IniciCentral compresProductes › Lot 8. Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, G...

Lot 8. Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Noguera i Segrià

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Embarba

Kone

Otis Mobility (abans Zardoya)

F. Sales

Galo

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

462,50 €

417,00 €

507,24 €

540,00 €

720,00  €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

519,48 €

461,00 €

528,00 €

620,00 €

720,00 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

323,46 €

240,00 €

186,00 €

275,00 €

600,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

542,53 €

575,00 €

621,36 €

660,00 €

780,00 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

567,10 €

599,00 €

653,52 €

745,00 €

780,00 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

464,09 €

400,00 €

246,36 €

298,00 €

660,00 €

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

604,12 €

802,00 €

772,80 €

890,00 €

960,00 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

620,41 €

823,00 €

916,32 €

970,00 €

960,00 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

493,24 €

500,00 €

452,64 €

480,00 €

720,00 €

Manteniment bàsic de salva escales

370,05 €

231,00 €

69,00 €

120,00 €

240,00 €

Manteniment avançat de salva escales

434,02 €

252,00 €

124,80  €

180,00 €

240,00 €

Manteniment prèmium de salva escales

483,30 €

302,00 €

257,40 €

250,00 €

240,00 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

 

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Embarba

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Marvi

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

  Embarba

Kone

Zardoya

 F. Sales

Galo

Contacte elèctric del limitador

95,00 €

98,00 €

85,50 €

62,36 €

75,00 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

102,90 €

103,00 €

95,34 €

63,83 €

120,00 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

149,00 €

98,00 €

130,36 €

45,35 €

122,00 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

78,50 €

59,00 €

9,30 €

72,49 €

32,00 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

14,80 €

23,00 €

5,00 €

40,46 €

17,00 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

63,43 €

155,00 €

55,74 €

 61,27 €

80,00 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

43,00 €

92,00 €

70,00 €

41,39 €

110,00 €

Contactes de presència de portes de pis

68,94 €

77,00 €

70,20 €

50,37 €

54,00 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

155,12 €

85,00 €

87,62 €

52,64 €

70,00 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

155,12 €

131,00 €

 80,74 €

76,93 €

119,00 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

275,42 €

135,00 €

136,93 €

119,00 €

180,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

155,12 €

82,00 €

74,50 €

83,65 €

 80,00 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

120, 00 €

37,00 €

34,25 €

39,00 €

30,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

301,62 €

121,00 €

73,00 €

 107,00€

150,00 €

Timbre d’emergència

200,00 €

85,00 €

79,00 €

108,00 €

90,00 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

194,78 €

159,00 €

194,60 €

365,00 €

270,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

155,12 €

158,00 €

80,00 €

178,00 €

150,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

  49,35 €

94,00 €

78,00 €

 112,55€

75,00 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

164,00 €

105,00 €

73,00 €

72,38 €

80,00 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

54,00 €

35,00 €

4,00 €

42,80 €

35,00 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

101,85 €

75,00 €

89,00 €

95,65 €

102,00 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

65,65 €

84,00 €

57,00 €

88,76 €

75,00 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

220,00 €

395,00 €

196,00 €

518,00 €

519,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

 

Tipus de resposta / reparació màxim

Embarba

Kone

Zardoya

F. Sales

Galo

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

2 h

2 h

2 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

2 dies

2 dies

2 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

 

 

Característiques lot 8 - A. EMBARBA

Oferta econòmica lot 8 A.EMBARBA

Característiques lot 8 - ASCENSORES F. SALES

Oferta econòmica lot 8 ASCENSORES F. SALES

Característiques lot 8 - ASCENSORES GALO

Oferta econòmica lot 8 ASCENSORS GALO

Característiques lot 1 - KONE ELEVADORES

Oferta econòmica lot 1 - KONE ELEVADORES

Característiques lot 8 - ZARDOYA OTIS

- Oferta econòmica lot 8 ZARDOYA OTIS

Empresa Dades de contacte

A. Embarba SA

Alberto Martínez

952 176 517 / 619 635 583

amartinezaguilar@embarba.com

Kone Elevadores SA

Óscar Algeciras

932 660 167 / 625 074 403

oscar.algeciras@kone.com

Otis Mobility (abans Zardoya Otis SA)

Laura Ojeda Segrià

686 840 320 / 686 840 320

laura.ojeda@otis.com

lerida@otis.com

Ascensores F. Sales SL

Albert Perna

973 727 756 / 629 688 406

albert.perna@ascensorssales.com

Ascensores Galo SL

Josep Roca

932 648 505 / 646 534 425

jroca.galo@orona.es