Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

Juny

1 de juny

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/546/2023, de 30 de mayo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 23 de julio de 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/134/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1884/2023, de 18 d'abril, per la qual es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 (AG-23-092). ENLLAÇ.

Departament d'Interior: Servei Català de Trànsit:

 • RESOLUCIÓ INT/1887/2023, de 26 de maig, per la qual es modifica la Resolució INT/183/2023, de 24 de gener, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/1888/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances, que provenen de la convocatòria 2022 (ref. BDNS 699314). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ TER/1889/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2023 (ref. BDNS 699017). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/123/2023, de 30 de maig, de designació del senyor David Vila Ligero com a director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/120/2023, de 30 de maig, pel qual es mantenen vigents els criteris continguts en els acords del Govern de 25 d'abril i d'11 de juliol de 2017, en matèria de política fiscal corporativa de la Generalitat de Catalunya.  ENLLAÇ.

Maig

31 de maig

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Real Decreto 406/2023, de 29 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo; el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1842/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre una segona convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation, per les línies d'actuació 12.1.a i 12.1.b.i del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre (ref. BDNS 699036). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1849/2023, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers (ref. BDNS 698586). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. ENLLAÇ.

30 de maig

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO: Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.  ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2023, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable (Programa H2 PIONEROS) en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE SANIDAD:

 • Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la potenciación de la red española de ciudades saludables y la implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención.  ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1751/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 697147).  ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1820/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (ref. BDNS 697864).  ENLLAÇ.

Departament de Territori: Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran:

 • RESOLUCIÓ TER/1827/2023, de 23 de maig, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2023 (ref. BDNS 698042). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • EDICTE de 24 de maig de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1771/2023, de 23 de maig, per la qual s'incrementa el nombre de places del primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals. ENLLAÇ.

29 de maig

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Resolución de 16 de mayo de 2023, de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., por la que se publica la Resolución de 28 de abril de 2023, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. ENLLAÇ.

DOGC

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/130/2023, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i a la xarxa viària que preveuen els acords del Consell de Ministres de 24 d'agost de 2021, de 21 de setembre de 2021, de 27 de juny de 2022 i de 23 d'agost de 2022, pels quals es declara la Comunitat Autònoma de Catalunya "zona afectada greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de diferents incendis forestals o inundacions esdevinguts durant els mesos de juliol o setembre de 2021 o juny o juliol de 2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/1799/2023, de 24 de maig, de distribució a Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2023. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1804/2023, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al desenvolupament dels programes d'esport escolar 1, 2 i 3 (Gestió, PCEE i JEEC) del curs 2022-2023 (ref. BDNS 696601).  ENLLAÇ.

26 de maig

BOE:

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades de protección animal en 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Consorci Català pel Desenvolupament Local:

 • ANUNCI sobre licitació de l'Acord marc de serveis d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • ANUNCI sobre licitació de l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/129/2023, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/128/2023, de 22 de maig, de modificació de l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/1786/2023, de 23 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts de minimis per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada.  ENLLAÇ.

25 de maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. ENLLAÇ.
   
 • Ley 13/2023, de 24 de mayo, por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias. ENLLAÇ.

DOGC

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/1754/2023, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1731/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la participació de clubs esportius federats en competicions oficials en la temporada 2022-2023 (ref. BDNS 696748). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1742/2023, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci (ref. BDNS 696730). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1756/2023, de 16 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2023 (ref. BDNS 696052). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1791/2023, de 24 de maig, de nomenament del senyor Roger Buch Ros com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

24 de maig

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1732/2023, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/127/2023, de 22 de maig, per la qual es regula la formació del personal que treballa a les granges bovines. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415). ENLLAÇ.

Departament de Recerca i Universitats:

 • DECRET 96/2023, de 23 de maig, pel qual es nomena el doctor Jaume Puy Llorens rector de la Universitat de Lleida. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/1737/2023, de 19 de maig, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, feta pública per Resolució ACC/4107/2022, de 22 de desembre (ref. BDNS 666022). ENLLAÇ.

23 de maig

BOE:

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Resolución de 9 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, correspondiente al año 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/125/2023, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:

 • RESOLUCIÓ EXT/1721/2023, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de desenvolupament i d'educació global. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1729/2023, de 9 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2022 a 2025 (codi de conveni núm. 79002415012005). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1718/2023, de 18 de maig, de nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ.

22 de maig

BOE:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 • Sentencias: Pleno. Sentencia 35/2023, de 18 de abril de 2023. Recurso de inconstitucionalidad 825-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox del Congreso respecto del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Límites materiales de los decretos leyes: STC 17/2023 (suficiente justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana). ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/1704/2023, de 16 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència Catalana de Turisme:

 • RESOLUCIÓ EMT/1713/2023, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Bite i Mos, de reconeixement de l'excel·lència en la creació de contingut digital, la gestió de les xarxes socials i la difusió de continguts en l'àmbit gastronòmic i enològic. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ TER/1706/2023, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (ref. BDNS 695703). ENLLAÇ.

19 de maig

Departament de Recerca i Universitats: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca:

 • RESOLUCIÓ REU/1686/2023, de 15 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts al pràcticum Odisseu per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 695428). ENLLAÇ.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ per la qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda. ENLLAÇ.

18 de maig

DOGC

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1671/2023, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions per a la participació de clubs esportius federats en competicions oficials. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ORDRE ECO/121/2023, de 12 de maig, per la qual s'aprova l'aplicació del catàleg electrònic CATCOMP. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • DECRET 91/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1672/2023, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2022-2023 (ref. BDNS 694798). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1681/2023, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 694801). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/108/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/109/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova la programació de desenvolupament rural de Catalunya per al període 2023-2027. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1662/2023, de 12 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats per a l'any 2023 (ref. BDNS 694808).  ENLLAÇ.

17 de maig

BOE:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

 • Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, y por el que se modifican varias normas de ordenación ganaderas. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES:

 • Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1634/2023, de 2 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l'exercici 2023 (ref. BDNS 693460).  ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/1624/2023, de 10 de maig, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat. ENLLAÇ

16 de maig

BOE:

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Resolución de 8 de mayo de 2023, de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Resolución de 8 de mayo de 2023, de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se instrumenta la subvención nominativa en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para el fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1637/2023, d'11 de maig, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2023 (ref. BDNS 694492). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/1638/2023, de 8 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis general sotmesos al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026 (ref. BDNS 694135). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1622/2023, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars. ENLLAÇ.

15 de maig

Departament de la Presidència:

 • LLEI 8/2023, del 12 de maig, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilitació de la cobertura de llocs de treball amb funcionaris de carrera. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/1560/2023, de 17 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'incorporació d'un nou títol IX, relatiu al teletreball, a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015).  ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1597/2023, de 5 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d'habitatges en cessió d'ús Habitatcoop per a l'any 2023 (ref. BDNS 693455). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1613/2023, de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 693814). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/1553/2023, de 3 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (ref. BDNS 692879).  ENLLAÇ.

12 de maig

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. ENLLAÇ.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 11 de mayo de 2023, de la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones de 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1569/2023, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1601/2023, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats. ENLLAÇ.

11 de maig

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/111/2023, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d'Aran del dia 28 de maig de 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Agència Catalana de l'Aigua: RESOLUCIÓ ACC/1548/2023, de 4 de maig, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica i hidrològica en diverses unitats d'explotació. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/107/2023, de 9 de maig, pel qual es delimita un primer perímetre d'actuació sobre els habitatges buits que comportin l'incompliment de la funció social de la propietat, integrat pels municipis que es relacionen a l'annex. ENLLAÇ.

 Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1575/2023, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2023-2024 (ref. BDNS 693000). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1576/2023, de 4 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional i per a l'elaboració de catàlegs de béns protegits per al període 2023-2025 (ref. BDNS 693001). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1570/2023, de 5 de maig, de renovació total dels membres del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/110/2023, de 8 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2023 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, i també sobre la gestió i el control d'aquests pagaments. ENLLAÇ

10 de maig

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Real Decreto 342/2023, de 9 de mayo, por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1545/2023, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE). ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/1556/2023, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1550/2023, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital per a l'any 2023 (ref. BDNS 692383). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1552/2023, de 28 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per al període 2023-2024 (ref. BDNS 692301). ENLLAÇ.

9 de maig

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.  ENLLAÇ.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 5 de mayo de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/467/2023, de 28 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a estudios de viabilidad de proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- NextgenerationEU. (Programa Geotermia Profunda). ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1537/2023, de 28 d'abril, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 691698). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/1535/2023, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2023 (ref. BDNS 692425). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1527/2023, de 27 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives per a l'any 2023 (ref. BDNS 692018). ENLLAÇ.

8 de maig

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1514/2023, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/106/2023, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1513/2023, de 24 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 692014). ENLLAÇ.

Departament de Recerca i Universitats: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca:

 • RESOLUCIÓ REU/1524/2023, de 2 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic 2022-2023 (APA) (ref. BDNS 692196). ENLLAÇ.

5 de maig

BOE:

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 4 de mayo de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones locales a celebrar el 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 4 de mayo de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones locales a celebrar el 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 6/2023, del 3 de maig, de modificació de la Llei 8/2022, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1498/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial.  ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/97/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris de Catalunya realitzades durant l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/100/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE ACC/101/2023, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ACC/137/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals de l'Alimentació de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1510/2023, de 2 de maig, per la qual es fa pública la segona convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) (ref. BDNS 692305). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1499/2023, de 19 d'abril, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya .ENLLAÇ.

4 de maig

BOE:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • Extracto de la Orden EFP/440/2023, de 24 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2023, para la creación de una red estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • DECRET 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE EMT/104/2023, de 3 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials en l'àmbit de l'Administració de Justícia a Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1481/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 691534). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/101/2023, de 2 de maig, pel qual s'impulsa la implementació de l'ajut de 100 euros en concepte de material escolar per a alumnes de primària en centres sostinguts amb fons públics i es determinen les línies bàsiques per executar-lo. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Institut Català d'Energia:

 • RESOLUCIÓ ACC/1490/2023, de 26 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions de minimis per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP) corresponents a 2023 (ref. BDNS 691533). ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • ORDRE SLT/98/2023, de 28 d'abril, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/1482/2023, de 18 d'abril, de cessament del senyor Amadeu Farré Morell com a subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ECO/1483/2023, de 18 d'abril, de cessament de la senyora Berta Llobera Corbella com a Intervenció Adjunta per al Control de Subvencions i Ajuts de la Direcció General de la Intervenció del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ.

3 de maig

BOE:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • Orden EFP/440/2023, de 24 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2023, para la creación de una red estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 88/2023, de 2 de maig, de cessament de la senyora Marta Martorell i Camps com a directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 89/2023, de 2 de maig, pel qual es nomena la senyora Anna Maria Molina Cerrato directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

Tribunal Constitucional:

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 718-2020, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, contra diversos preceptes del Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (sentència). ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya: Sindicatura de Comptes:

 • RESOLUCIÓ 77-2023, per la qual es fa públic l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Conselh Generau d'Aran del 28 de maig del 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1464/2023, de 25 d'abril, de modificació de la Resolució EMT/3872/2022, de 7 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2023 (DOGC núm. 8813, de 15.12.2022). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1465/2023, de 26 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2023 (ref. BDNS 691124). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1447/2023, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional i per a l'elaboració de catàlegs de béns protegits. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1450/2023, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1452/2023, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/1469/2023, de 27 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la programació de música en viu de caràcter professional. ENLLAÇ.

2 de maig

DOGC

Departament de Recerca i Universitats:

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: RESOLUCIÓ REU/1445/2023, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts pràcticum Odisseu (Odisseu). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/96/2023, de 27 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que presten les empreses que pertanyen a l'UTE Sant Boi, Barcelona y Otros, en línies de la comarca del Baix Llobregat i el Barcelonès. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1312/2023, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització (ref. BDNS 687300). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1456/2023, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital. ENLLAÇ.

Administració electoral: Juntes electorals provincials:

 • EDICTE d'1 de maig de 2023, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Conselh Generau d'Aran 2023. ENLLAÇ.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2022 (ref. BDNS 690422). ENLLAÇ.

1 de maig

MINISTERIO DE SANIDAD:

 • Resolución de 22 de abril de 2023, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio-programa con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration EU. ENLLAÇ.

Abril

29 d'abril

BOE

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 28 de abril de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones locales a celebrar el 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.

28 d'abril

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

 • Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2023, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • RESOLUCIÓ TER/1402/2023, de 25 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (ref. BDNS 690907). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1430/2023, de 24 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble. ENLLAÇ.

27 d'abril

BOE:

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de abril de 2023, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, del Plan de Vivienda 2002-2005 y del Plan de Vivienda 2005-2008. ENLLAÇ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Decreto-ley 1/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2023 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU para el ejercicio 2023. ENLLAÇ.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Instrucción 4/4023, de 26 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma y Provinciales en relación con las elecciones de 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Territori:

 • ORDRE TER/91/2023, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.  ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1403/2023, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 689956). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1404/2023, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (SOC-FI) (ref. BDNS 689955). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1405/2023, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 690156).ENLLAÇ.

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • RESOLUCIÓ EXT/1407/2023, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2023 de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior per al suport al funcionament ordinari de les entitats, per a l'organització d'activitats de cohesió de la comunitat catalana, per a l'organització d'activitats de projecció exterior de Catalunya, per a activitats docents d'ensenyament de les llengües catalana i/o occitana (denominada aranès a l'Aran), i per a infraestructures i equipaments (ref. BDNS 690081). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/94/2023, de 25 d'abril, pel qual es fa públic l'índex de preus percebuts agraris corresponents al 2022, als efectes de l'actualització de les rendes de contractes de conreu. ENLLAÇ.

Departament de Cultura:

 • DECRET 84/2023, de 25 d'abril, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 •  ACORD GOV/96/2023, de 25 d'abril, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, el Museu Molí Paperer, a Capellades (Anoia), i se'n delimita l'entorn de protecció.ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/97/2023, de 25 d'abril, pel qual es declara el Corpus de Sitges Festa Patrimonial d'Interès Nacional. ENLLAÇ.
   
 •  ACORD GOV/99/2023, de 25 d'abril, pel qual es crea el Programa temporal per implementar un paquet de mesures de xoc per a l'impuls i la millora dels coneixements de català, adreçat exclusivament a les persones que treballen a les administracions públiques. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1412/2023, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ACORD GOV/93/2023, de 25 d'abril, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya. ENLLAÇ.

26 d'abril

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Resolución de 12 de abril de 2023, de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2023, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las Comunidades Autónomas.ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/1395/2023, de 21 d'abril, per la qual s'aprova l'abonament, als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, dels imports previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Recerca i Universitats:

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: RESOLUCIÓ REU/1382/2023, de 20 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a l'estudiantat universitari de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1364/2023, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 689584). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1386/2023, de 22 d'abril, per la qual s'autoritza l'aplicació de normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica davant la situació catastròfica de sequera. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/1401/2023, de 24 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023 (ref. BDNS 690149). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1380/2023, de 20 d'abril, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ.

25 d'abril

BOE:

CORTES GENERALES:

 • Resolución de 20 de abril de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2023, de 28 de marzo, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Resolución de 19 de abril de 2023, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Economia i Hisenda: Agència Tributària de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ECO/1365/2023, de 17 d'abril, per la qual es regula el procediment per a utilitzar la transferència bancària com a mitjà de pagament en la gestió recaptatòria dels tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1335/2023, de 13 d'abril, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 688751). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EDU/1336/2023, de 13 d'abril, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 688752). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1359/2023, de 19 d'abril, per la qual es convoquen determinats ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2023 (ref. BDNS 689432). ENLLAÇ.

Consell de Garanties Estatutàries:

 • RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2023, per la qual es fa pública l'elecció de la senyora Maria Jesús Larios Paterna com a vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries. ENLLAÇ.

24 d'abril

DOGC

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • RESOLUCIÓ EXT/1334/2023, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d'entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 686082). ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • RESOLUCIÓ TER/1339/2023, de 17 d'abril, de cessament de la senyora Maria Merce Santmarti Miro com a directora dels Serveis Territorials a Barcelona. ENLLAÇ.

22 d'abril

BOE

MINISTERIO DE CONSUMO:

 • Extracto de la Orden de 19 de abril de 2023, del Ministerio de Consumo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2023, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por Orden SCO/3703/2005, de 25 de noviembre, y modificadas por la Orden SCO/2237/2006, de 26 de junio. ENLLAÇ.

21 d'abril

BOE:

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Corrección de errores de la Instrucción 3/2023, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre el acceso telemático a las copias del censo electoral por los representantes de las candidaturas electorales proclamadas. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/388/2023, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, Proyectos Singulares Alumbrado Municipal. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la Orden de 18 de abril de 2023 por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2023. ENLLAÇ.
   
 • Extracto de la Orden del 17 de abril del Ministerio de Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial correspondientes al año 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1324/2023, de 19 d'abril, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 1/2023, de 17 d'abril, per la qual es deixen sense efectes les mesures aplicables als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19 i es concreten determinats aspectes del règim general de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.  ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/1328/2023, de 13 d'abril, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació d'interns en centres penitenciaris i alliberats condicionals durant l'any 2023 (ref. BDNS 688742). ENLLAÇ.

20 d'abril

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Corrección de errores de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 80/2023, de 18 d'abril, pel qual es regula l'Inventari de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera en l'àmbit local i el procediment de suspensió de pagament de subvencions i de transferències davant l'incompliment. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation-EU. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1323/2023, de 17 d'abril, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables al Programa Esport Blanc Escolar que promou el Consell Català de l'Esport, amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i dels nou consells esportius i comarcals del Pirineu. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1310/2023, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC - CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA) (ref. BDNS 688579).ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ACORD GOV/91/2023, de 18 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions mínimes per formalitzar els convenis que concretin els plans educatius d'entorn i el finançament de les actuacions relacionades. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1313/2023, de 17 d'abril, per la qual es convoca la mesura d'ajut a la collita en verd de raïm per vinificar, per a la campanya 2023 (ref. BDNS 688580). ENLLAÇ.

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/1315/2023, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 688389). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1294/2023, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a centres territorials d'arts visuals de Catalunya per al període 2023-2024 (ref. BDNS 688203). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1295/2023, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2023 (ref. BDNS 688200). ENLLAÇ.

Departament de Territori: ACORD GOV/92/2023, de 18 d'abril, de cessament i designació d'un vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona. ENLLAÇ.

19 d'abril

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/88/2023, de 18 d'abril, per a l'impuls d'un acord de claredat per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.  ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1289/2023, de 14 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2023 (ref. BDNS 688208). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/1290/2023, de 13 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 688044). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/1287/2023, de 14 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 688210). ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya: Oficina Antifrau de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ OAC/ADM/477/2023, de 13 d'abril, de nomenament de la senyora Maria Begoña Ballvé Jerez com a directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. ENLLAÇ.

18 d'abril

BOE:

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Instrucción 2/2023, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre la presentación y gestión electrónica de las excusas presentadas por las personas designadas para integrar las Mesas electorales. ENLLAÇ.
   
 • Instrucción 3/2023, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre el acceso telemático a las copias del censo electoral por los representantes de las candidaturas electorales proclamadas. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1269/2023, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2023 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2023-2024 (ref. BDNS 687648). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1277/2023, de 12 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria del Premi I a la Innovació de la Xarxa d'oficines de turisme de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1298/2023, de 17 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria del Reconeixement del Dia de l'Empresa 2023 de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.

17 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/81/2023, de 12 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en matèria d'afers religiosos. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/85/2023, de 13 d'abril, per la qual es garanteixen els serveis essencials en l'àmbit de l'Administració de Justícia a Catalunya. ENLLAÇ.

Síndic de Greuges:

 • RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2023, de cessament de la senyora Maria Jesús Larios Paterna com a adjunta del Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2023, de nomenament de la senyora Aida Covadonga Rodríguez Giménez com a adjunta del Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • ACORD GOV/87/2023, d'11 d'abril, pel qual es designa la senyora Eva Doya Le Besnerais delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a França.  ENLLAÇ.

14 d'abril

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/362/2023, de 5 de abril, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría-Intervención, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1330/2022, de 29 de diciembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/363/2023, de 5 de abril, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo en el marco de la estabilización de empleo temporal, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1328/2022, de 23 de diciembre.  ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/364/2023, de 5 de abril, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1329/2022, de 29 de diciembre. ENLLAÇ.​​

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 • Pleno. Sentencia 17/2023, de 9 de marzo de 2023. Recurso de inconstitucionalidad 735-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Límites materiales de los decretos leyes: suficiente justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en la reforma del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1244/2023, de 12 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria dels Premis iFest. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1245/2023, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 687024). ENLLAÇ.

13 d'abril

BOE:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 208/2023, de 28 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección.  ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre de 2022, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 76/2023, d'11 d'abril, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Montferri i de Rodonyà. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 77/2023, d'11 d'abril, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Manresa i de Sant Fruitós de Bages. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/78/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2023-2024. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/84/2023, d'11 d'abril, pel qual s'aprova l'Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/1215/2023, d'11 d'abril, per la qual es declara la sortida de l'estat d'alerta per sequera hidrològica de la unitat d'explotació de l'estany de Banyoles. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/85/2023, d'11 d'abril, pel qual s'aprova l'Estratègia del Pirineu i se'n defineix la governança. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/1203/2023, de 5 d'abril, per la qual s'obre convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en règim de concert social, en l'àmbit de les persones amb discapacitat. ENLLAÇ.

12 d'abril

BOE:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Orden ICT/1363/2022 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 22 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/73/2023, de 4 d'abril, per la qual es publiquen les bases reguladores dels guardons del Reconeixement del Dia de l'Empresa. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • DECRET 74/2023, d'11 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions i gratificacions de les persones que participen en les eleccions al Conselh Generau d'Aran de 2023, i altres despeses de funcionament vinculades a la gestió electoral.  ENLLAÇ.
   
 • DECRET 75/2023, d'11 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions i gratificacions de les persones que participen en les eleccions a les entitats municipals descentralitzades de 2023, i altres despeses de funcionament vinculades a la gestió electoral. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/1096/2023, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici de 2023 (ref. BDNS 685591). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/1140/2023, de 29 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 686170).  ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1178/2023, de 29 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de beques a les persones participants a les cases d'oficis del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (SOC – BEQUES BARRIS) (ref. BDNS 686383). ENLLAÇ.

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/1182/2023, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2023 (ref. BDNS 686384). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1193/2023, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1194/2023, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions biennals als centres territorials d'arts visuals de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1195/2023, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1119/2023, d'1 d'abril, de nomenament de la senyora Natàlia Ferré Giró com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

11 d'abril

DOGC

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • ORDRE EXT/72/2023, de 4 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de la convocatòria de l'any 2023 de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior per al suport al funcionament ordinari de les entitats, per a l'organització d'activitats de cohesió de la comunitat catalana, per a l'organització d'activitats de projecció exterior de Catalunya, per a activitats docents d'ensenyament de les llengües catalana i/o occitana (denominada aranès a l'Aran) i per a infraestructures i equipaments. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1141/2023, de 29 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l'espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o televisió, en català o en aranès, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 686157). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1122/2023, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions per a nuclis R+D (ref. BDNS 685754). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1125/2023, de 27 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 684459). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1147/2023, de 30 de març, per la qual es convoquen les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024 (ref. BDNS 685705). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/1146/2023, de 4 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrícola comuna 2023-2027 corresponents a 2023 (ref. BDNS 686287). . ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

 • RESOLUCIÓ DSO/1151/2023, de 3 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 686210).  ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1132/2023, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2023 (ref. BDNS 686084). ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya: Oficina Antifrau de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ OAC/ADM/439/2023, de cessament del senyor Joan Xirau Serra com a director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya. ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre la segona convocatòria pública d'ajuts Xpande Digital per al desenvolupament de plans d'acció en màrqueting digital internacional, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

5 d'abril

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/329/2023, de 4 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Orden CUD/330/2023, de 28 de marzo, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por la utilización de su repertorio y el contenido de la memoria económica que debe acompañar a las tarifas generales. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 3 de abril de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL:  

 • Real Decreto 266/2023, de 4 de abril, por el que se dispone el cese de don Ignacio de Loyola de Domingo Valenzuela como Subsecretario de Política Territorial. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 267/2023, de 4 de abril, por el que se dispone el cese de don Fernando Galindo Elola-Olaso como Director General de Cooperación Autonómica y Local. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 268/2023, de 4 de abril, por el que se dispone el cese de doña Alejandra del Río Novo como Directora del Gabinete de la Ministra de Política Territorial. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 269/2023, de 4 de abril, por el que se nombra Subsecretario de Política Territorial a don Fernando Galindo Elola-Olaso. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 270/2023, de 4 de abril, por el que se nombra Directora General de Cooperación Autonómica y Local a doña Alejandra del Río Novo. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 271/2023, de 4 de abril, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de Política Territorial a doña Eva María Cuesta Cano. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Real Decreto 274/2023, de 4 de abril, por el que se ratifica el cese de don Javier Senent García como Presidente de Cruz Roja Española. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 275/2023, de 4 de abril, por el que se ratifica el nombramiento como Presidenta de Cruz Roja Española de doña María del Mar Pageo Giménez. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Resolución de 28 de marzo de 2023, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de la edición 2023-24 del Programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales ("Platea"). ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/70/2023, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027.  ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1092/2023, de 29 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents (ref. BDNS 685301). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/63/2023, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE EDU/64/2023, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE EDU/65/2023, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE EDU/66/2023, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2021-2022.  ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/78/2023, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2023. ENLLAÇ.

Consorci Administració Oberta de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, per la qual s'obre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'assistència en la implantació i ús dels serveis digitals de l'AOC realitzada pels consells comarcals de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran per a l'any 2023 (ref. BDNS 684166). ENLLAÇ.

4 d'abril

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Elecciones. Convocatoria: Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Instrucción 1/2023, de 30 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), tras la modificación llevada a cabo por la Ley Orgánica 12/2022. ENLLAÇ.

DOGC:

 • Departament de la Presidència: DECRET 61/2023, de 28 de març, sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals de 2023ENLLAÇ.
 • Departament de la Presidència: DECRET 62/2023, de 28 de març, de convocatòria de les eleccions al Conselh Generau d'Aran de 2023ENLLAÇ.
 • Departament de la Presidència: DECRET 65/2023, de 28 de març, pel qual es convoquen les eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de 2023ENLLAÇ.

 

Departament de la Presidència:

 • DECRET 63/2023, de 28 de març, de normes complementàries no econòmiques per a la celebració de les eleccions al Conselh Generau d'Aran de 2023. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 64/2023, de 28 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Conselh Generau d'Aran de 2023 (ref. BDNS 684997). ENLLAÇ.
   
 • DECRET 66/2023, de 28 de març, de normes complementàries no econòmiques per a la celebració de les eleccions a les entitats municipals descentralitzades de 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/67/2023, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2022-2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/68/2023, de 31 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrícola comuna 2023-2027.  ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1089/2023, de 24 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2023 (ref. BDNS 684806). ENLLAÇ.
   
 •  RESOLUCIÓ CLT/1090/2023, de 24 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional per a l'any 2023 (ref. BDNS 684805).  ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1091/2023, de 24 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2023 (ref. BDNS 684804).  ENLLAÇ.

1 d'abril

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR:

 • Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. ENLLAÇ.

DOGC

Departament de Drets Socials:

 • Agència Catalana de la Joventut: RESOLUCIÓ DSO/1062/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1067/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 23 de març de 2023, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/935/2023, de 16 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d'alt interès cultural (ref. BDNS 682548).  ENLLAÇ.

Març

31 de març

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/1050/2023, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a nuclis R+D. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/1056/2023, de 27 de març, per la qual s'estableix el Programa per crear i implementar l'Observatori del Suïcidi de Catalunya. ENLLAÇ.

29 de març

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal. ENLLAÇ
   
 •  Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto-ley 3/2023, de 28 de marzo, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo.  ENLLAÇ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

 • Real Decreto 210/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Maria Eugènia Gay Rosell como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 216/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña a don Carlos Prieto Gómez. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 212/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de don Francisco Martín Aguirre como Secretario General de la Presidencia del Gobierno. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 219/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Secretaria General de la Presidencia del Gobierno a doña Judit Alexandra González Pedraz. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 233/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Gámez Gámez como Directora General de la Guardia Civil. ENLLAÇ
   
 •  Real Decreto 234/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Directora General de la Guardia Civil a doña María de las Mercedes González Fernández. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/56/2023, de 24 de març, per la qual es regula l'adhesió d'entitats a la Xarxa Emprèn. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ PRE/1010/2023, de 23 de març, per la qual es fa pública la concessió de la quarta edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2022. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1018/2023, de 24 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents. ENLLAÇ

28 de març

BOE:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

 • Real Decreto 200/2023, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Reyes Maroto Illera como Ministra de Industria, Comercio y Turismo. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 201/2023, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Carolina Darias San Sebastián como Ministra de Sanidad. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 202/2023, de 27 de marzo, por el que se nombra Ministro de Industria, Comercio y Turismo a don Héctor José Gómez Hernández. ENLLAÇ
   
 •  Real Decreto 203/2023, de 27 de marzo, por el que se nombra Ministro de Sanidad a don José Manuel Miñones Conde. ENLLAÇ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los I Premios de bienestar emocional en el ámbito educativo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, de 23 de marzo de 2023 por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 652/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2023, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/53/2023, de 22 de març, per la qual es modifica l'Ordre EDU/142/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021. ENLLAÇ
   
 • ORDRE EDU/54/2023, de 22 de març, per la qual es modifica l'Ordre EDU/98/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2020-2021. ENLLAÇ

27 de març

BOE:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Orden CUD/290/2023, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, centros educativos de carácter público, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/965/2023, de 8 de març, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2023, per a la concessió de beques i d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder (ref. BDNS 682459). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/1005/2023, de 24 de març, per la qual s'ordena la suspensió temporal de la navegació i del bany a l'embassament de Sau. ENLLAÇ

24 de març

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Centre de la Propietat Forestal: RESOLUCIÓ ACC/969/2023, de 17 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 682812). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • DECRET 58/2023, de 23 de març, de nomenament d'un membre del Consell de Garanties Estatutàries. ENLLAÇ
   
 • DECRET 59/2023, de 23 de març, de nomenament dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. ENLLAÇ

23 de març

BOE

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la Orden de 16 de marzo de 2023 por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondiente al año 2023. ENLLAÇ

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 para el programa VIOPET. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Interior:

 • DECRET 57/2023, de 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/53/2023, de 21 de març, pel qual s'aprova el Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya 2023-2032. ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • ACORD GOV/55/2023, de 21 de març, pel qual es crea la Comissió de Recerca Educativa. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/63/2023, de 21 de març, pel qual s'aprova el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033, i es declaren d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest Programa. ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ ACC/952/2023, de 17 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l'any 2023 (ref. BDNS 682813). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ ACC/953/2023, de 16 de març, per la qual es convoquen els ajuts per a 2024 corresponents a la Intervenció Sectorial Vitivinícola per a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027 per a les operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros, en el marc del Pla estratègic de la Política agrícola comuna (ref. BDNS 681657). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/51/2023, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès. ENLLAÇ

22 de març

BOE:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 189/2023, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven. ENLLAÇ

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. ENLLAÇ

MINISTERIO DE IGUALDAD:

 • Real Decreto 194/2023, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/50/2023, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023 (ref. BDNS 682709). ENLLAÇ

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/932/2023, de 19 de març, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

21 de març

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se crea el Registro de planes de igualdad de las Administraciones Públicas y sus protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/49/2023, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases per a la concessió del Premi I a la Innovació de la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/914/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans. ENLLAÇ

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/915/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució DSO/2427/2021, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/913/2023, de 2 de març, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, feta pública per Resolució ACC/3632/2022, d'11 de novembre (ref. BDNS 659258). ENLLAÇ

19 de març

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 4/2023, del 16 de març, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/847/2023, de 2 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga i modificació de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/892/2023, de 15 de març, per la qual es modifiquen els annexos 1, 2, 3 i 10 de la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/893/2023, de 14 de març, per la qual es convoquen per al 2023 els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a les despeses efectuades l'any 2022 en les seves funcions com a entitats col·laboradores de l'Administració (ref. BDNS 681810). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/901/2023, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l'any 2023 (ref. BDNS 681492). ENLLAÇ
   
 • Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals: RESOLUCIÓ CLT/860/2023, de 10 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió, i per a la subtitulació en català de la seva programació (ref. BDNS 681574). ENLLAÇ

18 de març

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera. ENLLAÇ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2023 de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

17 de març

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.  ENLLAÇ.
   
 • LLEI 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/876/2023, de 9 de març, per la qual s'obre procediment de convocatòria oberta per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (ref. BDNS 681573). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/45/2023, de 15 de març, per la qual es convoquen eleccions a vocals de les comissions rectores dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides vitivinícoles de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/881/2023, de 10 de març, per la qual es convoquen subvencions per al finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna per adaptar-los als requisits establerts al Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU, corresponents a 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 681224). ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • DECRET 52/2023, de 14 de març, de cessament de la senyora Neus Pociello i Cayuela com a directora executiva de l'Institut Català de les Dones. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 53/2023, de 14 de març, pel qual es nomena la senyora Èlia Soriano i Costa directora executiva de l'Institut Català de les Dones. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • RESOLUCIÓ TER/882/2023, de 9 de març, de cessament del senyor Albert Gómez Ametller com a subdirector general d'Explotació Viària. ENLLAÇ.

16 de març

BOE:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2023 de la Dirección General del Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 628/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • DECRET 46/2023, de 14 de març, sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l'exterior. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/46/2023, de 13 de març, per la qual s'aprova el Pla de gestió de la pesca al cap de Creus. ENLLAÇ.

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/51/2023, de 14 de març, pel qual s'aprova el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027. ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/863/2023, de 14 de març, de nomenament de la senyora Neus Pociello Cayuela com a personal eventual del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ.

Departament de Recerca i Universitats:

 • DECRET 48/2023, de 14 de març, de cessament de la senyora Cristina Gelpí Arroyo com a secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 49/2023, de 14 de març, pel qual es nomena la senyora Laura Román Martín secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 50/2023, de 14 de març, pel qual es nomena la senyora Laia Arnal Arasa directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • EDICTE de 13 de març de 2023, d'informació pública sobre la proposta de modificació de diverses àrees bàsiques de salut.  ENLLAÇ.

15 de març

DOGC:

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/843/2023, de 9 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2023-2024. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • RESOLUCIÓ EXT/786/2023, de 6 de març, de nomenament del senyor Pau Mas Codina com a director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. ENLLAÇ.

14 de març

BOE:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. ENLLAÇ.
   
 • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del PRTR. ENLLAÇ.
 • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/829/2023, de 6 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) (ref. BDNS 680830). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/830/2023, de 8 de març, per la qual es convoca l'ajut temporal excepcional destinat a les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna corresponents al PDR 2014-2022 (mesura 22) (ref. BDNS 680820).  ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/837/2023, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals dels boscos de titularitat privada per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/815/2023, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a entitats de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic per a l'any 2023 (ref. BDNS 680419). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/816/2023, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 680421). ENLLAÇ.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2023, per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 680887). ENLLAÇ.

13 de març

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/243/2023, de 8 de marzo, por la que se amplía el plazo para la aprobación de la relación de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo en el marco de estabilización del empleo temporal a la subescala de Secretaría-Intervención, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1330/2022, de 29 de diciembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/244/2023, de 8 de marzo, por la que se amplía el plazo para la aprobación de la relación de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1329/2022, de 29 de diciembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/245/2023, de 8 de marzo, por la que se amplía el plazo para la aprobación de la relación de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1328/2022, de 23 de diciembre. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/808/2023, de 7 de març, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/811/2023, de 7 de març, per la qual es convoca la X edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 680422). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/810/2023, de 2 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (ref. BDNS 680524). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/812/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó (ref. BDNS 674696). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/817/2023, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 679903). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/743/2023, de 3 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya (ref. BDNS 679560). ENLLAÇ.

10 de març

DOGC:

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/792/2023, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió i per a la subtitulació en català de la seva programació. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/785/2023, de 6 de març, de cessament de la senyora Claudia González Riega com a personal eventual del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ

 

9 de març

DOGC:

Departament d'Economia i Hisenda:

 • DECRET 36/2023, de 7 de març, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • DECRET 37/2023, de 7 de març, pel qual es crea l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. ENLLAÇ.

 Departament d'Educació:

 • ACORD GOV/49/2023, de 7 de març, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/763/2023, de 2 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2023 (ref. BDNS 679894). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/770/2023, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2023 (ref. BDNS 679485). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ACORD GOV/45/2023, de 7 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d'Automoció. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ACC/761/2023, de 28 de febrer, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (ref. BDNS 662394). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/762/2023, de 28 de febrer, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió dels ajuts a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 652288). ENLLAÇ.

8 de març

BOE:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

 • Real Decreto 157/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la repoblación de las explotaciones en caso de vaciado sanitario en ovino y caprino por medidas de emergencia ante viruela ovina y caprina. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 23 de febrero de 2023, por la que se convocan los Premios Nacionales de Comercio Interior 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/41/2023, d'1 de març, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/733/2023, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte.  ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/3872/2022, de 7 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2023 (DOGC núm. 8813, de 15.12.2022). ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • ACORD GOV/43/2023, de 7 de març, pel qual s'aprova el Pla Integral d'Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/44/2023, de 7 de març, pel qual s'aprova la Declaració institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/750/2023, de 6 de març, per la qual s'obre la convocatòria semestral per a la concessió de subvencions per a programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social (ref. BDNS 679963). ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria: Memorial Democràtic:

 • RESOLUCIÓ JUS/745/2023, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2023, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 679179). ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • RESOLUCIÓ TER/736/2023, de 16 de gener, de cessament de la senyora Maria Dolors Tella Albareda com a directora dels Serveis Territorials a Lleida. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/692/2023, de 28 de febrer, de publicació de l'acord del Ple del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de creació dels consells territorials com a òrgans de participació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i d'aprovació i publicació del seu Reglament de règim intern. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/691/2023, de 28 de febrer, per la qual es fan públics els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al primer semestre de l'any 2022, d'aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió forestal i de la seva publicació. ENLLAÇ.

7 de març

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Presidencia del Instituto para la Transición Justa, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el ejercicio 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/42/2023, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant les convocatòries de vaga general previstes per al dia 8 de març de 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/715/2023, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, fetes públiques per la Resolució ACC/3636/2022, de 17 de novembre. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/711/2023, de 2 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell de Relacions Laborals. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/712/2023, de 2 de març, de cessament i nomenament d'una vocal de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. ENLLAÇ.

6 de març

BOE:

MINISTERIO DEL INTERIOR: Mesas electorales. Dietas:

 • Orden INT/212/2023, de 1 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales. ENLLAÇ.

TRIBUNAL DE CUENTAS:

 • Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2023, por la que se modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015. ENLLAÇ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 1. Ley 1/2023, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, en relación con la adopción de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/684/2023, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023 i 2024 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 677833). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/681/2023, de 28 de febrer, de cessament de la senyora Maria Dolors Miravet Masip com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

3 de març

BOE:

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.ENLLAÇ.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Junta Electoral Central, por la que se crea el sello electrónico "La Junta Electoral de Zona".ENLLAÇ.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA:

 • Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica para su adaptación al régimen económico de energías renovables y evolución del comité de agentes del mercado. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Recerca i Universitats:

 • DECRET 34/2023, de 28 de febrer, pel qual es nomena la doctora Eulàlia de Nadal Clanchet rectora de la Universitat Pompeu Fabra. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/42/2023, de 28 de febrer, pel qual es ratifica el nomenament de la doctora Àngels Fitó i Bertran com a rectora de la Universitat Oberta de Catalunya. ENLLAÇ.

2 de març

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Corrección de errores de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2023 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2023. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la resolución de 28 de febrero de 2023 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes a 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/628/2023, de 27 de febrer, per la qual s'ordena la publicació de la relació d'entitats municipals descentralitzades i del nombre de vocals que els corresponen. ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • ACORD GOV/34/2023, de 28 de febrer, pel qual s'aprova l'Estratègia de drets humans del Govern de la Generalitat. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/633/2023, de 13 de febrer, per la qual es convoquen els Premis ADR Justícia 2023 (ref. BDNS 676407). ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/634/2023, de 27 de febrer, per la qual es determina la quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau. ENLLAÇ.

Departament de Recerca i Universitats:

 • DECRET 31/2023, de 28 de febrer, de cessament del senyor Xavier Aldeguer Manté com a director general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • ACORD GOV/40/2023, de 28 de febrer, de cessament de la senyora Yolanda Lejardi Estévez com a directora gerenta de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/41/2023, de 28 de febrer, de nomenament del senyor Xavier Pérez i Berruezo com a director gerent de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/596/2023, de 22 de febrer, per la qual s'aprova la Guia per a la realització d'auditories sobre l'eficiència hidràulica d'un servei d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua. ENLLAÇ.

1 de març

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. ENLLAÇ.
   
 • Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. ENLLAÇ.
   
 • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Real Decreto 155/2023, de 28 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Ignacio Carnicero Alonso-Colmenares como Director General de Agenda Urbana y Arquitectura. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 156/2023, de 28 de febrero, por el que se nombra Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda a don José Ignacio Carnicero Alonso-Colmenares. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Drets Socials:

 • ORDRE DSO/39/2023, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/618/2023, de 20 de febrer, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (ref. BDNS 678120). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/619/2023, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 674917). ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • DECRET 30/2023, de 28 de febrer, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès - Terrassa - Manresa. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/32/2023, de 28 de febrer, pel qual es modifica l'Acord GOV/123/2021, de 3 d'agost, pel qual s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista Castelldefels - Sitges - el Vendrell (C-32). ENLLAÇ.

Febrer

28 de febrer

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/37/2023, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022. ENLLAÇ.

27 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/185/2023, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/34/2023, de 20 de febrer, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior, s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • RESOLUCIÓ TER/610/2023, de 8 de febrer, relativa a l'àmbit d'actuació de determinades autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor.  ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/571/2023, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni núm. 79001195011996). ENLLAÇ

24 de febrer

Bon dia,

BOE:

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Junta Electoral Central, por la que se publica su composición. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Extracto de la Resolución 01/2023, de 17 de febrero 2023, por la que se aprueba la Primera Convocatoria de subvenciones de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. a favor de Entidades Locales para el fomento del uso de la bicicleta a través de inversión en infraestructura ciclista. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ORDRE ECO/33/2023, de 21 de febrer, d'aprovació de l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública i de les eines de licitació electrònica integrades, el Sobre digital i l'Oferta telemàtica. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/556/2023, de 22 de febrer, per la qual s'aprova el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2023. ENLLAÇ.

23 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN:

 • Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2023 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la Innovación E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC).ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/533/2023, de 20 de febrer, de nomenament de membres del Jurat d'Expropiació de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ACORD GOV/27/2023, de 21 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/534/2023, de 6 de febrer, de cessament de la senyora Montserrat Bonastre Bertran com a supervisora de comptabilitat i control de la Direcció General de la Intervenció del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ACORD GOV/29/2023, de 21 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. ENLLAÇ.

22 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Real Decreto 130/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Isabel Pardo de Vera Posada como Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 131/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco David Lucas Parrón como Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Real Decreto 132/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese de don Isaías Táboas Suárez como Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 133/2023, de 21 de febrero, por el que se nombra Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a don Francisco David Lucas Parrón. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 134/2023, de 21 de febrero, por el que se nombra Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora a don Raül Blanco Díaz. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 15 de febrero de 2023, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca actividad formativa centralizada del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/459/2023, de 14 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2023 per a la concessió d'ajuts pluriennals a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos 2023-2024 (ref. BDNS 676669).ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/506/2023, de 17 de febrer, per la qual es regula el procediment de constitució i funcionament de les taules locals de planificació, el procediment de constitució i funcionament de les comissions de participació en la programació de l'oferta educativa i el procediment de constitució i funcionament de les unitats de detecció. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024. ENLLAÇ.

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/521/2023, de 3 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves, que provenen de la convocatòria de l'any 2022 (ref. BDNS 674935). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/374/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a galeries d'art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya (ref. BDNS 674701). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/375/2023, de 6 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a galeries d'art per a la programació d'exposicions a Catalunya (ref. BDNS 674751). ENLLAÇ.

21 de febrer

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. ENLLAÇ.
   
 • Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/465/2023, de 16 de febrer, derogatòria de la Resolució TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s'adopten mesures excepcionals per a la flexibilització de la impartició presencial de la formació professional per a l'ocupació. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/485/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676586). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/486/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676587). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/488/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 676584). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/466/2023, de 17 de febrer, per la qual es designa un vocal de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. ENLLAÇ.

20 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos:

 • Resolución de 15 de febrero de 2023, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/450/2023, de 14 de febrer, per la qual s'actualitzen les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de reproducció a Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/451/2023, de 13 de febrer, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/456/2023, de 9 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2023 (ref. BDNS 676340). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/453/2023, de 10 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 675868). ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria: Memorial Democràtic:

 • RESOLUCIÓ JUS/457/2023, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. ENLLAÇ.

18 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se establecen instrucciones relativas al calendario de aplicación de los procedimientos para financiar la cancelación de obligaciones pendientes de pago a proveedores de determinadas Entidades Locales y al contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en el ámbito de dichos procedimientos. ENLLAÇ.

17 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/133/2023, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 1/2023, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, i del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb relació a l'adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/30/2023, de 14 de febrer, per la qual es creen els Premis iFest i se n'aproven les bases reguladores. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/436/2023, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació", referent a les inversions del Component 23, "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses" a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, per a l'any 2023 (ref. BDNS 676341). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/425/2023, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la creació d'organitzacions de productors/es pesquers/es i d'associacions d'organitzacions de productors/es pesquers/es reconegudes en l'àmbit català, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), corresponents a l'any 2023 (ref. BDNS 676035). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/429/2023, de 14 de febrer, de cessament del senyor Manuel-Josep Vila Motlló com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

16 de febrer

BOE:

 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2021 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. ENLLAÇ.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA:

 • Circular 1/2023, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 4/2019, de 27 de noviembre, por la que se establece la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/27/2023, de 13 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/403/2023, de 14 de febrer, de declaració oficial de la influença aviària a Catalunya i de delegació de competències a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia en matèria de declaració dels focus i adopció de mesures de lluita contra la influença aviària. ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ ACC/404/2023, de 10 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local de la pesca regulats a l'annex 4 de l'Ordre ACC/276/2022, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la pesca (GALP) en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027, s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local (ref. BDNS 675696). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/410/2023, de 13 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2023 (ref. BDNS 674936). ENLLAÇ

15 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

 • Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 675216). ENLLAÇ.

13 de febrer

DOGC

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 590/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2022, pel qual s'estableixen mesures d'adaptació a l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat en el conveni regulador del finançament i l'explotació de la xarxa d'abastament de la Llosa del Cavall. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/342/2023, de 2 de febrer, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 674919). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/344/2023, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR 2014-2022) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 674875). ENLLAÇ.

10 de febrer

BOE:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Decreto-ley 15/2022, de 20 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. ENLLAÇ.
   
 • Decreto-ley 16/2022, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/22/2023, de 2 de febrer, per la qual es creen i es regulen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Esportius de grau superior en les diferents especialitats regulades pel Departament d'Educació i es convoquen per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en els cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/23/2023, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament dels projectes d'actuacions de correcció dels suports de les línies elèctriques d'alta tensió que suposen un perill per a l'avifauna per adaptar-los als requisits establerts al Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/299/2023, d'1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (codi de conveni núm. 79002585012007).  ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/332/2023, de 7 de febrer, per la qual es convoquen determinats ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents al 2023 (ref. BDNS 674705). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/329/2023, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 674750). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/313/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya .ENLLAÇ.

9 de febrer

DOGC:

Departament d'Educació:

 • DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • DECRET 22/2023, de 7 de febrer, de modificació del Decret 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/22/2023, de 7 de febrer, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/24/2023, de 7 de febrer, de cessament del director i nomenament de la directora de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).  ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts Xpande Digital per al desenvolupament de plans d'acció en màrqueting digital internacional, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.
   
 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Ajuts TICCámaras 2023, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

8 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Padrón municipal de habitantes:

 • Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE SANIDAD:

 • Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • ORDRE JUS/19/2023, de 3 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels Premis ADR Justícia. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/18/2023, de 3 de febrer, per la qual s'actualitzen, s'estableixen i se suprimeixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i en el Catàleg modular integrat de formació professional. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ TER/296/2023, de 16 de gener, de cessament de la senyora Lidia Pino Mauri com a directora dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • RESOLUCIÓ TER/297/2023, de 16 de gener, de cessament de la senyora Trinidad Castro Salomo com a directora dels Serveis Territorials a Tarragona. ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió de subvencions per a la participació de pimes del sector turístic en el Programa d'acceleració digital en el marc del projecte Tourbit, cofinançat pel programa de la UE per a la competitivitat de les empreses i les pimes (COSME). ENLLAÇ.

Consorci Català pel Desenvolupament Local:

 • ANUNCI sobre licitació de l'Acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció, en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.

7 de febrer

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ACC/24/2023, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8832, de 13.1.2023). ENLLAÇ.

6 de febrer

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/99/2023, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

4 de febrer

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 30 de enero de 2023, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se regula el procedimiento de compensación de los beneficios fiscales en las cuotas correspondientes al ejercicio 2022 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas, previstos en el artículo 94 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, con motivo de los incendios forestales que tuvieron lugar durante los meses de junio, julio y agosto de 2022. ENLLAÇ.

3 de febrer

BOE: No s’ha publicat res d’interès local.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball: Agència Catalana del Consum:

 • RESOLUCIÓ EMT/253/2023, de 26 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar sobre consum responsable 2022-2023 "A Internet, et creus tot el que hi veus?” (Consumòpolis 18) (ref. BDNS 673067). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/219/2023, de 25 de gener, de nomenament de la senyora Helena Solà Tàrraga com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/267/2023, de 31 de gener, de nomenament del senyor Ricard Vilaregut Sáez com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

2 de febrer

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/14/2023, de 27 de gener, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà, s'estableixen les bases i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 484/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici del 2019. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/246/2023, de 24 de gener, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 672891). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/245/2023, de 30 de gener, de cessament i nomenament d'un vocal de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • DECRET 18/2023, de 31 de gener, de cessament del senyor Àngel Luis Miguel Rodríguez com a director general de Formació Professional del Departament d'Educació. ENLLAÇ.
   
 •  DECRET 19/2023, de 31 de gener, pel qual es nomena la senyora María Mercedes Chacón Delgado directora general de Formació Professional del Departament d'Educació. ENLLAÇ.

1 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 26 de enero de 2023, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se establece el plazo para la presentación de planes de formación, los límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y el baremo para la determinación de la cuantía individualizada de los fondos a transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la Administración General del Estado para el ejercicio 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/12/2023, de 30 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària que es presta a la població per part dels centres sanitaris que integren el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). ENLLAÇ.

Consorci Català pel Desenvolupament Local:

 • EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Català per al Desenvolupament Local. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/223/2023, de 26 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/224/2023, de 26 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/225/2023, de 26 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell del treball autònom de Catalunya. ENLLAÇ.

Gener

31 de gener

DOGC:

Tribunal Constitucional:

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 8118-2022, contra l'art. 12 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, únicament quant a la disposició addicional primera, apartat 1.c, que s'afegeix a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 573/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2022, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 574/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2022, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/197/2023, de 9 de gener, de cessament del senyor Jordi Roig Martinez com a responsable de gestió de la fiscalització de la Intervenció General del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ.

30 de gener

DOGC

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/11/2023, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. ENLLAÇ.

Departament d'Interior - Servei Català de Trànsit:

 • RESOLUCIÓ INT/183/2023, de 24 de gener, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2023. ENLLAÇ.

27 de gener

BOE:

CORTES GENERALES:

 • Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Cultura:

 • DECRET 13/2023, de 24 de gener, pel qual es modifica el Decret 60/2020, de 2 de juny, del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 14/2023, de 24 de gener, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/166/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a centres educatius privats concertats que han desenvolupat el nou model de pràctiques en el marc del Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius durant qualsevol dels cursos següents: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (ref. BDNS 672023). ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/17/2023, de 24 de gener, pel qual s'autoritza la incorporació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci del Besòs i s'aprova el text refós dels seus Estatuts.ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ TER/169/2023, de 23 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 672056). ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

 • RESOLUCIÓ JUS/171/2023, de 24 de gener, per la qual s'atorguen les beques destinades a la preparació d'oposicions per a l'accés a les carreres judicial i fiscal per al període 2023-2026. ENLLAÇ.

Departament de Cultura:

 • ANUNCI d'informació pública sobre l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, a favor del Museu-Molí Paperer, a Capellades (Anoia), i de delimitació del seu entorn de protecció. ENLLAÇ.

26 de gener

BOE:

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Anuncio de la Secretaría General de Transportes y Movilidad de publicación de la relación definitiva de solicitudes recibidas y admitidas al procedimiento de revisión y evaluación en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Interior:

 • DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/13/2023, de 24 de gener, pel qual es crea el Grup de Treball de Refugis de Muntanya de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/8/2023, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • ACORD GOV/16/2023, de 24 de gener, pel qual es nomenen la presidència i les persones membres del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Centre d'Estudis d'Opinió:

 • ANUNCI pel qual es publica el Pla dels estudis del Centre d'Estudis d'Opinió de l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • EDICTE de 17 de gener de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:  

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

25 de gener

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/143/2023, de 9 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades l'any 2023 (ref. BDNS 665692). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/147/2023, de 20 de gener, per la qual es nomena el secretari del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • EDICTE de 19 de gener de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de prestació dels serveis de suport al control veterinari oficial en escorxadors, sales d'especejament i establiments de manipulació de caça. ENLLAÇ.

24 de gener

DOGC

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/6/2023, de 20 de gener, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal docent i de serveis en els centres educatius i dependències del Departament d'Educació dins l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE EMT/7/2023, de 20 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial en tots els centres i empreses sanitàries, sociosanitàries, residencials i assistencials tant públiques com privades de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/135/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (ref. BDNS 671426). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/136/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya (ref. BDNS 671382). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/139/2023, de 19 de gener, per la qual s'aprova el Programa de Benestar Emocional Benestar per estar bé vinculat al pla de benestar emocional de l'alumnat per al curs 2022-2023, en el marc del Programa de Cooperació Territorial de Salut Mental. ENLLAÇ.

23 de gener

DOGC

Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

 • RESOLUCIÓ DSO/123/2023, de 10 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la beca Art Jove Curadoria corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 669423). ENLLAÇ.

19 de gener

BOE:

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2023 y enero de 2024. ENLLAÇ.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 • Acuerdo de 17 de enero de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC núm. 8818, de 22.12.2022). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/79/2023, de 12 de gener, modificativa de la Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 666184) (DOGC núm. 8823, de 30.12.2022). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/9/2023, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Marc estratègic de referència d'adaptació al canvi climàtic per a l'horitzó 2030 (ESCACC30). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/98/2023, de 17 de gener, per la qual es fa públic el cessament d'un membre del Consell de Garanties Estatutàries. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/11/2023, de 17 de gener, pel qual es nomenen els membres titulars i suplents del Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • EDICTE d'11 de gener de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada. ENLLAÇ.

18 de gener

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/3/2023, de 13 de gener, per la qual s'aprova el model 593 "Impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració. Autoliquidació”, s'estableix la forma i el procediment per a la seva presentació, es crea el Cens de l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, es regula la inscripció en el Registre Territorial a Catalunya de les persones obligades tributàries per l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració i s'aprova el model de targeta d'inscripció. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • DECRET 10/2023, de 17 de gener, pel qual es nomena la senyora Marta Martorell i Camps directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

17 de gener

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Resolución 9 de enero de 2023 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de proyectos que contribuyan a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 en el ejercicio 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/46/2023, de 9 de gener, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/52/2023, de 9 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l'any 2023 (ref. BDNS 670584).ENLLAÇ.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades:

 • RESOLUCIÓ de cessament del senyor Santiago Farré Tous com a cap de l'Assessoria Jurídica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. ENLLAÇ.

16 de gener

DOGC

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/26/2023, d'11 de gener, per la qual es convoca la primera edició dels Premis Generalitat Girona, per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/36/2023, de 12 de gener, per la qual es nomena la senyora Alina Perez Barceló personal eventual del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ.

13 de gener

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/3/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/4/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/5/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/6/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/7/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/8/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/9/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Agència de Residus de Catalunya: RESOLUCIÓ ACC/24/2023, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/4227/2022, de 27 de desembre, de cessament del senyor David Coromina i Pérez com a subdirector general de Recursos Humans i Administració, de la Direcció de Serveis del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ.

12 de gener

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto 10/2023, de 11 de enero, por el que se nombra Presidente del Tribunal Constitucional a don Cándido Conde-Pumpido Tourón. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 11/2023, de 11 de enero, por el que se nombra Vicepresidenta del Tribunal Constitucional a doña Inmaculada Montalbán Huertas. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/16/2023, de 10 de gener, de convocatòria del XXXV Premi Internacional Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/4219/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665691). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/4220/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665450). ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • DECRET 5/2023, de 10 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Gea i Sánchez com a directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 6/2023, de 10 de gener, pel qual es nomena el senyor Marc Soler Fàbregas director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ.

11 de gener

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Real Decreto 7/2023, de 10 de enero, por el que se dispone el cese de don Albert Soler Sicilia como Director General de Deportes. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 8/2023, de 10 de enero, por el que se nombra Director General de Deportes a don Fernando Molinero Revert. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/2/2023, de 5 de gener, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/2/2023, de 10 de gener, de cessament del senyor Jordi Òliva Ritort com a conseller delegat de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/3/2023, de 10 de gener, de nomenament de la senyora Vanessa Servera i Planas com a consellera delegada de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/4217/2022, de 22 de desembre, per la qual es disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. ENLLAÇ.

10 de gener

DOGC

Departament de Cultura: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts:

 • RESOLUCIÓ CLT/4171/2022, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023. ENLLAÇ.

9 de gener

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/1363/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/4107/2022, de 22 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 666022). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/5/2023, de 2 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la dinovena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, corresponent a l'any 2023. ENLLAÇ.

7 de gener

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia. ENLLAÇ.

6 de gener

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/1359/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 13 de diciembre de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, con nuevas plazas de titularidad pública, en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 "modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ENLLAÇ.

5 de gener

DOGC

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/4212/2022, de 30 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys, per a l'exercici 2022, a 31 ens locals no inclosos a la Resolució IFE/4064/2022, de 23 de desembre. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/4193/2022, de 30 de desembre, de nomenament de la senyora Berta Palau Gomà com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • EDICTE de 28 de desembre de 2022, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:  

 • RESOLUCIÓ JUS/4201/2022, de 28 de desembre, per la qual es determina el Dia de la Justícia a Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ.

4 de gener

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica el formato de las cuentas anuales consolidadas previsto en la Resolución de 13 de noviembre de 2015, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades locales en soporte informático para su rendición. ENLLAÇ.

MINISTERIO DEL INTERIOR:

 • Resolución de 3 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre restricciones en fronteras exteriores aéreas por razón de salud pública, con motivo de la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 en China. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/1/2023, de 3 de gener, pel qual es nomena un membre del Consell d'Administració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/4194/2022, de 28 de desembre, de nomenament del senyor Josep Ferrer Riba com a director de la Comissió de Codificació de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ JUS/4195/2022, de 28 de desembre, de cessament de la persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.ENLLAÇ.

3 de gener

BOE

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Orden DSA/1352/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales, destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 22 de diciembre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el convenio con la Generalitat de Catalunya para el desarrollo del Marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022. ENLLAÇ

2 de gener

DOGC

Departament d'Economia i Hisenda:

 • EDICTE de 16 de desembre de 2022, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells. ENLLAÇ.


 

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2022

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016