Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

Febrer

29 de febrer

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

 • Real Decreto 215/2024, de 28 de febrero, por el que se nombra Directora General de Libertad Religiosa a doña Mercedes Murillo Muñoz. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 216/2024, de 28 de febrero, por el que se nombra Directora del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos a doña Laura Cambero Valencia. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Real Decreto 232/2024, de 28 de febrero, por el que se nombra Director General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua a don Manuel González Bedia. ENLLAÇ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 • Pleno. Sentencia 19/2024, de 31 de enero de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 1937-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022, que da una nueva redacción al primer párrafo de la citada disposición. Competencias sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social: constitucionalidad del precepto legal que atribuyen funciones a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra en relación con el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Educació:

 • DECRET 47/2024, de 27 de febrer, de modificació del règim d'accés als ensenyaments d'arts escèniques. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/34/2024, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/45/2024, de 27 de febrer, pel qual es crea la Comissió d'Intel·ligència Artificial i s'estableixen mesures en matèria d'intel·ligència artificial. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/564/2024, de 26 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2024. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/565/2024, de 23 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2024 (ref. BDNS 745863). ENLLAÇ

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/47/2024, de 27 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per a la definició, anàlisi i homogeneïtzació de la transició digital i tecnològica de la mobilitat sostenible a Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Drets Socials:

 • ACORD GOV/48/2024, de 27 de febrer, pel qual s'aprova elaborar l'Estratègia de reconeixement del lleure educatiu a Catalunya. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/562/2024, de 21 de febrer, de cessament del senyor Ricard Vilaregut Sáez com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/566/2024, de 26 de febrer, per la qual es nomenen membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

28 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

 • Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026. ENLLAÇ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

 • Real Decreto 212/2024, de 27 de febrero, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña María del Carmen Calvo Poyato. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 16 de febrero de 2024, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2024. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/33/2024, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les actuacions d'adquisició i de substitució de maquinària i vehicles de les agrupacions de defensa forestal (ADF). ENLLAÇ

Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

 • RESOLUCIÓ DSO/546/2024, de 23 de febrer, per la qual es modifica la Resolució DSO/1062/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't. ENLLAÇ

Departament d'Economia i Hisenda: Agència Tributària de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ECO/556/2024, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per al 2024. ENLLAÇ

27 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA:

 • Resolución de 26 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones complementarias para el pago al personal del sector público estatal de los atrasos correspondientes al incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/513/2024, de 22 de febrer, de cessament del senyor Joan Manuel Espuelas Puigdollers com a subdirector general de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • DECRET 43/2024, de 22 de febrer, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea a la vicepresidenta del Govern i consellera de la Presidència des del dia 27 fins al dia 29 de febrer de 2024, mentre romangui fora de Catalunya.  ENLLAÇ

26 de febrer

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA:

 • Resolución de 22 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones Locales relativa al esfuerzo fiscal de 2022 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/167/2024, de 20 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el impulso de la economía circular en los sectores del textil y la moda y del plástico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025. ENLLAÇ

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin 65 anys o més o que tinguin 35 anys o menys (ref. BDNS 745249). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ TER/505/2024, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024 (ref. BDNS 745240). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/498/2024, de 20 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell d'Educació de Catalunya. ENLLAÇ

Parlament de Catalunya: Sindicatura de Comptes:

 • RESOLUCIÓ 26-2024, de 19 de febrer de 2024, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del conveni entre el Tribunal de Comptes i deu òrgans de control extern de les comunitats autònomes (OCEX) pel qual s'acorden les condicions d'utilització, explotació i manteniment de les aplicacions informàtiques que formen la Plataforma i el Portal de retiment de comptes de les entitats locals, signat el 25 de febrer del 2020 així com de l'addenda d'adhesió de la Cambra de Comptes de Castella-La Manxa a l'esmentat conveni. ENLLAÇ

24 de febrer

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden TDF/163/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ
   
 • Orden TDF/164/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1076/2022, de 7 de novembre. ENLLAÇ

23 de febrer

DOGC:

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/448/2024, de 8 de febrer, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2024-2025. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/464/2024, de 20 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ

22 de febrer

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden TDF/145/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/30/2024, de 19 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2024 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i el control d'aquests pagaments, i per la qual es modifica l'Ordre ACC/68/2023, de 31 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció Sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027. ENLLAÇ

Departament d'Interior:

 • DECRET 41/2024, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/39/2024, de 20 de febrer, pel qual es crea un programa temporal per a reforçar la Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/452/2024, de 15 de febrer, per la qual es convoca la XI edició dels Premis Ruralapps, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 744531). ENLLAÇ

21 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN:

 • Real Decreto 189/2024, de 20 de febrero, por el que se designa Embajador Jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a don Ximo Puig i Ferrer. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES:

 • Extracto de la orden de 16 de febrero de 2024 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2024 de las ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID) para la Compra Pública de Innovación (CPI). ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/29/2024, de 16 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2024. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/430/2024, de 15 de febrer, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi del Morell. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/392/2024, d'1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de revisió salarial per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l'atenció a la gent gran (GERCAT). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/435/2024, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada a l'ús d'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 744190). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/434/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura a Catalunya (FEMPA) per als anys 2024-2028 (ref. BDNS 744357). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • EDICTE de 9 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'ocupació pública catalana. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/433/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions de projectes singulars cooperatius entre els agents de la cadena agroalimentària per a la creació o inici d'una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris al consumidor final i les activitats de la seva promoció realitzats en el període 2024-2026 (ref. BDNS 744193). ENLLAÇ

20 de febrer

BOE:

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 28 de diciembre de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales parciales celebradas el 26 de noviembre de 2023, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por las Juntas Electorales de Zona correspondientes. Elecciones locales parciales celebradas en entidades locales menores de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y Comunidad Foral de Navarra. ENLLAÇ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES:

 • Extracto de 13 de febrero de 2024 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el periodo lectivo de 2024. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/422/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2024 (ref. BDNS 744192). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/423/2024, de 16 de febrer, de convocatòria dels processos de selecció de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) i de l'escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 824). ENLLAÇ

19 de febrer

DOGC:

Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.  ENLLAÇ

Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/375/2024, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a esdeveniments d'arts visuals d'alt interès cultural i de caràcter estratègic (ref. BDNS 743556). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/401/2024, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries (ref. BDNS 742542). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • EDICTE de 12 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • EDICTE de 13 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'aproven la composició i el règim de funcionament de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables. ENLLAÇ

16 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA:

 • Resolución de 13 de febrero de 2024, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, por la que se desarrolla lo previsto en el apartado sexto de la Orden HAC/3578/2003, de 11 de diciembre, en relación a los procedimientos especiales de ingreso. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2023 de la Secretaría General para el Reto Demográfico por la que se convocan subvenciones del programa "Reto Rural Digital" para proyectos de capacitación digital, durante el año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/28/2024, de 14 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Renfe Viajeros SME, SA. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/378/2024, de 9 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023 (ref. BDNS 743655). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ ACC/379/2024, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i explotacions agràries amb conreus d'horta afectades per la sequera de 2023 (ref. BDNS 743654). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/373/2024, de 13 de febrer, de nomenament de la senyora Isabel Ordoyo Gimeno com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • EDICTE de 8 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de regulació de la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Drets Socials: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:

 • ANUNCI sobre la composició del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. ENLLAÇ

15 de febrer

DOGC:

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • DECRET 40/2024, de 13 de febrer, del Premi Catalunya al Món. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/27/2024, de 12 de febrer, sobre el reconeixement de les organitzacions de productors de determinats sectors agrícoles i ramaders i les seves associacions i l'homologació dels contractes tipus agroalimentaris. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/33/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/34/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aproven criteris per harmonitzar els procediments de governança pressupostària i d'execució de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per al seguiment dels subprojectes del Pla de recuperació, transformació i resiliència vinculats als fons NextGenerationEU i es crea l'eina de gestió pròpia dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (GENEXT). ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • ACORD GOV/35/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Japó 2024-2027 del Govern de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/372/2024, de 2 de febrer, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 743624). ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • ACORD GOV/36/2024, de 13 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l'educació. ENLLAÇ
   
 • ACORD GOV/37/2024, de 13 de febrer, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, l'Església Nova de l'Assumpció, al Pont de Suert (Alta Ribagorça), i se'n delimita l'entorn de protecció. ENLLAÇ
   
 • ACORD GOV/38/2024, de 13 de febrer, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, el Monestir de Sant Salvador, a Breda (la Selva). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/376/2024, de 12 de febrer, de cessament de la senyora Maria Jové Mataró com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

14 de febrer

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/113/2024, de 9 de febrero, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2024. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA: 

 • Real Decreto 159/2024, de 13 de febrero, por el que se modifican varios reales decretos para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito de la cultura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

 • Real Decreto 160/2024, de 13 de febrero, por el que, en ejecución de sentencia, se anula el Real Decreto 926/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero, y se dispone su cese. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 161/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Directora del Departamento de Asuntos Culturales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Manuela Villa Acosta. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA:

 • Real Decreto 168/2024, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jorge Fabra Portela como Director General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 170/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a don José Ángel Alonso Jiménez. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

 • Real Decreto 174/2024, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Álvaro López Barceló como Director General del Tesoro y Política Financiera. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 177/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Directora General del Tesoro y Política Financiera a doña Carla María Díaz Álvarez de Toledo. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 175/2024, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Víctor Ausín Rodríguez como Director General de Análisis Macroeconómico. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 179/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General de Política Económica a don Víctor Ausín Rodríguez. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 180/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General de Análisis Macroeconómico a don Eduardo Aguilar García. ENLLAÇ
   
 • Real Decreto 181/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a don Álvaro López Barceló. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET LLEI 1/2024, de 13 de febrer, d'increment de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Interior: Servei Català de Trànsit:

 • RESOLUCIÓ INT/360/2024, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2024. ENLLAÇ

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/362/2024, de 9 de febrer, de nomenament d'un vocal suplent del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

13 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

 • Orden TES/106/2024, de 8 de febrero, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo Plus durante el período de programación 2021-2027. ENLLAÇ

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

 • Orden APA/111/2024, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro de la Intervención Sectorial Apícola, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/26/2024, de 8 de febrer, de segona modificació de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. ENLLAÇ

Departament de Territori:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte de 12 de gener de 2024, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar (DOGC núm. 9083, de 19.1.2024). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/313/2024, de 4 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu al permís per força major per motius familiars urgents relacionats amb familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat o persones convivents (codi de conveni núm. 79000692011994). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/324/2024, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari per al període 2024-2025 (ref. BDNS 743095). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/343/2024, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 743094). ENLLAÇ

12 de febrer

DOGC

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/322/2024, de 26 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes per als exercicis 2024 i 2025 (ref. BDNS 742927). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/325/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2024 (ref. BDNS 742923). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/327/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2024 (ref. BDNS 742677). ENLLAÇ

BOE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Decreto-ley 4/2023, de 19 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria y de medidas en el ámbito de la reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. ENLLAÇ

9 de febrer

BOE:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

 • Real Decreto 158/2024, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA:

 • Corrección de errores de la Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19. Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/299/2024, de 2 de febrer, per la qual es modifica el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució ACC/2338/2023, de 25 de juny, pel que fa als municipis d'Esterri d'Àneu i Rialp. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/298/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada (ref. BDNS 742494). ENLLAÇ

8 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE HACIENDA:

 • Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ
   
 • Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de Drets Socials:

 • DECRET 36/2024, de 6 de febrer, de modificació del Decret 358/2004, de 24 d'agost, de creació de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut. ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • DECRET 37/2024, de 6 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de llengua general de català. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/29/2024, de 6 de febrer, d'impuls de la comunicació clara de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens del seu sector públic amb la ciutadania. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/25/2024, de 6 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • ACORD GOV/30/2024, de 6 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per a l'impuls de l'acció de distribució gratuïta, a través de les oficines de farmàcies de Catalunya, de productes menstruals sostenibles. ENLLAÇ

Departament de Territori:

 • ACORD GOV/32/2024, de 6 de febrer, pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla pressupostària del Departament de Territori a conseqüència de l'assumpció de noves funcions, en l'àmbit del servei de ferrocarrils de rodalies, derivades de la creació del Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies. ENLLAÇ

Departament d'Interior:

 • ACORD GOV/31/2024, de 6 de febrer, pel qual es designa un vocal de la Comissió de Policia de Catalunya en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

7 de febrer

BOE:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

 • Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

 • Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

 • Resolución de 6 de febrero de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • LLEI 2/2024, del 6 de febrer, de modificació de la Llei 21/2000, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/22/2024, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • DECRET 33/2024, de 6 de febrer, de nomenament de la senyora M. Teresa Andreu Massana com a directora general d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
   
 • DECRET 34/2024, de 6 de febrer, de cessament de la senyora Maria Àngels Arróniz Morera de la Vall com a directora general de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
   
 • DECRET 35/2024, de 6 de febrer, de nomenament de la senyora Rosa Maria Díaz Petit com a directora general de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • RESOLUCIÓ CLT/274/2024, d'1 de febrer, de nomenament de membres de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Penedès. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • EDICTE d'1 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l'ordenació de la pesca continental. ENLLAÇ

6 de febrer

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/23/2024, de 5 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant les convocatòries de vaga general previstes per al dia 7 de febrer de 2024.  ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/231/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres per a l'any 2024 (ref. BDNS 741767). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/232/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya, per a l'any 2024 (ref. BDNS 741768). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/233/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 741766). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/253/2024, de 31 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ

5 de febrer

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/20/2024, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/227/2024, de 23 de gener, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Generalitat Girona, per a l'any 2024. ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/234/2024, de 30 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari, durant un període biennal. ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/235/2024, de 29 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya. ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ CLT/236/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses per a l'any 2024 (ref. BDNS 741575). ENLLAÇ

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona:

 • ANUNCI sobre la modificació del període de carència de les tarifes prorrogades fins al 14 de gener de 2024 al sistema de transport públic col·lectiu de viatgers a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'Àrea de Girona. ENLLAÇ

2 de febrer

BOE

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Instrucción 1/2024, de 1 de febrero, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 69.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre la realización de encuestas de intención del voto por organismos dependientes de las Administraciones Públicas durante los periodos electorales. ENLLAÇ

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

 • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades y ciudades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones en el marco del Componente 14 Inversión 1, medida 3 "Planes de Sostenibilidad Social del Turismo" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/18/2024, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/220/2024, d'1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica. ENLLAÇ

Departament de Territori:

Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ TER/214/2024, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial, per a l'any 2024, i de les renovacions de convocatòries anteriors (ref. BDNS 741832). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/199/2024, de 29 de gener, de cessament del senyor Marc Bataller Serra com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

 

1 de febrer

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/16/2024, de 29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation EU. ENLLAÇ
 • DECRET 29/2024, de 30 de gener, de modificació del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que habilita la novació dels projectes subvencionats assignats a les anualitats 2022, 2023 o 2024, amb la finalitat de prevenir i corregir els efectes adversos de la sequera. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/24/2024, de 30 de gener, pel qual es crea el Consell Assessor Internacional del Centre d'Estudis d'Opinió. ENLLAÇ

Escola d'Administració Pública de Catalunya: 

 • RESOLUCIÓ PRE/33/2024, d'11 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponent a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/17/2024, de 29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura a Catalunya 2021-2027. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • DECRET 30/2024, de 30 de gener, de modificació del Decret 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/164/2024, de 9 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Negociadora relatiu a l'increment de les taules salarials per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial (codi de conveni núm. 79000215011994). ENLLAÇ

  Departament d'Igualtat i Feminismes:

  • ACORD GOV/26/2024, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Protocol d'intervenció per gestionar la diversitat per raó d'identitat de gènere a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 

  • RESOLUCIÓ CLT/193/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya. ENLLAÇ

   

  Gener

  31 de gener

  BOE:

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 115/2024, de 30 de enero, por el que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento del expresidente de la Comisión Europea, señor Jacques Lucien Jean Delors. ENLLAÇ

  MINISTERIO DEL INTERIOR:

  • Resolución de 24 de enero de 2024, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2024. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Extracto de la Resolución de 24 de enero de 2024 de la Fundación Pluralismo y Convivencia F.S.P, por el que se convocan subvenciones destinadas a la realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio. ENLLAÇ

  DOGC:

  Parlament de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ 914/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2023, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de mesures en l'àmbit de la reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/14/2024, de 25 de gener, per la qual es creen els serveis educatius dels equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELICS) de L'Alt Pirineu i Aran i del Penedès. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/15/2024, de 29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i explotacions agràries amb conreus hortícoles afectades per la sequera de 2023. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

  • RESOLUCIÓ DSO/174/2024, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la beca Art Jove Curadoria corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 741450). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/180/2024, de 29 de gener, de cessament i nomenament de la senyora Helena Solà Tàrraga com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  30 de gener

  BOE:

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021, modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre de 2022, modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, modificado por el Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/13/2024, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/155/2024, de 25 de gener, per la qual s'efectua la segona convocatòria per a 2024 dels ajuts de la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna corresponent a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027, corresponents a operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros (ref. BDNS 741144). ENLLAÇ
    
  •  Centre de la Propietat Forestal: RESOLUCIÓ ACC/154/2024, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts de minimis per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada. ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ 915/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designa un senador que ha de representar la Generalitat al Senat. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/153/2024, de 25 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretaria general de l'Ajuntament de Lleida, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/152/2024, de 25 de gener, per la qual s'acorda la reclassificació de classe segona a classe tercera del lloc de treball de vicesecretaria de l'Ajuntament de Figueres, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. ENLLAÇ

  29 de gener

  DOGC:

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/145/2024, de 24 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/148/2024, de 24 de gener, per la qual s'aprova el model que estableix els criteris per a l'atorgament del segell d'excel·lència per a empreses intermediàries en serveis turístics d'allotjament en habitatges d'ús turístic. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/143/2024, de 24 de gener, per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada per als actes i les resolucions dels procediments sancionadors en matèria de prevenció d'incendis forestals tipificats a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/144/2024, de 24 de gener, per la qual s'estableix el Pla territorial quinquennal de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola de Catalunya (2024-2028). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/142/2024, de 24 de gener, de cessament i nomenament d'un membre del Consell de Relacions Laborals. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ACORD GOV/23/2024, de 23 de gener, pel qual es designa la senyora Habiba El Mouali Benomar delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya al Nord d'Àfrica. ENLLAÇ

  27 de gener

  BOE 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES:

  • Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. ENLLAÇ

  25 de gener

  DOGC

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/11/2024, de 22 de gener, per la qual s'estableix l'estructura orgànica del Departament d'Empresa i Treball a nivell de negociat. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/19/2024, de 23 de gener, pel qual es deixa sense efecte el Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública, aprovat per l'Acord GOV/43/2022, de 15 de març. ENLLAÇ

  24 de gener

  BOE:

  MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030:

  • Real Decreto 93/2024, de 23 de enero, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad social Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante el año 2024 del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica (Programa BÁSICO). ENLLAÇ

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

  • Ley 1/2024, de 3 de enero, de composición del Consejo de Educación de Cataluña. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Real Decreto 106/2024, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Diego Blázquez Martín como Director General de Memoria Democrática. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 107/2024, de 23 de enero, por el que se nombra Directora General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática a doña Zoraida Hijosa Valdizán. ENLLAÇ

  JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

  • Resolución de 18 de enero de 2024, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se corrigen errores en la de 5 de julio de 2023, por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, y celebradas el 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 16/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena la senyora Laura Vilagrà Pons vicepresidenta del Govern. ENLLAÇ
    
  • DECRET 19/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena el senyor Sergi Sabrià i Benito viceconseller d'Estratègia i Comunicació. ENLLAÇ
    
  • DECRET 20/2024, de 23 de gener, de cessament de la senyora Mercè Corretja i Torrens com a directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • DECRET 21/2024, de 23 de gener, de cessament de la senyora Sílvia Grau Beltran com a directora general d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • DECRET 22/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena la senyora Sílvia Grau Beltran directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • DECRET 23/2024, de 23 de gener, de cessament del senyor Oriol Duran i Torres com a secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
    
  • DECRET 24/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena el senyor Marc Bataller Serra secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya: Oficina Antifrau de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ OAC/DIR/082/2024, de 22 de gener, de nomenament de la senyora Olinda Anía Lafuente com a directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 18/2024, de 23 de gener, de cessament del senyor Sergi Sabrià i Benito com a director de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del President o Presidenta i del Govern. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • DECRET 25/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena el senyor Jonatan Ferreras Roman director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 17/2024, de 23 de gener, pel qual es crea el Comissionat d'Estratègia i Comunicació de la Presidència de la Generalitat i el Govern. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/5/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
    
  • ORDRE EDU/6/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
    
  • ORDRE EDU/7/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
    
  • ORDRE EDU/8/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
    
  • ORDRE EDU/9/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2023-2024. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/132/2024, de 23 de gener, per la qual es prorroga l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d'infeccions. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/118/2024, de 19 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al finançament d'accions instrumentals d'impuls dels sectors professionals de les arts visuals, teatre, circ, dansa i música. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/120/2024, de 22 de gener, de cessament i nomenament de la senyora Maria Morera Galceran com a personal eventual del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

  23 de gener

  BOE:

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 7549-2023, contra disposición final segunda y disposición derogatoria única (inciso "y de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública") del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario. ENLLAÇ

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5537-2023, en relación con el artículo 197.1.a), párrafo segundo, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). ENLLAÇ
    
  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 7998-2023, contra la reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 133 y 182, aprobada por el Pleno del Senado el 14 de noviembre de 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/98/2024, de 9 de gener, de cessament del senyor Manuel Ferrer Ballester com a responsable de comptabilitat i control de la Direcció General de la Intervenció del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • EDICTE de 16 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030. ENLLAÇ

  22 de gener

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/4480/2023, de 24 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides al districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 730169). ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/4481/2023, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (ref. BDNS 739780). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/72/2024, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats per a l'any 2024 (ref. BDNS 739304). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/76/2024, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 739307). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/82/2024, de 18 de gener, de cessament del senyor Sergi Seguí Esteve com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • RESOLUCIÓ CLT/87/2024, de 17 de gener, de nomenament de membres de les comissions territorials del patrimoni cultural. ENLLAÇ

  20 de gener

  BOE

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Real Decreto 51/2024, de 16 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. ENLLAÇ

  18 de gener

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/1461/2023, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas, en el ámbito de la digitalización, para la transformación digital de los sectores productivos estratégicos mediante la creación de demostradores y casos de uso de Espacios de Compartición de Datos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU (Programa Espacios de Datos Sectoriales). ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • DECRET 14/2024, de 16 de gener, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/17/2024, de 16 de gener, pel qual s'estableix el règim de cabals mínims circulants en situació d'emergència per sequera en determinats trams fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ACORD GOV/18/2024, de 16 de gener, pel qual s'introdueix una modificació puntual al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per l'Acord GOV/1/2020, de 8 de gener.  ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • ACORD GOV/16/2024, de 16 de gener, de cessament i nomenament de vocals de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ECO/69/2024, de 15 de gener, de cessament de la senyora Maria Eugenia López Mora com a vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, adscrit al Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • EDICTE de 16 de gener de 2024, pel qual se sotmet a nou tràmit d'informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de Qualitat de l'Aire, horitzó 2027. ENLLAÇ

  17 de gener

  BOE:

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Real Decreto 48/2024, de 16 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Inmigración y se establece su composición y funcionamiento. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Real Decreto 66/2024, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña María José Muñoz Martínez como Directora General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 67/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Director General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Jordi García Brustenga. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 68/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Director General de Programas Industriales a don Jorge Arnau Llinares Sanjuan. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Orden TMD/16/2024, de 16 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial a don Rafael Francisco Briet Seguí. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Real Decreto 69/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas a doña Francisca Baraza Martínez. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 70/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Directora General de Políticas contra la Despoblación a doña Ana de los Ángeles Marín Andréu. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Real Decreto 73/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional a doña Paula Conthe Calvo. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 72/2024, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña Paula Conthe Calvo como Presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). ENLLAÇ

  MINISTERIO DE IGUALDAD:

  • Real Decreto 75/2024, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña Ana María Calvo Sastre como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 76/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a doña Ana María Calvo Sastre. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES:

  • Real Decreto 77/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Directora General de Ordenación de la Seguridad Social a doña Marta Morano Larragueta. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/35/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2024 (ref. BDNS 738840). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/36/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 738837). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/37/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 738835). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/38/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2024 (ref. BDNS 738834). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/39/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 738832). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/51/2024, de 12 de gener, per la qual es nomena un membre del Comitè Científic del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal i es deixa sense efecte el nomenament d'un altre membre. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/64/2024, de 15 de gener, per la qual s'estableix la suplència del director/a general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

  16 de gener

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para el concurso unitario 2023. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para el año 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/30/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris per a l'any 2024 (ref. BDNS 738497). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/31/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2024 (ref. BDNS 738498). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/40/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2024 (ref. BDNS 738823). ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • RESOLUCIÓ JUS/43/2024, de 4 de gener, per la qual s'atorguen els Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2023. ENLLAÇ

  15 de gener

  DOGC

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/20/2024, de 9 de gener, per la qual es crea el Programa temporal per al desplegament de l'Addenda al Pla de recuperació, transformació i resiliència.  ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/19/2024, de 4 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l'any 2024 (ref. BDNS 738131). ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2024, per la qual es fa pública la renúncia d'Eva Granados Galiano a la condició de senadora representant de la Generalitat al Senat. ENLLAÇ

  13 de gener

  BOE

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Resolución de 8 de enero de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Extracto de la Orden ITU/1391/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  12 de gener

  BOE:

  CORTES GENERALES:

  • Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Orden CLT/1458/2023, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a eventos profesionales para la internacionalización de las industrias culturales y creativas, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a los años 2024 y 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE:

  • Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2023 de la Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se convocan ayudas para la preservación y conservación del patrimonio histórico aeronáutico, la difusión de la cultura y la formación aeronáuticas para el año 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/22/2024, de 10 de gener, per la qual s'aprova el Pla d'infraestructures estratègiques d'incendis forestals (PIEIF) de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa, als termes municipals d'Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon, la Vall de Bianya, Montagut i Oix, Maçanet de Cabrenys, Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga i Tortellà. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • EDICTE d'11 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya. ENLLAÇ

  11 de gener

  BOE:

  MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030

  • Resolución de 7 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, correspondiente al año 2023. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral y se modifica la Resolución de 15 de enero de 2019. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 8 de enero de 2024, de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica la de 12 de marzo de 2014, por la que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

  • Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2023, del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se convocan las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del PRTR. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  DECRET 11/2024, de 9 de gener, del procediment per a la tramitació, l'atorgament i el pagament de subvencions als partits polítics, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors i electores amb representació al Parlament de Catalunya per atendre llurs despeses de funcionament. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ACORD GOV/13/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Programa temporal de suport a les tasques de desplegament del Programa FSE+ Catalunya 2021-2027 i del Programa d'assistència material BASICO. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: Institut Català Internacional per la Pau:

  • RESOLUCIÓ EXT/4456/2023, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, de 7 de novembre de 2023, mitjançant el qual s'obre la tretzena edició del Premi ICIP Construcció de Pau per a l'any 2024 (BDNS 734883). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/4457/2023, de 20 de desembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 734892). ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • EDICTE de 3 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/4452/2023, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats.  ENLLAÇ

  10 de gener

  BOE:

   

  • MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030: Resolución de 7 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, correspondiente al año 2023.

  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-A-2024-662.pdf

   

  • MINISTERIO DE HACIENDA: Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral y se modifica la Resolución de 15 de enero de 2019.

  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-A-2024-631.pdf

   

  • MINISTERIO DE HACIENDA: Resolución de 8 de enero de 2024, de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica la de 12 de marzo de 2014, por la que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-A-2024-632.pdf

   

  • MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2023, del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se convocan las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del PRTR.

  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-B-2024-685.pdf

   

  DOGC:

   

  • Departament de la Presidència: DECRET 11/2024, de 9 de gener, del procediment per a la tramitació, l'atorgament i el pagament de subvencions als partits polítics, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors i electores amb representació al Parlament de Catalunya per atendre llurs despeses de funcionament.

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007395.pdf

   

  • Departament d'Empresa i Treball: ACORD GOV/13/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Programa temporal de suport a les tasques de desplegament del Programa FSE+ Catalunya 2021-2027 i del Programa d'assistència material BASICO.

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007279.pdf

   

  • Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: Institut Català Internacional per la Pau: RESOLUCIÓ EXT/4456/2023, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, de 7 de novembre de 2023, mitjançant el qual s'obre la tretzena edició del Premi ICIP Construcció de Pau per a l'any 2024 (BDNS 734883).

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007405.pdf

   

  • Departament d'Educació: RESOLUCIÓ EDU/4457/2023, de 20 de desembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 734892).

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007281.pdf

   

  • Departament de Cultura: EDICTE de 3 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català.

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007355.pdf

   

  • Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: RESOLUCIÓ CLT/4452/2023, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats.

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007293.pdf

  10 de gener

  BOE:

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 1/2024, de 9 de enero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Real Decreto 3/2024, de 9 de enero, por el que se reestructuran las Subsecretarías de los departamentos ministeriales. ENLLAÇ

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 4/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don José Fernández Albertos. ENLLAÇ

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 5/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Directora del Departamento de Asuntos Europeos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Maider Makua García. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 6/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Directora del Departamento de Proyectos Estratégicos y Políticas Sectoriales a doña María Antonia Scheifler Alácano. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Real Decreto 12/2024, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de doña María del Pilar Paneque Sosa como Subsecretaria de Hacienda y Función Pública. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 16/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Subsecretaria de Hacienda a doña María del Pilar Paneque Sosa. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

  • Real Decreto 20/2024, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Collado Rosique como Directora del organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ENLLAÇ
    
  •  Real Decreto 21/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Directora del organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a doña Cristina Fernández González. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

  • Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2023 de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento II en el marco de la agenda España digital 2025, Programa Kit Digital, para ampliar cuantía fijada inicialmente en la convocatoria. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Educació:

  • ACORD GOV/12/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • DECRET 8/2024, de 9 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Aguirre i Font com a director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • DECRET 9/2024, de 9 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Vilarrúbia i Tàpia com a secretari general del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 10/2024, de 9 de gener, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Aguirre i Font secretari general del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • RESOLUCIÓ EXT/4450/2023, de 29 de desembre, de cessament de la senyora Anna Puig Miquel com a cap del Servei d'Organització i Administració Digital de la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. ENLLAÇ

  9 de gener

  BOE:

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

  • Ley 11/2023, de 27 de diciembre, de fomento del asociacionismo. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/1453/2023, de 29 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden HFP/1386/2023, de 26 de diciembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. ENLLAÇ
    
  • Orden TDF/1454/2023, de 29 de diciembre, por la que se modifica y se corrigen errores en la Orden HFP/1387/2023, de 26 de diciembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de administración local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/16/2024, de 8 de gener, per la qual s'adopta l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d'infeccions. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts:

  • RESOLUCIÓ CLT/4275/2023, de 5 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/15/2024, de 8 de gener, de nomenament de la senyora Maria Jové Mataró com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  6 de gener

  BOE

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Resolución de 5 de enero de 2024, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado». ENLLAÇ

  5 de gener

  BOE

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 3/2024, de 3 de gener, pel qual es concedeixen els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya en l'edició corresponent a 2023. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/1/2024, de 3 de gener, pel qual s'actualitzen la composició i les funcions de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/2/2024, de 3 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària que presta a la població el personal en els centres d'atenció primària i hospitalària de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ

  Departament de Recerca i Universitats:

  • ACORD GOV/3/2024, de 3 de gener, pel qual es crea el Programa temporal per a l'anàlisi de l'impacte i la implementació de les novetats legislatives en el marc del sistema de coneixement de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ACORD GOV/4/2024, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Full de ruta de l'economia circular a Catalunya (FRECC) 2030 i el Pla d'acció 2024-2026. ENLLAÇ

  Departament de Recerca i Universitats:

  • DECRET 4/2024, de 3 de gener, pel qual es nomena el doctor Joan Guàrdia Olmos rector de la Universitat de Barcelona. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • DECRET 5/2024, de 3 de gener, pel qual es nomena el senyor Pere Macias i Arau comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies. ENLLAÇ

  2 de gener

  DOGC

  Departament de Territori  Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/4420/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • ORDRE DSO/293/2023, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ


   

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2023

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2022

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

  PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016