Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

 

GENER 2020

22 gener

BOE

 • Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç
 • Resolución de 15 de enero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020. Enllaç.

DOGC

 • DECRET LLEI 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019). Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/81/2020, de 17 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç.
 • ANUNCI de notificació en procediment de resolució de declaració administrativa d'hereus abintestat a favor de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

21 gener

BOE

 • Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2020 a efectos del cómputo administrativo. Enllaç

DOGC

 • RESOLUCIÓ VEH/56/2020, de 15 de gener, de cessament del senyor Llorenç Birba Fonts com a coordinador d'actuacions estratègiques de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

20 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/48/2020, de 15 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/20/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491476). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/21/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491472). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/3627/2019, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 (ref. BDNS 491378). Enllaç
 • ORDRE ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2020. Enllaç

 

17 Gener

BOE

 • Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales. Enllaç
 • Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015. Enllaç

 

16 Gener

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019). Enllaç

 

14 Gener

BOE

 • Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Enllaç
 • Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. Enllaç
 • Decreto-ley 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto-ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña. Enllaç
 • Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Enllaç

 

10 gener

BOE

 • Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

DOGC

 • DECRET 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • EDICTE de 27 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. Enllaç

 

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016