Inici › PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

DESEMBRE 2018

31 Desembre

BOE

 • Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/3084/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a la segona modificació de l'annex I de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/3073/2018, de 20 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 d'ajuts i de beques a les persones treballadores desocupades i empreses establertes en matèria de formació professional per a l'ocupació promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 431056). Enllaç

 

29 Desembre

BOE

 • Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. Enllaç
 • Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, ampliando su presupuesto y vigencia. Enllaç

 

28 Desembre

BOE

 • Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece la anotación obligatoria en el Registro Central de Personal de algunos permisos y licencias por conciliación de la vida personal y laboral. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. Enllaç

 

27 Desembre

BOE

 • Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç
 • Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/3060/2018, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 430621). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2867/2018, de 27 de novembre, de convocatòria de subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa, per a l'any 2019 (ref. BDNS 426868). Enllaç

 

21 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ PDA/3022/2018, de 13 de desembre, d'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2019 (ref. BDNS 425490). Enllaç
 • ACORD GOV/152/2018, de 20 de desembre, de designació del senyor Josep Andreu Clariana Selva com a director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. Enllaç

 

20 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ ARP/3006/2018, d'11 de desembre, per la qual es convoquen per a l'any 2019 els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (ref. BDNS 429552). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/3007/2018, d'11 de desembre, per la qual s'obre el procediment de selecció de les entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars i es convoquen els ajuts corresponents al segon i tercer trimestre del curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 429553). Enllaç

 

19 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2976/2018, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada del procediment per a la concessió de subvencions per als consells esportius de Catalunya per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 429155). Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Enllaç

 

18 Desembre

BOE

 • Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Enllaç

 

15 i 17 Desembre

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMO/364/2014, de 16 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi (DOGC núm. 6775, de 22.12.2014). Enllaç

 

BOE

 • Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local. Enllaç
 • Real Decreto 1451/2018, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las organizaciones asociadas de reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2018. Enllaç

 

14 Desembre

DOGC

 • DECRET 267/2018, de 13 de desembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d'Interior els dies 14 i 15 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç

 

13 Desembre

DOGC

 • ACORD GOV/149/2018, d'11 de desembre, pel qual es designa la senyora Francesca Guardiola Sala delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics. Enllaç
 • DECRET 265/2018, d'11 de desembre, pel qual es nomena el senyor Marc Ramentol Sintas director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2628/2018, de 30 d'octubre, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 7745, de 12.11.2018). Enllaç

 

BOE

 • Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. Enllaç

 

12 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2897/2018, de 5 de desembre, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la gestió de la convocatòria de beques i ajuts de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder de l'any 2018. Enllaç

 

11 Desembre

BOE

 • Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. Enllaç

 

6, 8 i 10 Desembre

DOGC

 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5813-2018, en relació amb les lletres c) i d) de l'apartat 15 de l'epígraf II, titulat "Institucions i administracions", de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, d'11 d'octubre de 2018, sobre priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. Enllaç
 • DECRET 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2882/2018, de 4 de desembre, de modificació de la Resolució PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 427438). Enllaç
 • DECRET 264/2018, de 5 de desembre, d'encàrrec del despatx del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda els dies 6 a 9 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç

 

BOE

 • Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Enllaç
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Enllaç
 • Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 122/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017. Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley de presupuestos de los preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público y a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entidades dependientes por la utilización de la contratación laboral. Enllaç
 • Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Enllaç​
 • Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

5 Desembre

DOGC

 • DECRET 257/2018, de 30 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, des del dia 5 fins al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2836/2018, de 29 de novembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2018-2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2848/2018, de 28 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2017-2018 i 2018-2019 (ref. BDNS 426844). Enllaç
 • ACORD GOV/144/2018, de 4 de desembre, pel qual es designa el senyor Eric Hauck delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya als Balcans. Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Enllaç

 

4 Desembre

BOE

 • Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 5813-2018, en relación con las letras c) y d) del apartado 15 del epígrafe II, titulado "Instituciones y administraciones", de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia. Enllaç

 

1 i 3 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ INT/2789/2018, de 23 de novembre, per la qual s'aprova i es dona publicitat al Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PDA/2809/2018, de 28 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2019 (ref. BDNS 425490). Enllaç

 

BOE

 • Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Enllaç

 

NOVEMBRE 2018

30 Novembre

DOGC

 • DECRET 256/2018, de 29 de novembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç
 • ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil. Enllaç

 

29 Novembre

DOGC

 • ORDRE TSF/198/2018, de 27 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Enllaç
 • ORDRE TSF/199/2018, de 28 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a l'Administració de la Generalitat de Catalunya durant la vaga convocada per al dia 29 de novembre de 2018. Enllaç
 • ACORD GOV/143/2018, de 27 de novembre, pel qual s'impulsa el Programa internet segura per a la sensibilització i conscienciació de la ciutadania en matèria de ciberseguretat i es crea la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura. Enllaç
 • RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Comissió Executiva del Consorci AOC pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'administració electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya. Enllaç

 

BOE

 • Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Enllaç

 

28 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2769/2018, de 22 de novembre, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/971/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres de millora de l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018 (ref. BDNS 399237). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2770/2018, de 22 de novembre, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018 (ref. BDNS 390712). Enllaç

 

27 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2751/2018, de 21 de novembre, per la qual es modifica la dotació de la segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 406020). Enllaç

 

BOE

 • Resolució de 22 de novembre de 2018, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifica la de 27 de juliol de 2018, per la qual es convoquen ajudes assistencials per a l'any 2018. Enllaç

 

26 Novembre

DOGC

 • ACTA de presa de possessió del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2748/2018, de 21 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen tres bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, aprovades per l'Acord de 24 d'octubre de 2017, i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre. Enllaç
 • ORDRE TSF/196/2018, de 23 de novembre, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària que presta a la població el personal estatutari, personal laboral, personal funcionari i personal en formació en els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut i els centres sanitaris que presten serveis concertats amb el Servei Català de la Salut. Enllaç

 

BOE

 • Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Enllaç

 

23 Novembre

DOGC

 • DECRET 251/2018, de 20 de novembre, d'encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 23 al 25 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 252/2018, de 22 de novembre, de cessament del senyor Ernest Maragall i Mira com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 • DECRET 253/2018, de 22 de novembre, de nomenament del senyor Alfred Bosch i Pascual com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç

 

BOE

 • Orden HAC/1235/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en los párrafos tercero y quinto de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas entidades. Enllaç
 • Decreto-ley 5/2018, de 16 de octubre, sobre el incremento retributivo para el 2018 y el régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal aplicable al personal del sector público. Enllaç

 

22 Novembre

DOGC

 • DECRET LLEI 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Enllaç.
 • DECRET 242/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Balcans. Enllaç.
 • DECRET 243/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Bàltics. Enllaç.

 • DECRET 244/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa Central. Enllaç.

 • DECRET 245/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics. Enllaç.

 • DECRET 246/2018, de 20 de novembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Mediterrània. Enllaç.

 • DECRET 247/2018, de 20 de novembre, pel qual es restableix la Delegació del Govern de la Generalitat a Portugal. Enllaç.

 • ACORD GOV/139/2018, de 20 de novembre, pel qual es modifica l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC). Enllaç.

BOE

 • Orden PCI/1233/2018, de 21 de noviembre, por la que se proclaman las organizaciones y asociaciones de mujeres elegidas para ejercer las 20 vocalías que integran el Consejo de Participación de la Mujer en representación de las propias organizaciones y asociaciones de mujeres. Enllaç.

21 Novembre

DOGC

 • EDICTE sobre convocatòria d'assemblea. (CSITAL). Enllaç

 

19 Novembre

DOGC

 • ORDRE VEH/192/2018, de 13 de novembre, per la qual s'aprova el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques. Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Enllaç
 • Extracto de la resolución de 8 de noviembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2019. Enllaç

 

16 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2659/2018, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2660/2018, de 13 de novembre, per la qual es fan públics el programa i calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, així com la declaració de les mesures de consulta que s'adopten en la seva tramitació. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2667/2018, de 13 de novembre, de nomenament del senyor Miquel Curanta Girona com a director de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2668/2018, de 13 de novembre, de cessament del senyor Xavier Díaz i Vilanova com a director de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/2672/2018, de 9 de novembre, per la qual es fa pública la renovació, pels ens locals, d'un representant de la societat catalana al Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. Enllaç

 

BOE

 • Anuncio de la Subsecretaria de Justicia de la continuación del procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Enllaç

 

15 Novembre

DOGC

 • ORDRE TSF/188/2018, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball. Enllaç
 • ORDRE TSF/191/2018, de 13 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/132/2018, de 13 de novembre, de cessament del senyor Oriol Puig i Godes com a director del Servei Meteorològic de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/133/2018, de 13 de novembre, de nomenament del senyor Eliseu Vilaclara i Ribas com a director del Servei Meteorològic de Catalunya. Enllaç

 

14 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ 152/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2018, del 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. Enllaç
 • DECRET 237/2018, de 12 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, els dies 14 i 15 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 238/2018, de 9 de novembre, d'encàrrec del despatx del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia des del dia 14 de novembre fins al 17 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807) (DOGC núm. 7713, de 26.9.2018). Enllaç
 • ACORD GOV/131/2018, de 13 de novembre, pel qual es designen membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió. Enllaç
 • ANUNCI de la convocatòria de llocs de treball d'oferta pública d'ocupació del Consorci Sanitari de l'Anoia, aprovada pel Consell Rector. Enllaç

 

BOE

 • Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats de les proves selectives per a ingrés en la subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP / 133/2018, de 13 de febrer. Enllaç

 

13 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ VEH/2638/2018, de 8 de novembre, de nomenament del senyor Martí Rovira Guardiola com a adjunt/a al responsable de l'Oficina del Delegat/ada Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/2635/2018, de 6 de novembre, de cessament del senyor Marc Grau Solés com a assessor de grup parlamentari. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/2636/2018, de 5 de novembre, de designació del senyor Miquel Royo Vidal com a delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea. Enllaç

 

12 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/2628/2018, de 30 d'octubre, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç

 

9 Novembre

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. BDNS 420529) (DOGC núm. 7735, de 26.10.2018). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/2618/2018, de 29 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2018 no cobertes per la Resolució ARP/1610/2018, de 2 de juliol, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2018-2019 (ref. BDNS 422438). Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2608/2018, de 6 de novembre, de nomenament del senyor Marc Sanjaume i Calvet com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2609/2018, de 6 de novembre, de nomenament del senyor Jordi Finestres Martínez com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/2612/2018, de 20 de setembre, de cessament de la senyora Lydia Padró Pitarch com a cap de la Divisió d'Innovació i Cartera de Serveis del Servei Català de la Salut. Enllaç

 

BOE

 • Resolució de 7 de novembre de 2018, de la Direcció general del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. Enllaç
 • Sentència de 3 d'octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat contra els articles 1, apartats 9, 26.º, 27.º i 32.º, i l'article 2n , apartats 2n i 3r del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per Real Decret 849/1986, el Reglament de planificació hidrològica, aprovat per Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d'inundacions, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d'aigües residuals, pel qual s'incorporen o donen nova redacció als articles 49 quater, 49 quinqués, 315.n) i 316.i), així com la disposició transitòria cinquena del Reglament del Domini Públic Hidràulic; i als articles 4, 18.1.º del Reglament de la planificació hidrològica, i es declara la nul·litat de l'article 49 quinqués, apartat segon del Reglament de Domini Públic Hidràulic. Enllaç

 

8 Novembre

DOGC

 • ACORD GOV/127/2018, de 6 de novembre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/128/2018, de 6 de novembre, de cessament del senyor Antoni Dedeu Baraldés com a director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/129/2018, de 6 de novembre, de nomenament del senyor César Velasco Muñoz com a director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/130/2018, de 6 de novembre, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim. Enllaç

 

BOE

 • Llei 3/2018, de 23 d’octubre, per la que es modifica la Llei 14/2017, de la renda garantida a la ciutadania. Enllaç
 • Resolució de 24 d’octubre de 2018, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Enllaç
 • Resolució de 24 d’octubre de 2018, de la Direcció General de la Funció Pública, per la que es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Enllaç

 

6 Novembre

BOE

 • Resolución de 25 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Enllaç

 

5 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2517/2018, de 29 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria plurianual per a la concessió de subvencions per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte, per destinar-los a lloguer social (ref. BDNS 421048). Enllaç

 

2 Novembre

DOGC

 • ACORD GOV/122/2018, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2018. Enllaç
 • ACORD GOV/120/2018, de 30 d'octubre, pel qual es designa la senyora Victòria Alsina Burgués delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica. Enllaç
 • ACORD GOV/121/2018, de 30 d'octubre, pel qual es designa el senyor Daniel Camós Daurella delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. Enllaç
 • DECRET 231/2018, de 30 d'octubre, pel qual es nomena la senyora Meritxell Benedí i Altés directora general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç​
 • DECRET 232/2018, de 30 d'octubre, de cessament de la senyora Georgina Oliva i Peña com a directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • DECRET 233/2018, de 30 d'octubre, pel qual es nomena la senyora Ester Sara Cabanes i Vall directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • DECRET 234/2018, de 30 d'octubre, pel qual es nomena la senyora Georgina Oliva i Peña secretària d'Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • EDICTE sobre publicació al BOPB de l'aprovació inicial de les bases reguladores d'ajuts per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges específiques per als municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona (exp. 28/18). Enllaç

 

OCTUBRE 2018

31 Octubre

BOE

 • Pleno. Sentencia 103/2018, de 4 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4578-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Principio de igualdad, dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad; derechos a la tutela judicial efectiva, al trabajo, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales que imponen a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 104/2018, de 4 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5228-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto al artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón. Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad del precepto legal autonómico que establece el silencio positivo para las peticiones de acceso a la documentación administrativa. Voto particular. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 105/2018, de 4 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5333-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Competencias sobre transportes: nulidad del precepto legal autonómico que regula la transmisión de autorizaciones de alquiler de vehículos de turismo con conductor. Enllaç

30 Octubre

DOGC

 • ORDRE TSF/190/2018, de 25 d'octubre, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe. Enllaç

 

29 Octubre

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1680-2018, en relació amb els articles 1, 2 (apartats 2 i 3), 3, 4 i 5, contra les disposicions addicionals segona, tercera, quarta i setena, i contra la disposició final primera, de la Llei de Catalunya 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics mitjançant el Servei Català de Salut. Enllaç

 

25 Octubre

DOGC

 • LLEI 3/2018, del 23 d'octubre, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania. Enllaç
 • ACORD GOV/114/2018, de 23 d'octubre, pel qual es crea el Programa de suport a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/2452/2018, de 22 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per concedir els Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya per a l'any 2018 (tretzena edició) (ref. BDNS 420103). Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2462/2018, de 24 d'octubre, de nomenament del senyor Lluís Llach i Grande com a president del Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Enllaç
 • ACORD GOV/115/2018, de 23 d'octubre, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. Enllaç

 

24 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ EXI/2281/2018, d'1 d'octubre, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Enllaç
 • ORDRE VEH/177/2018, de 18 d'octubre, de nomenament dels vocals del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en representació dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

23 Octubre

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5003-2017, interposat pel president del Govern contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis (sentència). Enllaç

 

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, en relación con los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4 y 5, contra disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y contra la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de Universalización de la Asistencia Sanitaria con cargo a Fondos Públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. Enllaç

 

16 Octubre

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4752-2017, contra diversos preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/2342/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aprova el Pla d'aplicació aèria per al control de la processionària del pi per a la campanya 2018. Enllaç

 

12 Octubre

BOE

 • Pleno. Sentencia 90/2018, de 6 de septiembre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5771-2017. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, añadida por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica. Principio de proporcionalidad de las penas, competencias sobre legislación penal y seguridad pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los empleados de las empresas operadoras de servicios de transporte público regular (STC 50/2018). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 98/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2374-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. Principios de autonomía local, interdicción de la arbitrariedad, en relación con la potestad tributaria de las comunidades autónomas y los entes locales y con la protección del medio ambiente e integración de los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre contaminación de las aguas de Aragón. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 100/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5003-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Competencias sobre asociaciones, sanidad, legislación penal, productos farmacéuticos y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas contenida en la legislación estatal (STC 144/2017). Enllaç

 

DOGC

 • DECRET 222/2018, d'11 d'octubre, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de les greus inundacions a les Illes Balears. Enllaç

 

11 Octubre

DOGC

 • DECRET 217/2018, de 9 d'octubre, de modificació del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2299/2018, de 5 d'octubre, per la qual es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018. Enllaç
 • DECRET 219/2018, de 9 d'octubre, del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals. Enllaç

 

10 Octubre

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Enllaç
 •  Recurso de inconstitucionalidad n.º 4703-2018, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Enllaç
 •  Corrección de errores de la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TES/169/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. Enllaç

 

8 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2262/2018, de 20 de setembre, de convocatòria per a la concessió del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques, per a l'any 2018 (ref. BDNS 411498). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807). Enllaç

 

6 Octubre

BOE

 • Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Enllaç
 • Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ). Enllaç
 • Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

5 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/2252/2018, de 3 d'octubre, de nomenament del senyor Joan Ramon Casals Mata com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

4 Octubre

DOGC

 • DECRET 208/2018, d'1 d'octubre, pel qual es nomena el senyor Adam Majó Garriga director de l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (ref. BDNS 417322). Enllaç

 

3 Octubre

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2533-2018, contra la Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, respecte dels preceptes següents: article 1, que introdueix l'apartat 3 de l'article 4 de la Llei 13/2008; article 2, íntegrament, que afegeix nous apartats a l'article 35 de la Llei 13/2008 i disposició addicional íntegrament. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i disposició transitòria primera de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Enllaç
 • DECRET 207/2018, d'1 d'octubre, pel qual es nomena el senyor Ferran Requejo i Coll director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. Enllaç

 

2 Octubre

DOGC

 • DECRET 206/2018, d'1 d'octubre, d'encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda. Enllaç

 

SETEMBRE 2018

29 Setembre

BOE

 • Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Enllaç
 • Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Enllaç
 • Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Enllaç

 

28 Setembre

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5332-2017, contra los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) y k), 37.2, 38.5 y 6, 69, 72.1 b), y disposición transitoria primera de la Ley de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. Enllaç
 •  Recurso de inconstitucionalidad n.º 2533-2018, contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno, respecto de los siguientes preceptos: artículo 1, que introduce el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 13/2008; artículo 2, en su integridad, que agrega nuevos apartados al artículo 35 de la Ley 13/2008 y disposición adicional en su integridad. Enllaç​

 

27 Setembre

DOGC

 • DECRET 202/2018, de 25 de setembre, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial. Enllaç
 • DECRET 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 416157). Enllaç

 

26 Setembre

DOGC

 • ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (ref. BDNS 416113). Enllaç

 

24 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2141/2018, de 20 de setembre, de cessament i nomenament del senyor Joan Maria Piqué Fernández com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

21 Setembre

DOGC

 • EDICTE de 14 de setembre de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc; el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. Enllaç

 

20 Setembre

BOE

 • Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. Enllaç
 • Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Enllaç
 • Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Enllaç
 • Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del padrón municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población. Enllaç

 

19 Setembre

BOE

 • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Enllaç

 

18 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (ref. BDNS 414736). Enllaç

 

17 Setembre

DOGC

 • ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 414665). Enllaç

 

15 Setembre

BOE

 • Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Enllaç
 • Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Enllaç
 • Extracto de la Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. Enllaç

 

14 Setembre

BOE

 • Orden INT/942/2018, de 6 de septiembre, por la que se nombra Jefe Superior de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Dirección General de la Policía a don José Antonio Togores Guisasola. Enllaç

 

12 Setembre

BOE

 • Decreto-ley 3/2018, de 26 de junio, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. Enllaç
 • Decreto-ley 4/2018, de 17 de julio, por el que se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la Generalidad y se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. Enllaç
 • Real Decreto 1159/2018, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Montón Giménez como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Enllaç
 • Real Decreto 1161/2018, de 11 de septiembre, por el que se nombra Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a doña María Luisa Carcedo Roces. Enllaç

 

11 Setembre

BOE

 • Orden TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se definen las líneas que indican los límites cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Enllaç

 

10 Setembre

BOE

 • Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Barcelona a doña María Montserrat García Llovera. Enllaç
 • Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Lleida a don José Crespín Gómez. Enllaç

 

8 Setembre

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4261-2018, contra diversos artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español, las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enllaç
 • Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

6 Setembre

BOE

 • Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan las «Primeras jornadas de urbanismo: la agenda urbana local. Nuevo modelo urbano: de lo global a lo local». Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada. Enllaç

 

4 Setembre

BOE

 • Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Enllaç

 

1 i 3 Setembre

BOE

 • Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2018, ampliando la restricción temporal a la circulación de determinados tipos de vehículos en la carretera N-340 a su paso por la provincia de Castellón. Enllaç
 • Orden PCI/903/2018, de 29 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2018, por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Enllaç
 • Orden PCI/904/2018, de 29 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2018, por el que se designan los representantes de la Administración General del Estado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Cataluña, a que se refiere el artículo 210 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Enllaç
 • Real Decreto 1109/2018, de 31 de agosto, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de la Autopista del Mediterráneo AP-7, que ostenta Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado, por la aplicación de medidas de bonificación de peajes. Enllaç
 • Real Decreto 1110/2018, de 31 de agosto, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de las autopistas AP-7 Y AP-2 que ostenta Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U., por la aplicación de medidas de bonificación de peajes en los tramos Altafulla - Vilafranca Sur de la AP-7 y Les Borges Blanques - Pla de Santa María de la AP-2. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 410201). Enllaç​
 • RESOLUCIÓ TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi número 79002415012005). Enllaç

 

AGOST 2018

31 Agost

CONSELL DE MINISTRES

 • REAL DECRETO-LEY de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1961/2018, de 31 de juliol, de cessament del senyor Cèsar Grijalvo i Estrada com a cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1993/2018, de 24 d'agost, de nomenament de la senyora Gemma Espanyol Cornet com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1996/2018, de 27 d'agost, de cessament de la senyora Ima Mis Cabeza com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1997/2018, de 27 d'agost, de nomenament de la senyora Iolanda Gaig German com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura. Enllaç

 

30 Agost

DOGC

 • DECRET 191/2018, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018. Enllaç

 

25 Agost

BOE

Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Enllaç

 

23 Agost

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1970/2018, de 16 d'agost, de concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 12/2015, de 30 d'octubre. Enllaç

 

17 Agost

BOE

 • Sala Segunda. Sentencia 81/2018, de 16 de julio de 2018. Recurso de amparo 2119-2013. Promovido por don Pere Nolla Aguilar en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó, en apelación, su demanda de protección de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Canet de Mar. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a la integridad física y moral y al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas: sentencia que da respuesta razonada y fundada en Derecho a una denuncia de acoso laboral. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ VEH/1960/2018, de 6 d'agost, de nomenament de la senyora Montserrat Carreras Garcia com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat al Penedès. Enllaç

 

16 Agost

BOE

 • Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Enllaç

 

14 Agost

DOGC

 • EDICTE de 2 d'agost de 2018, pel qual es dona publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625). Enllaç

 

3 Agost

BOE

 • Resolución INT/1865/2018, de 27 de julio, por la que se modifica la Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2018. Enllaç.

 

DOGC 

 • RESOLUCIÓ INT/1865/2018, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (ref. BDNS 410506). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local (ref. BDNS 410509). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1871/2018, de 25 de juliol, per la qual es publica la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (ref. BDNS 410627). Enllaç

 

2 Agost

DOGC 

 • ACORD GOV/70/2018, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions per fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257). Enllaç
 • ACORD GOV/71/2018, de 31 de juliol, pel qual es crea el Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional. Enllaç
 • ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. Enllaç
 • ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019. Enllaç
 • DECRET 174/2018, de 31 de juliol, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1864/2018, de 31 de juliol, de nomenament del senyor Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura. Enllaç
 • DECRET 176/2018, de 31 de juliol, de cessament de la senyora Montserrat Ribera i Puig com a directora de l'Agència Catalana del Consum. Enllaç
 • DECRET 177/2018, de 31 de juliol, pel qual es nomena la senyora Elisabet Abad i Giralt directora de l'Agència Catalana del Consum. Enllaç
 • ACORD GOV/74/2018, de 31 de juliol, de cessament de la senyora Maria Assumpta Farran i Poca com a directora de l'Institut Català d'Energia. Enllaç
 • ACORD GOV/75/2018, de 31 de juliol, pel qual es nomena el senyor Manel Torrent Aixa director de l'Institut Català d'Energia. Enllaç

 

1 Agost

BOE

 • Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Enllaç

 

JULIOL 2018

31 Juliol

BOE

 • Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018. Enllaç
 • Resolución 400/38189/2018, de 26 de julio, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público de 2017. Enllaç

 

DOGC 

 • ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Enllaç

 

 

30 Juliol

BOE

 • Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Enllaç
 • Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Enllaç
 • Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Enllaç

 

28 Juliol

BOE

 • Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Enllaç

 

27 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ VEH/1789/2018, de 23 de juliol, per la qual es determinen els àmbits d'actuació del Servei de Gestió d'Impostos Directes i del Servei de Gestió d'Impostos Indirectes i Taxes de l'Oficina Central de Gestió Tributària de l'Agència Tributària de Catalunya. Enllaç
 • ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. Enllaç
 • ORDRE TSF/125/2018, de 24 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe. Enllaç

 

26 Juliol

DOGC

 • ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. BDNS 409444). Enllaç
 • ACORD GOV/65/2018, de 24 de juliol, pel qual s'impulsa la implementació de la tecnologia blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes. Enllaç
 • DECRET 167/2018, de 24 de juliol, pel qual es nomena la senyora Mireia Borrell Porta directora general de Relacions Exteriors. Enllaç

 

25 Juliol

BOE

 • Pleno. Sentencia 69/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 283-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo: nulidad parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la administración del Estado en materia de energía y empleo y regulan la autorización administrativa previa a la constitución de empresas de trabajo temporal. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 71/2018, de 21 de junio de 2018. Conflicto positivo de competencia 5240-2017. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Competencias sobre trabajo y relaciones laborales: nulidad de la atribución a la administración del Estado del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la financiación de programas formativos que incluyan compromisos de contratación y para nuevas funciones encomendadas a los agentes sociales. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 66/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1435-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre educación, reserva de ley de orgánica y derecho a la educación en relación con las funciones de los consejos escolares, la asignatura de religión y la evaluación del rendimiento académico: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 67/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1455-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre educación y derecho a la educación en relación con la asignatura de religión y la educación diferenciada por sexos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 68/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5376-2014. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre educación, reserva de ley orgánica y derecho a la educación en relación con la ordenación de las enseñanzas: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). Enllaç

 

24 Juliol

DOGC

 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4039-2018, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional, aprovada en sessió de 5 de juliol de 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1726/2018, de 19 de juliol, de nomenament de la senyora Mercè Ribé Pallarès com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1727/2018, de 19 de juliol, de nomenament del senyor Josep Mas Febrer com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1728/2018, de 19 de juliol, de nomenament del senyor Jose Ramon Fondevilla Isus com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1729/2018, de 19 de juliol, de nomenament de la senyora Maria Teresa Moya Giné com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Enllaç
 • EDICTE de 17 de juliol de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. Enllaç

 

23 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1702/2018, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020 (ref. BDNS 408437). Enllaç
 • EDICTE de 17 de juliol de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania. Enllaç

 

21 Juliol

BOE

 • Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Enllaç

 

20 Juliol

BOE

 • Resolución de 12 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2018, a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2017. Enllaç

 

DOGC 

 • DECRET 151/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena el senyor Julià Fernàndez i Olivares delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Enllaç
 • DECRET 152/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena la senyora Alba Camps Roca delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. Enllaç
 • DECRET 153/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena el senyor Òscar Peris i Ródenas delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. Enllaç
 • DECRET 154/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena el senyor Pere Vila i Fulcarà delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona. Enllaç
 • DECRET 155/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena el senyor Ramon Farré Roure delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida. Enllaç
 • DECRET 156/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena la senyora M. Rosa Amorós i Capdevila delegada territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. Enllaç
 • DECRET 157/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena el senyor Francesc Xavier Pallarès Povill delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Enllaç
 • DECRET 158/2018, de 17 de juliol, pel qual es nomena el senyor Pere Regull i Riba delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès. Enllaç

 

19 Juliol

BOE

 • Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4039-2018, contra los apartados 1 a 5 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en sesión de 5 de julio de 2018. Enllaç
 • Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Enllaç

 

DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1644-2015, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia (sentència). Enllaç
 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 1451-2016, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 1007/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula l'adquisició, pel Fons de carboni per a una economia sostenible, de crèdits de carboni del Pla d'impuls al medi ambient en el sector de l'empresa PIMA Empresa, per a la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle en les seves instal·lacions (sentència). Enllaç
 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 7237-2013, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 635/2013, de 2 d'agost, pel qual, en desenvolupament del «Pla d'impuls al medi ambient en el sector hoteler PIMA Sol» per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions, es regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni pel Fons de carboni per a una economia sostenible (sentència). Enllaç
 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. Enllaç
 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Enllaç
 • DECRET 159/2018, de 17 de juliol, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 162/2018, de 17 de juliol, de modificació del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Enllaç
 • ACORD GOV/55/2018, de 17 de juliol, de cessament del senyor Jaume Fornt i Paradell com a director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/56/2018, de 17 de juliol, de designació de la senyora Judith Gifreu i Font com a directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Enllaç

 

18 Juliol

BOE

 • Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4039-2018, contra los apartados 1 a 5 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en sesión de 5 de julio de 2018. Enllaç

 

DOGC 

 • EDICTE de 12 de juliol de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. Enllaç

 

17 Juliol

DOGC

 • ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Enllaç

 

14 Juliol

BOE

 • Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Enllaç
 • Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica. Enllaç
 • Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1639/2018, de 29 de juny, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2018 (ref. BDNS 407890). Enllaç
 • ANUNCI d'actualització i d'esmena de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978), publicada en el DOGC núm. 7409, d'11.7.2017. Enllaç

 

12 Juliol

BOE

 • Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso libre a la Subescala de Intervencion-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/512/2018, de 21 de mayo. Enllaç
 • Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/513/2018, de 21 de mayo. Enllaç

 

DOGC

 • ACORD GOV/38/2018, de 10 de juliol, pel qual es designa el senyor Sergi Marcén López delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit i Irlanda. Enllaç
 • ACORD GOV/39/2018, de 10 de juliol, pel qual es designa el senyor Manuel Manonelles Tarragó delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa. Enllaç
 • DECRET 145/2018, de 10 de juliol, de cessament del senyor Ricard Font i Hereu com a secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • DECRET 146/2018, de 10 de juliol, pel qual es nomena el senyor Isidre Gavín i Valls secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • DECRET 147/2018, de 10 de juliol, de cessament del senyor Enric Ticó i Buxadós com a president del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/42/2018, de 10 de juliol, pel qual es designa el senyor Ricard Font i Hereu com a president del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

11 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ ENS/1586/2018, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7591, de 4.4.2018). Enllaç
 • EDICTE de 9 de juliol de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'aprova la Carta de serveis del Diari Oficial i de publicacions de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • ANUNCI pel qual es publica la modificació del Pla 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió, dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 407263). Enllaç

 

10 Juliol

BOE

 • Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Enllaç

 

9 Juliol

DOGC 

 • ORDRE VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1550/2018, de 29 de juny, de convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia, per a l'any 2018 (ref. BDNS 406797). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1547/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1548/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç

 

7 Juliol

BOE

 • Pleno. Sentencia 62/2018, de 7 de junio de 2018. Conflicto positivo de competencia 7237-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol" para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el fondo de carbono para una economía sostenible. Competencias sobre ordenación general de la economía, energía y medio ambiente: nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 15/2018). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 63/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1644-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. Competencias sobre industria y energía: constitucionalidad de los preceptos legales que regulan los organismos de control de seguridad industrial y la planificación indicativa de infraestructuras de transporte de electricidad. Votos particulares. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 64/2018, de 7 de junio de 2018. Conflicto positivo de competencia 1451-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición por el fondo de carbono para una economía sostenible, de créditos de carbono del plan de impulso al medio ambiente en el sector de la empresa "PIMA Empresa" para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones. Competencias sobre ordenación general de la economía y medio ambiente: nulidad de varias disposiciones reglamentarias que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 15/2018). Enllaç
 • Pleno. Auto 60/2018, de 5 de junio de 2018. Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Desestima el recurso de súplica interpuesto por don Carles Puigdemont i Casamajó y otras personas frente al auto 49/2018, de 26 de abril, por el que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Enllaç

 

6 Juliol

BOE

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

 

DOGC 

 • ORDRE PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1536/2018, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1535/2018, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per a l'any 2018 (ref. BDNS 405431). Enllaç

 

5 Juliol

DOGC

 • DECRET 137/2018, de 3 de juliol, de nomenament de la senyora Maria del Mar Camacho Martí com a directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1525/2018, de 27 de juny, de nomenament del senyor Marc Ramentol Sintas, personal eventual del Departament de Salut, com a responsable de l'Oficina d'Anàlisi i Estratègia. Enllaç
 • DECRET 140/2018, de 3 de juliol, de cessament del president de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Enllaç
 • DECRET 141/2018, de 3 de juliol, de nomenament de la presidenta de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Enllaç
 • DECRET 142/2018, de 3 de juliol, de cessament del senyor Arcadio Navarro i Cuartiellas com a secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 143/2018, de 3 de juliol, pel qual es nomena el senyor Francesc Xavier Grau i Vidal secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018 (ref. BDNS 406420). Enllaç

 

4 Juliol

BOE
 • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Enllaç.
 • Orden TFP/700/2018, de 29 de junio, por la que se designan los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç.
 • Orden TFP/701/2018, de 29 de junio, por la que se designan los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç.
DOGC
 • RESOLUCIÓ ENS/1482/2018, de 27 de juny, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EXI/1515/2018, de 29 de juny, de nomenament del senyor Marçal Sarrats Ferrés com a personal eventual del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ INT/1480/2018, de 29 de juny, de cessament del senyor Frederic Ferrer Bargalló com a sub-director general d'Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia. Enllaç.

 

2 Juliol

BOE

 • Real Decreto 702/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Fiscal General del Estado a doña María José Segarra Crespo. Enllaç
 • Real Decreto 703/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz. Enllaç

 

DOGC 

 • ORDRE EMC/97/2018, de 29 de juny, sobre l'atorgament dels guardons del turisme de Catalunya, convocatòria 2018. Enllaç
 • ORDRE ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Enllaç

 

JUNY 2018

30 Juny

BOE

 • Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Enllaç
 • Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social. Enllaç

 

29 Juny

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3628-2016, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (sentència). Enllaç.
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5459-2015, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum (sentència). Enllaç
 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 492-2018, contra la Resolució del president del Parlament de Catalunya, per la qual es proposa la investidura del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a president del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 3, de 23 de gener de 2018, i la Resolució del president del Parlament de Catalunya de data 25 de gener de 2018 per la qual es convoca sessió plenària el 30 de gener de 2018, a les 15.00 hores, aquesta darrera exclusivament pel que fa a la inclusió en l'ordre del dia del debat del programa i votació d'investidura del diputat Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 5, de 26 de gener de 2018. Enllaç.
 • ORDRE ARP/91/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). Enllaç.
 • RESOLUCIÓ VEH/1418/2018, de 22 de juny, de nomenament de la senyora Maria Dolors Corretgé Bergua com a directora del Programa per a l'organització i modernització del sistema tributari de la Generalitat de Catalunya del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EXI/1454/2018, de 26 de juny, de nomenament de la senyora Roser Mitjà Ragolta com a cap de l'Oficina de Protocol. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ INT/1421/2018, de 25 de juny, de cessament del senyor Joan Antoni Olivares Obis com a cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament d'Interior. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ ENS/1423/2018, de 26 de juny, de cessament del senyor Javier Eduardo Corominas Frigola com a responsable d'assessorament, coordinació i desenvolupament d'actuacions estratègiques del Departament d'Ensenyament. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/1433/2018, de 21 de juny, de cessament del senyor Joan Mayoral i Simón com a sub-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç.

BOE

 • Resolución de 14 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de don Emilio Ablanedo Reyes como Subdelegado del Gobierno en Barcelona. Enllaç.
 • Extracto de la Orden por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondiente al año 2018. Enllaç.

28 Juny

BOE

 • Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Catastro, por la que se amplía el plazo previsto en la de 20 de diciembre de 2016, por la que se determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral. Enllaç

 

DOGC

 • DECRET LLEI 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. Enllaç
 • DECRET 126/2018, de 26 de juny, pel qual es restableixen les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d'Amèrica, Itàlia, Suïssa i França. Enllaç
 • DECRET 124/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena el senyor Ferran Mascarell i Canalda delegat del Govern de la Generalitat a Madrid. Enllaç
 • DECRET 125/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena el senyor Pau Villòria i Sistach viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern. Enllaç
 • DECRET 128/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena el senyor Fabian Mohedano i Morales president del Consell Català de Formació Professional. Enllaç
 • DECRET 127/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena la senyora Meritxell Serret i Aleu delegada del Govern davant la Unió Europea. Enllaç
 • ACORD GOV/24/2018, de 26 de juny, de nomenament del senyor Albert Civit i Fons com a director de l'Institut Català del Sòl. Enllaç
 • DECRET 130/2018, de 26 de juny, de nomenament de la senyora Núria Clèries i Nerín com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1405/2018, de 25 de juny, de nomenament del senyor Lluis Vilaro Cascales com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1406/2018, de 25 de juny, de nomenament de la senyora Nuria Elena Sancho Alvarez com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1407/2018, de 25 de juny, de cessament de la senyora Maria Mercedes Sánchez Gómez com a cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1415/2018, de 25 de juny, de nomenament del senyor Ivan Altisent Fornons com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 132/2018, de 26 de juny, de cessament del senyor Josep Solà i Font com a director de Serveis del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 133/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena la senyora Maria del Carme Alcaraz Molina directora de Serveis del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 134/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena la senyora Ester Manzano Peláez directora general de Modernització i Innovació de l'Administració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç​
 • RESOLUCIÓ PDA/1434/2018, de 25 de juny, de nomenament de personal eventual del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç

 

27 Juny

BOE

 • Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de don Jorge Ramón Sierra Viu como Subdelegado del Gobierno en Tarragona. Enllaç
 • Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Sánchez-Bustamante de la Herrán como Subdelegado del Gobierno en Girona. Enllaç
 • Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de doña María Inmaculada Manso Ferrandiz como Subdelegada del Gobierno en Lleida. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1387/2018, de 21 de juny, de nomenament del senyor Alexis Serra Rovira com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

26 Juny

BOE

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2860-2018, en relación con el artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por posible vulneración de los artículos 9.3, 14, 24 y 122.1 de la CE. Enllaç
 • Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 492-2018, contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 5, de 26 de enero de 2018. Enllaç

 

DOGC 

 • RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, de publicació dels acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre la modificació dels articles 39 i 43 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes i d'aprovació del Text refós del mateix Reglament. Enllaç
 • ORDRE TSF/88/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o amb risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció. Enllaç

 

25 Juny

BOE

 • Resolución de 6 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se concede a las Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017. Enllaç

 

DOGC 

 • ORDRE VEH/78/2018, de 20 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació ActivaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels que actualment en formen part. Enllaç
 • ORDRE TSF/80/2018, de 12 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1376/2018, de 20 de juny, de nomenament de la senyora Anna Figueras Ibáñez com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1377/2018, de 20 de juny, de nomenament de la senyora Cesca Domènech Ruera com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/1378/2018, de 20 de juny, de nomenament del senyor Gerard Vives Fernández com a assessor d'anàlisi estratègica i prospectiva. Enllaç

 

23 Juny

BOE

 • Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Enllaç

 

22 Juny

BOE

 • Pleno. Sentencia 54/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5459-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. Competencias sobre crédito, ordenación de la economía y energía, derecho civil y legislación procesal: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen mecanismos de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas que contraviene la regulación básica estatal; introducen la mediación como presupuesto procesal necesario para el ejercicio de la jurisdicción; definen el concepto de cláusulas abusivas en un determinado tipo de contrato; establecen el plazo de oferta vinculante e introducen prohibiciones de perfeccionar contratos de crédito o préstamos hipotecarios para vivienda (STC 62/2016). Votos particulares. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad de diversos extremos de los preceptos relativos a los registros electrónicos de apoderamientos, los principios de buena regulación y que identifican los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de la ley; inconstitucionalidad de distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Voto particular. Enllaç


DOGC 

 • RESOLUCIÓ ENS/1335/2018, de 15 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 404161). Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1334/2018, de 19 de juny, de nomenament del senyor Jordi Angusto Zambrano com a assessor del conseller/a. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1371/2018, de 14 de juny, de nomenament de la senyora Elisabet Terrades Boix com a assessora especial en polítiques transversals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1372/2018, de 14 de juny, de nomenament del senyor Raül Murcia Tobalo com a coordinador de l'Oficina del Vicepresident/a. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1373/2018, de 20 de juny, de nomenament del senyor Sergi Sol Bros com a assessor especial en polítiques estratègiques. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1338/2018, de 15 de juny, de nomenament de la senyora Marta Chandre Jofre com a subdirectora del Servei Català de la Salut. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1339/2018, de 15 de juny, de cessament de la senyora Marta Chandre Jofre com a gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1340/2018, de 15 de juny, de cessament del senyor Josep Maria Argimon i Pallàs com a subdirector del Servei Català de la Salut. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1348/2018, de 14 de juny, de nomenament de la senyora Gemma Domínguez i Garcia, personal eventual del Departament de Salut, com a responsable de Comunicació Institucional. Enllaç

 

21 Juny

DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6687-2012, interposat pel president del Govern en relació amb els articles 7, 9 i 10 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (sentència). Enllaç
 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1815-2017, plantejada per l'Audiència Provincial de Barcelona en relació amb els articles 38.3 i 38.4 de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2006, del 31 de març, ferroviària (sentència). Enllaç
 • DECRET 119/2018, de 19 de juny, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència en l'exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat els dies 21 i 22 de juny de 2018. Enllaç
 • DECRET 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 • ACORD GOV/18/2018, de 19 de juny, pel qual s'aprova el Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020. Enllaç
 • DECRET 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 115/2018, de 19 de juny, de cessament del senyor Jordi Ficapal Mestres com a president del Consell Català de Formació Professional. Enllaç
 • DECRET 110/2018, de 19 de juny, de cessament de la senyora Natàlia Mas Guix com a directora general d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 112/2018, de 19 de juny, pel qual es nomena la senyora Natàlia Mas Guix secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç
 • DECRET 113/2018, de 19 de juny, de cessament del senyor Alfonso González Bondia com a director de l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat. Enllaç
 • DECRET 114/2018, de 19 de juny, pel qual es nomena el senyor Ismael Peña López director general de Participació Ciutadana. Enllaç
 • DECRET 116/2018, de 19 de juny, de nomenament de la senyora Montserrat Muñoz Moreno com a directora general de Modernització de l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. Enllaç

 

20 Juny

BOE

 • Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 427/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Josep Enric Millo i Rocher como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Enllaç
 • Real Decreto 455/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña a doña Teresa Cunillera i Mestres. Enllaç

 

DOGC 

 • RESOLUCIÓ TSF/1262/2018, de 7 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1279/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena la senyora Clara Lobo Baquer cap de l'Oficina de Protocol del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1306/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena la senyora Maria Vidal Amoròs assessora en l'aplicació del Pla Departamental del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1307/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena el senyor Arnau Albert Generó assessor en matèria de seguiment i comunicació en l'àmbit de l'ensenyament del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1308/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena el senyor Juan Mateo Andrés assessor del conseller d'Ensenyament en matèria de Polítiques Educatives Comparades del Departament d'Ensenyament. Enllaç

 

19 Juny

BOE

 • Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 427/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Josep Enric Millo i Rocher como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Enllaç
 • Real Decreto 455/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña a doña Teresa Cunillera i Mestres. Enllaç

 

DOGC 

 • RESOLUCIÓ PRE/1302/2018, de 13 de juny, de nomenament del senyor Josep Lluís Alay Rodríguez com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1301/2018, de 15 de juny, per la qual es nomena la senyora Sílvia Núria Hernández Maynou personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

 

16 i 18 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ ARP/1273/2018, de 4 de juny, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 403675). Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1277/2018, de 13 de juny, de nomenament del senyor Sergi Sabaté Butí com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1278/2018, de 13 de juny, de nomenament del senyor Cayetano Enrich López com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

15 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1250/2018, d'11 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (ref. BDNS 403403). Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1264/2018, de 13 de juny, de nomenament de la senyora Laura Morgades Herranz com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1265/2018, de 13 de juny, de nomenament del senyor Carles Mas Lloveras com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 92/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena el senyor Francesc Sutrias i Grau director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1266/2018, de 12 de juny, de nomenament del senyor Francesc Xavier Ponsa Castro, personal eventual del Departament de Salut, com a cap de l'Oficina de Protocol. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1267/2018, de 8 de juny, de nomenament del senyor Ferran Fernandez Pintó com a assessor de la consellera en Projectes de Comunicació del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç

 

14 Juny

BOE

 • Real Decreto 417/2018, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de don Màxim Huerta Hernández como Ministro de Cultura y Deporte. Enllaç
 • Real Decreto 418/2018, de 13 de junio, por el que se nombra Ministro de Cultura y Deporte a don José Guirao Cabrera. Enllaç

 

DOGC

 • ACORD GOV/4/2018, de 12 de juny, pel qual s'adopten diverses mesures en relació amb el Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT). Enllaç
 • ACORD GOV/12/2018, de 12 de juny, en relació amb l'Estratègia marítima de Catalunya. Enllaç

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 93/2018, de 12 de juny, de cessament del senyor Jordi Boixareu Cortina com a director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 94/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena el senyor Lluís Juncà Pujol director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/1259/2018, d'11 de juny, de nomenament de la senyora Marta Alcolea Llaveria com a assessora especial en matèria de difusió institucional. Enllaç

 

Departament de Salut

 • ACORD GOV/5/2018, de 12 de juny, de cessament de la senyora Candela Calle i Rodríguez com a directora gerent de l'Institut Català de la Salut. Enllaç
 • ACORD GOV/6/2018, de 12 de juny, de nomenament del senyor Josep Maria Argimon i Pallàs com a director gerent de l'Institut Català de la Salut. Enllaç

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • DECRET 95/2018, de 12 de juny, de cessament del senyor Carles Sala i Roca com a secretari d'Habitatge i Millora Urbana. Enllaç
 • DECRET 96/2018, de 12 de juny, de cessament del senyor Agustí Serra Monté com a director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • DECRET 97/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena el senyor Agustí Serra Monté secretari d'Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • DECRET 98/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena la senyora Elisabet Cirici i Amell directora general d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç

 

Departament de Cultura

 • DECRET 99/2018, de 12 de juny, de cessament del senyor Jusèp Maria Boya e Busquet com a director general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Enllaç
 • DECRET 100/2018, de 12 de juny, de nomenament de la senyora Elsa Ibar Torras com a directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Enllaç
 • DECRET 101/2018, de 12 de juny, de cessament del senyor Joaquim Torrent Frigola com a director general de Cooperació Cultural del Departament de Cultura. Enllaç
 • DECRET 102/2018, de 12 de juny, de nomenament de la senyora Àngels Ponsa i Roca com a directora general de Cooperació Cultural del Departament de Cultura. Enllaç
 • DECRET 103/2018, de 12 de juny, de nomenament del senyor Joan Elies Adell Pitarch com a director de la Institució de les Lletres Catalanes. Enllaç
 • ACORD GOV/9/2018, de 12 de juny, pel qual el senyor Jusèp Maria Boya e Busquet cessa com a director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Enllaç
 • ACORD GOV/10/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena el senyor Josep Manuel Rueda Torres director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Enllaç

 

Departament de Justícia

 • DECRET 104/2018, de 12 de juny, de cessament del senyor Enric Vendrell i Aubach com a director general d'Afers Religiosos del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 105/2018, de 12 de juny, de nomenament del senyor Marcel·lí Joan i Alsinella com a director general d'Afers Religiosos del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 106/2018, de 12 de juny, de cessament de la senyora Rosa Anna Castillo i Picas com a directora general de Modernització de l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. Enllaç

 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • DECRET 107/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena la senyora Pilar Sorribas Arenas directora general de Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 108/2018, de 12 de juny, pel qual es nomena la senyora Joana Barbany i Freixa directora general de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç

 

13 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/1204/2018, de 5 de juny, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, per a l'any 2017. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1205/2018, de 5 de juny, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en situació d'atur de llarga durada, per a l'any 2017. Enllaç

 

12 Juny

BOE

 • Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Enllaç
 • Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Enllaç

 

DOGC 

 • ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Enllaç
 • ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Enllaç
 • ORDRE TES/62/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (DOGC núm. 7620, de 16.5.2018). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1171/2018, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música, en la modalitat de subvencions a una edició dels festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic (ref. BDNS 402297). Enllaç
 • RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia del senyor Brauli Duart i Llinares a la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1179/2018, de 8 de juny, de nomenament de la senyora Rahma El Badoui Aloui com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1180/2018, de 8 de juny, de nomenament de la senyora Isabel Lansac Guasch com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1181/2018, de 8 de juny, de nomenament del senyor Josep Maria París Artigues com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ INT/1183/2018, de 8 de juny, de nomenament de personal eventual del Departament d'Interior. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1182/2018, de 6 de juny, de nomenament de la senyora Anna Guixà Fisas com a adjunta al cap del Gabinet de la Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç

 

11 Juny

BOE

 • Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud y gestión por vía telemática de las compensaciones por la pérdida de recaudación de entidades locales derivada de los beneficios fiscales en las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas. Enllaç

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Pleno. Sentencia 48/2018, de 10 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 6687-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan potestades de ordenación del dominio público radioeléctrico (SSTC 20/2016 y 78/2017). Voto particular. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 49/2018, de 10 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1385-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias en educación y autonomía financiera, principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida de objeto del recurso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales que mantienen su vigencia (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 50/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 1815-2017. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con los artículos 38.3 y 38.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria. Competencias sobre legislación penal y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los interventores ferroviarios y anuda la exigencia de responsabilidad penal a quienes ofrezcan resistencia o cometan delito de atentado o desacato. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 51/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de constitucionalidad 4952-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, de confianza legítima y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal que establece los requisitos necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal otorgada al amparo de un plan de vivienda ya finalizado. Enllaç

 

DOGC 

Departament de la Presidència

 • DECRET 33/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Teresa Prohias i Ricart com a directora de Serveis del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 34/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Josefina Valls i Vila directora de Serveis del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 35/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Joaquim Ferrer i Tamayo com a secretari d'Administracions Locals. Enllaç
 • DECRET 36/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Miquel Àngel Escobar Gutiérrez secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Enllaç
 • DECRET 37/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Ester Obach Medrano directora general de Coordinació Interdepartamental. Enllaç
 • DECRET 38/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Lluís Azemar Mallard com a director de l'Oficina del Govern del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 39/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Alicia Uceira de Pablo directora de l'Oficina del Govern del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 40/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Miquel Gamisans Martín com a secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Enllaç
 • DECRET 41/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Antoni Molons i Garcia secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Enllaç
 • DECRET 42/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Jordi del Río i González com a director general de Mitjans de Comunicació. Enllaç
 • DECRET 43/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Ignasi Genovès i Avellana director general de Mitjans de Comunicació. Enllaç
 • DECRET 44/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Maria Montserrat Mundi i Mas com a directora general d'Administració Local. Enllaç
 • DECRET 45/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Rosa Vestit i Villegas directora general d'Administració Local. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1176/2018, de 8 de juny, de nomenament del senyor Joan Maria Piqué Fernández com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1177/2018, de 8 de juny, de nomenament del senyor Roc Fernández Badiella com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç


Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 46/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Marta Espasa Queralt com a directora general de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 47/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Marta Espasa Queralt secretària d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 48/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Natàlia Caba i Serra directora general de Tributs i Joc del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 49/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Miquel Gamisans Martín secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 50/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Ignasi Genovès i Avellana com a director general de Difusió del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 51/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Jordi del Río i González director general de Difusió del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • DECRET 52/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Aleix Villatoro i Oliver director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Enllaç
 • DECRET 53/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Carme Garcia i Suárez com a directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Enllaç

 

Departament d'Interior

 • DECRET 54/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora María Eugenia Domenech Moral com a directora del Servei Català de Trànsit. Enllaç
 • DECRET 55/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Juli Gendrau i Farguell com a director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 56/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Raquel Sistaré Lanas com a directora de Serveis del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 57/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Joan Delort i Menal com a director general de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 58/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Juli Gendrau i Farguell director del Servei Català de Trànsit. Enllaç
 • DECRET 59/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Sílvia Quesada i Escobar directora de Serveis del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 60/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Montserrat Royes Vila directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 61/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Manuel Pardo i Sabartés director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 62/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora M. Isabel Ferrer i Álvarez directora general de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç
 • ACORD GOV/2/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Joan Delort i Menal director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Enllaç

 

Departament d'Ensenyament

 • DECRET 63/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Joan Mateo i Andrés com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 64/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Martí Barberà i Montserrat com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 65/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Miquel Mateo García com a director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 66/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Antoni Massegú i Calveras com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 67/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Carme Ortoll Grifols com a directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 68/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Rosa Maria Artigal i Valls com a directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 69/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Maria Dolores Salgado Ygarza com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 70/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Carles Martínez Quiroga com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 71/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Ramon Simon Campà com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 72/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Pilar Contreras Llanas com a directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 73/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Josep González Cambray com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 74/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Josep Vallcorba Cot com a director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 75/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Joan Lluís Espinós Espinós com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 76/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Eva Ladrón Olivares com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • ACORD GOV/3/2018, de 7 de juny, de cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1160/2018, de 5 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. Enllaç

 

Departament de Salut

 • DECRET 77/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Pilar Magrinyà i Rull com a directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut. Enllaç
 • DECRET 78/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor David Elvira i Martínez com a director del Servei Català de la Salut del Departament de Salut. Enllaç
 • DECRET 79/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Adrià Comella i Carnicé director del Servei Català de la Salut del Departament de Salut. Enllaç

 

Departament de Justícia

 • DECRET 80/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Joan Domènec Abad i Esteve secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 81/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Carme Garcia i Suárez directora general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. Enllaç

 

Departament d'Empresa i Coneixement

 • DECRET 82/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Joan Aregio i Navarro com a secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 83/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Joaquim Ferrer i Tamayo secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 84/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Maria Matilde Villarroya Martínez directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1178/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Laia Corbella i Amorós com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç

 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • DECRET 85/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor David Ferrer Canosa secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 86/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Ester Obach Medrano com a secretària d'Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 87/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Annabel Marcos i Vilar secretària d'Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 88/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Josefina Valls i Vila com a directora de Serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 89/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Teresa Prohias i Ricart directora de Serveis del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • DECRET 90/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena la senyora Elisenda Guillaumes Cullell directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç

 

9 Juny

BOE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 • Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales. Enllaç
 • Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 2018, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç
 • Real Decreto 360/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis Ayllón Manso como Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 361/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Martínez Castro como Secretaria de Estado de Comunicación. Enllaç
 • Real Decreto 362/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán como Directora Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 363/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Rosario Pablos López como Secretaria General de la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 364/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Valle Ordóñez Carvajal como Coordinadora para asuntos relacionados con la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 365/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don Iván Redondo Bacaicoa. Enllaç
 • Real Decreto 366/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Comunicación a don Miguel Ángel Oliver Fernández. Enllaç
 • Real Decreto 367/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario General de la Presidencia del Gobierno a don Félix Bolaños García. Enllaç

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

 • Real Decreto 369/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Camilo Villarino Marzo como Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Enllaç
 • Real Decreto 373/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a don Camilo Villarino Marzo. Enllaç

 

MINISTERIO DE DEFENSA

 • Real Decreto 374/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Agustín Conde Bajén como Secretario de Estado de Defensa. Enllaç
 • Real Decreto 375/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Defensa a don Ángel Olivares Ramírez. Enllaç

 

MINISTERIO DE HACIENDA

 • Real Decreto 376/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José Enrique Fernández de Moya Romero como Secretario de Estado de Hacienda. Enllaç
 • Real Decreto 377/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Alberto Nadal Belda como Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Enllaç
 • Real Decreto 378/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Felipe Martínez Rico como Subsecretario de Hacienda y Función Pública. Enllaç
 • Real Decreto 379/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Marta Vega Velasco como Directora del Gabinete del Ministro de Hacienda y Función Pública. Enllaç
 • Real Decreto 380/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Hacienda a doña Inés María Bardón Rafael. Enllaç
 • Real Decreto 381/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos a doña María José Gualda Romero. Enllaç
 • Real Decreto 382/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretaria de Hacienda a doña María del Pilar Paneque Sosa. Enllaç
 • Real Decreto 383/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Hacienda a don Carlos Moreno Medina. Enllaç

 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 • Real Decreto 384/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco Luis Pérez Guerrero como Director del Gabinete del Ministro del Interior. Enllaç
 • Real Decreto 385/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro del Interior a don Rafael Pérez Ruiz. Enllaç

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

 • Real Decreto 386/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Bernedo Arzak como Directora del Gabinete de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Enllaç

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

 • Real Decreto 387/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Rubén Moreno Palanques como Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Enllaç
 • Real Decreto 388/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José María Jover Gómez-Ferrer como Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Enllaç
 • Real Decreto 389/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María González Pico como Directora del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 390/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Teresa Kuchkovsky Jiménez como Directora del Gabinete Adjunta de la Vicepresidenta del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 391/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a don José Antonio Montilla Martos. Enllaç
 • Real Decreto 392/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Igualdad a doña Soledad Murillo de la Vega. Enllaç
 • Real Decreto 393/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a don Antonio Hidalgo López. Enllaç

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

 • Real Decreto 394/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Política Territorial y Función Pública a don Eduardo Roig Molés. Enllaç

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

 • Real Decreto 395/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretaria para la Transición Ecológica a doña Juana María Lázaro Ruiz. Enllaç
 • Real Decreto 396/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra para la Transición Ecológica a don Álvaro Abril Aparicio. Enllaç

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

 • Real Decreto 397/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte a don Daniel Espín López. Enllaç

 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

 • Real Decreto 398/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Mario Garcés Sanagustín como Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Enllaç
 • Real Decreto 399/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Jesús Fraile Fabra como Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Enllaç
 • Real Decreto 400/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José Javier Castrodeza Sanz como Secretario General de Sanidad y Consumo. Enllaç
 • Real Decreto 401/2018, de 8 junio, por el que se dispone el cese de doña Julia de Micheo Carrillo de Albornoz como Directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Enllaç
 • Real Decreto 402/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Josefa Encarnación Cruz Martos como Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Enllaç
 • Real Decreto 403/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María del Pilar Gonzálvez Vicente como Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia. Enllaç
 • Real Decreto 404/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Balfagón Lloreda como Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Enllaç
 • Real Decreto 405/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Servicios Sociales a doña María Pilar Díaz López. Enllaç
 • Real Decreto 406/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a don Justo Herrera Gómez. Enllaç
 • Real Decreto 407/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario General de Sanidad y Consumo a don Ricardo Campos Fernández. Enllaç
 • Real Decreto 408/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a don Carlos Fernando Macía de Castro. Enllaç
 • Real Decreto 409/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a doña Patricia Lacruz Gimeno. Enllaç
 • Real Decreto 410/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia a doña María Teresa Patiño Lafuente. Enllaç
 • Real Decreto 411/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a doña María del Carmen Orte Socias. Enllaç

 

 

8 Juny

BOE

 • Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. Enllaç
 • Corrección de errores del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno. Enllaç

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 27/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 91/2018, de 7 de juny, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d'Interior, des del dia 8 fins al dia 10 de juny de 2018. Enllaç​

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • DECRET 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç

 

Departament de Justícia

 • DECRET 30/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1151/2018, de 29 de maig, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau la subvenció corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2018 (ref. BDNS 401909). Enllaç

 

Departament d'Interior

 • DECRET 31/2018, de 7 de juny, pel qual es nomena el senyor Andreu Joan Martínez i Hernández director general de la Policia del Departament d'Interior. Enllaç

 

7 Juny

 BOE

Presidència del Govern

 • Real Decreto 356/2018, de 6 de junio, por el que se nombra Vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato. Enllaç
 • Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno. Enllaç

DOGC 

 • RESOLUCIÓ CLT/1122/2018, de 29 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 401460). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1124/2018, de 4 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant l'instrument ERA-Net MANUNET III, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ. Enllaç


Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/1141/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Maria Cristina Buesa Trujillo com a assessora del/de la conseller/a del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1142/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Josep Rafus Isern com a assessor del/de la conseller/a per a les relacions amb els governs locals i el territori del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1143/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Carlos Moliner Bernabe com a adjunt al/a la cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç


Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/1152/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Andreu Lallana i Bendicho com a cap de l'Oficina de Protocol del Departament de Cultura. Enllaç

 

6 Juny

BOE

 • Resolución de 28 de mayo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 27 de marzo de 2018, por la que se regula el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Enllaç
 • Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/1106/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Joan Ignasi Sànchez Santín com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1107/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Ramon Pujol Nuñez com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1108/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Pere Cardús Cardellach com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • RESOLUCIÓ EXI/1127/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Joana Muñoz Téllez com a cap de l'Oficina de la Secretaria. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/1128/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Débora Miralles Solé com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/1129/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Anna Molas Subirats com a cap de l'Oficina de Comunicació. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/1130/2018, de 4 de juny, nomenament de la senyora Eulàlia Solé Tomàs com a cap del Gabinet del Conseller. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/1134/2018, de 5 de juny, de cessament del senyor Robert Fabregat Fuentes com a assessor de grup parlamentari. Enllaç

 

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/1144/2018, de 4 de juny, de cessament de personal eventual del Departament d'Interior. Enllaç
 • RESOLUCIÓ INT/1145/2018, de 5 de juny, de nomenament de personal eventual del Departament d'Interior. Enllaç

 

Departament d'Ensenyament

 • RESOLUCIÓ ENS/1146/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Eduard Illa i Massuet com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1147/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Gavina Garcia Bonilla com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1148/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Maria Neus Fornells i Macià com a cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Ensenyament. Enllaç

 

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1131/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Tània Fontanet i Márquez, personal eventual del Departament de Salut, com a cap de l'Oficina de la Secretaria de la consellera de Salut. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1132/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Mònica Morros i Serra, personal eventual del Departament de Salut, com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1133/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Marc Bataller i Serra, personal eventual del Departament de Salut, com a cap de l'Oficina de Comunicació. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/1135/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Robert Fabregat i Fuentes, personal eventual del Departament de Salut, com a cap del Gabinet de la Consellera de Salut. Enllaç

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/1136/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Olga Sole Mula com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1137/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Nuria Nin Gomez com a cap de l'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1138/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Gemma Brugues Clopes com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1139/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Francesc Xavier Reinaldos Martinez com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1140/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Alejandro Mañe Magri com a cap de l'Oficina de Protocol del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1089/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena el senyor José Rodríguez Fernández personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1090/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena la senyora Natalia Touzón Barco personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1091/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena el senyor Francesc Sala Pascual personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1070/2018, de 2 de juny, de nomenament del senyor David Vila i Ligero com a assessor/a en matèria d'Acció Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1076/2018, de 2 de juny, de nomenament de la senyora Susana Maria Sainz Trapaga Garcia com a adjunta al cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1084/2018, de 2 de juny, de nomenament del senyor Nil Papiol i Champagne com a assessor del/de la conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç

 

5 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1092/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Jordi Cabrafiga Macias com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PRE/1093/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Carles Fabró Ràfols com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PRE/1094/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Anna Figuera Raichs com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1095/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Anna Maria Gutiérrez Vila com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PRE/1096/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Rosa M. Mestres Güell com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PRE/1097/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Jordi Moreso Rodolfo com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1098/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Eva Pujol Buera com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PRE/1099/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Andreu Sagarra Figueras com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PRE/1100/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Sira Torrecillas Muñoz com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ VEH/1101/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor David Camps Vilà com a cap del Gabinet de Relacions Institucionals. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ VEH/1102/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Sílvia Sabat Zapater com a cap de la Secretaria del Vicepresident/a. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ VEH/1103/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Albert Puig Pascual com a cap del Gabinet de Comunicació. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ VEH/1104/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Anna Teixidó Audet com a cap del Gabinet de Relacions Externes i Protocol. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ VEH/1105/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Bernat Costas Castilla com a director de l'Oficina del Vicepresident/a del Govern. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ CLT/1078/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Josep Elias i Gàlvez com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Cultura. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ CLT/1079/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Montserrat Castellà i Espuny com a cap del Gabinet de la Consellera del Departament de Cultura. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ CLT/1080/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Ima Mis Cabeza com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ CLT/1082/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Elvira Parés i David com a cap de l'Oficina de la Secretaria de la Consellera del Departament de Cultura. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ JUS/1110/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Eric Gómez Pérez com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ JUS/1111/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Helena Ricoma Galofre com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1112/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Susana Cucurella Vila com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ JUS/1113/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Monica Casals Serra com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ JUS/1114/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Oriol Burgada Mascaró com a personal eventual del Departament de Justícia. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/1085/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena el senyor Oscar Riu Garcia personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/1086/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena la senyora Sheila Vidal Benitez personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/1087/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena la senyora Judit Calveras Casanovas personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/1088/2018, de 4 de juny, per la qual es nomena la senyora Sònia Claveras Orcau personal eventual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EMC/1116/2018, de 4 de juny, de nomenament del senyor Josep-Ramon Morell Sau com a cap del Gabinet de la Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EMC/1117/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Laura Gual Leiro com a cap de l'Oficina de Protocol del Gabinet de la Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EMC/1118/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Natàlia Figueras Pagès com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EMC/1119/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Anna Francès Gomis com a cap de l'Oficina de la Secretaria de la Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PDA/1109/2018, de 4 de juny, de nomenament de personal eventual del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ ARP/1071/2018, de 2 de juny, de nomenament de la senyora Alba Balcells i Barril com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ ARP/1072/2018, de 2 de juny, de nomenament del senyor Isaac Salvatierra Pujol com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ ARP/1073/2018, de 2 de juny, de nomenament de la senyora Maria del Mar Vila i Casas com a cap de l'Oficina de Protocol del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ ARP/1074/2018, de 2 de juny, de nomenament del senyor Jordi Aranda Díaz com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ ARP/1075/2018, de 2 de juny, de nomenament de la senyora Cristina Uriel Prat com a cap de l'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç.

4 Juny

DOGC

 • DECRET 4/2018, de 2 de juny, pel qual es crea l'Oficina del President/a de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1052/2018, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efecte la Resolució PRE/13/2016, de 13 de gener, de delegació d'atribucions del president de la Generalitat a favor del vicepresident del Govern. Enllaç
 • DECRET 8/2018, de 2 de juny, pel qual es crea l'Oficina del Vicepresident/a del Govern. Enllaç
 • DECRET 5/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Joaquim Nin Borreda com a secretari general del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 6/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Meritxell Masó Carbó secretària general del Departament de la Presidència. Enllaç
 • DECRET 7/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena el senyor Josep Rius i Alcaraz director de l'Oficina del President. Enllaç
 • DECRET 9/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Pere Aragonès i Garcia com a secretari d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 10/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Albert Castellanos Maduell com a secretari d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 11/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Castellanos Maduell secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 12/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Aleix Villatoro i Oliver com a secretari general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 • DECRET 13/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Mercè Salvat Guinjoan secretària general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 • DECRET 14/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena el senyor Brauli Duart i Llinares secretari general del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 15/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a secretari general del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 16/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Núria Cuenca León secretària general del Departament d'Ensenyament. Enllaç
 • DECRET 17/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Laura Pelay i Bargalló secretària general del Departament de Salut. Enllaç
 • ACORD GOV/1/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Damià Calvet i Valera com a director de l'Institut Català del Sòl. Enllaç
 • DECRET 18/2018, de 2 de juny, de cessament de la senyora Patrícia Gomà i Pons com a secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 19/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Patrícia Gomà i Pons secretària general del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 20/2018, de 2 de juny, de cessament de la senyora Maria Àngels Chacón i Feixas com a directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 21/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Pau Villòria i Sistach com a secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 22/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Marta Felip i Torres secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 23/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Jordi Puigneró i Ferrer com a secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 24/2018, de 2 de juny, de cessament de la senyora Meritxell Masó Carbó com a secretària general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç
 • DECRET 25/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena el senyor Xavier Gatius Garriga secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç

 

2 Juny

BOE

 • Real Decreto 354/2018, de 1 de junio, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Enllaç
 • Real Decreto 352/2018, de 1 de junio, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 353/2018, de 1 de junio, por el que se declara el cese de don Mariano Rajoy Brey como Presidente del Gobierno. Enllaç
 • Resolución de 31 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2018. Enllaç

 

DOGC

 • ACTA de presa de possessió del vicepresident i dels consellers i les conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

1 Juny

DOGC

 • DECRET 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3447-2015, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (sentència). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1026/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 399959). Enllaç

 

MAIG 2018

31 Maig

BOE

 • Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color de los sobres y papeletas en caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales. Enllaç
 • Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el periodo de ejecución de las actuaciones objeto de subvención reguladas por el Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ ENS/1012/2018, de 16 de maig, per la qual es crea el Programa Talent creatiu i empresa, de col·laboració, intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels centres que hi participen a partir del curs 2017-2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1013/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2018-2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1014/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1015/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2018-2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ENS/1016/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019. Enllaç

 

30 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1002/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 399486). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1004/2018, de 16 de maig, de convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 399615). Enllaç

 

25 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/991/2018, de 22 de maig, de modificació de la Resolució PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

24 Maig

BOE

 • Ley 2/2018, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Enllaç
 • Corrección de errores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enllaç
 • Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. Enllaç
 • Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Enllaç

 

23 Maig

BOE

 • Orden HFP/512/2018, de 21 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç
 • Orden HFP/513/2018, de 21 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç

 

DOGC 

 • EDICTE de 14 de maig de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de procediments de gestió de residus. Enllaç

 

22 Maig

BOE

 • Pleno. Sentencia 31/2018, de 10 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Derechos a la igualdad y a la educación, formación en valores morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales referidos a la educación diferenciada por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación de padres y alumnos en decisiones relativas a los itinerarios educativos. Votos particulares. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 33/2018, de 12 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3447-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Competencias sobre deporte, fomento y procedimiento administrativo: nulidad de diversas disposiciones sobre la base de datos nacional de subvenciones; interpretación conforme de los preceptos relativos a la licencia deportiva única y a la regulación de las multas coercitivas como medio de ejecución forzosa del deber de suministrar información a la base de datos nacional de subvenciones. Enllaç

 

21 Maig

BOE

 • Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publican las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç
 • Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç

 

DOGC

 • DECRET 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

18  Maig

DOGC

 • ACTA de presa de possessió del Molt Honorable Senyor Joaquim Torra i Pla de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

 

17 Maig

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2533-2018, contra la Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, respecte dels preceptes següents: art. 1, que introdueix l'apartat 3 de l'art. 4 de la Llei 13/2008; art. 2, en la seva integritat, que agrega nous apartats a l'art. 35 de la Llei 13/2008, i disposició addicional en la seva integritat. Enllaç
 • RESOLUCIÓ 16/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els senadors que han de representar la Generalitat al Senat. Enllaç
 • ANUNCI d'actualització i d'esmena de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978), publicada al DOGC núm. 7409, d'11.7.2017. Enllaç

 

16 Maig

BOE

 • Real Decreto 291/2018, de 15 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Generalitat de Cataluña a don Joaquim Torra i Pla. Enllaç

 

DOGC

 • REIAL DECRET 291/2018, de 15 de maig, pel qual es nomena President de la Generalitat de Catalunya el senyor Joaquim Torra i Pla. Enllaç
 • RESOLUCIÓ 17/XII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit president de la Generalitat el M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/947/2018, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/952/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/954/2018, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Enllaç

 

15 Maig

BOE

 • Resolución de 11 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan las jornadas sobre "Los consorcios locales ante los retos del siglo XXI". Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/942/2018, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2018 (ref. BDNS 398262). Enllaç

 

11 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/919/2018, de 8 de maig, d'adjudicació de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2018. Enllaç

 

10 Maig

BOE

 • Resolución de 8 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca Jornada sobre contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. Enllaç
 • Orden ESS/475/2018, de 8 de mayo, por la que se garantizan los servicios esenciales de desplazamiento y de seguridad vial en las autopistas de las que son concesionarias las empresas Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT) e Infraestructures Viaries de Catalunya, SA (INVICAT), integradas en la Unidad de Negocio de abertis Autopistas de España (UNaAE), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/51/2018, de 8 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials de desplaçament i de seguretat viària en les autopistes de les quals són concessionàries les empreses Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT) i Infraestructures Viaries de Catalunya, SA (INVICAT), integrades dins la Unitat de Negoci d'Abertis Autopistas de España (UNaAE), en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya (Ordre de 8 de maig, publicada al BOE núm. 113, de 10 de maig). Enllaç

 

9 Maig

BOE

 • Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç
 • Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno. Enllaç

 

DOGC

 • LLEI 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Enllaç
 • LLEI 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/894/2018, de 19 d'abril, de convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, per a l'any 2018 (ref. BDNS 396622) (Resolució de 19 d'abril, publicada al BOE núm. 112, de 9 de maig). Enllaç

 

8 Maig

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1680-2018, contra els articles 1, 2 (apartats 2 i 3), 3, 4, 5, les disposicions addicionals segona, tercera, quarta i setena, i la disposició final primera, de la Llei de Catalunya 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics mitjançant el Servei Català de Salut. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/885/2018, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres. Enllaç

 

7 Maig

BOE

 • Resolución GAH/592/2018, de 27 de marzo, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Brunyola, que pasa a denominarse Brunyola i Sant Martí Sapresa. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/50/2018, de 3 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que l'empresa Atento Teleservicios España, SA, presta a la ciutadania (Ordre de 3 de maig, publicada al BOE núm. 109, de 5 de maig). Enllaç
 • RESOLUCIÓ GAH/868/2018, de 2 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ GAH/869/2018, de 2 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ GAH/870/2018, de 2 de maig, de distribució a Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/875/2018, de 6 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya, per a l'any 2018 (ref. BDNS 393504). Enllaç

 

5 Maig

BOE

 • Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Enllaç
 • Orden ESS/455/2018, de 3 de mayo, por la que se garantiza el servicio de atención telefónica de urgencias y de emergencias que la empresa Atento Teleservicios España, SA, presta a la ciudadanía. Enllaç

 

3 Maig

DOGC

 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 492-2018, contra la Resolució del president del Parlament de Catalunya, per la qual es proposa la investidura del senyor Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a president del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 3, de 23 de gener de 2018, i la Resolució del president del Parlament de Catalunya de data 25 de gener de 2018, per la qual es convoca sessió plenària el 30 de gener de 2018, a les 15.00 hores, aquesta darrera exclusivament pel que fa a la inclusió en l'ordre del dia del debat del programa i la votació d'investidura del diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajó, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 5, de 26 de gener de 2018. Enllaç

 

2 Maig

BOE

 • Resolución 9/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. Enllaç

 • Resolución 10/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ 10/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (tram. 203-00002/12). Enllaç
 • RESOLUCIÓ 9/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00001/12). Enllaç

 

ABRIL 2018

30 Abril

BOE

 • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de 25 de abril de 2018, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria 1/2018 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. Enllaç

 

DOGC 

 • RESOLUCIÓ GAH/850/2018, de 19 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 12/2015, de 30 d'octubre (ref. BDNS 395905). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/851/2018, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. Enllaç

 

28 Abril

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. Enllaç

 

27 Abril

BOE

 • Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 492-2018, contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña nº 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018. Enllaç
 • Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE). Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/841/2018, de 24 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2018 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Enllaç

 

26 Abril

BOE

 • Resolución de 24 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero. Enllaç

 

25 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Enllaç

 

24 Abril

BOE

 • Orden HFP/406/2018, de 20 de abril, de nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE VEH/44/2018, de 20 d'abril, de nomenament d'un vocal de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Ordre de 20 d'abril, publicada al BOE núm. 99, de 24 d'abril). Enllaç

 

23 Abril

BOE

 • Real Decreto 231/2018, de 20 de abril, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Marina Borrell i Falcó como Directora General de Relaciones Exteriores. Enllaç
 • Real Decreto 232/2018, de 20 de abril, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de don Agustí Colomines i Companys como Director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/784/2018, de 17 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions. Enllaç

 

20 Abril

DOGC

 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6305-2014, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte del Reial decret 591/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen els procediments administratius relatius al reconeixement de la compensació dels costos d'escolarització previstos a l'apartat 4 de la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (sentència). Enllaç

 

19 Abril

BOE

 • Resolución de 12 de abril de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Enllaç
 • Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2016 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Enllaç
 • Orden ESS/398/2018, de 10 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. Enllaç
 • Resolución GAH/2899/2017, de 18 de diciembre, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Calonge, que pasa a denominarse Calonge i Sant Antoni. Enllaç

 

18 Abril

BOE

 • Orden HFP/392/2018, de 17 de abril, por la que se designan los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero. Enllaç
 • Orden FOM/393/2018, de 13 de abril, por la que se delegan competencias en Órganos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, en materia económico-financiera, contratación e infraestructuras. Enllaç
 • Resolución de 4 de abril de 2018, por la que se abre el procedimiento de selección de entidades que desarrollarán medidas de acompañamiento dentro de los Programas Escolares de frutas y hortalizas y de leche, y se convocan las ayudas correspondientes al curso escolar 2017-2018. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ ARP/741/2018, de 4 d'abril, per la qual s'obre el procediment de selecció d'entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, i es convoquen els ajuts corresponents al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 393693) (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). Enllaç
 • ORDRE TES/42/2018, de 13 d'abril, per la qual es deleguen competències en òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en matèria economicofinancera, contractació i infraestructures (Ordre de 13 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). Enllaç

 

14 i 16 Abril

BOE

 • Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. Enllaç
 • Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20). Enllaç
 • Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). Enllaç

 

DOGC

 • REIAL DECRET 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). Enllaç
 • REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/702/2018, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme (ref. BDNS 393398). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/704/2018, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2018 (ref. BDNS 393396). Enllaç

 

13 Abril

BOE

 • Sala Segunda. Sentencia 27/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 4340-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la cámara parlamentaria que inadmitieron su solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadmisión de solicitud de dictamen del órgano consultivo que constituye una denegación de una facultad integrante del núcleo de la función representativa parlamentaria (STC 10/2018). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 30/2018, de 22 de marzo de 2018. Conflicto positivo de competencia 6305-2014. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de la norma reglamentaria estatal que regula el procedimiento de reconocimiento de compensación de los costes de escolarización en lengua castellana (STC 14/2018). Enllaç

 

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRORS en el Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRORS en el Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4752-2017, contra diversos preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Enllaç

 

11 Abril

BOE

 • Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/664/2018, de 4 d'abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2018 (ref. BDNS 392791). Enllaç

 

10 Abril

BOE

 • Real Decreto 211/2018, de 6 de abril, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Annabel Marcos i Vilar como Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Enllaç
 • Orden AEC/370/2018, de 6 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se adoptan medidas en relación con la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE EXI/37/2018, de 6 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, pel qual s'adopten mesures en relació amb la liquidació del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) (publicat al BOE núm. 87, de 10 d'abril de 2018). Enllaç
 • REIAL DECRET 211/2018, de 6 d'abril, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament de la senyora Annabel Marcos i Vilar com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (publicat al BOE núm. 87, de 10 d'abril). Enllaç

 

7 i 9 Abril

BOE

 • Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad nº 4751-2017, contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña. Enllaç
 • Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad nº 4752-2017, contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Enllaç
 • Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ ARP/663/2018, de 4 d'abril, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 85, de 7 d'abril). Enllaç

 

6 Abril

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1377-2014, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (sentència). Enllaç
 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 1245-2012, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb el Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula el Fons de carboni per a una economia sostenible (sentència). Enllaç

 

5 Abril

BOE

 • Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4752-2017, contra diversos articles de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Enllaç
 • RESOLUCIÓ GAH/616/2018, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/612/2018, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/613/2018, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya. Enllaç

 

4 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/604/2018, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/605/2018, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/478/2018, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per fer pràctiques en diversos àmbits culturals (DOGC núm. 7582, de 20.3.2018). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/601/2018, de 20 de març, per la qual es modifica l'import màxim que aprova la Resolució TSF/2945/2017, de 20 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials en centres especials de treball, per a l'any 2017 (ref. BDNS 367632). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/606/2018, de 7 de març, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) (ref. BDNS 389636). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/607/2018, de 27 de març, d'adaptació de nomenaments de determinats càrrecs a la nova estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç

 

3 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/590/2018, de 20 de març, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública per a l'any 2018 (ref. BDNS 390975). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/588/2018, de 19 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018 de concessió de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn (ref. BDNS 391373). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/30/2018, de 12 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2018 (DOGC núm. 7537, de 17.1.2018). Enllaç

 

MARÇ 2018

29 Març

BOE

 • Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. Enllaç
 • Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. Enllaç

 

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4814-2017, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5003-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5284-2017 contra la Llei 15/2017, de 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra determinats preceptes de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5333-2017, contra l'article 1 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. Enllaç
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. Enllaç
 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5128-2017, contra l'Acord GOV/138/2017, de 2 d'octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/587/2018, de 22 de març, de modificació de la Resolució EMC/30/2018, de 12 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2018 (DOGC núm. 7537, de 17.1.2018). Enllaç

 

28 Març

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos artículos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Enllaç
 • Orden ESS/327/2018, de 22 de marzo, por la que se garantiza el servicio esencial de limpieza que prestan las empresas que efectúan el servicio de limpieza de edificios y locales en Cataluña. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/32/2018, de 22 de març, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja que presten les empreses que efectuen el servei de neteja d'edificis i locals a Catalunya (Ordre de 22 de març, publicada al BOE núm. 76, de 28 de març). Enllaç

 

27 Març

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4751-2017, contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4814-2017, contra la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5003-2017, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5284-2017, contra la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5332-2017, contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5333-2017, contra el artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático. Enllaç
 • Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 5128-2017, contra el Acuerdo GOV/138/2017, de 2 de octubre, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. Enllaç

 

24 i 26 Març

BOE

 • Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Enllaç
 • Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/540/2018, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponent a l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018 (ref. BDNS 390712). Enllaç 

 

23 Març

BOE

 • Pleno. Sentencia 14/2018, de 20 de febrero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1377-2014. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de los preceptos legales que regulan el derecho a recibir las enseñanzas en las lenguas oficiales y la repercusión a las comunidades autónomas de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castellano y habilitan al Gobierno para el establecimiento de las bases de la educación plurilingüe. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 15/2018, de 22 de febrero de 2018. Conflicto positivo de competencia 1245-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el fondo de carbono para una economía sostenible. Competencias sobre ordenación general de la economía, energía y medio ambiente: nulidad de los preceptos reglamentarios que encomiendan determinadas funciones ejecutivas a la Comisión Ejecutiva del fondo de carbono para una economía sostenible (STC 33/2005). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 19/2018, de 22 de febrero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 681-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, y con un crédito presupuestario incluido en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2015. Derechos de asociación y propiedad, principio de igualdad: pérdida de objeto del recurso y desestimación del recurso en relación con el régimen de ventanilla única de facturación y pago y participación en ella de las entidades de gestión. Enllaç

 

22 Març

BOE

 • Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la segunda edición del itinerario formativo de especialista en costes y sostenibilidad de los servicios públicos locales para el año 2018. Enllaç
 • Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas de carácter general dirigidas a personal directivo, predirectivo y técnico para el primer semestre de 2018. Enllaç
 • Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas de carácter general para el primer semestre de 2018. Enllaç
 • Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas en idiomas para el primer semestre de 2018. Enllaç
 • Resolución de 20 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el primer semestre de 2018. Enllaç

 

20 i 21 Març

BOE

Real Decreto 168/2018, de 16 de marzo, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de don Antoni Molons i Garcia como secretario de Difusión y Atención Ciudadana. Enllaç

 

DOGC

REIAL DECRET 168/2018, de 16 de març, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament del senyor Antoni Molons i Garcia com a secretari de Difusió i Atenció Ciutadana (publicat al BOE núm. 69, de 20 de març). Enllaç

 

17 i 19 Març

BOE

 • Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Enllaç
 • Instrucción 1/2018, de 14 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/467/2018, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2018 (ref. BDNS 389607). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/468/2018, de 7 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 389472). Enllaç

 

16 Març

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4460-2011, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran (sentència). Enllaç

 

15 Març

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 739-2018, contra el artículo 289.2, disposición adicional 43ª y las disposiciones finales 9ª, 11ª y 12ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enllaç

 

14 Març

BOE

 • Resolución de 12 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2018. Enllaç

 

13 Març

BOE

 • Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. Enllaç
 • Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. Enllaç
 • Real Decreto 127/2018, de 9 de marzo, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Susanna Bouis Gutiérrez como Directora General de Función Pública del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Enllaç

 

DOGC

 • DECRET LLEI 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març). Enllaç
 • DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març). Enllaç
 • REIAL DECRET 127/2018, de 9 de març, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament de la senyora Susanna Bouis Gutiérrez com a directora general de Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març). Enllaç
 • EDICTE de 6 de març de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en la convocatòria de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats. Enllaç

 

10 i 12 Març

BOE

 • Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. Enllaç
 • Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Enllaç
 • Resolución de 6 de marzo de 2018, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se incluyen nuevos procedimientos, susceptibles de tramitación mediante registro electrónico en el anexo I de la Orden TIN/2942/2008, de 7 de octubre. Enllaç
 • Resolución de 1 de marzo de 2018, de cese de la señora Maria Teresa Casado Cadarso como subdirectora general de Seguridad Interior de la Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ VEH/406/2018, d'1 de març, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ INT/396/2018, d'1 de març, de cessament de la senyora Maria Teresa Casado Cadarso com a sub-directora general de Seguretat Interior de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior (Resolució d'1 de març, publicada en el BOE núm. 62, de 12 de març). Enllaç

 

8 Març

BOE

 • Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. Enllaç
 • Sala Segunda. Sentencia 10/2018, de 5 de febrero de 2018. Recurso de amparo 4304-2017. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la Mesa de la cámara parlamentaria que inadmitieron su solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley denominada del referéndum de autodeterminación. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadmisión de solicitud de dictamen del órgano consultivo que constituye una denegación de una facultad integrante del núcleo de la función representativa parlamentaria (STC 114/2017). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 11/2018, de 8 de febrero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4460-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán. Régimen de cooficialidad lingüística: nulidad de la atribución de carácter preferente a una lengua cooficial (STC 31/2010); interpretación conforme con la Constitución del precepto legal autonómico que atribuye al aranés la condición de lengua de uso normal por las administraciones públicas catalanas en sus relaciones con Arán. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 12/2018, de 8 de febrero de 2018. Recurso de amparo 4464-2014. Promovido por don Ángel Renieblas Renieblas respecto de las resoluciones sancionadoras de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Guadalajara, que desestimó la impugnación de aquellas. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: efecto desaliento y vulneración de la legalidad en la sanción disciplinaria impuesta a un profesor de educación primaria que dirigió una nota comunicativa a los padres de sus alumnos explicándoles las razones por las que se adhería a una huelga en la enseñanza, e hizo partícipes de estas razones a los propios alumnos. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 13/2018, de 8 de febrero de 2018. Cuestión prejudicial de validez 2633-2017. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 4.2 de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias. Libertad religiosa: nulidad de la norma foral que suprime, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la exención aplicable a los bienes y derechos destinados a actividades religiosas o asistenciales (STC 207/2013). Enllaç

 

DOGC

 • DICTAMEN 13/2017, de 26 d'octubre, sobre l'acord que pot adoptar el Ple del Senat d'autorització al Govern de l'Estat, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, per a l'adopció de les mesures que aquest mateix ha sol·licitat en l'Acord del Consell de Ministres adoptat el dia 21 d'octubre de 2017. Enllaç

 

6 Març

BOE

 • Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. Enllaç
 • Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç​
 • Orden SSI/216/2018, de 27 de febrero, por la que se aprueba el programa de actuaciones estacionales del Servicio Catalán de la Salud para coordinar las diferentes redes asistenciales en relación con el tratamiento de determinados tipos de pacientes durante el periodo de 2017-2018. Enllaç
 • Orden ESS/219/2018, de 1 de marzo, por la que se garantizan los servicios esenciales que se tienen que prestar en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante la huelga general convocada para el día 8 de marzo de 2018. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/24/2018, d'1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018 (Ordre d'1 de març, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/344/2018, de 28 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/301/2018, de 22 de febrer, per la qual es fan públics els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al segon semestre de l'any 2017, d'aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió forestal i de la seva publicació. Enllaç

 

3 i 5 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/332/2018, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives (ref. BDNS 387481). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/333/2018, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2018 (ref. BDNS 387645). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/334/2018, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat. Enllaç

 

2 Març

BOE

 • Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 3 de mayo de 2017, por la que se establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. Enllaç

 

1 Març

BOE

 • Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la jornada "Proceso para la adaptación al reglamento general de protección de datos en las Administraciones públicas". Enllaç
 • Orden ESS/198/2018, de 27 de febrero, por la que se garantiza el servicio esencial de transporte de viajeros por ferrocarril en Cataluña (servicios de cercanías y regionales) que presta la empresa Grupo Renfe. Enllaç


DOGC 

 • RESOLUCIÓ EXI/307/2018, de 6 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2018 (ref. BDNS 386949). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/315/2018, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2018 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 387473). Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les proves per a l'any 2018 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana. Enllaç

 

 

FEBRER 2018

28 Febrer

BOE

 • Resolución de 8 de febrero de 2018, por la que se convocan para el 2018 las ayudas para el tratamiento de la vegetación en urbanizaciones y núcleos de población afectados por la Ley 5/2003, de 22 de abril. Enllaç

 

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7611-2010, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés, en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (sentència). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/300/2018, de 8 de febrer, per la qual es convoquen per a l'any 2018 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril (ref. BDNS 385920) (Resolució de 8 de febrer, publicada al BOE núm. 52, de 28 de febrer). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/294/2018, de 22 de febrer, per la qual s'aprova el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2018. Enllaç

 

27 Febrer

BOE

 • Orden HFP/186/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías. Enllaç

 

DOGC 

 • ORDRE VEH/17/2018, de 21 de febrer, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 510 de l'impost sobre els habitatges buits (Ordre de 21 de febrer, publicada al BOE núm. 51, de 27 de febrer). Enllaç

 

23 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/253/2018, de 19 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/266/2018, de 19 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Enllaç

 

22 Febrer

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de 29 de gener de 2018, per la qual s'estableixen i es fan públics els horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2018 (DOGC núm. 7551, de 5.2.2018). Enllaç

 

21 Febrer

BOE

 • Pleno. Sentencia 7/2018, de 25 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 7611-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Régimen lingüístico y derechos de los consumidores, disponibilidad lingüística: interpretación conforme de los preceptos legales autonómicos relativos al derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a recibir determinadas informaciones en catalán (STC 31/2010). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 8/2018, de 25 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1941-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica. Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales que extienden la competencia autonómica al mar territorial, y prohíben, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 106/2014). Voto particular. Enllaç
 • Pleno. Auto 5/2018, de 27 de enero de 2018. Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Tiene por promovida la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por el Gobierno de la Nación respecto de las resoluciones del Presidente del Parlamento de Cataluña en las que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat de Cataluña, y adopta medidas cautelares. Enllaç

 

20 Febrer

BOE

 • Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el Foro de Gobierno Abierto. Enllaç
 • Resolución de 14 de febrero de 2018, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo durante el ejercicio 2016. Enllaç


DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4362-2017, contra l'article 5 de la Llei de Generalitat de Catalunya 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya, d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, en tant que aprova determinats articles. Enllaç
 • EDICTE de 12 de febrer de 2018, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre sobre el nomenament de persones idònies de les secretaries de jutjat de pau de Catalunya. Enllaç

 

17 i 19 Febrer

BOE

 • Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/207/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2018 (ref. BDNS 384737). Enllaç

 

16 Febrer

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5493-2013, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (sentència). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/201/2018, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les formacions musicals estables (ref. BDNS 385925). Enllaç

 

15 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ GAH/192/2018, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Enllaç

 

14 Febrer

BOE

 • Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. Enllaç
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4362-2017, contra el artículo 5 de la Ley de Generalidad de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña, de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la Generalidad, en cuanto que aprueba determinados artículos. Enllaç
 • Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal (ADF) para el año 2018. Enllaç
 • Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Enllaç


DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 143-2018, contra l'Acord del Ple del Senat de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, així com contra totes les disposicions que s'han dictat, sense solució de continuïtat, en desenvolupament o com a complement o addició de les mesures esmentades, pel fet de constituir una unitat normativa. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/183/2018, de 6 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2018 (ref. BDNS 385731) (Resolució de 6 de febrer, publicada al BOE núm. 40, de 14 de febrer). Enllaç

 

10 i 12 Febrer

BOE

 • Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ OAC/ADM/029/2018, de 31 de gener, de modificació parcial de la Resolució OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig, per la qual es determinen l'horari d'atenció al públic de l'Oficina Antifrau de Catalunya i la jornada laboral i l'horari del personal al seu servei. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/174/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques per a l'any 2018 (ref. BDNS 384862). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/173/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques per a l'any 2018 (ref. BDNS 384736). Enllaç

 

9 Febrer

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 143-2018, contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, así como contra todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como complemento o adición de las medidas mencionadas, por constituir una unidad normativa. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/138/2018, de 2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de tercera modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. Enllaç

 

8 Febrer

BOE

 • Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la difusión y efectiva implementación de los proyectos llevados a cabo por ambas partes en el ámbito de sus competencias. Enllaç​
 • Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2017 con la Generalitat de Cataluña. Enllaç

 

7 Febrer

BOE

 • Orden APM/102/2018, de 30 de enero, por la que se establece y se regula la declaración única agraria de 2018. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 1/2018, de 11 de enero de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2578-2015. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. Principio de exclusividad jurisdiccional y derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto que prescinde de la voluntad de una de las partes en el sometimiento a arbitraje cualquier controversia que pueda suscitarse en relación con el contrato de seguro. Votos particulares. Enllaç
 • Corrección de errores en la STC 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7 de febrer). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2536/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet, s'obre el procediment de selecció dels proveïdors dels esmentats programes escolars i es convoquen els ajuts corresponents per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7485, de 31.10.2017). Enllaç

 

3 i 5 Febrer

BOE

 • Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2018, per la qual s'estableixen i es fan públics els horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2018. Enllaç
 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Enllaç

 

2 Febrer

BOE

 • Orden HFP/86/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 910 del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Enllaç
 • Orden PRA/92/2018, de 31 de enero, de delegación de competencias de la persona titular del Departamento de la Presidencia a favor de la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia. Enllaç


DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6367-2017, contra els articles 4.1, 51 a 68 i disposició final setena, apartat a) de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Enllaç
 • ORDRE VEH/7/2018, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 910 de l'impost sobre grans establiments comercials (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 30, de 2 de febrer). Enllaç
 • ORDRE PRE/8/2018, de 31 de gener, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a favor de la persona titular de la Secretaria General de la Presidència (Ordre de 31 de gener, publicada al BOE núm. 30, de 2 de febrer). Enllaç

 

1 Febrer

BOE

 • Orden APM/85/2018, de 31 de enero, por la que se establecen vedas temporales para la pesca de la modalidad de arrastre en determinadas zonas del litoral de Cataluña. Enllaç


DOGC 

 • RESOLUCIÓ VEH/61/2018, de 19 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Addenda al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya per a la recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic d'aquesta comunitat autònoma. Enllaç​

 

GENER 2018

31 Gener

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 6367-2017, contra los artículos 4.1, 51 a 68 y disposición final séptima, apartado a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Enllaç
 • Corrección de errores del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/95/2018, de 23 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 383637). Enllaç

 

30 Gener

DOGC

 • DICTAMEN 6/2016, d'1 de desembre, sobre el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. Enllaç
 • ANUNCI d'actualització i d'esmena de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978), publicada al DOGC núm. 7409, d'11.7.2017. Enllaç

 

27 i 29 Gener

BOE

 • Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 492-2018, contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 6, de 26 de enero de 2018. Enllaç
 • Resolución de 25 de enero de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca Jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público. Enllaç
 • Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. Enllaç

 

DOGC

 • DICTAMEN 6/2016, d'1 de desembre, sobre el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. Enllaç
 • ANUNCI d'actualització i d'esmena de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978), publicada al DOGC núm. 7409, d'11.7.2017. Enllaç

 

26 Gener

BOE

 • Orden HFP/41/2018, de 23 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Acuerdo GOV/89/2017, de 4 de julio, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del cuerpo de Mossos de Escuadra de la Generalitat de Cataluña para el año 2017. Enllaç


DOGC 

 • ORDRE GAH/3/2018, de 23 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de desembre de 2017, pel qual es modifica l'Acord GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 (Ordre de 23 de gener, publicada al BOE núm. 23, de 26 gener). Enllaç

 

24 Gener

BOE

 • Resolución de 15 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Generalidad de Cataluña, dirigido a articular la cooperación de ambas administraciones en la gestión de las ayudas reguladas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 87/2016, de 28 de abril (conflicto positivo de competencia 3269/2015). Enllaç

 

23 Gener

BOE

 • Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. Enllaç

 

20 i 22 Gener

BOE

 • Real Decreto 22/2018, de 19 de enero, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Laura Borràs i Castanyer como Directora de la Institución de las Letras Catalanas. Enllaç
 • Real Decreto 23/2018, de 19 de enero, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Elsa Artadi i Vila como Directora General de Coordinación Interdepartamental. Enllaç


DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5884-2017, contra l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, mitjançant el qual s'autoritza al Govern de l'Estat l'aplicació a la Generalitat de Catalunya de mesures a l'empara del que preveu l'article 155 de la CE. Enllaç
 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5771-2017, en relació amb la disposició addicional tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 12/1987, del 28 de maig, sobre regulació del transport per carretera mitjançant vehicles de motor introduïda per l'article 147 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, per possible vulneració dels articles 25, 149.1.6a i 149.1.29a CE. Enllaç
 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 5128-2017, contra l'Acord GOV/138/2017, de 2 d'octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/40/2018, de 12 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. Enllaç

 

19 Gener

BOE

 • Orden HFP/19/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de suministro de información previstos en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017, de 20 de junio. Enllaç


DOGC 

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4062-2017, promogut pel president del Govern contra l'apartat segon de l'article 135 del Reglament del Parlament de Catalunya en la redacció donada per la reforma parcial aprovada pel Ple de la Cambra en sessió de 26 de juliol de 2017 (sentència). Enllaç
 • ORDRE VEH/1/2018, de 15 de gener, per la qual s'aproven els models de subministrament d'informació previstos a l'article 7 del Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny (Ordre de 15 de gener, publicada al BOE núm. 17, de 19 de gener). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/38/2018, de 12 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. Enllaç

 

17 Gener

BOE

Circulación. Medidas especiales

 • Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2018. Enllaç

Precios. Generalitat de Cataluña

 • Orden SSI/1344/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen para el año 2017 los precios unitarios correspondientes a la contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios. Enllaç

T.C. Sección del Tribunal Constitucional

 • Pleno. Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Competencias sobre urbanismo: nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de los edificios, así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que establece la exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las instalaciones de nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y 5/2016). Voto particular. Enllaç


DOGC

Agència Tributària de Catalunya

 • RESOLUCIÓ VEH/16/2018, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i la Diputació de Lleida per a la ubicació d'oficines de servei i d'atenció al públic de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant l'ús compartit d'espais. Enllaç

 

11 Gener

BOE

 • Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos. Enllaç
 • Acuerdo de 11 de enero de 2018, de la Junta Electoral Central, por el que se ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, y celebradas el 21 de diciembre de 2017, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las Juntas Electorales Provinciales de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Enllaç


DOGC 

 • RESOLUCIÓ TES/3017/2017, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2017 (ref. BDNS 373884). Enllaç

 

10 Gener

BOE

 • Real Decreto 1/2018, de 9 de enero, de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlament de Catalunya. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018. Enllaç
 • REIAL DECRET 1/2018, de 9 de gener, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya (publicat en el BOE núm. 9, de 10 de gener). Enllaç

 

9 Gener

BOE

 • Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/3012/2017, de 4 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Enllaç

 

8 Gener

BOE

 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, en materia de estadística, año 2017. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 139/2017, de 29 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4062-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en la redacción dada por la reforma parcial aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión de 26 de julio de 2017. Derecho a la participación política de los parlamentarios: interpretación conforme con la Constitución de la regulación del procedimiento de lectura única de las proposiciones de ley. Enllaç


DOGC 

 • RESOLUCIÓ VEH/3011/2017, de 28 de desembre, per la qual es publica l'inici de distribució i les característiques de la sèrie de bitllets de Loto Ràpid denominada Sort (número de sèrie 176). Enllaç

 

4 Gener

BOE

 • Resolución de 27 de diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y la entidad Fomento del Trabajo Nacional para el desarrollo de acciones específicas de función representativa de acuerdo con el programa de ayudas a la participación institucional de los agentes sociales de Cataluña, para el año 2017. Enllaç
 • Resolución de 27 de diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y la entidad Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (FEPIME) para el desarrollo de acciones específicas de función representativa de acuerdo con el programa de ayudas a la participación institucional de los agentes sociales de Cataluña, para el año 2017. Enllaç

 

3 Gener

BOE

 • Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. Enllaç
 • Resolución de 13 de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas destinadas a la paralización temporal de actividades pesqueras de las embarcaciones de pesca de las modalidades de arrastre y cerco de la flota con puerto base en Cataluña realizadas durante los años 2016 y 2017, y las ayudas para los pescadores de los barcos afectados por esta paralización temporal, de acuerdo con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Enllaç