Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

Febrer

3 de febrer

BOE: No s’ha publicat res d’interès local.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball: Agència Catalana del Consum:

 • RESOLUCIÓ EMT/253/2023, de 26 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar sobre consum responsable 2022-2023 "A Internet, et creus tot el que hi veus?” (Consumòpolis 18) (ref. BDNS 673067). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/219/2023, de 25 de gener, de nomenament de la senyora Helena Solà Tàrraga com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/267/2023, de 31 de gener, de nomenament del senyor Ricard Vilaregut Sáez com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

2 de febrer

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/14/2023, de 27 de gener, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà, s'estableixen les bases i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 484/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici del 2019. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/246/2023, de 24 de gener, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 672891). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/245/2023, de 30 de gener, de cessament i nomenament d'un vocal de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • DECRET 18/2023, de 31 de gener, de cessament del senyor Àngel Luis Miguel Rodríguez com a director general de Formació Professional del Departament d'Educació. ENLLAÇ.
   
 •  DECRET 19/2023, de 31 de gener, pel qual es nomena la senyora María Mercedes Chacón Delgado directora general de Formació Professional del Departament d'Educació. ENLLAÇ.

1 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 26 de enero de 2023, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se establece el plazo para la presentación de planes de formación, los límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y el baremo para la determinación de la cuantía individualizada de los fondos a transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la Administración General del Estado para el ejercicio 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/12/2023, de 30 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària que es presta a la població per part dels centres sanitaris que integren el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). ENLLAÇ.

Consorci Català pel Desenvolupament Local:

 • EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Català per al Desenvolupament Local. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/223/2023, de 26 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/224/2023, de 26 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/225/2023, de 26 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell del treball autònom de Catalunya. ENLLAÇ.

Gener

31 de gener

DOGC:

Tribunal Constitucional:

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 8118-2022, contra l'art. 12 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, únicament quant a la disposició addicional primera, apartat 1.c, que s'afegeix a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 573/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2022, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 574/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2022, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/197/2023, de 9 de gener, de cessament del senyor Jordi Roig Martinez com a responsable de gestió de la fiscalització de la Intervenció General del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ.

30 de gener

DOGC

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/11/2023, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. ENLLAÇ.

Departament d'Interior - Servei Català de Trànsit:

 • RESOLUCIÓ INT/183/2023, de 24 de gener, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2023. ENLLAÇ.

27 de gener

BOE:

CORTES GENERALES:

 • Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Cultura:

 • DECRET 13/2023, de 24 de gener, pel qual es modifica el Decret 60/2020, de 2 de juny, del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 14/2023, de 24 de gener, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/166/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública de concessió de subvencions a centres educatius privats concertats que han desenvolupat el nou model de pràctiques en el marc del Programa d'innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius durant qualsevol dels cursos següents: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (ref. BDNS 672023). ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/17/2023, de 24 de gener, pel qual s'autoritza la incorporació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci del Besòs i s'aprova el text refós dels seus Estatuts.ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ TER/169/2023, de 23 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 672056). ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada:

 • RESOLUCIÓ JUS/171/2023, de 24 de gener, per la qual s'atorguen les beques destinades a la preparació d'oposicions per a l'accés a les carreres judicial i fiscal per al període 2023-2026. ENLLAÇ.

Departament de Cultura:

 • ANUNCI d'informació pública sobre l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, a favor del Museu-Molí Paperer, a Capellades (Anoia), i de delimitació del seu entorn de protecció. ENLLAÇ.

26 de gener

BOE:

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Anuncio de la Secretaría General de Transportes y Movilidad de publicación de la relación definitiva de solicitudes recibidas y admitidas al procedimiento de revisión y evaluación en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Interior:

 • DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/13/2023, de 24 de gener, pel qual es crea el Grup de Treball de Refugis de Muntanya de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/8/2023, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • ACORD GOV/16/2023, de 24 de gener, pel qual es nomenen la presidència i les persones membres del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Centre d'Estudis d'Opinió:

 • ANUNCI pel qual es publica el Pla dels estudis del Centre d'Estudis d'Opinió de l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • EDICTE de 17 de gener de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:  

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Indústria 4.0, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ.

25 de gener

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/143/2023, de 9 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades l'any 2023 (ref. BDNS 665692). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/147/2023, de 20 de gener, per la qual es nomena el secretari del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • EDICTE de 19 de gener de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de prestació dels serveis de suport al control veterinari oficial en escorxadors, sales d'especejament i establiments de manipulació de caça. ENLLAÇ.

24 de gener

DOGC

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/6/2023, de 20 de gener, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal docent i de serveis en els centres educatius i dependències del Departament d'Educació dins l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • ORDRE EMT/7/2023, de 20 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial en tots els centres i empreses sanitàries, sociosanitàries, residencials i assistencials tant públiques com privades de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/135/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (ref. BDNS 671426). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/136/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya (ref. BDNS 671382). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/139/2023, de 19 de gener, per la qual s'aprova el Programa de Benestar Emocional Benestar per estar bé vinculat al pla de benestar emocional de l'alumnat per al curs 2022-2023, en el marc del Programa de Cooperació Territorial de Salut Mental. ENLLAÇ.

23 de gener

DOGC

Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

 • RESOLUCIÓ DSO/123/2023, de 10 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la beca Art Jove Curadoria corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 669423). ENLLAÇ.

19 de gener

BOE:

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2023 y enero de 2024. ENLLAÇ.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 • Acuerdo de 17 de enero de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC núm. 8818, de 22.12.2022). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/79/2023, de 12 de gener, modificativa de la Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 666184) (DOGC núm. 8823, de 30.12.2022). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/9/2023, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Marc estratègic de referència d'adaptació al canvi climàtic per a l'horitzó 2030 (ESCACC30). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/98/2023, de 17 de gener, per la qual es fa públic el cessament d'un membre del Consell de Garanties Estatutàries. ENLLAÇ.

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/11/2023, de 17 de gener, pel qual es nomenen els membres titulars i suplents del Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • EDICTE d'11 de gener de 2023, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada. ENLLAÇ.

18 de gener

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/3/2023, de 13 de gener, per la qual s'aprova el model 593 "Impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració. Autoliquidació”, s'estableix la forma i el procediment per a la seva presentació, es crea el Cens de l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, es regula la inscripció en el Registre Territorial a Catalunya de les persones obligades tributàries per l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració i s'aprova el model de targeta d'inscripció. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • DECRET 10/2023, de 17 de gener, pel qual es nomena la senyora Marta Martorell i Camps directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

17 de gener

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Resolución 9 de enero de 2023 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de proyectos que contribuyan a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 en el ejercicio 2023. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/46/2023, de 9 de gener, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/52/2023, de 9 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l'any 2023 (ref. BDNS 670584).ENLLAÇ.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades:

 • RESOLUCIÓ de cessament del senyor Santiago Farré Tous com a cap de l'Assessoria Jurídica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. ENLLAÇ.

16 de gener

DOGC

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/26/2023, d'11 de gener, per la qual es convoca la primera edició dels Premis Generalitat Girona, per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/36/2023, de 12 de gener, per la qual es nomena la senyora Alina Perez Barceló personal eventual del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ.

13 de gener

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/3/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/4/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/5/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/6/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/7/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/8/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ.
   
 • Orden HFP/9/2023, de 8 de enero, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Agència de Residus de Catalunya: RESOLUCIÓ ACC/24/2023, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/4227/2022, de 27 de desembre, de cessament del senyor David Coromina i Pérez com a subdirector general de Recursos Humans i Administració, de la Direcció de Serveis del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ.

12 de gener

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto 10/2023, de 11 de enero, por el que se nombra Presidente del Tribunal Constitucional a don Cándido Conde-Pumpido Tourón. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 11/2023, de 11 de enero, por el que se nombra Vicepresidenta del Tribunal Constitucional a doña Inmaculada Montalbán Huertas. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/16/2023, de 10 de gener, de convocatòria del XXXV Premi Internacional Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/4219/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665691). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/4220/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665450). ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • DECRET 5/2023, de 10 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Gea i Sánchez com a directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 6/2023, de 10 de gener, pel qual es nomena el senyor Marc Soler Fàbregas director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ.

11 de gener

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Real Decreto 7/2023, de 10 de enero, por el que se dispone el cese de don Albert Soler Sicilia como Director General de Deportes. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 8/2023, de 10 de enero, por el que se nombra Director General de Deportes a don Fernando Molinero Revert. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/2/2023, de 5 de gener, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/2/2023, de 10 de gener, de cessament del senyor Jordi Òliva Ritort com a conseller delegat de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/3/2023, de 10 de gener, de nomenament de la senyora Vanessa Servera i Planas com a consellera delegada de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/4217/2022, de 22 de desembre, per la qual es disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. ENLLAÇ.

10 de gener

DOGC

Departament de Cultura: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts:

 • RESOLUCIÓ CLT/4171/2022, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023. ENLLAÇ.

9 de gener

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/1363/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/4107/2022, de 22 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 666022). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/5/2023, de 2 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la dinovena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, corresponent a l'any 2023. ENLLAÇ.

7 de gener

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia. ENLLAÇ.

6 de gener

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/1359/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 13 de diciembre de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, con nuevas plazas de titularidad pública, en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 "modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ENLLAÇ.

5 de gener

DOGC

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/4212/2022, de 30 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys, per a l'exercici 2022, a 31 ens locals no inclosos a la Resolució IFE/4064/2022, de 23 de desembre. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/4193/2022, de 30 de desembre, de nomenament de la senyora Berta Palau Gomà com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • EDICTE de 28 de desembre de 2022, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l'endeutament i les garanties. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:  

 • RESOLUCIÓ JUS/4201/2022, de 28 de desembre, per la qual es determina el Dia de la Justícia a Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ.

4 de gener

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica el formato de las cuentas anuales consolidadas previsto en la Resolución de 13 de noviembre de 2015, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades locales en soporte informático para su rendición. ENLLAÇ.

MINISTERIO DEL INTERIOR:

 • Resolución de 3 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre restricciones en fronteras exteriores aéreas por razón de salud pública, con motivo de la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 en China. ENLLAÇ.

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/1/2023, de 3 de gener, pel qual es nomena un membre del Consell d'Administració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • RESOLUCIÓ JUS/4194/2022, de 28 de desembre, de nomenament del senyor Josep Ferrer Riba com a director de la Comissió de Codificació de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ JUS/4195/2022, de 28 de desembre, de cessament de la persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.ENLLAÇ.

3 de gener

BOE

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Orden DSA/1352/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales, destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 22 de diciembre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el convenio con la Generalitat de Catalunya para el desarrollo del Marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022. ENLLAÇ

2 de gener

DOGC

Departament d'Economia i Hisenda:

 • EDICTE de 16 de desembre de 2022, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells. ENLLAÇ.


 

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2022

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016