Inici › És possible modificar un contracte menor d&...

És possible modificar un contracte menor d'obres d'import 39.000€ (IVA inclòs)?

Amb relació a la qüestió, sembla que l’opinió majoritària, de les veus que s’han pronunciat al respecte, s’inclinen per considerar que no és possible modificar un contracte menor superant els límits quantitatius que defineixen el contracte menor.

A títol d’exemple d’aquesta línia, trobem l’Informe núm. 4/2001 de la Junta Consultiva de Contractació de la Comunitat de Madrid. Ara bé, en ell, tampoc es formulen importants dissertacions, de per què hauria d’operar aquest límit en la modificació de contractes menors.

En la línia de les interpretacions més restrictives, tampoc pot ésser obviat que d’acord amb les obligacions en matèria de planificació de la contractació que els poders adjudicadors tenen atribuïdes d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, semblaria que en supòsits de contractes d’obres el preu dels quals es trobi al límit dels 40.000 euros, s’hauria de preveure que és plausible que el contracte en fase d’execució es pugui trobar davant determinades circumstàncies que motivin una futura necessitat de modificar el contracte o revisar-ne els amidaments el que comporti la superació d’aquest límit, el que justificaria la necessitat d’acudir d’inici a un procediment obert.

Per altra banda, tampoc pot ésser obviat –malgrat que la revisió d’amidaments no és una modificació de contracte- que de conformitat amb el règim de modificacions de contractes no previstes als plecs, aquestes modificacions només podran ésser portades a terme en aquells supòsits habilitants expressament previstos a l’article 205 de la LCSP 2017, és a dir: 1) quan es tracti d’afegir obres, subministraments i serveis en els termes i condicions previstos a l’apartat 2.a) de l’esmentat precepte o 2) quan la necessitat de modificar el contracte derivi de circumstàncies sobrevingudes, tot això sens perjudici dels supòsits previstos a l’article 204 de la LCSP 2017, en els que haurem d’estar al que determinin els plecs.

D’aquesta manera, amb relació al debat relatiu a l’adequació a la legalitat de la modificació, no serà el mateix que ens trobem davant la necessitat d’afegir nous amidaments a un contracte d’obra, supòsit que hagués pogut preveure’s perfectament quan ens trobem davant un contracte que per quantia es troba al límit de la contractació menor (per ex. 39.000 euros), que quan ens trobem davant un supòsit en el qual, la necessitat de modificació respon a causes totalment sobrevingudes i imprevisibles, de tal manera que amb relació al debat respecte a la qüestió, tal com és habitual que succeeixi en les qüestions jurídiques, és molt complicat emetre conclusions apriorístiques i regles generals, doncs les particularitats de cada supòsit concret, seran determinants a l'hora de resoldre una controvèrsia concreta.

En qualsevol cas, sembla que la majoria de veus que s’han pronunciat al respecte tendeixen a inclinar-se per considerar que no és possible la modificació dels contractes menors (incloem aquí també, la revisió d’amidaments) per damunt dels límits quantitatius que defineixen el contracte menor. Aquesta és l’opció jurídicament més segura i que relacionada amb les obligacions de planificació, motivaria l’elecció de procediments oberts en supòsits en els quals per quantia, el preu del contracte es trobi al límit dels llindars definits a l’article 118 de la LCSP 2017 i sigui previsible que en la seva execució es puguin donar circumstàncies que motivin la seva modificació.

Aquestes són les nostres consideracions que subjectem a qualssevol altres millor fonamentades en Dret.

Enllaços:

  • Informe núm. 4/2001 de la Junta Consultiva de Contractació de la Comunitat de Madrid. ENLLAÇ

Data de publicació: 11 d'octubre de 2021