Inici › PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

DESEMBRE 2019

31 Desembre

BOE

 • Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020. Enllaç

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/3595/2019, de 23 de desembre, de supressió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional del Consell Comarcal del Barcelonès. Enllaç

DOGC

 • LLEI 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Enllaç.
 • LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Enllaç.
 • DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç.
 • DECRET 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. Enllaç.
 • DECRET 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020. Enllaç.

 

24 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/3568/2019, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 488238). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/3569/2019, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 de les subvencions destinades a les accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (SOC-FCC 2020) (ref. BDNS 488234). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 488243). Enllaç
 • RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2019, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci de l'Institut Ramon Llull, pel qual s'aproven les bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència pública. Enllaç

 

23 Desembre

BOE

 • Orden EFP/1241/2019, de 19 de diciembre, por la que se establece la equivalencia genérica del empleo de Policía de las Comunidades Autónomas y de los Cuerpos de Policía Local al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/230/2019, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, s'actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, i es modifiquen l'Ordre de 20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/3558/2019, d'11 de desembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles, s'incrementa la dotació i es modifica la distribució pressupostària de determinades línies d'ajuts associats al contracte global d'explotació, convocats mitjançant la Resolució ARP/934/2019, de 9 d'abril (ref. BDNS 449486). Enllaç

 

20 Desembre

DOGC

 • ORDRE TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç

 

19 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 487130). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/3506/2019, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2020 (ref. BDNS 486885). Enllaç
 • DECRET 265/2019, de 17 de desembre, de cessament del senyor Aleix Villatoro i Oliver com a director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Enllaç
 • DECRET 264/2019, de 17 de desembre, de cessament, a petició pròpia, de la senyora Mercè Salvat Guinjoan com a secretària general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 •  DECRET 266/2019, de 17 de desembre, pel qual es nomena el senyor Aleix Villatoro i Oliver secretari general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç
 • DECRET 267/2019, de 17 de desembre, pel qual es nomena la senyora Georgina Cardona Isus directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Enllaç
 • DECRET 269/2019, de 17 de desembre, de cessament de la senyora Montserrat Barniol i Carcasona com a directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Enllaç

 

18 Desembre

BOE

 • Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se corrigen errores en la de 29 de noviembre de 2019, por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y celebradas el 10 de noviembre de 2019, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de efectos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y Melilla. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ ARP/3494/2019, de 12 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2020 (ref. BDNS 486556). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/3499/2019, de 12 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2020 (ref. BDSN 486560). Enllaç

 

17 Desembre

BOE

 • Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/3484/2019, de 5 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a ens locals de Catalunya per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 485767). Enllaç

 

13 Desembre

BOE

 • Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Enllaç

 

DOGC

 • DICTAMEN 5/2019, de 23 de juliol, sobre el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. Enllaç

 

12 Desembre

DOGC

 • DECRET 258/2019, de 10 de desembre, de cessament del senyor Pere Padrosa i Pierre com a director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
 • DECRET 259/2019, de 10 de desembre, pel qual es nomena el senyor David Saldoni de Tena director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç

 

11 Desembre

BOE

 • Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020. Enllaç

 

9 Desembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/3340/2019, de 2 de desembre, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/3302/2019, de 29 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. Enllaç
 • EDICTE de 2 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, es modifiquen els criteris funcionals en determinats serveis i es modifiquen l'Ordre de 20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril. Enllaç

 

 

Desembre

BOE

 • Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria. Enllaç.
 • Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç.
 • Pleno. Sentencia 126/2019, de 31 de octubre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1020-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid, respecto de los artículos 107 y 108 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inconstitucionalidad de la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer supere el incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente (STC 59/2017). Enllaç.

 

5 Desembre

BOE

 • Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2019, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/3308/2019, de 27 de novembre, de primera ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1529/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per a l'any 2019 (ref. BDNS 458059). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/3339/2019, de 3 de desembre, per la qual s'amplia el termini per a l'inici de les actuacions previstes a la Resolució TSF/2036/2019, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS) (ref. BDNS 467315). Enllaç

 

4 Desembre

BOE

 • Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/3284/2019, de 29 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/3281/2019, de 27 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2019 (ref. BDNS 484240). Enllaç

 

3 Desembre

BOE

 • Resolución de 28 de noviembre de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020. Enllaç

 

DOGC

 • EDICTE de 2 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública la proposta d'ordre de modificació de l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Enllaç

 

2 Desembre

BOE

 • Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y celebradas el 10 de noviembre de 2019, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla. Enllaç

 

DOGC

 • LLEI 8/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/3206/2019, de 19 de novembre, de cessament del senyor Francesc Martori Mas com a sub-director general d'estudis i relacions institucionals de la Direcció General de Tributs i Joc. Enllaç

 

NOVEMBRE 2019

30 Novembre

BOE

 • Real Decreto 698/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y las islas Canarias. Enllaç

 

29 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/3199/2019, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i la Federació de Cégeps, per al desenvolupament d'una col·laboració tècnica relativa a l'avaluació i l'acreditació de les competències (codi 2019/4/0012). Enllaç

 

28 Novembre

DOGC  

 • DECRET LLEI 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/3203/2019, de 25 de novembre, per la qual es modifiquen els terminis d'execució i de justificació que preveu la Resolució TES/2658/2018, de 7 de novembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019 (ref. BDNS 423160). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/3202/2019, de 19 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1373/2019, de 17 de maig (ref. BDNS 456276). Enllaç
 • DECRET 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals. Enllaç

 

25 Novembre

DOGC

 • ORDRE ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). Enllaç

 

22 Novembre

BOE  

 • Orden TEC/1141/2019, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón. Enllaç

 

DOGC  

 • RESOLUCIÓ TES/3090/2019, de 19 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 480733). Enllaç

 

21 Novembre

DOGC

 • ORDRE JUS/203/2019, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió del guardó Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ PDA/3048/2019, de 15 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2020 (ref. BDNS 482425). Enllaç.

20 Novembre

BOE  

 • Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección. Enllaç

 • Extracto de la resolución, de 14 de noviembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales en el año 2019 para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos para campos de futbol. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 114/2019, de 16 de octubre de 2019. Conflicto positivo de competencia 5625-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Competencias sobre educación: nulidad de preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas (STC 109/2019). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 118/2019, de 16 de octubre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 2960-2019. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Barcelona, en relación con el artículo 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Derechos a la integridad física y moral, a la salud y al trabajo: constitucionalidad del precepto legal que regula el despido objetivo por causa de absentismo laboral. Votos particulares. Enllaç

 

18 Novembre

DOGC

 • ESOLUCIÓ CLT/2921/2019, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de minoració de la dotació pressupostària de la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2020 (ref. BDNS 474644). Enllaç

 • RESOLUCIÓ CLT/2922/2019, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2019 (ref. BDNS 439057). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2932/2019, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública per a l'any 2020 (ref. BDNS 474643). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/1477/2019, de 29 de maig, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2019 (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 458466). Enllaç

 

14 Novembre

DOGC  

 • RESOLUCIÓ TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2020 (ref. BDNS 481382). Enllaç

 

13 Novembre

DOGC  

 • ORDRE TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Enllaç

 

12 Novembre

DOGC  

 • RESOLUCIÓ TES/2904/2019, de 16 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 480734). Enllaç

 

11 Novembre

BOE

 • Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC 

 • RESOLUCIÓ CLT/2897/2019, de 4 de novembre, per la qual es modifica la dotació de la segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 464023). Enllaç

 

9 Novembre

BOE

 • Acuerdo de 7 de noviembre de 2019, de la Junta Electoral de Teruel, por el que se retira candidatura para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. Enllaç

 

7 Novembre

BOE  

 • Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 31 de octubre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019. Enllaç

 

DOGC  

 • DECRET 228/2019, de 5 de novembre, dels òrgans col·legiats estratègics de l'àmbit de l'administració digital, dels empleats públics i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat. Enllaç

 

6 Novembre

DOGC  

 • RESOLUCIÓ EDU/2801/2019, de 30 d'octubre, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2019-2020. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/2820/2019, de 28 d'octubre, de modificació de la Resolució JUS/1203/2019, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 451138). Enllaç

 

5 Novembre

BOE  

 • Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Enllaç

 

4 Novembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2790/2019, de 29 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç

 • RESOLUCIÓ TES/2791/2019, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores aplicables a les convocatòries de subvencions destinades a ens locals de Catalunya per a l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals. Enllaç

 

OCTUBRE 2019

31 Octubre

BOE

 • Pleno. Sentencia 109/2019, de 1 de octubre de 2019. Conflicto positivo de competencia 1450-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con los artículos 4 y 7 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Competencias sobre educación: nulidad de los preceptos reglamentarios estatales que especifican el modo de intervención de los responsables de orientación de los centros educativos en el proceso de adaptación de las pruebas de evaluación final de educación primaria y atribuyen a la administración del Estado la elaboración de cuestionarios de contextualización socioeconómica y cultural de los resultados obtenidos por los alumnos en dichas pruebas (STC 14/2018). Enllaç
 • Pleno. Sentencia 111/2019, de 2 de octubre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 1741-2019. Formulada por el Gobierno de la Nación, en relación con la resolución del Parlamento de Cataluña 298/XII, de 7 de marzo de 2019, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía. Inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad de la persona del rey: nulidad del acuerdo de creación de una comisión parlamentaria de investigación cuyo objeto es incompatible con el estatuto constitucional del jefe del Estado. Enllaç

 

DOGC  

 • RESOLUCIÓ EDU/2773/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477983). Enllaç

 • RESOLUCIÓ EDU/2774/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477985). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EDU/2775/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (ref. BDNS 478671). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EDU/2776/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477984). Enllaç

 

30 Octubre

DOGC  

 • RESOLUCIÓ TSF/2756/2019, de 21 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes a la Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (SOC – ENFEINA'T) (ref. BDNS 466143). Enllaç

 

29 Octubre

BOE

 • Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Enllaç
 • Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. Enllaç

 

25 Octubre

BOE

 • Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2017 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Enllaç

 

24 Octubre

BOE

 • Acuerdo de 17 de octubre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de fecha 24 de septiembre de 2019, sobre dación de cuenta de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública la constitución de la misma. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2708/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions que preveu la Resolució TES/1593/2019, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 461439). Enllaç

 • RESOLUCIÓ TES/2709/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, d'acord amb la Resolució TES/1664/2019, de 17 de maig (ref. BDNS 462243). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2710/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular, d'acord amb la Resolució TES/1711/2019, de 17 de juny (ref. BDNS 463207). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2711/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, d'acord amb la Resolució TES/1710/2019, de 17 de juny (ref. BDNS 463216). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2712/2019, de 15 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, d'acord amb la Resolució TES/1375/2019, de 17 de maig (ref. BDNS 456266). Enllaç
 • ORDRE TSF/190/2019, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019. Enllaç
 • ACORD GOV/151/2019, de 22 d'octubre, pel qual es crea el Programa per a la implementació del sistema de gestió i tramitació electrònica del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Enllaç
 • DECRET 222/2019, de 23 d'octubre, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de les greus inundacions ocorregudes a Catalunya. Enllaç

 

23 Octubre

BOE

 • Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. Enllaç

 

22 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ JUS/2689/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2020 (ref. BDNS 477772). Enllaç

 

21 Octubre

DOGC 
 • RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 477481). Enllaç

 

19 Octubre

BOE

 • Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones generales a celebrar el 10 de noviembre de 2019. Enllaç

 

 

17 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2630/2019, d'11 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2019-2021 (ref. BDNS 477222). Enllaç

 • ORDRE TSF/187/2019, de 16 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d'octubre de 2019. Enllaç

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/2399/2019, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (ref. BDNS 473422) (DOGC núm. 7967, de 25.9.2019). Enllaç

 

16 Octubre

BOE

 • Resolución de 10 de octubre de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca acción formativa en el ámbito local. Enllaç

 • Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. Enllaç

 

15 Octubre

BOE

 • Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. Enllaç
 • Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones a celebrar el 10 de noviembre de 2019. Enllaç
 • Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. Enllaç

 

DOGC

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

·         ORDRE TES/184/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7981/1764678.pdf

 

14 Octubre

BOE

 • Pleno. Sentencia 106/2019, de 19 de septiembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; y con el art. 41 de la Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears. Competencias sobre función pública y policías locales: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de funciones de policía local. Enllaç

 

12 Octubre

BOE

 • Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. Enllaç

 

11 Octubre

BOE

 • Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020. Enllaç
 • Resolución de 7 de octubre de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan, para el segundo semestre de 2019, varias ediciones de un taller de inteligencia emocional y creatividad para el desempeño de funciones directivas. Enllaç 
 • Instrucción 11/2019, de 9 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y de delegación de competencias en las Juntas Electorales Provinciales, en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el 10 de noviembre de 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2581/2019, de 4 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions en l'àmbit de les arts. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2584/2019, de 3 d'octubre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds i l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions per a l'any 2019 previstes a la Resolució TSF/2464/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obren la convocatòria per a l'any 2018 i la convocatòria anticipada per a l'any 2019 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades, modificada per la Resolució TSF/1848/2019, de 27 de juny (SOC-FI 2018/2019) (ref. BDNS 420526). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/2585/2019, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'Incentius a l'Avaluació de Centres CERCA (in_CERCA). Enllaç

 

10 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2561/2019, d'1 d'octubre, de primera ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019 (ref. BDNS 449433). Enllaç

 

9 Octubre

BOE

 • Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 • Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. Enllaç

 

8 Octubre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/2545/2019, de 4 d'octubre, de cessament del senyor Joan Palet Vilaró com a sub-director general d'Assistència i Coordinació Institucional de la Direcció General de la Inspecció de Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • EDICTE de 2 d'octubre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Enllaç

 

7 Octubre

BOE

 • Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Estudios Fiscales, para la colaboración en el Proyecto de evaluación n.º 1: Beneficios fiscales recogido en el plan de acción de la revisión del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas (Spending Review-Fase II). Enllaç

 

3 Octubre

DOGC

 • DECRET 212/2019, d'1 d'octubre, pel qual es nomena la senyora Elisabet Nebreda Vila directora general d'Afers Globals. Enllaç
 • DECRET 213/2019, d'1 d'octubre, de cessament del senyor Andreu Joan Martínez i Hernández com a director general de la Policia del Departament d'Interior. Enllaç
 • DECRET 214/2019, d'1 d'octubre, pel qual es nomena el senyor Pere Ferrer Sastre director general de la Policia del Departament d'Interior. Enllaç

 

1 Octubre

DOGC

 

 • RESOLUCIÓ CLT/2463/2019, de 20 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2020 (ref. BDNS 474644). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2464/2019, de 20 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública per a l'any 2020 (ref. BDNS 474643). Enllaç

 

 

SETEMBRE 2019

30 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2455/2019, de 19 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 474124). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2445/2019, de 19 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral (SOC - Programa APP) (ref. BDNS 474258). Enllaç

 

28 Setembre

BOE

 

 • Orden HAC/973/2019, de 26 de septiembre, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019. Enllaç

 

 

27 Setembre

BOE

 • Corrección de errores de la Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de aplicación a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019, de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2016. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ EMC/2435/2019, de 13 de setembre, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol, modificada per la Resolució EMC/2195/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència, i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i la Resolució EMC/1880/2018, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de les esmentades bases (ref. BDNS 410804). Enllaç

 

26 Setembre

BOE

 • Resolución de 24 de septiembre de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca curso centralizado de comunicación y protocolo en las entidades locales para 2019. Enllaç

 

25 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2392/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic (ref. BDNS 473499). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2393/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments museístics (ref. BDNS 473498). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2394/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals (ref. BDNS 473497). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/2399/2019, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) (ref. BDNS 473422). Enllaç

 

23 Setembre

BOE

 • Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica la Adenda al Convenio con la Red Española de Ciudades Inteligentes, para el impulso de la promoción del modelo de ciudad y territorio inteligente entre las entidades locales. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2378/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2019 (ref. BDNS 468892). Enllaç

 

19 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2379/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. Enllaç

 

18 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2264/2019, de 9 d'abril, complementària de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/2265/2019, de 22 de juliol, d'esmena d'errades de la resolució complementària de concessió de subvencions, d'acord amb la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/3274/2018, d'1 d'agost, de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625). Enllaç

 

16 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ INT/2344/2019, de 5 de setembre, per la qual s'aprova i es dona publicitat al Protocol per a l'abordatge de les infraccions d'odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya. Enllaç

 • EDICTE de 29 de juliol de 2019, pel qual es dona publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/3146/2018, de 28 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 434457). Enllaç

 

14 Setembre

 • Extracto de la Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se convoca en 2019 la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Enllaç

 

13 Setembre

DOGC

 • DECRET 193/2019, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents. Enllaç

 

12 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/2308/2019, de 5 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els procediments per a la concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2309/2019, de 5 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els procediments per a la concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments museístics. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2310/2019, de 5 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els procediments per a la concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/2331/2019, de 5 de setembre, de cessament del senyor Jordi Angusto Zambrano com a assessor del conseller/a. Enllaç

 

10 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (ref. BDNS 468916). Enllaç

 

6 Setembre

BOE

 • Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

4 Setembre

DOGC

 • ESOLUCIÓ PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria del cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 471728). Enllaç

 

2 Setembre

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (ref. BDNS 468916). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/2203/2019, d'1 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. Enllaç
 • ORDRE TSF/170/2019, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral (SOC- Programa APP). Enllaç

 

AGOST 2019

29 Agost

DOGC

 

 • RESOLUCIÓ PRE/2246/2019, de 26 d'agost, de distribució al Consell Comarcal del Barcelonès de la resta de l'import corresponent a la seva participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2019. Enllaç

 

26 Agost

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/2242/2019, de 22 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – TLN MOBILICAT) (ref. BDNS 468131). Enllaç
 • ANUNCI sobre signatura de convenis entre la Diputació de Girona i altres ens, relatiu al cofinançament i condicions d'execució per a la renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. Enllaç

 

12 Agost

DOGC

 

 • RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) (ref. BDNS 469710). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2233/2019, de 6 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local – AODL) (ref. BDNS 469711). Enllaç

 

9 Agost

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2226/2019, de 26 de juliol, per la qual s'amplia la dotació de la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019 (ref. BDNS 444930). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2229/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 469596). Enllaç

 

8 Agost

DOGC

 • RESOLUCIÓ 532/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. Enllaç

 

7 Agost

DOGC

 • ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local - AODL) (ref. BDNS 469368). Enllaç

 

6 Agost

BOE

 • Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Enllaç

 

5 Agost

DOGC

 • ACORD GOV/111/2019, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2019. Enllaç

 

 

2 Agost

BOE 

 • Resolución de 29 de julio de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Gipuzkoa y Girona. Enllaç

 

DOGC 

 • LLEI 5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Enllaç

 

JULIOL 2019

31 Juliol

BOE

 • Orden APA/818/2019, de 18 de julio, por la que se regula la concesión de ayudas al voraz en régimen "de minimis" al sector pesquero. Enllaç
 • Orden CNU/821/2019, de 22 de julio, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional única en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ EXI/1997/2019, de 17 de juliol, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • ORDRE ARP/156/2019, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d'avellaner afectades per la davallada de la renda durant 2018. Enllaç

 

30 Juliol

DOGC

 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1882-2019, en relació amb la disposició addicional 13a ​​de la Llei 5/2012, del 20 de març, del Parlament de Catalunya, per possible vulneració de l'article 149.1, apartats 7 i 18 CE. Enllaç
 •  RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de publicació dels acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre la modificació de l'article 38.3 del Reglament. Enllaç

 

29 Juliol

BOE

 • Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/2099/2019, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució PRE/1405/2019, de 21 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2019. Enllaç

 

27 Juliol

BOE

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1882-2019, en relación con la Disposición adicional 13ª de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña, por posible vulneración del artículo 149.1, apartados 7 y 18 CE. Enllaç
 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3680-2019, en relación con los artículos 107.1, segundo; 107.2.a y 107.8, así como por conexión, 108.1, segundo y el 108.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004. Enllaç 
 • Orden TMS/804/2019, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. Enllaç

 

26 Juliol

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2019 (ref. BDNS 466792) (DOGC núm. 7921, de 19.7.2019). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/2089/2019, de 19 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l'establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l'adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a l'any 2019 (ref. BDNS 467754). Enllaç

 

25 Juliol

BOE

 • Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Competencias sobre ordenación general de la economía, puertos y aprovechamientos hidráulicos, protección ambiental y régimen minero y energético; límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que definen el concepto de "edificio de consumo energético casi nulo", regulan los presupuestos de carbono para mitigar el cambio climático y las políticas sectoriales de energía, infraestructuras y transportes y movilidad, crean un fondo climático, fijan objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y declaran el Mediterráneo como zona libre de prospección, extracción y explotación de hidrocarburos; interpretación conforme de los preceptos relativos a las finalidades de la ley, la interconexión de las redes de abastecimiento de aguas, la reducción de vehículos contaminantes y el régimen de comercio de derechos de emisión. Enllaç

 

DOGC

 • DECRET 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. Enllaç
 • ORDRE TSF/153/2019, de 19 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. Enllaç

 

24 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/2027/2019, de 19 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 6 de novembre de 2018, fet públic per Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/2036/2019, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS) (ref. BDNS 467315). Enllaç

 

23 Juliol

BOE

 • Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales. Enllaç​

 

DOGC

 • EDICTE de referència de publicació al BOPB de les bases per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a places residencials per a persones grans. Enllaç

 

22 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1979/2019, de 16 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021 (ref. BDNS 466809). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1987/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) (ref. BDNS 466883). Enllaç

 

20 Juliol

BOE

 • Resolución de 4 de julio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local. Enllaç

 

19 Juliol

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (SOC – ENFEINA'T) (ref. BDNS 466143) (DOGC núm. 7918, de 16.7.2019). Enllaç

 

17 Juliol

BOE

 • Orden APA/775/2019, de 2 de julio, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE EDU/139/2019, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-2018. Enllaç

 

16 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/1931/2019, de 25 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina't per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (SOC – ENFEINA'T) (ref. BDNS 466143). Enllaç

 

15 Juliol

BOE

 • Resolución de 10 de julio de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bizkaia. Enllaç 
 • Extracto de la Resolución de 04 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2019, para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los derechos humanos. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1910/2019, de 10 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. Enllaç 
 • ORDRE TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. Enllaç

 

12 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1902/2019, de 17 de juny, per la qual s'amplia la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, corresponent a l'any 2019 (ref. BDNS 445724). Enllaç
 • EDICTE de 4 de juliol de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la proclamació dels consellers electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta. Enllaç

 

11 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1893/2019, de 4 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 462264). Enllaç

 

10 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1864/2019, de 5 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a lloguer en règim general per a l'any 2019 (ref. BDNS 465105). Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual es modifica la dotació pressupostària de la 1a convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de les subvencions per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa (ref. BDNS 436492). Enllaç

 

9 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1857/2019, de 27 de juny, de convocatòria de subvencions per a la clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció (ref. BDNS 465074). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 465039). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–Ubicat) (ref. BDNS 465049). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1846/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC – Projectes innovadors i experimentals) (ref. BDNS 464996). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 465044). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1848/2019, de 27 de juny, de modificació de la Resolució TSF/2464/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obren la convocatòria per a l'any 2018 i la convocatòria anticipada per l'any 2019 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (F&I 2018/2019) (ref. BDNS 420526). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1849/2019, de 21 de juny, de modificació de la Resolució TSF/2950/2018, de 28 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 2, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-SINGULARS) (ref. BDNS 428841). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1850/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques" (SOC–Projecte Treball a les 7 comarques) (ref. BDNS 464995). Enllaç
 • EDICTE d'1 de juliol de 2019, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU). Enllaç

 

5 Juliol

DOGC

 • ACORD de derogació del Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora. Enllaç
 • ACORD 13/2018, de 29 de novembre, del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual es creen nous equips d'atenció primària de pediatria territorial i es modifica el punt 1 de l'Acord 11/2012, de 28 de juny, de creació dels equips d'atenció primària de pediatria territorial. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 464642). Enllaç.
 • RESOLUCIÓ TSF/1801/2019, de 13 de juny, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/3035/2018, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 de les subvencions destinades a les accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2019) (ref. BDNS 430153). Enllaç.
 • RESOLUCIÓ EMC/1809/2019, de 28 de juny, de modificació de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). Enllaç.
 • EDICTE de 28 de juny de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es publica la proclamació dels consellers electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta. Enllaç.

 

4 Juliol

BOE

 • Resolución de 27 de junio de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de mayo de 2019. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021. Enllaç

 

2 Juliol

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1769/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2019 (ref. BDNS 463875). Enllaç
 • ORDRE TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

 • RESOLUCIÓ EMC/1767/2019, de 18 de juny, per la qual es publica la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (ref. BDNS 464020). Enllaç
 • EDICTE de 20 de juny de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fa pública l'assignació numèrica dels escons dels consells comarcals de la província de Barcelona. Enllaç

 

 • EDICTE de 20 de juny de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la proclamació dels consellers electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta. Enllaç

 

1 Juliol

DOGC

 • ORDRE EDU/124/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018. Enllaç
 • ORDRE EDU/125/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018. Enllaç​
 • ORDRE EDU/126/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2017-2018. Enllaç 
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la 3a convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (ref. BDNS 462314). Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la 3a convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa (ref. BDNS 462293). Enllaç
 • EDICTE de 25 de juny de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es publica la proclamació dels consellers electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta. Enllaç

 

JUNY 2019

28 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ EDU/1721/2019, de 20 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció en el curs 2019-2020. Enllaç

 

27 Juny

BOE

 • Resolución de 20 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de doña Montserrat García Llovera como Subdelegada del Gobierno en Barcelona. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1710/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 463216). Enllaç

 

26 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1692/2019, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a lloguer en règim general. Enllaç

 

25 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1676/2019, de 13 de juny, per la qual es modifica la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals durant l'any 2019, així com per a la seva promoció i difusió (ref. BDNS 448097). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1679/2019, de 18 de juny, per la qual es modifica la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2017-2018 (ref. BDNS 450378). Enllaç

 

24 Juny

BOE

 • Resolución de 21 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. Enllaç

 

20 Juny

BOE

 • Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. Enllaç

 •  Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. Enllaç

 

19 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1572/2019, de 6 de juny, de convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya (ref. BDNS 460559). Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1619/2019, de 5 de juny, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau la subvenció corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2019 (ref. BDNS 461958). Enllaç

 

17 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1593/2019, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 461439). Enllaç

 

14 Juny

BOE

 • Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la proclamación de Diputados electos al Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019. Enllaç
 • Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, con indicación del número de escaños y de votos obtenidos por las candidaturas proclamadas. Enllaç
 • Resolución de 12 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2019. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/117/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. Enllaç

 

13 Juny

BOE

 • Resolución de 11 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas en idiomas para el segundo semestre de 2019. Enllaç 

 • Resolución de 11 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas de carácter general para el segundo semestre de 2019. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO). Enllaç

 

12 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la 2a convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 458881). Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la 2a convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció de fragments i l'elaboració de dossiers d'obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l'estranger (ref. BDNS 458879). Enllaç

 

11 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1535/2019, de 31 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 (ref. BDNS 459829). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1529/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per a l'any 2019 (ref. BDNS 458059). Enllaç
 • ESOLUCIÓ VEH/1536/2019, de 31 de maig, de cessament del senyor Marc Garcia Diaz com a secretari del/de la director/a general de la Direcció General d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

 

10 Juny

BOE

 • Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. Enllaç

 

 

8 Juny

BOE

 • Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

7 Juny

DOGC

 • ORDRE PRE/114/2019, de 6 de juny, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. Enllaç
 •  RESOLUCIÓ ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 459765). Enllaç
 •  DECRET 125/2019, de 4 de juny, pel qual es nomena el senyor Daniel Marco Pàrraga director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Enllaç

 

6 Juny

DOGC

 • ACORD GOV/78/2019, de 4 de juny, pel qual s'estableixen l'organització de la direcció i la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT). Enllaç

 

5 Juny

BOE

 • Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1463/2019, de 22 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2018 (ref. BDNS 457508). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187) (DOGC núm. 7882, de 24.5.2019). Enllaç
 • EDICTE de 31 de maig de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Consell General d'Aran 2019. Enllaç

 

3 Juny

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1457/2019, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 458062). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1468/2019, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2019 (ref. BDNS 457874). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1469/2019, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2019 (ref. BDNS 457873). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1470/2019, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2019 (ref. BDNS 457872). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1471/2019, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2019 (ref. BDNS 457871). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1495/2019, de 22 de maig, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles per als ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca convocats mitjançant la Resolució ARP/2907/2017, d'11 de desembre (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada al BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). Enllaç

 

MAIG 2019

31 Maig

BOE

 • Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1406/2019, de 6 de maig, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als edificis d'ús d'oficines. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1407/2019, de 6 de maig, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per atorgar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments escènics i musicals, als centres i espais d'arts visuals i als centres culturals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1465/2019, de 17 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2019 (ref. BDNS 458240). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l'any 2019 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 457839). Enllaç

 

30 Maig

BOE

 • Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Federación española de Municipios y Provincias, para el impulso de actuaciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Enllaç 

 • Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, y celebradas el 28 de abril de 2019, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE PRE/108/2019, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. Enllaç
 • DECRET 119/2019, de 28 de maig, de cessament del senyor Frederic Udina i Abelló com a director de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 120/2019, de 28 de maig, pel qual es nomena el senyor Francesc Xavier Cuadras Morató director de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Enllaç

 

29 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1412/2019, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2019 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2019-2020 (ref. BDNS 457561). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1437/2019, de 15 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC - Campanya Agrària a Lleida) (ref. BDNS 457523). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1434/2019, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Enllaç

 

28 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1426/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia, per a l'any 2019 (ref. BDNS 457116). Enllaç

 

27 Maig

DOGC

 • ORDRE EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior. Enllaç

 

25 Maig

BOE

 • Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enllaç

 

24 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1382/2019, de 21 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2019. Enllaç
 •  RESOLUCIÓ PRE/1405/2019, de 21 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1383/2019, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1384/2019, de 21 de maig, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1389/2019, de 20 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. Enllaç
 •  RESOLUCIÓ CLT/1390/2019, de 21 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a quatre línies d'ajuts en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1364/2019, de 17 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 437186). Enllaç
 •  CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1399/2019, de 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187). Enllaç

 

23 Maig

DOGC

 • DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1373/2019, de 17 de maig, de convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 456276). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1375/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 456266). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1365/2019, de 17 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2019 (ref. BDNS 456234). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1366/2019, de 17 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 456233). Enllaç
 • DECRET 114/2019, de 21 de maig, pel qual es nomena la senyora Pilar Saura Agel directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut. Enllaç

 

21 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1330/2019, de 16 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen la base quarta i l'annex de les bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, aprovades per l'Acord de 24 d'octubre de 2017, i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre. Enllaç
 • ORDRE JUS/98/2019, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels Premis ADR Justícia. Enllaç
 • ORDRE JUS/99/2019, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals. Enllaç

 

20 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) (ref. BDNS 455774). Enllaç

 

18 Maig

BOE

 • Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 9 de mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 30 de enero de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. Enllaç

 

17 Maig

BOE

 • Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ EMC/1279/2019, de 8 de maig, de nomenament de la senyora Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera en Projectes Transversals del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1315/2019, de 15 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a tres línies d'ajuts en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Enllaç

 

16 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1299/2019, de 13 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. Enllaç
 • ORDRE TSF/96/2019, de 15 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 106/2019, de 14 de maig, de cessament de la senyora Norma Pujol i Farré com a directora general de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

 

14 Maig

DOGC

 • ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària). Enllaç

 

13 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1247/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1251/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. Enllaç

 

10 Maig

BOE

 • Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 • Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se corrigen errores en la de 29 de abril de 2019, de proclamación de candidaturas a las elecciones de diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, a celebrar el 26 de mayo de 2019, y se da cumplimiento a las Sentencias de 6 de mayo de 2019 dictadas por Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1009/2019, de 12 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2017-2018 (ref. BDNS 450378). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/1237/2019, de 8 de maig, de cessament del senyor Rafael Arderiu i Monnà com a sub-director general de Gestió de Recursos de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1229/2019, de 7 de maig, de nomenament de la senyora Noemí Moya Villa com a cap del Gabinet de la Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç

 

9 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1209/2019, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a la clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1215/2019, de 8 de maig, de cessament de la senyora M. Teresa Jiménez Antón com a sub-directora general de Recursos Humans del Departament de la Presidència. Enllaç

 

8 Maig

DOGC

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual es constata i es comunica la caducitat per la no tramitació del Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (tram. 203-00013/12). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EDU/1190/2019, de 2 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1199/2019, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/1200/2019, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/1203/2019, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 451138). Enllaç

 

7 Maig

BOE

 

 • Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones locales y al Parlamento Europeo a celebrar el 26 de mayo de 2019. Enllaç
 • Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones locales y al Parlamento Europeo a celebrar el 26 de mayo de 2019. Enllaç
 • Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones locales y al Parlamento Europeo a celebrar el 26 de mayo de 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1177/2019, de 3 de maig, de nomenament de la senyora Glòria Sala Ribas com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/1178/2019, de 3 de maig, de cessament i nomenament de la senyora Montserrat Morante Schiaffino com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

6 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/1064/2019, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives per a l'any 2019 (ref. BDNS 450971). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1108/2019, de 24 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres literàries per a l'any 2019 (ref. BDNS 451720). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1109/2019, de 24 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats literàries per a l'any 2019 (ref. BDNS 451719). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1126/2019, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres no literàries per a l'any 2019 (ref. BDNS 452460). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1129/2019, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per a l'any 2019 (ref. BDNS 452459). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1130/2019, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 452461). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1157/2019, de 23 d'abril, per la qual es modifica la Resolució ARP/893/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2019, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 447114). Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1156/2019, de 25 d'abril, per la qual es modifica la Resolució ARP/892/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2019, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 447112) (DOGC núm. 7852, d'11.4.2019). Enllaç

 

4 Maig

BOE

 • Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones por la Fundación Biodiversidad, F.S.P. Enllaç

 

3 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1134/2019, de 26 d'abril, per la qual s'incrementa la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019, aprovada per la Resolució TES/2658/2018, de 7 de novembre (ref. BDNS 423160). Enllaç
 • DECRET 90/2019, de 30 d'abril, pel qual es nomena el senyor Alfonso González Bondia director general d'Afers Europeus i Mediterranis. Enllaç
 • DECRET 91/2019, de 30 d'abril, pel qual es nomena la senyora Mireia Borrell Porta secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç
 • DECRET 92/2019, de 30 d'abril, pel qual es nomena el senyor Isidre Sala i Queralt director general d'Afers Globals. Enllaç
 • DECRET 93/2019, de 30 d'abril, pel qual es nomena el senyor Oriol Duran Torres director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior. Enllaç
 • ACORD GOV/59/2019, de 30 d'abril, pel qual es designa la senyora Ewa Adela Cylwik delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Bàltics. Enllaç
 • ACORD GOV/60/2019, de 30 d'abril, pel qual es designa el senyor Rui Álvaro Serra da Costa Reis delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal. Enllaç
 • ACORD GOV/61/2019, de 30 d'abril, pel qual es designa la senyora Krystyna Schreiber delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa Central. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/1149/2019, de 29 d'abril, de cessament del senyor Oriol Duran Torres com a cap de l'Oficina de Comunicació. Enllaç
 • DECRET 95/2019, de 30 d'abril, de cessament de la senyora Roser Galí i Izard com a directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç
 • DECRET 96/2019, de 30 d'abril, de cessament del senyor Josep Pallarès Marzal com a director general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 97/2019, de 30 d'abril, pel qual es nomena la senyora Maria Mercedes Chacon Delgado directora general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1150/2019, de 25 d'abril, de cessament de la senyora Maria Mercedes Chacon Delgado com a assessora de la consellera en Projectes Transversals del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç

 

2 Maig

DOGC

 • ORDRE PRE/81/2019, de 29 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer. Enllaç
 • ORDRE TSF/82/2019, de 26 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats al Parlament Europeu, en les eleccions locals i al Consell General d'Aran del dia 26 de maig de 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ ARP/1120/2019, de 16 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2019 (ref. BDNS 452090). Enllaç

 

ABRIL 2019

30 Abril

BOE

 • Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Enllaç  

 • Real Decreto 336/2019, de 29 de abril, por el que se declara el cese de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón como Presidente del Gobierno. Enllaç

 • Real Decreto 337/2019, de 29 de abril, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno. Enllaç
 • Resolución de 25 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero. Enllaç

 • Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de proclamación de candidaturas a las elecciones de diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, a celebrar el 26 de mayo de 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1106/2019, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/845/2019, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural (DOGC núm. 7850, de 9.4.2019). Enllaç 
 • EDICTE de 29 d'abril de 2019, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Consell General d'Aran 2019. Enllaç

 

29 Abril

DOGC

 • ORDRE EMC/78/2019, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. Enllaç 
 • RESOLUCIÓ CLT/1084/2019, de 16 d'abril, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 439433). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/836/2019, de 2 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses de videojocs (ref. BDNS 448092) (DOGC núm. 7855, de 16.4.2019). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/839/2019, de 3 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals (ref. BDNS 448101) (DOGC núm. 7855, de 16.4.2019). Enllaç 
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/838/2019, de 2 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització de galeries d'art (ref. BDNS 448094) (DOGC núm. 7855, de 16.4.2019). Enllaç

 

27 Abril

BOE

 • Instrucción 8/2019, de 25 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en las Juntas Electorales Provinciales en las elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019. Enllaç

 

26 Abril

BOE

 • Resolución de 9 de abril de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de la edición 2019 del Programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales (PLATEA). Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/1063/2019, de 23 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 450856). Enllaç

 

25 Abril

BOE

 • Resolución de 23 de abril de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/1056/2019, de 16 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener (ref. BDNS 450834). Enllaç

 

24 Abril

BOE

 • Resolución de 23 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de publicación de las candidaturas presentadas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, a celebrar el 26 de mayo de 2019. Enllaç​

 

DOGC

 • EDICTE de 17 d'abril de 2019, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència. Enllaç

 

23 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/868/2019, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2019 (ref. BDNS 448468). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/869/2019, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2019 (ref. BDNS 448453). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1006/2019, de 3 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2019 (ref. BDNS 450646). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/1007/2019, de 16 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PDA/1016/2019, de 12 d'abril, d'atorgament d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2019 (ref. BDNS 425490). Enllaç
 • ORDRE ARP/76/2019, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a l'arrencada de presseguers, nectariners i paraguaians. Enllaç

 

18 Abril

BOE

 • Orden TFP/455/2019, de 17 de abril, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial a doña María Paloma Muñiz de Urquiza. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/987/2019, de 15 d'abril, per la qual es publica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/989/2019, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 450283). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/3150/2018, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació de diversos articles de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015) (DOGC núm. 7801, d'1.2.2019). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/1000/2019, de 16 d'abril, de cessament del senyor Josep-Ramon Morell Sau com a cap del Gabinet de la Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç

 

17 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ 382/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2019, del 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/960/2019, de 9 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música (ref. BDNS 449807). Enllaç

 

16 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/958/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2019 (ref. BDNS 449736). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/959/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius per a l'any 2019 (ref. BDNS 449707). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/961/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2019 (ref. BDNS 449706). Enllaç 
 • RESOLUCIÓ CLT/962/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2019 (ref. BDNS 449704). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/963/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2019 (ref. BDNS 449703). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/964/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2019 (ref. BDNS 449702). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/836/2019, de 2 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses de videojocs (ref. BDNS 448092). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/838/2019, de 2 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització de galeries d'art (ref. BDNS 448094). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/839/2019, de 3 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals (ref. BDNS 448101). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/840/2019, de 3 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora d'infraestructura o adquisició d'equipament per a empreses d'arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 448095). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/841/2019, de 3 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional (ref. BDNS 448096). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/954/2019, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D (ref. BDNS 449770). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EDU/950/2019, de 9 d'abril, de cessament de la senyora Elisabet Hosta Calderer com a cap del Servei de Comunicació i Publicacions del Departament d'Educació. Enllaç

 

15 Abril

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/936/2019, de 12 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 447036). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/935/2019, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019 (ref. BDNS 449433). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/931/2019, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2019 (ref. BDNS 449492). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/922/2019, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura durant l'any 2019 (ref. BDNS 449279). Enllaç

 

12 Abril

BOE

 • Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales. Enllaç
 • Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Enllaç
 • Resolución de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 28 de abril de 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/842/2019, de 3 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals durant l'any 2019, així com per a la seva promoció i difusió (ref. BDNS 448097). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/843/2019, de 3 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 448100). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/888/2019, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2017-2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/896/2019, de 5 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2019 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Enllaç

 

11 Abril

BOE

 • Orden ECE/417/2019, de 3 de abril, por la que se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a realizar operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del Estado, y se regulan los procedimientos para su concertación. Enllaç
 • Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/884/2019, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2019 (ref. BDNS 448424). Enllaç
 • EDICTE de 19 de febrer de 2019, pel qual es dona publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/1026/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 399959). Enllaç

 

10 Abril

BOE

Medidas urgentes

 • Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ EXI/855/2019, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'aproven les bases reguladores específiques de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/871/2019, de 8 d'abril, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda. Enllaç

 

9 Abril

BOE

 • Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/845/2019, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. Enllaç
 • ORDRE EMC/66/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. Enllaç
 • RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal eventual de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Enllaç

 

8 Abril

DOGC

 • ORDRE PRE/62/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener. Enllaç
 •  ORDRE TSF/63/2019, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019. Enllaç
 • ORDRE ARP/64/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. Enllaç

 

6 Abril

BOE 

Gastos electorales. Subvenciones

 • Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de 26 de mayo de 2019. Enllaç

Elecciones

 • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma conocimiento del Plan de cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones generales a celebrar el 28 de abril de 2019. Enllaç
 • Acuerdo de 4 de abril de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 28 de abril de 2019. Enllaç

 

4 Abril

BOE

 • Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional. Enllaç
 • Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019. Enllaç
 • Orden HAC/388/2019, de 1 de abril, por la que se dispone el cese de doña Irma Díez Gil como Delegada de Economía y Hacienda en Ávila. Enllaç

 

DOGC

 • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 1741-2019, en relació amb la Resolució 298/XII, de 7 de març de 2019, del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d'Investigació sobre la Monarquia. Enllaç
 • DECRET LLEI 7/2019, de 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Enllaç
 • DECRET 78/2019, de 2 d'abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania. Enllaç

 

3 Abril

BOE

 • Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Enllaç
 • Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019. Enllaç
 • Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. Enllaç

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019 (ref. BDNS 444930). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/806/2019, de 28 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals durant l'any 2019, així com per a la seva promoció i difusió. Enllaç

2 Abril

BOE

 • Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo. Enllaç
 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1020-2019, en relación con los artículos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 31 CE. Enllaç
 • Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. Enllaç
 • Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019. Enllaç
 • Orden TFP/382/2019, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas. Enllaç
 • Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. Enllaç

 

DOGC

 • DECRET 73/2019, de 26 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran de 2019. Enllaç
 • DECRET 74/2019, de 26 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2019. Enllaç
 • DECRET 75/2019, de 26 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d'Aran de 2019. Enllaç
 • DECRET 76/2019, de 26 de març, sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals de 2019. Enllaç
 • DECRET 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya. Enllaç

 

1 Abril

BOE

 • Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. Enllaç
 • Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Enllaç
 • Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/739/2019, de 21 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 445779). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/800/2019, de 27 de març, de nomenament del senyor Lluis Muntada Vendrell com a assessor en matèria de comunicació i difusió del Departament de Cultura. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/791/2019, de 28 de març, de cessament de la senyora Ana Maria Alonso Velazquez com a gerent del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/801/2019, de 21 de març, de cessament del senyor Manel Ros Biosca com a sub-director general de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

 

MARÇ 2019

29 Març

BOE

 • Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 1741-2019, en relación con la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/784/2019, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP), durant l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/785/2019, de 22 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació dels Agents de Suport a la Internacionalització per a l'any 2019. Enllaç
 • ORDRE ARP/45/2019, de 12 de març, per la qual es modifica l'Ordre d'11 d'octubre de 2001, per la qual s'aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció Ecològica i es convoquen les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Enllaç
 • RESOLUCIÓ INT/798/2019, de 22 de març, de cessament i nomenament de personal eventual del Departament d'Interior. Enllaç

 

28 Març

BOE

 • Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. Enllaç
 • Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo. Enllaç

 

DOGC

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Enllaç
 • ACORD GOV/46/2019, de 26 de març, pel qual es crea la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/757/2019, de 22 de març, per la qual es revisa la declaració de les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. Enllaç
 • ACORD GOV/49/2019, de 26 de març, de designació del director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Enllaç

 

27 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 (ref. BDNS 445877). Enllaç

 

26 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/700/2019, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals durant l'any 2018. Enllaç

 

25 Març

BOE

 • Real Decreto 166/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don César Alejandro Mogo Zaro como Director de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 167/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Francisco José Salazar Rodríguez como Director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Enllaç
 • Real Decreto 168/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Pau Vicent Marí Klose como Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Enllaç
 • Real Decreto 171/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Fernando Martínez López como Director General para la Memoria Histórica. Enllaç
 • Real Decreto 181/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don José Javier Izquierdo Roncero como Secretario General de Infraestructuras. Enllaç
 • Real Decreto 182/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Ornella Chacón Martel como Presidenta del Ente Público Puertos del Estado. Enllaç
 • Real Decreto 183/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Secretario General de Infraestructuras a don Julián López Milla. Enllaç
 • Real Decreto 184/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Presidente del Ente Público Puertos del Estado a don Salvador Antonio de la Encina Ortega. Enllaç
 • Real Decreto 185/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de don Héctor José Gómez Hernández como Director General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Enllaç
 • Real Decreto 186/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Silvia Buabent Vallejo como Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Enllaç
 • Real Decreto 187/2019, de 22 de marzo, por el que se nombra Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a doña Rocío Rodríguez Prieto. Enllaç
 • Real Decreto 188/2019, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Isaura Leal Fernández como Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico. Enllaç

 

DOGC

 • DECRET 66/2019, de 24 de març, de cessament de la senyora Elsa Artadi i Vila com a consellera de la Presidència i portaveu del Govern. Enllaç
 • DECRET 67/2019, de 24 de març, de nomenament de la senyora Meritxell Budó Pla com a consellera de la Presidència i portaveu del Govern. Enllaç
 • DECRET 68/2019, de 24 de març, de cessament de la senyora Laura Borràs i Castanyer com a consellera de Cultura. Enllaç
 • DECRET 69/2019, de 24 de març, de nomenament de la senyora Maria Àngela Vilallonga Vives com a consellera de Cultura. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/684/2019, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris" durant l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/692/2019, de 19 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació dins del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació durant l'any 2018. Enllaç

 

22 Març

BOE

 • Resolución de 19 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un curso centralizado de comunicación y protocolo en las entidades locales para 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TES/676/2019, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans. Enllaç
 • ORDRE EMC/54/2019, de 18 de març, de modificació de l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn (DOGC núm. 7460, de 22.9.2017). Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/670/2019, de 19 de març, de cessament de la senyora Mireia Plana Franch com a sub-directora general de Memòria, Pau i Drets Humans de la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/673/2019, de 19 de març, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona. Enllaç

 

21 Març

BOE

 • Orden INT/318/2019, de 19 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. Enllaç
 • Instrucción 7/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, que da nueva redacción a la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Enllaç

 

DOGC

 • ACORD GOV/43/2019, de 19 de març, de nomenament de vocals de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances. Enllaç
 • DECRET 63/2019, de 19 de març, de cessament del senyor Joan Elies Adell Pitarch com a director de la Institució de les Lletres Catalanes. Enllaç
 • DECRET 64/2019, de 19 de març, de nomenament del senyor Oriol Ponsatí-Murlà com a director de la Institució de les Lletres Catalanes. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/666/2019, de 19 de març, de cessament del senyor Oriol Ponsatí-Murlà com a assessor en matèria de comunicació i difusió del Departament de Cultura. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/663/2019, de 18 de març, de nomenament de vocals de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya de la Comissió de Codificació de Catalunya. Enllaç
 • ACORD GOV/45/2019, de 19 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra en representació de la societat catalana. Enllaç

 

20 Març

BOE

 • Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado. Enllaç
 • Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la afiliación del sindicato denominado "Organización Sindical de Funcionarios, Interinos y Laborales", en siglas OSFIL, con número de depósito 71100092 en la organización sindical denominada "Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España", en siglas USPLBE, con número de depósito 99105731. Enllaç

 

19 Març

BOE

 • Pleno. Sentencia 19/2019, de 12 de febrero de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con las resoluciones en las que el presidente del Parlamento de Cataluña proponía candidato para la investidura como presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a don Carles Puigdemont i Casamajó. Derecho al ejercicio de las funciones públicas y a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: nulidad de las resoluciones de la presidencia de la asamblea legislativa autonómica que tenía por objeto la celebración de la sesión de investidura del presidente del Gobierno de la Generalitat en ausencia del candidato. Enllaç
 • Pleno. Sentencia 20/2019, de 12 de febrero de 2019. Recurso de amparo 4132-2018. Promovido por doña Carme Forcadell Lluís en relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el incidente de recusación del magistrado instructor de la causa especial por los posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo prematuramente planteado (STC 129/2018). Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/625/2019, de 12 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a set línies d'ajuts en l'àmbit de les arts. Enllaç

 

18 Març

BOE

 • Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Enllaç
 • Real Decreto 66/2019, de 8 de febrero, por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, a la Comandante Auditor doña Josefa María Quevedo González. Enllaç
 • Real Decreto 67/2019, de 8 de febrero, por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, al Teniente Coronel Auditor don Adolfo Luis García Montero. Enllaç

 

DOGC

 • ORDRE TSF/51/2019, de 15 de març, per la qual es garanteix el servei essencial de transport que presta l'empresa Autocars Ravigo, SL, a la província de Barcelona. Enllaç
 • ORDRE TSF/52/2019, de 15 de març, per la qual es garanteix el servei essencial de manteniment de la xarxa elèctrica, mitjana i baixa tensió, que l'empresa Elecnor presta a la província de Barcelona. Enllaç
 • ORDRE TSF/53/2019, de 15 de març, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria quadriennal per a l'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les associacions empresarials més representatives de l'àmbit de Catalunya (DOGC núm. 6969, de 5.10.2015). Enllaç

 

15 Març

BOE

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1405-2019, contra el artículo 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a ésta por la disposición final tercera, punto dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Enllaç
 • Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. Enllaç
 • Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2016, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ 296/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d'incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EDU/608/2019, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/596/2019, de 8 de març, de cessament i nomenament de membres del Consell de Relacions Laborals. Enllaç

 

14 Març

BOE

 • Orden INT/282/2019, de 7 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales. Enllaç
 • Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2015. Enllaç
 • Resolución de 12 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2019. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ INT/593/2019, de 7 de març, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/604/2019, de 8 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta i es deleguen en la direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç
 • ORDRE TSF/48/2019, de 13 de març, per la qual es garanteix el servei essencial que presten els treballadors i treballadores de les empreses que apliquen el Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc (codi de conveni 79002575012007). Enllaç
 • ACORD GOV/40/2019, d'11 de març, de nomenament del senyor Jordi Font Agulló com a director del Memorial Democràtic. Enllaç
 • EDICTE de 8 de març de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es despleguen els articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Enllaç

 

13 Març

BOE

 • Instrucción 4/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 2/2019, de 18 de febrero, sobre aplicación de las disposiciones legales en relación a los gastos electorales, las subvenciones para el envío directo de propaganda electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo. Enllaç
 • Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/577/2019, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil per a l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/578/2019, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de suport al desenvolupament local durant l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/582/2019, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/583/2019, de 6 de març, de cessament del senyor Miquel Puig i Raposo com a membre del Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Enllaç
 • RESOLUCIÓ INT/588/2019, d'11 de març, de cessament de personal eventual del Departament d'Interior. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/573/2019, de 7 de març, de nomenament dels membres del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç. Enllaç
 • ANUNCI sobre criteris d'actuació de la Xarxa Audiovisual Local davant la convocatòria d'eleccions municipals de 26.5.2019. Enllaç

 

12 Març

BOE

 • Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Enllaç
 • Orden TEC/271/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen los suplementos territoriales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 y se establece el procedimiento de liquidación de los suplementos territoriales. Enllaç
 • Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç
 • Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de Economistas de España. Enllaç

 

DOGC

 • RESOLUCIÓ 297/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EDU/551/2019, de 28 de febrer, per la qual es convoca concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2019-2020, en el Projecte de qualitat i millora contínua. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/552/2019, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya, per a l'any 2019 (ref. BDNS 442832). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/553/2019, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana, per a l'any 2019 (ref. BDNS 442833). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/554/2019, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes per a l'any 2019 (ref. BDNS 442835). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/571/2019, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i occità per a l'any 2019 (ref. BDNS 442834). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució d'1 de març de 2019, de la presidència del Parlament, per la qual es declara vacant el càrrec de síndic de Greuges (DOGC núm. 7823, de 5.3.2019). Enllaç
 • ACORD GOV/39/2019, d'11 de març, de cessament del director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Enllaç

 

11 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/557/2019, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de suport al desenvolupament local durant l'any 2017. Enllaç

 

BOE

 • Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Enllaç

 

9 Març

 • Orden HAC/268/2019, de 7 de marzo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 28 de abril de 2019.  Enllaç

 

8 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/522/2019, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, durant l'any 2017. Enllaç​
 • RESOLUCIÓ TSF/523/2019, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al "Programa de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social més grans: Projecte Treball als Barris" durant l'any 2017. Enllaç 
 • RESOLUCIÓ EXI/527/2019, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en espècie, en la modalitat d'assessorament individualitzat i suport tècnic, dins del marc del servei d'assessorament per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya per al 2019 (ref. BDNS 442251). Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se publica el Reglamento interno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Enllaç
 • Resolución de 6 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2019. Enllaç

 

7 Març

DOGC

 • DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/521/2019, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut. Enllaç
 • ORDRE TSF/44/2019, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/524/2019, de 5 de març, de cessament de la senyora M. Dolors Feliu i Torrent com a membre del Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Enllaç
 • ACORD GOV/35/2019, de 5 de març, de cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ 345/2019, de 25 de febrer, per la qual es fa públic el nomenament d'un membre del Consell Social. Enllaç
 • ANUNCI pel qual es publica la modificació del Pla dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals del Centre d'Estudis d'Opinió. Enllaç

 

BOE

 • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Enllaç
 • Orden HAC/246/2019, de 5 de marzo, por la que se establecen las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE. Enllaç
 • Orden TEC/248/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen la disponibilidad y los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general de ámbito estatal convocada el 8 de marzo de 2019. Enllaç
 • Orden TEC/249/2019, de 6 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 8 de marzo de 2019. Enllaç
 • Orden CNU/250/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Enllaç

 

6 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/511/2019, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/279/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental per a l'any 2019 (ref. BDNS 439048) (DOGC núm. 7813, de 19.2.2019). Enllaç
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/272/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a la Direcció General de Cooperació Cultural per a l'any 2019 (ref. BDNS 439056) (DOGC núm. 7813, de 19.2.2019). Enllaç

 

BOE

 • Aplicación provisional del Acuerdo para el alojamiento del Centro de Respaldo del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo entre la Comisión Europea, la Agencia del GNSS Europeo y el Reino de España, hecho en Madrid y Bruselas el 21 de enero de 2019. Enllaç
 • Instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral. Enllaç

 

5 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, de la presidència del Parlament, per la qual es declara vacant el càrrec de síndic de Greuges. Enllaç

 

BOE

 • Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Enllaç
 • Orden PCI/227/2019, de 4 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2019. Enllaç
 • Orden INT/232/2019, de 20 de febrero, por la que se declaran de utilidad pública diversas asociaciones. Enllaç

 

4 Març

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2255-2016, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 (sentència). Enllaç.
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2501-2016, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (sentència). Enllaç

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4752-2017, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial (sentència). Enllaç

 • RESOLUCIÓ CLT/412/2019, de 20 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per col·laborar amb les galeries d'art de Catalunya per a l'adquisició i/o millora d'equipament tecnològic (ref. BDNS 441290). Enllaç

 • RESOLUCIÓ VEH/488/2019, de 27 de febrer, de cessament del senyor Albert Puig Pascual com a cap del Gabinet de Comunicació. Enllaç

 • RESOLUCIÓ VEH/489/2019, de 27 de febrer, de nomenament de la senyora Anna Molas Subirats com a cap del Gabinet de Comunicació. Enllaç

 • RESOLUCIÓ EXI/484/2019, de 27 de febrer, de cessament del senyor Oriol Duran Torres com a assessor especial en comunicació de l'acció exterior. Enllaç

 • RESOLUCIÓ EXI/485/2019, de 27 de febrer, de nomenament del senyor Bernat Gimeno Polls com a personal eventual del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç

 • RESOLUCIÓ EXI/486/2019, de 27 de febrer, de cessament de la senyora Anna Molas Subirats com a cap de l'Oficina de Comunicació. Enllaç

BOE

 • Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos de los programas "Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales"; de "Intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano"; y "Congreso estatal del voluntariado", aprobados con las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla para el año 2018.. Enllaç
 •  

1 Març

DOGC

 • RESOLUCIÓ EMC/466/2019, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la fase autonòmica del concurs escolar sobre consum responsable Consumòpolis. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/444/2019, de 25 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de comandament de la Secretaria General del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (convocatòria de provisió núm. EXI/03/19). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/445/2019, de 25 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs de treball de comandament de la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (convocatòria de provisió núm. EXI/02/18). Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 21 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Enllaç
 • Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre. Enllaç

 

FEBRER 2019

28 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/461/2019, de 22 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 2019 (ref. BDNS 441681). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/462/2019, de 22 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat contractades en els centres especials de treball per a l'any 2019 (ref. BDNS 441656). Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/429/2019, de 25 de febrer, de cessament del senyor Jose Fernandez Lopez com a subdirector d'Interior del Centre Penitenciari de Joves de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Enllaç
 • ACORD GOV/33/2019, de 25 de febrer, de cessament i nomenament de membres representatius de la societat catalana en el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, i de nomenament de la presidenta. Enllaç

 

BOE

 • Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: Suministro de listas numeradas de votantes, actas de escrutinio y actas de sesión destinadas a las Mesas electorales para las elecciones municipales y al Parlamento Europeo del 2019. Expediente: EMPE 2/18. Enllaç
 • Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: Servicio de acondicionamiento de locales electorales, de distribución de material electoral y de montaje, desmontaje y transporte de urnas y cabinas electorales en la ciudad de Barcelona para las elecciones municipales y al parlamento europeo del 2019. Expediente: EMPE 3/18. Enllaç

 

27 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ EXI/419/2019, de 22 de febrer, de nomenament del senyor Farid Samir Benavides Vanegas com a personal eventual del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 26 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca la Jornada "Avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los gobiernos locales". Enllaç

 

22 Febrer

BOE

 • Instrucción 2/2019, de 18 de febrero, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de las disposiciones legales en relación a los gastos electorales, las subvenciones para el envío directo de propaganda electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo. Enllaç
 • Acuerdo de 24 de enero de 2019, de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, por el que se publica la Resolución de 24 de enero de 2019, relativa al procedimiento de determinación de tarifas solicitado por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España. Enllaç

 

20 Febrer

DOGC

 • ORDRE TSF/31/2019, de 18 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 21 de febrer de 2019. Enllaç
 • ORDRE PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica. Enllaç

 

BOE

 • Orden TEC/157/2019, de 19 de febrero, por la que se establecen la disponibilidad y los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general convocada en la Comunidad Autónoma de Cataluña prevista para el próximo día 21 de febrero de 2019, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas. Enllaç
 • Orden TEC/158/2019, de 19 de febrero, por la que se establecen los servicios mínimos en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista entre las 00:00 horas y las 24:00 horas del día 21 de febrero en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Enllaç

 

19 Febrer

DOGC

 • LLEI 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/272/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a la Direcció General de Cooperació Cultural per a l'any 2019 (ref. BDNS 439056). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/273/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a la Direcció de Serveis del Departament de Cultura en diversos àmbits de gestió pública per a l'any 2019 (ref. BDNS 439055). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/274/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a l'any 2019 (ref. BDNS 439054). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/275/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2019 (ref. BDNS 439053). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/276/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 439051). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/277/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura per a l'any 2019 (ref. BDNS 439050). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/278/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en la protecció i la restauració del patrimoni cultural arquitectònic per a l'any 2019 (ref. BDNS 439049). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/279/2019, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental per a l'any 2019 (ref. BDNS 439048). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/280/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2019 (ref. BDNS 439047). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/281/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 439044). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/282/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en els processos de conservació i restauració dels béns culturals mobles per a l'any 2019 (ref. BDNS 439043). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/258/2019, de 7 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 439143). Enllaç​
 • RESOLUCIÓ CLT/264/2019, de 7 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 439142). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/303/2019, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 439433). Enllaç
 • ORDRE EMC/25/2019, de 13 de febrer, de modificació de l'Ordre EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització (DOGC núm. 7414, de 18.7.2017). Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/348/2019, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i a l'atorgament de subvencions mitjançant convenis, subscrits per l'Agència Catalana de Turisme els anys 2017 i 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/338/2019, de 13 de febrer, de cessament de la senyora Rahma El Badoui Aloui com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/346/2019, de 8 de febrer, de cessament i de nomenament de membres del Consell de Protecció de la Natura. Enllaç

 

18 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ EMC/337/2019, de 12 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides (ref. BDNS 439727). Enllaç

 

15 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/248/2019, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 438514). Enllaç

 

14 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/255/2019, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2019 (ref. BDNS 439057). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/257/2019, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, per a l'any 2018. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/283/2019, d'11 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Enllaç

 

13 Febrer

DOGC

 • ORDRE EMC/17/2019, de 8 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PDA/195/2019, de 8 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya dins de l'any 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/263/2019, de 8 de febrer, de nomenament de la senyora Miriam Santamaria Brichs com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

12 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ EXI/250/2019, de 7 de febrer, de cessament de la senyora Débora Miralles Solé com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EXI/251/2019, de 7 de febrer, de nomenament de la senyora Georgina Cardona Isus com a personal eventual del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç

 

8 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/232/2019, de 7 de febrer, de nomenament de membres del Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Enllaç
 • RESOLUCIÓ SLT/217/2019, de 6 de febrer, de nomenament de la senyora Judit Noemí Viñals Castells, personal eventual del Departament de Salut, com a responsable de Planificació i Comunicació Estratègica. Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç
 • Resolución de 4 de diciembre de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Entidades Locales, ejercicios 2015 y 2016. Enllaç

 

7 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/209/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat. Enllaç
 • ACORD GOV/19/2019, de 5 de febrer, pel qual es nomena el senyor Jordi Matas Dalmases president del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió. Enllaç
 • DECRET 30/2019, de 5 de febrer, pel qual es nomena la senyora Natàlia Mas Guix secretària de Finances Públiques del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • DECRET 29/2019, de 5 de febrer, de cessament de la senyora Natàlia Mas Guix com a secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/205/2019, de 4 de febrer, de cessament del senyor Manuel Laguna Gil com a subdirector d'Interior (Homes) del Centre Penitenciari Brians 1 de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Enllaç
 • RESOLUCIÓ JUS/206/2019, de 4 de febrer, de cessament del senyor Antonio Manuel Jimenez Baena com a subdirector de Tractament del Centre Penitenciari Quatre Camins de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Enllaç
 • ACORD GOV/22/2019, de 5 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Enllaç

 

6 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ SLT/191/2019, de 31 de gener, de cessament i nomenament d'un vocal del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. Enllaç

 

5 Febrer

DOGC

 • ORDRE TSF/11/2019, d'1 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de manteniment i assistència tècnica de trens que presta serveis l'empresa Nertus Mantenimiento Ferroviario, SA. Enllaç
 • ORDRE TSF/12/2019, de 4 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada des del dia 5 fins al dia 7 de febrer de 2019. Enllaç

 

2 i 4 Febrer

DOGC

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018). Enllaç

 

BOE

 • Orden TEC/89/2019, de 1 de febrero, por la que se establecen los servicios mínimos en el sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista entre las 00:00 horas del día 5 de febrero y las 24:00 horas del día 7 de febrero de 2019 en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Enllaç
 • Orden TEC/90/2019, de 1 de febrero, por la que se establecen la disponibilidad y los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general convocada en la Comunidad Autónoma de Cataluña prevista entre las 00:00 horas del día 5 de febrero de 2019 hasta las 24 horas del día 7 de febrero de 2019. Enllaç

 

1 Febrer

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/3150/2018, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació de diversos articles de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). Enllaç
 • DECRET 23/2019, de 29 de gener, de cessament del senyor Josep Rius i Alcaraz com a director de l'Oficina del President. Enllaç
 • DECRET 24/2019, de 29 de gener, pel qual es nomena el senyor Joan Ramon Casals i Mata director de l'Oficina del President. Enllaç
 • DECRET 25/2019, de 29 de gener, de cessament del senyor Pere Martínez i Ammetller com a director general d'Anàlisi i Prospectiva. Enllaç
 • DECRET 26/2019, de 29 de gener, pel qual es nomena el senyor Josep Rius i Alcaraz director general d'Anàlisi i Prospectiva. Enllaç
 • DECRET 27/2019, de 29 de gener, pel qual es nomena el senyor Pere Martínez i Ammetller director general de Relacions amb Entitats i Col·lectius de Diferents Territoris i Cultures. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/168/2019, de 30 de gener, de cessament del senyor Joan Ramon Casals Mata com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

GENER 2019

31 Gener

DOGC

 • DECRET 21/2019, de 29 de gener, de cessament de la senyora Carme Garcia i Suárez com a directora general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. Enllaç
 • DECRET 22/2019, de 29 de gener, de nomenament de la senyora Gemma Domènech i Casadevall com a directora general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. Enllaç
 • ACORD GOV/11/2019, de 29 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell Social de la Universitat de Girona en representació de la societat catalana. Enllaç
 • ANUNCI sobre licitació de l'Acord marc dels serveis d'assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Enllaç

 

28 Gener

BOE

 • Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç
 • Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de concesión de subvenciones por la Fundación Biodiversidad. Enllaç

 

24 Gener

DOGC

 • DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/3146/2018, de 28 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 434457). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TES/94/2019, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2019 (ref. BDNS 435538). Enllaç
 • RESOLUCIÓ INT/87/2019, de 18 de gener, de cessament de la senyora Cristina Ramon Casado com a secretària del/de la director/a general de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Enllaç

 

23 Gener

DOGC

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3774-2016, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (sentència). Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/82/2019, de 17 de gener, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357455). Enllaç

 

22 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ VEH/46/2019, de 15 de gener, de renovació del mandat de la senyora Maria Eugenia López Mora com a vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
 • RESOLUCIÓ VEH/47/2019, de 15 de gener, de renovació del mandat de la senyora Carme Lucena Cayuela com a vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

 

19 i 21 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/48/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 434630). Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/49/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 434620). Enllaç

 

BOE

 • Real Decreto 9/2019, de 18 de enero, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen Orte Socias como Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Enllaç
 • Real Decreto 10/2019, de 18 de enero, por el que se nombra Director General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a don Manuel Martínez Domene. Enllaç
 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. Enllaç​

 

18 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ PRE/44/2019, de 7 de gener, de cessament i de nomenament de membres del Jurat d'Expropiació de Catalunya. Enllaç

 

17 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ JUS/57/2019, de 14 de gener, de cessament del senyor Javier Amado Mateu Sancho com a subdirector de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes a Barcelona de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Enllaç
 • DECRET 12/2019, de 15 de gener, de cessament del senyor Josep Pallarès Marzal com a director general d'Universitats del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 13/2019, de 15 de gener, de nomenament de la senyora M. Victòria Girona Brumós com a directora general d'Universitats del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • DECRET 14/2019, de 15 de gener, de nomenament del senyor Josep Pallarès Marzal com a director general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/51/2019, de 9 de gener, de nomenament i cessament de membres del Consell de Direcció de l'Agència Catalana del Consum. Enllaç

 

15 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ TSF/3126/2018, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya (codi de conveni núm. 79001175011995). Enllaç

 

BOE

 • Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función pública y administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción de los efectos de la resolución de convenios. Voto particular. Enllaç

 

11 Gener

DOGC

 • DECRET 10/2019, de 9 de gener, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, des del dia 12 fins al dia 18 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç.
 • DECRET 11/2019, de 9 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Empresa i Coneixement al conseller de Territori i Sostenibilitat des del dia 12 fins al dia 18 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya. Enllaç.

 • ORDRE PDA/239/2018, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya. Enllaç.

 • RESOLUCIÓ PRE/8/2019, de 10 de gener, de nomenament de membres del Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Enllaç.

10 Gener

DOGC

 • DECRET LLEI 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària. Enllaç
 • DECRET 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. Enllaç
 • ACORD GOV/4/2019, de 8 de gener, pel qual es crea el Programa per a l'impuls i l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC). Enllaç

 

BOE

 • Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

 

9 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. Enllaç

 

8 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ JUS/3106/2018, de 27 de desembre, per la qual s'aproven els criteris pels quals s'ha de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2019. Enllaç
 • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a l'atorgament de subvencions per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'Administració electrònica per part dels consells comarcals de Catalunya (ref. BDNS 433032). Enllaç

 

7 Gener

DOGC

 • DECRET 270/2018, de 20 de desembre, de cessament de la senyora M. Dolors Feliu i Torrent com a directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • DECRET 271/2018, de 20 de desembre, pel qual es nomena el senyor Cèsar Puig i Casañas director general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ CLT/3/2019, de 3 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Castellà i Espuny com a cap del Gabinet de la Consellera del Departament de Cultura. Enllaç​
 • RESOLUCIÓ CLT/4/2019, de 3 de gener, de nomenament de la senyora Maria Rosa Pons i Vilarasau com a cap del Gabinet de la consellera del Departament de Cultura. Enllaç
 • RESOLUCIÓ EMC/2/2019, de 2 de gener, de nomenament del senyor Joan Foguet Ferrer com a assessor de la consellera en Projectes de Comunicació del Departament d'Empresa i Coneixement. Enllaç
 •  

3 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2018, de la presidència del Parlament, per la qual es fa pública la renúncia del senyor Josep Vilar Grèbol a la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/3085/2018, de 27 de desembre, de nomenament de la senyora Mònica Osàcar Andreu com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç
 • RESOLUCIÓ PRE/3086/2018, de 27 de desembre, de nomenament del senyor Pau Bossacoma Busquets com a personal eventual del Departament de la Presidència. Enllaç

 

2 Gener

DOGC

 • RESOLUCIÓ OAC/ADM/548/2018, de cessament de la senyora Cristina García Macarro com a tècnica intermèdia de prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Enllaç
 • RESOLUCIÓ TSF/3071/2018, de 21 de desembre, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Enllaç