Inici › Model d’ordenança de l’impost sobre la ...

Model d’ordenança de l’impost sobre la plusvàlua

Ajuntament de .....

 

ORDENANÇA FISCAL núm. 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 1r.- Fet imposable

1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats al llarg d’un període màxim de 20 anys.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:

       a) Negoci jurídic "mortis causa".
       b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
       c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
       d) Expropiació forçosa.

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell.

4. Està subjecte a l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

 

Article 2n.- Actes no subjectes

No estan subjectes a aquest Impost:

1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.

4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

13. Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els apartats anteriors

15. Les transmissions de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i adquisició. 

El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició.

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que gravin aquestes operacions.

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al d’adquisició.

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles del paràgraf anteriors prenent, en seu cas, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat en l’Impost sobre Successions i Donacions.

En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. Allò disposat en aquest paràgraf no serà d’aplicació en els supòsits d’aportacions o transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut d’allò disposat en els altres apartats d’aquest article.

 

Article 3r.- Subjectes passius.

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

     a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

     b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

 

Article 4t.- Successors i responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.

 

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

3. Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

4. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan l’obligació de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents:

     a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.

      b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior.

L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.

     c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

     d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi estiguin afectes.

     e) La Creu Roja Espanyola.

      f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu (o ......) ique la despesa efectivament realitzada en el període dels últims (.......), no ha estat inferior al (....) per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritació de l’impost.

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.

2. Es concedirà una bonificació del (...) per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.

3. Es concedirà d'una bonificació del ............ (fins el 95 %) per cent de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració.

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

 

Article 7è.- Base imposable

La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys

A) Mètode objectiu de determinació de la base imposable

1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquell moment als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost o estigui integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre Béns Immobles conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan aquell valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació.

En tot cas, atès el grau d’actualització del valor que resulta de l’aplicació dels criteris assenyalats en els paràgrafs anteriors, s’estableix un coeficient reductor del ***% (màxim 15%) per determinar el valor del terreny als efectes de calcular la base imposable d’aquest impost.

2. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:

      A) Usdefruit

     a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.

     b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.

     c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.

       B) Ús i estatge

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

      C) Nua propietat

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.

       D) Altres drets reals

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat en constituir-los, si fos igual o major que aquell resulti de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat no ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el valor de referència serà la part del valor cadastral que resulti del mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

4. En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor  de referència serà la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

5. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.

6. ******Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del (del 0 fins al 60%).

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els quals els valors cadastrals resultants de la modificació a què es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als vigents fins aleshores.

El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

7. La base imposable es calcularà aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, determinat d’acord amb allò establert en l’apartat A) anterior, el coeficient que correspongui segons el període de generació de l’increment de valor:

 

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

(màxim 0,14)

1 any

(màxim 0,13)

2 anys

(màxim 0,15)

3 anys

(màxim 0,16)

4 anys

(màxim 0,17)

5 anys

(màxim 0,17)

6 anys

(màxim 0,16)

7 anys

(màxim 0,12)

8 anys

(màxim 0,10)

9 anys

(màxim 0,09)

10 anys

(màxim 0,08)

11 anys

(màxim 0,08)

12 anys

(màxim 0,08)

13 anys

(màxim 0,08)

14 anys

(màxim 0,10)

15 anys

(màxim 0,12)

16 anys

(màxim 0,16)

17 anys

( màxim 0,20)

18 anys

( màxim 0,26)

19 anys

( màxim 0,36)

Igual o superior a 20 anys

( màxim 0,45)

 

Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang legal, si algun dels coeficients aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou coeficient màxim legal, serà d’aplicació directa el coeficient legal màxim, fins l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenançaen què es fixi un nou coeficient .

B) Plusvàlua real

Quan, a instància del subjecte passiu, es constati que, seguint les regles de valoració establertes a l’article 104.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base imposable determinada d’acord amb el mètode de l’apartat A, es prendrà com a base imposable l’import d’aquell increment de valor.

 

Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota tributària, bonificacions.

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el següent tipus de gravamen :

1. Tipus de gravamen únic del xx (màxim 30%) o bé un tipus de gravamen específic per a cada un dels períodes de generació de l’increment de valor, també amb un màxim del 30%.

2. La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu.

 

Article 9è.- Període de generació i meritació

1.L'impost es merita:

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.

3.Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament.

b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.

c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.

d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.

e) En el supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposi una altra cosa, per al càlcul del període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d’adquisició, als efectes d’allò disposat en el paràgraf anterior, aquella en què es va produir l’anterior meritació de l’impost.

 

Article 10è.- Nul·litat de la transmissió

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

2. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.

 

Article 11è.- Règim de gestió

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat A.1 de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració.

2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.

3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.

4. Cal presentar una autoliquidació o declaració  per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.

5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.

6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.

7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi la meritació de l’impost:

      a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
      b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.

Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent autoliquidació.

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.

8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

      a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.

      b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest  Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior.

10. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà  servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.

 

Article 12è.- Col·laboració social

1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració, podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara del que preveu l'article 92 de la Llei general tributària.

2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:

      a) Assistència en la realització de declaracions.

      b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.

 

Article 13è.- Comprovació de les autoliquidacions

1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que es preveu l'apartat 15è de l'article 2 d'aquesta Ordenança.

2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació  rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts al document no declarats pel subjecte passiu.

3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de conformitat amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, abans que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà  esperar que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte d'interposar contra la resolució presumpta recurs de reposició.

 

Article 14è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions

1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació  s’efectuen un cop transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense requeriment previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents:

  • El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes complet de retard amb que es presenti la declaració o l'autoliquidació respecte al termini establert per a la presentació. En aquests supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
  • Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació.
  • L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.

2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que haguessin deixat d’ingressar-se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.

5. La sanció imposada es reduirà en un 40% si se’n realitza l’ingrés total dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.

6. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 

Article 15è.- Règim de notificació i d'ingrés

1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.

2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de l declaració.

3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.

Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.

4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a    l'article 62.2 de la Llei general tributària.

 

Article 16è.- Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de *****, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat per conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social.

3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal.

4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de***** que han delegat les seves facultats en la Diputació.

5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació de *****, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a    ............., a ... de .......... de .....  començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 20... i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 

 

TEXT ALTERNATIU (Opcional, en el cas que s'apliqui el límit temporal de sol·licitud de la bonificació dintre dels sis mesos des de la defunció com a requisit pel gaudiment de la bonificació per transmissió mortis causa)

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable

(..)

2.         Es concedirà una bonificació del (...) per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. Això no obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els terminis previstos a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança.

 

* El model s’ha elaborat, adaptant-lo a la nova regulació de l’impost,  partint d’un model  d’ordenança redactat per la Diputació de Barcelona.