Inici › Guia jurídica per a la gestió local de les...

Guia jurídica per a la gestió local de les colònies felines (Les obligacions dels ajuntaments en matèria de gats de carrer)

DESCARREGAR LA GUIA (format PDF) 

La Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que va entrar en vigor el passat 29 de setembre, estableix que els ens locals són els responsables de les colònies felines que es trobin en el seu municipi i, en aquest sentit, els imposa un seguit d’obligacions dirigides a fer-ne una gestió integral amb mètodes no letals amb l’objectiu de reduir-ne progressivament la població i aconseguir, així, una convivència pacífica entre les persones i aquests animals.

Les colònies de gats ferals estan formades per gats no domèstics amb un grau baix o nul de socialització, abandonats o perduts –o descendents de gats que ja es trobaven en aquesta situació-, que viuen en llibertat en espais públics o privats i que poden generar problemes de salubritat pública relacionats amb el deteriorament de les condicions en els espais en què són alimentats, especialment a causa de la seva superpoblació (males olors, brutícia, presència de plagues, molèsties als veïns, problemes d’inseguretat, etc.).

Amb la nova Llei 7/2023, els ens locals resten obligats a la recollida i control dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits –aquesta competència es pot delegar ens locals supramunicipals o bé concertar-se amb entitats externes, com associacions de protecció animal o empreses especialitzades-, a identificar-los mitjançant un microxip registrat sota la titularitat de l'administració local competent, a esterilitzar-los quirúrgicament i a desenvolupar programes de gestió de colònies felines.

Aquesta guia, que recull les obligacions dels ens locals en aquesta matèria tant des de la perspectiva de la nova Llei 7/2023 com de l’anterior Decret legislatiu català 2/2008, pretén ser un recurs pels ajuntaments que faciliti la gestió de les colònies felines dels seus municipis i la redacció dels esmentats programes de gestió.