Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

Gener 2020

20 Gener

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/83/2021, de 13 de gener, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 544605). ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ

 

18 Gener

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya. ENLLAÇ
 •  RESOLUCIÓ 1134/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 55/2020, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1135/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 50/2020, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/66/2021, de 15 de gener, de cessament de la senyora Blanca Mestre Boncompte com a coordinadora d'Informació a la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

 

17 Gener

DOGC

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

16 Gener

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Elecciones al Parlamento de Cataluña

Decreto 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

DECRET 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

15 Gener

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Medidas excepcionales

 • Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. ENLLAÇ

 

14 Gener

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 3/2021, de 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. ENLLAÇ
 • ORDRE PRE/237/2020, de 31 de desembre, per la qual es modifiquen els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/19/2021, d'11 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la convocatòria corresponent i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

 

13 Gener

BOE

Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Economía

 • Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. ENLLAÇ

Menores

 • Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. ENLLAÇ

Violencia de género

 • Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social. ENLLAÇ

Ayudas

 • Decreto-ley 43/2020, de 17 de noviembre, por el cual se habilita el Consejo Catalán del Deporte para el otorgamiento de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a la suspensión de la apertura al público de las instalaciones y de los equipamientos deportivos en Cataluña, se crea el Fondo extraordinario adicional 2020 para los entes locales, y se modifica el Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/10/2021, de 7 de gener, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Granollers. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/11/2021, de 7 de gener, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Manresa. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 543961). ENLLAÇ

 

Administració electoral
Juntes electorals provincials

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830895.pdf

 

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830977.pdf

 

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830985.pdf

 

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830939.pdf

12 Gener

BOE

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/5/2021, de 7 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, incloses al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021, i fetes públiques per la Resolució TES/1053/2020, de 15 de maig. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/6/2021, de 7 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/7/2021, de 7 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques mitjançant la Resolució TES/2790/2019, de 29 d'octubre. ENLLAÇ
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • RESOLUCIÓ TSF/9/2021, de 5 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord de Govern de 29 de desembre de 2020, pel qual es creen els àmbits de diàleg social de sectors estratègics de reconstrucció i de seguiment de la contenció de la COVID-19, establerts a l'Acord Nacional de Bases per la Reactivació Econòmica amb Protecció Social. ENLLAÇ
 

11 Gener

BOE

Administració electoral
Juntes electorals de zona

 • EDICTE de 4 de gener de 2021, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral. ENLLAÇ

 

8 Gener

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

 

7 Gener

BOE

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/2/2021, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

 

4 Gener

BOE

Parlament de Catalunya
Sindicatura de Comptes

 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, per la qual s'estableixen i es fan públics els horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ
 
Departament d'Empresa i Coneixement
 • RESOLUCIÓ EMC/3446/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació com a entitat de finançament alternatiu per al període 2021-2023 en el marc dels programes d'ACCIÓ. ENLLAÇ
 

1 Gener

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Medidas excepcionales

 • Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. ENLLAÇ
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Igualdad de género
 • Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. ENLLAÇ
 

 

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016