,38

26,61

25,08

24,21

Lavaderos Europa SLU

120,00

55,00

45,00

45,08

40,00

35,00

33,00

32,00

30,00

29,00

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

MEDIS, Eng. Amb. i Agroindustrial SLP

Contracte inferior a 15.000 €

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Més valorada en criteris de judici de valor

Vielca Medio Ambiente SL

Més valorada per l'experiència

Aquest criteri no es pot aplicar per haver-se produït empat en la puntuació

 

Empresa Dades de contacte
Engisic Solucions i Consulting SL

Albert Herrero Casas

606 068 085

aherrero@engisic.com

Lavaderos Europa SLU

Juan Vicente Seder

662 654 324 / 977 547 006

seder@lavaderoseuropa.com

MEDIS, Eng. Amb. i Agroindustrial SLP

Josep Farreró Solés

619 709 860 / 972 306 481

jfarrero@medis.cat

Novotec Consultores, SL

Marta Corredor

667 169 892 / 935 202 034

marta.corredor@applus.com

OICOS Estratègia Ambiental  SL (Abans OICOS Estratègia Ambiental SCP)

Josep Rosell

699 290 875 / 938 743 594

jrosell@oicos.cat

Vielca Medio Ambiente SL

Constan Amurrio

963 604 285

constan.a@vielcamedioambiente.com