Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

Maig 2022

18 de maig

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET LLEI 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1447/2022, de 5 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 626528). ENLLAÇ.

Departament de Recerca i Universitats:

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: RESOLUCIÓ REU/1460/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts pràcticum Odisseu (Odisseu). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1454/2022, de 13 de maig, per la qual es convoca la IX edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 626804). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/1455/2022, de 12 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la prevenció d'incendis forestals dels boscos de titularitat privada per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1444/2022, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2022 (ref. BDNS 626357). ENLLAÇ.

17 de maig

Departament d'Interior:

 • ORDRE INT/110/2022, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament destinat a habilitar centres d'acollida de persones afectades en emergències. ENLLAÇ.

Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1423/2022, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1424/2022, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1425/2022, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional per a l'any 2022. ENLLAÇ.

16 de maig

DOGC

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/107/2022, de 12 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • ORDRE DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU. ENLLAÇ.

Departament d’Educació:

 • ORDRE EDU/106/2022, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EDU/1420/2022, d'11 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 616383). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1309/2022, de 2 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2021-2022 per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 624437). ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ DSO/1422/2022, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/93/2022, de 10 de maig, de nomenament del senyor Pere Soler i Campins com a director general de l'Autoritat Catalana de la Competència. ENLLAÇ.

14 de maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO: Energía eléctrica:

 • Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. ENLLAÇ.

13 de maig

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/104/2022, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del premi Ruralapps. ENLLAÇ.

12 de maig

DOGC

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/1399/2022, de 10 de maig, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, així com al reforç dels SIAD, als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals amb caràcter extraordinari per a l'exercici de l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ACORD GOV/96/2022, de 10 de maig, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implantar el Pla de xoc: reducció urgent dels danys i control sanitari del senglar 2022-2025. ENLLAÇ.

Departament d'Interior: ACORD GOV/99/2022, de 10 de maig, pel qual s'aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya per al 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: ACORD GOV/100/2022, de 10 de maig, pel qual es declaren béns culturals d'interès nacional, en la categoria de zones d'interès etnològic, onze conjunts de construccions de pedra seca d'abastament i explotació de l'aigua, a Torrebesses (Segrià), i de delimitació dels seus entorns de protecció. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la resolución, de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales y Empresas Públicas Municipales en el año 2022, para obras de accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas relacionadas con la celebración de competiciones de carácter internacional. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

11 de maig

DOGC

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1349/2022, de 4 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (SOC – MICROMUNICIPIS) (ref. BDNS 625358). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1357/2022, de 5 de maig, per la qual s'estableix la relació màxima de professorat/alumnat en els cicles formatius de grau bàsic. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/99/2022, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2022. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • DECRET 93/2022, de 10 de maig, de cessament i nomenament de persones membres de la Comissió Jurídica Assessora. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/414/2022, de 9 de mayo, por la que se modifican las órdenes ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 y ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, por las que se aprueban las bases reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede a convocarlas en 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

10 de maig

DOGC

Departament d’Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1337/2022, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d'efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents. ENLLAÇ.

9 de maig

DOGC

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran:

 • RESOLUCIÓ VPD/1316/2022, de 3 de maig, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/98/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2020-2021. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1322/2022, de 27 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1323/2022, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans. ENLLAÇ.

7 de maig

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - Medidas financieras:

 • Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

6 de maig

DOGC

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1298/2022, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya. ENLLAÇ.
 •  RESOLUCIÓ CLT/1299/2022, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1300/2022, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques. ENLLAÇ.

5 de maig

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01). ENLLAÇ. 

BOE

CORTES GENERALES:

 • Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

 • Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022 por la que se convocan subvenciones a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el ejercicio 2022. ENLLAÇ.

4 de maig

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET 87/2022, de 3 de maig, de cessament del senyor Francesc Esteve i Balagué com a director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.
 • DECRET 88/2022, de 3 de maig, de cessament del senyor Xavier Urios i Aparisi com a director general d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.
 • DECRET 89/2022, de 3 de maig, de cessament de la senyora Mercè Corretja i Torrens com a directora general de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.
 • DECRET 90/2022, de 3 de maig, pel qual es nomena la senyora Mercè Corretja i Torrens directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 91/2022, de 3 de maig, pel qual es nomena la senyora Sílvia Grau Beltran directora general d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 92/2022, de 3 de maig, de nomenament de membres del Consell de Garanties Estatutàries. ENLLAÇ.

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2059-2022, contra la disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Orden del 25 de marzo de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial y la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación durante el ejercicio 2022. ENLLAÇ.
   
 • Extracto de la Orden de 22 de abril de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la financiación de proyectos empresariales dirigidos al impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas, durante el ejercicio 2022. ENLLAÇ.
   
 • Extracto de la Orden de 22 de abril de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro, para incentivar y desarrollar la participación social en proyectos que tengan como objetivo la transformación territorial, durante el ejercicio de 2022. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Extracto de la Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

3 de maig 

DOGC

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran:

 • RESOLUCIÓ VPD/1250/2022, de 28 d'abril, de modificació de la Resolució VPD/1894/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/1260/2022, de 29 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ.

2 de maig

DOGC

Disposicions generals - Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 336/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2022, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer. ENLLAÇ.

Departament d'Interior:

 • ORDRE INT/89/2022, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/1231/2022, de 26 d'abril, per la qual es constitueix el Grup de Treball Transversal de la bústia ètica de fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. ENLLAÇ.

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1230/2022, de 27 d'abril, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ENLLAÇ.

Abril 2022

29 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1244/2022, de 28 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern de 26 d'abril de 2022, pel qual s'acorda l'impuls d'actuacions polítiques, jurídiques i d'investigació en relació amb l'espionatge i la intromissió en la privacitat de líders polítics, activistes socials, professionals i altres membres de la societat civil. ENLLAÇ.
   
 •  RESOLUCIÓ PRE/1197/2022, de 25 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al desenvolupament dels programes d'esport escolar 1, 2 i 3 (Gestió, PCEE i JEEC) del curs 2021-2022 (ref. BDNS 623083). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1227/2022, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2022 (ref. BDNS 623360). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1245/2022, de 21 d'abril, de modificació de la Resolució EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE (ref. BDNS 598541). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: RESOLUCIÓ ACC/1173/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 2022 (ref. BDNS 621814). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: RESOLUCIÓ ACC/1209/2022, de 25 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. ENLLAÇ.

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Ley 6/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, para la preservación de los establecimientos emblemáticos. ENLLAÇ.
   
 •  Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, de acceso a datos de los entes locales y del Departamento de Educación para la aplicación de medidas destinadas a la detección y distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. ENLLAÇ.
   
 • Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022. ENLLAÇ.

28 d'abril

BOE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2022, de la Dirección General del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2022. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL:

 • Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley de la Generalitat de Cataluña 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. ENLLAÇ.

DOGC

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/82/2022, de 26 d'abril, pel qual es crea el programa temporal de desplegament de l'Oficina Tècnica del projecte de candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona. ENLLAÇ.
   
 •  RESOLUCIÓ PRE/1186/2022, de 19 d'abril, per la qual s'obre convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de beques i d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder (ref. BDNS 621976). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/1077/2022, d'11 d'abril, per la qual es disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de la Generalitat de Catalunya 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/1165/2022, de 20 d'abril, per la qual es modifica la Resolució PRE/1846/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions per a l'organització i participació en activitats esportives federades i se'n modifiquen les bases. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1169/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (ref. BDNS 621813). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/1170/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 622299). ENLLAÇ
   
 • RESOLUCIÓ ACC/1171/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (ref. BDNS 621812). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/1172/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 622264). ENLLAÇ.

27 d'abril

DOGC

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1167/2022, de 21 d'abril, de modificació de la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 603554). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Agència de Residus de Catalunya: RESOLUCIÓ ACC/1182/2022, de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 622297). ENLLAÇ.

Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2022, per la qual es fa pública la convocatòria de les beques DIPLOCAT per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2022-2023 (ref. BDNS 621811). ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Corrección de errores de la Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. ENLLAÇ.

26 d'abril

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. ENLLAÇ

 

DOGC

 • Departament de Justícia: EDICTE de 19 d’abril de 2022, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de memòria democràtica de Catalunya. ENLLAÇ

25 d'abril

DOGC

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/1090/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1091/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ CLT/1097/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a  galeries d'art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1073/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a  galeries d'art per a la programació d'exposicions a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1074/2022, de 13 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per col·laborar amb les galeries d'art de Catalunya per a obres de millora d'infraestructures o per a l'adquisició o millora d'equipament tecnològic. ENLLAÇ.

22 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/67/2022, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "Filomena". ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/1132/2022, de 21 d'abril, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 2/2022, de 21 d'abril, sobre mesures als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/1131/2022, de 21 d'abril, per la qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de la mascareta com a mesura en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. ENLLAÇ.

21 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1070/2022, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2022. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1071/2022, de 12 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials

 • ACORD GOV/80/2022, de 19 d'abril, pel qual s'aprova la pròrroga del Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020, per al període 2021-2022. ENLLAÇ.

20 d'abril

DOGC

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori:

 • RESOLUCIÓ VPD/1045/2022, d'11 d'abril, de convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022 (ref. BDNS 620928). ENLLAÇ.

Consorci Català pel Desenvolupament Local:

 • ANUNCI sobre Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • ANUNCI sobre Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD:

 • Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

 • Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2022. ENLLAÇ.

19 d'abril

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

 • Ley 3/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias. ENLLAÇ
 • Ley 4/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges. ENLLAÇ
 • Ley 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

 • Orden HFP/333/2022, de 7 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/998/2022, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2022 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2022-2023. ENLLAÇ

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMT/1049/2022, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ. ENLLAÇ

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMT/1050/2022, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

 • RESOLUCIÓ XGO/1052/2022, de 12 d'abril, relativa al Programa de suport per al desenvolupament del Pla d'acció OGP Catalunya 2021-2023 dins l'Aliança per al Govern Obert. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/1055/2022, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2022 i 2023, per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta. ENLLAÇ

Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/1058/2022, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l'any 2022 que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió i per a la subtitulació en català de la seva programació. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/1060/2022, de 12 d’abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris. ENLLAÇ

 

14 d'abril

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • ORDRE ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. ENLLAÇ

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMT/1036/2022, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. ENLLAÇ

 

13 d'abril

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1006/2022, de 8 d'abril, per la qual s'amplia el termini establert per presentar les sol·licituds dels ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut, convocats per la Resolució ACC/444/2022, de 22 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 611858), les sol·licituds dels ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023 convocats per la Resolució ACC/822/2022, de 21 de març (ref. BDNS 616492), i les sol·licituds dels ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2022 convocats per la Resolució ACC/617/2022, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2022 (ref. BDNS 613748). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/969/2022, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023 (ref. BDNS 619541). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1030/2022, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2022 (ref. BDNS 619764). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1022/2022, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a galeries d'art per a la programació d'exposicions a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1021/2022, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a  galeries d'art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/1020/2022, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb les galeries d'art de Catalunya per a obres de millora d'infraestructures o per a l'adquisició o millora d'equipament tecnològic. ENLLAÇ.

 

12 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència:

 • Llei 6/2022, del 7 d'abril, de modificació de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, per a la preservació dels establiments emblemàtics. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/63/2022, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1015/2022, de 6 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria 2022 de subvencions per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat. ENLLAÇ. 
   
 • RESOLUCIÓ EMT/1016/2022, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/61/2022, de 6 d'abril, de les juntes de directores i directors dels centres educatius públics. ENLLAÇ. 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/1001/2022, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC - CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA). ENLLAÇ.

 

11 d'abril

DOGC

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 313/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 3/2022, d'accés a dades dels ens locals i del Departament d'Educació per a l'aplicació de mesures destinades a la detecció i distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/978/2022, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l'any 2022. ENLLAÇ.

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

 • RESOLUCIÓ EMT/964/2022, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/965/2022, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/966/2022, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers. ENLLAÇ.

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/986/2022, de 6 d'abril, per la qual s'estableix la quantia dels mòduls econòmics per a les actuacions de foment de la contractació, calculats sobre la base del salari mínim interprofessional, aplicables a les subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/980/2022, de 5 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/981/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres catalanes per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/982/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2022. ENLLAÇ.
   
 •  RESOLUCIÓ CLT/983/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2022. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ CLT/984/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2022. ENLLAÇ.

 

9 d'abril

BOE

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. ENLLAÇ.

 

7 d'abril

DOGC

Tribunal Constitucional:

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2721-2021, interposat pel President del Govern contra els articles 20.1.b i 30.d de la Llei de Catalunya 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral (sentència). ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 12/2020, del 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • DECRET LLEI 4/2022, de 5 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • DECRET 63/2022, de 5 d'abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància i l'adolescència. ENLLAÇ.

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Interior - Servei Català de Trànsit:

 • RESOLUCIÓ INT/956/2022, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2022. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Extracto de la Orden de 28 de marzo de 2022 por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2022. ENLLAÇ.

6 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/942/2022, de 29 de març, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat relativa al Programa 4, Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2021-2022 (ref. BDNS 618692). ENLLAÇ.

Departament d’Educació:

 • ORDRE EDU/59/2022, de 31 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

BOE

CORTES GENERALES:

 • Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Decreto-ley 2/2022, de 15 de marzo, de modificación del artículo 4 de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. ENLLAÇ.

5 d'abril

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET 61/2022, de 4 d'abril, pel qual s'aprova la iniciativa institucional per convocar una consulta popular no referendària, per sotmetre a la consideració de la ciutadania de la Val d'Aran i de les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya la presentació de la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030. ENLLAÇ.
 • DECRET 62/2022, de 4 d'abril, pel qual s'aprova la iniciativa institucional per convocar una consulta popular no referendària, per sotmetre a la consideració de la ciutadania de les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès la possibilitat d'involucrar-se en el projecte vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030. ENLLAÇ.

Departament de Justícia:

 • ORDRE JUS/56/2022, de 31 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a millores en locals destinats a centre de culte. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/934/2022, de 14 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de beques a les persones participants a les cases d'oficis del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (SOC – BEQUES BARRIS). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EMT/935/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al Programa Orienta (SOC-Orienta). ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/920/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives per a l'any 2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/921/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya, per a l'any 2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/922/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2022. ENLLAÇ.
   
 •  RESOLUCIÓ CLT/923/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2022. ENLLAÇ.

4 d'abril

DOGC

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/925/2022, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/905/2022, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/928/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/924/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • RESOLUCIÓ DSO/919/2022, de 30 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2022. ENLLAÇ.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. ENLLAÇ.

1 d'abril

DOGC

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert: Institut Català Internacional per la Pau:

 • RESOLUCIÓ XGO/917/2022, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a un Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2022) (ref. BDNS 618253). ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/902/2022, de 23 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 618007). ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. ENLLAÇ.
   
 • Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se regula el procedimiento de compensación de la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica para el ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

 • Orden DSA/255/2022, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

Març 2022

31 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET LLEI 3/2022, de 29 de març, d'accés a dades dels ens locals i del Departament d'Educació per a l'aplicació de mesures destinades a la detecció i distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/856/2022, de 25 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • ACORD GOV/59/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/896/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles, i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/897/2022, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència - Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/883/2022, de 18 de març, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2020-2021 i 2021-2022. ENLLAÇ. 

30 de març

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/841/2022, de 24 de març, per la qual es modifica el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, establerts per la Resolució ACC/589/2022, de 2 de març, per la qual es convoquen els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2022-2023. ENLLAÇ.

BOE

Jefatura del Estado – medidas urgentes:

 • Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL - Educación Secundaria Obligatoria:

 • Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. ENLLAÇ.

29 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • EDICTE de 18 de març de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya. ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 295/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2022, de modificació de l'article 4 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Institut Català d'Energia:

 • RESOLUCIÓ ACC/842/2022, de 24 de març, per la qual es modifica la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT, a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar. ENLLAÇ.

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/238/2022, de 23 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el tercer trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE IGUALDAD:

 • Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. ENLLAÇ.

28 de març

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/820/2022, de 22 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/822/2022, de 21 de març, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials - Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. ENLLAÇ.

25 de març

DOGC

Parlament de Catalunya:

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s'obre la inscripció prèvia per sol·licitar l'ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/808/2022, de 15 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ EDU/753/2022, de 16 de març, per la qual es convoca concurs per seleccionar centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2022-2023, en el Programa d’innovació Projecte de qualitat i millora contínua del Departament d’Educació. ENLLAÇ.

24 de març

DOGC

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori:

 • DECRET 53/2022, de 22 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla cartogràfic de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/780/2022, de 15 de març, per la qual es modifica la Resolució EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – FOAP) (ref. BDNS 581072). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/3979/2021, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818). ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:

 • ANUNCI sobre la composició del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. ENLLAÇ.

23 de març

DOGC

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/768/2022, de 15 de març, per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022 (ref. BDNS 616025). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/771/2022, de 17 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la innovació i la cultura digital, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 615938). ENLLAÇ.

BOE

CORTES GENERALES:

 • Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE:

 • Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cultural Joven. ENLLAÇ.

22 de març

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/43/2022, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/44/2022, de 18 de març, de modificació de l'Ordre EMT/39/2022, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic i els centres privats concertats dins l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ.

21 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/738/2022, de 15 de març, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2022. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ PRE/739/2022, de 14 de març, de distribució a Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2022. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ PRE/740/2022, de 14 de març, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/741/2022, de 14 de març, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2022. ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/746/2022, de 16 de març, de modificació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021. ENLLAÇ.

18 de març

DOGC

Consell de Garanties Estatutàries:

 • DICTAMEN 1/2021, de 30 de març, sobre el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. ENLLAÇ.
 • DICTAMEN 8/2020, de 28 d’agost, sobre el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital. ENLLAÇ.
 • DICTAMEN 9/2020, de 29 de setembre, sobre el Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. ENLLAÇ.

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/705/2022, de 9 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

17 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • ACORD GOV/43/2022, de 15 de març, de creació del Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència: Consell Català de l’Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/713/2022, d'11 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya aprovades per la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials:

 • ACORD GOV/48/2022, de 15 de març, pel qual es crea la Taula per a la inclusió de joves en situació de vulnerabilitat. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 46/2022, de 15 de març, dels equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

TRIBUNAL SUPREMO:

 • Sentencia de 31 de enero de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural SDG, SA (en la actualidad Naturgy Energy Group, SA) contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. ENLLAÇ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. ENLLAÇ.

16 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET 44/2022, de 15 de març, pel qual es crea la Comissió de Govern per al seguiment del conflicte bèl·lic a Ucraïna i per fer front als efectes que generi a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • ACORD GOV/42/2022, de 15 de març, pel qual es modifica l'Acord GOV/122/2021, de 3 d'agost, d'impuls al projecte de candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona, basada en els criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió territorial i participació ciutadana, i sobre els òrgans de coordinació i de desplegament dels treballs preparatoris d'aquest projecte. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/680/2022, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 614486). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:  Agència de Residus de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ACC/688/2022, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/689/2022, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ ACC/690/2022, de 4 de març, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 614622). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/669/2022, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2022 (ref. BDNS 614387). ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/694/2022, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de las compensaciones por la pérdida de recaudación derivada de los beneficios fiscales en los tributos locales establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. ENLLAÇ.

15 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). ENLLAÇ.
 • CORRECCIÓ D'ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, del 31.12.2021). ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/39/2022, d'11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic i els centres privats concertats dins l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/649/2022, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2022. ENLLAÇ.

14 de març

DOGC

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori:

 • ORDRE VPD/37/2022, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/656/2022, de 8 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 614038). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/655/2022, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 613732). ENLLAÇ.

Departament d’Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/633/2022, de 4 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l'educació infantil de segon cicle i l'educació secundària obligatòria i les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per a l'educació primària. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/182/2022, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa "Experiencias Turismo España" y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

12 de març

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Extracto de la Orden TMA/178/2022 de 28 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

11 de març

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/626/2022, de 7 de març, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/631/2022, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2022 (ref. BDNS 609857). ENLLAÇ.

Parlament de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ 267/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'elegeixen set membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ 268/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'elegeix la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • DECRET 42/2022, de 10 de març, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, des del dia 12 fins al dia 14 de març de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

10 de març

DOGC

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/620/2022, de 4 de març, per la qual es fa públic el finançament a centres privats concertats per a la contractació de personal per atendre l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2021-2022. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/618/2022, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ACC/2913/2021, de 23 de setembre, de convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 2021 (ref. BDNS 585042). ENLLAÇ. 

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. ENLLAÇ.

9 de març

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/605/2022, de 4 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/592/2022, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus. ENLLAÇ.

7 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • LLEI 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. ENLLAÇ.

Síndic de Greuges:

 • RESOLUCIÓ de constitució de la Taula d'Emergència Social del Síndic de Greuges. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/33/2022, de 4 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2022. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/539/2022, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l'any 2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/577/2022, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. ENLLAÇ.

5 de març

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - Medidas financieras:

 • Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

4 de març

DOGC

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/536/2022, de 25 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció d'activitats literàries.ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • EDICTE d’1 de març de 2022, d'informació pública sobre la proposta de modificació de diverses àrees bàsiques de salut. ENLLAÇ.

BOE

Instituto Nacional de Administración Pública - Cursos:

 • Resolución de 24 de febrero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca curso de especialización específico para el ámbito local. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 1 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2022. ENLLAÇ.

3 de març

DOGC

Departament d'Educació:

 • ORDRE EDU/28/2022, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2022-2023. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/31/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (SOC – MICROMUNICIPIS). ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

Tribunal Constitucional – recursos de inconstitucionalidad:

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 735-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. ENLLAÇ.
   
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 825-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. ENLLAÇ.

2 de març

DOGC

Departament de la Presidència:

 • ORDRE PRE/26/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l'espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o televisió, en català o en aranès. ENLLAÇ. 
   
 • ORDRE PRE/27/2022, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès. ENLLAÇ.

 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/30/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/490/2022, de 23 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2022, 2023 i 2024 (ref. BDNS 612243). ENLLAÇ. 

Departament d’Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/487/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 612245). ENLLAÇ. 
   
 • RESOLUCIÓ EMT/500/2022, de 18 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246). ENLLAÇ.

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert:

 • RESOLUCIÓ XGO/488/2022, de 18 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior per a l'any 2022 (ref. BDNS 612032). ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:
 • Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. ENLLAÇ. 

1 de març

DOGC

Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

 • RESOLUCIÓ PRE/462/2022, de 23 de febrer, per la qual es modifiquen les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions de clubs i associacions aprovades per la Resolució PRE/427/2020, de 18 de febrer. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

 • RESOLUCIÓ ACC/468/2022, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2022 corresponents a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 612031). ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ DSO/477/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. ENLLAÇ.

Departament d’Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/454/2022, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Departament d'Economia i Hisenda, Avalis de Catalunya, SGR, l'Institut Català de Finances i diverses entitats financeres, per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d'ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU. ENLLAÇ.

Febrer 2022

28 de febrer

DOGC

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). ENLLAÇ.

25 de febrer

DOGC

Departament de la Presidència: Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ PRE/350/2022, de 16 de febrer, per la qual s'estableix i s'inicia el servei d'acreditació de competències professionals, mitjançant el qual s'acrediten les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o la formació no reconeguda oficialment, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. ENLLAÇ.

Departament d’Empresa i Treball:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). ENLLAÇ.

Departament d’Empresa i Treball: Agència Catalana de Turisme:

 • RESOLUCIÓ EMT/424/2022, de 21 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics (ref. BDNS 611597). ENLLAÇ.

24 de febrer

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • DECRET 31/2022, de 22 de febrer, pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic. ENLLAÇ

Departament de la Presidència - Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ PRE/409/2022, de 19 de febrer, per la qual es convoca la tercera edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional, corresponent a l'any 2021. ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/427/2022, d'11 de febrer, per la qual es fan públics l'establiment de les zones educatives i l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. ENLLAÇ

23 de febrer

DOGC

Departament d’Empresa i Treball:

 • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: RESOLUCIÓ EMT/364/2022, de 10 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts i de beques a les persones treballadores desocupades establerts en matèria de formació professional per a l'ocupació promoguts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES) (ref. BDNS 610950). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/314/2022, d'11 de febrer, per la qual es disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

 • Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL:

 • Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto Ley 24/2021 de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. ENLLAÇ.

22 de febrer

DOGC

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/360/2022, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

 • Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1: capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación" incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTR. ENLLAÇ.
 •  Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3: grandes demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable" incluido en el marco de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable. ENLLAÇ.
   
 • Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4: retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable. ENLLAÇ.
   
 • Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

 • Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2: diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTRi. ENLLAÇ.

 

21 de febrer

DOGC

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Institut Català d'Energia

 • RESOLUCIÓ ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials - Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ DSO/346/2022, de 10 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ.

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

 • Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, de incorporación de las directivas (UE) 2019/770 y 2019/771, relativas a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y a los contratos de compraventa de bienes, en el libro sexto del Código civil de Cataluña. ENLLAÇ.
 • Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, de modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña, con el fin de incorporar la regulación de las instalaciones para la mejora de la eficiencia energética o hídrica y de los sistemas de energías renovables en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, y de modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetos a las disposiciones del derecho civil catalán. ENLLAÇ.
   
 • Decreto-ley 1/2022, de 11 de enero, por el que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en el ámbito de las juntas de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. ENLLAÇ.

18 de febrer

Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/10/2022, de 14 de febrer, reguladora dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer, de convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (ref. BDNS 610642). ENLLAÇ.

Departament d’Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/323/2022, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2022. ENLLAÇ.

17 de febrer

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/342/2022, de 16 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/287/2022, de 10 de febrer, per la qual es crea el Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2022-2023. ENLLAÇ.

Departament de Cultura- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/310/2022, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2022. ENLLAÇ.

 

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/324/2022, d'11 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comunalitats urbanes. ENLLAÇ.

16 de febrer

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/9/2022, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua. ENLLAÇ.

15 de febrer

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/8/2022, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del Programa Orienta (SOC – ORIENTA). ENLLAÇ.

Departament d'Igualtat i Feminismes

 • RESOLUCIÓ IFE/282/2022, d'11 de febrer, per la qual es crea el Programa d'impuls de la professionalització i el desplegament de serveis de cura infantil a Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/277/2022, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2022. ENLLAÇ.

Càrrecs i personal - Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 228/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designen set síndics de la Sindicatura de Comptes. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 229/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designen cinc membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 230/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'elegeix el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 231/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designa la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. ENLLAÇ.

14 de febrer

Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/7/2022, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats que en depenen. ENLLAÇ.

Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/228/2022, de 4 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/226/2022, de 4 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries. ENLLAÇ.

Consorci Català pel Desenvolupament Local

 • ANUNCI relatiu a la licitació de l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.
 • ANUNCI sobre licitació de l'Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya. ENLLAÇ.

12 de febrer

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Corporaciones locales. Información tributaria

 • Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2020 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. ENLLAÇ.

11 de febrer

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 23/2022, de 10 de febrer, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, els dies 10 i 11 de febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.

10 de febrer

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 20/2022, de 8 de febrer, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència. ENLLAÇ.

Departament de Salut:

 • RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ. 

Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals:

 • RESOLUCIÓ CLT/229/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques. ENLLAÇ.
   
 •    RESOLUCIÓ CLT/230/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats del sector de la música. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/231/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/232/2022, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/233/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar el dèficit d'explotació per l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/234/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/235/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/236/2022, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/237/2022, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/238/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/239/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/241/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/242/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per a la temporada 2021-2022. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ CLT/243/2022, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura. ENLLAÇ.

9 de febrer

DOGC

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/208/2022, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris. ENLLAÇ.

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/209/2022, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

 • Orden HFP/73/2022, de 7 de febrero, por la que se determina el importe a percibir por las Entidades Locales de la compensación por el efecto de la implantación del suministro inmediato de información del IVA, SII-IVA, en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

 • Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución, destinadas al sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE SANIDAD

 • Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

8 de febrer

DOGC

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal

 • RESOLUCIÓ ACC/196/2022, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2022 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 608924). ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal

 • RESOLUCIÓ ACC/205/2022, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2022 corresponents a les reforestacions i la producció de tòfona (ref. BDNS 608878). ENLLAÇ. 

BOE

CORTES GENERALES

 • Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE CIENCIA Y INNOVACIÓN

 • Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres (Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS). ENLLAÇ.

7 de febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ EMT/162/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi. ENLLAÇ.

BOE

Instituto Nacional de Administración Pública – Cursos:

 • Resolución de 31 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan cursos de especialización específicos para el ámbito local. ENLLAÇ.

5 de febrer

BOE

CORTES GENERALES – Medidas urgentes

 • Resolución de 1 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ.

4 de febrer

DOGC

Departament de la Presidència: Escola d’Administració Pública de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ PRE/69/2022, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponent a l'any 2022. ENLLAÇ.

 

Departament de la Presidència

 • DECRET 18/2022, de 2 de febrer, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori els dies 4 i 5 de febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 • Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ.

3 de febrer

DOGC

 • DECRET 16/2022, d'1 de febrer, d'instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol. ENLLAÇ.
 • ACORD GOV/19/2022, d'1 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

2 de febrer

DOGC

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/120/2022, de 23 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i la difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades l'any 2022 (ref. BDNS 606486). ENLLAÇ.

Departament de la Presidència

 • DECRET 15/2022, de 31 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori els dies 2 i 3 de febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua

 • ANUNCI pel qual es dona publicitat als coeficients a aplicar al tipus de gravamen del cànon de l'aigua durant l'exercici 2022 a cadascun dels municipis de Catalunya. ENLLAÇ.

1 de febrer

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 219/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 28/2021, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 220/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2022, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/153/2022, de 28 de gener, per la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució ACC/3922/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731). ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/154/2022, de 28 de gener, per la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució ACC/3923/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 604732). ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 25 de enero de 2022, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. ENLLAÇ.
   
 • Resolución de 25 de enero de 2022, de la Secretaría General de Fondos Europeos, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y el Instituto Nacional de Administración Pública, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. ENLLAÇ.

Gener 2022

31 de gener

DOGC

Departament de Presidència

 • DECRET 13/2022, de 25 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural al conseller d'Empresa i Treball des del dia 31 de gener fins al dia 3 de febrer de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants (DOGC núm. 8446, de 30.6.2021). ENLLAÇ

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

 • Resolución de 25 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se establecen los criterios de reconocimiento y valoración de cursos de formación y perfeccionamiento a efectos del baremo de méritos generales del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. ENLLAÇ.
   

29 de gener

BOE

CORTES GENERALES

 • Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. ENLLAÇ.
   

28 de gener

DOGC

Departament d’Empresa i Treball

 • Agència Catalana de Turisme: RESOLUCIÓ EMT/96/2022, de 26 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics. ENLLAÇ

 

27 de gener

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials: Agència de l’Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ DSO/90/2022, de 20 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2022 (ref. BDNS 607163). ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • ORDRE ACC/4/2022, de 24 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2022 i es modifica l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència

 • DECRET 14/2022, de 26 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori els dies 26 i 27 de gener de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo. ENLLAÇ.

MINISTERIO DEL INTERIOR

 • Orden INT/35/2022, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ.

 

26 de gener

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/75/2022, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Presidència en la persona titular de la direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. ENLLAÇ.

 

25 de gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ EDU/46/2022, de 13 de gener, per la qual s'obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2022-2023. ENLLAÇ. 

BOE

 • Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2022. ENLLAÇ. 

 

24 de gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 606649). ENLLAÇ.

 

21 de gener

DOGC

Departament de Recerca i Universitats: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

 • RESOLUCIÓ REU/42/2022, de 17 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa Investigo”, de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. ENLLAÇ.

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

 • Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022. ENLLAÇ.
   
 • Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. ENLLAÇ.
   
 • Decreto-ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria. ENLLAÇ.

 

20 de gener

DOGC

Departament de Salut:

 • Annex A la RESOLUCIÓ SLT/66/2022, de 19 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya per part del Departament de Salut. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

 • Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones de determinados sectores ganaderos y se establecen las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones y sus asociaciones. ENLLAÇ. 

 

19 de gener

DOGC

Departament de la Presidència: 

 • DECRET 7/2022, de 17 de gener, d'encàrrec del despatx del conseller d'Empresa i Treball a la consellera de la Presidència els dies 19 i 20 de gener de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 11/2022, de 18 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori els dies 19 i 20 de gener de 2022 , mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ. 
   
 • DECRET 12/2022, de 18 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la consellera de la Presidència els dies 18 i 19 de gener de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ. 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 8/2022, de 18 de gener, de cessament del senyor Antoni Ferran Mèlich com a director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ.
   
 • DECRET 9/2022, de 18 de gener, pel qual es nomena el senyor Marc Vilahur i Chiaraviglio director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ.

BOE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

 • Real Decreto 48/2022, de 18 de enero, por el que se dispone el cese de doña Teresa Cunillera i Mestres como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña. ENLLAÇ. 
 • Real Decreto 49/2022, de 18 de enero, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña a doña Maria Eugènia Gay Rosell. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA:

 • Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. ENLLAÇ. 

JEFATURA DEL ESTADO

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. ENLLAÇ. 

 

17 de gener

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/3922/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/3923/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 604732). ENLLAÇ. 

 

13 de gener

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET LLEI 1/2022, d'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal. ENLLAÇ.

Departament d’Empresa i Treball:

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE (ref. BDNS 598541) (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). ENLLAÇ. 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU. ENLLAÇ.

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

 • Orden ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, y se procede a la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

 

12 de gener

DOGC

Departament de la Presidència:

 • DECRET 5/2022, d'11 de gener, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, els dies 12 i 13 de gener de 2022, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ. 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya. ENLLAÇ. 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/3912/2021, de 21 de desembre, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als ens locals supramunicipals i a les agrupacions d'ens locals per a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/1235/2021, de 13 d'abril (ref. BDNS 558094). ENLLAÇ. 

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

 • Resolución de 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se establecen instrucciones relativas al calendario, actuaciones, contenido de los planes de ajuste, y de su revisión, y de los modelos para utilizar en el procedimiento extraordinario de financiación para la cancelación de obligaciones pendientes de pago de determinadas entidades locales. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 28/2022, de 11 de enero, por el que se dispone el cese de doña Inés María Bardón Rafael como Secretaria de Estado de Hacienda. ENLLAÇ. 
   
 • Real Decreto 29/2022, de 11 de enero, por el que se nombra Secretario de Estado de Hacienda a don Héctor Fernando Izquierdo Triana. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: Instituto Nacional de Administración Pública:

 • Resolución de 5 de enero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca curso de especialización de protocolo y comunicación en las entidades locales. ENLLAÇ.

 

MINISTERIO DE DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

 • Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

 

11 de gener

DOGC

Departament de Drets Socials

 • RESOLUCIÓ DSO/9/2022, de 6 de gener, per la qual es concreten mesures excepcionals en matèria de recursos humans en l'àmbit del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

Agència de l’Habitatge de Catalunya

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució DSO/3832/2021, de 23 de desembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021). ENLLAÇ.

BOE

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

 • Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa "Experiencias Turismo España" y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

 

10 de gener

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO – Ayudas

 • Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL – Delegación de competencias

 • Resolución de 23 de diciembre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se delegan competencias. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE SANIDAD – Convenios

 • Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio-Programa con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre. ENLLAÇ.

 

7 de gener

DOGC

Departament d’Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/3893/2021, de 25 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació de diversos articles de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). ENLLAÇ

 

6 de gener

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL – Medidas financieras

 • Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ. 

 

5 de gener

DOGC

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/1/2022, de 4 de gener, sobre la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social. ENLLAÇ. 

 

4 de gener

DOGC

Àrea Metropolitana de Barcelona

 • ANUNCI de referència de la publicació al BOPB de la informació pública de bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans en l'àmbit de la transparència (exp. 905244/21). ENLLAÇ.
 • ANUNCI de referència de la publicació al BOPB de la informació pública de les bases generals per concedir subvencions als ajuntaments metropolitans en suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB) (exp. 905520/21). ENLLAÇ.
   
 • ANUNCI de referència de la publicació al BOPB de la informació pública de les bases generals reguladores, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de les subvencions de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023 (exp. 905522/21). ENLLAÇ.

   

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016