Inici › PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

Desembre 2021

31 de Desembre

BOE

 •  Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. ENLLAÇ

 • Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • LLEI 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. ENLLAÇ
 • LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • ORDRE VPD/250/2021, de 27 de desembre, sobre tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VPD/3735/2021, de 16 de desembre, per la qual s'aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de l'autopista C-32 Pau Casals, Castelldefels - Sitges - El Vendrell. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VPD/3736/2021, de 16 de desembre, per la qual s'aprova la revisió anual de les tarifes i els peatges resultants de l'autopista C-16 Montserrat, Sant Cugat del Vallès - Terrassa - Manresa. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VPD/3737/2021, de 16 de desembre, per la qual s'aprova la revisió dels peatges de la C-16 Túnels de Vallvidrera i els seus accessos. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VPD/3738/2021, de 16 de desembre, per la qual s'aprova la revisió dels peatges de la C-16 Túnel del Cadí i els seus accessos. ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 603491). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 603554). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/3883/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – ADA) (ref. BDNS 603591). ENLLAÇ

 

30 de Desembre

BOE

Jefatura del Estado

 • Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. ENLLAÇ

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

 • Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució 180/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 24/2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). ENLLAÇ

Departament d’Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/252/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). ENLLAÇ

Departament d’Igualtat i Feminismes

 • RESOLUCIÓ IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021. ENLLAÇ

Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3838/2021, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (ref. BDNS 602687). ENLLAÇ

 

29 de Desembre

BOE

Jefatura del Estado

 • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ENLLAÇ

 • Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. ENLLAÇ

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 • Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023. ENLLAÇ

DOGC

Escola d'Administració Pública de Catalunya

 • RESOLUCIÓ PRE/3809/2021, de 15 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2022 (ref. BDNS 602274). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3828/2021, de 22 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 602515). ENLLAÇ

Departament d’Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Diversitat i Empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • ORDRE EMT/249/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES) (ref. BDNS 602996). ENLLAÇ

 

28 de Desembre

BOE

Ministerio de Cultura i Deporte

 • Extracto de la Orden CUL de 23 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para modernización de las estructuras de gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ENLLAÇ

DOGC

Departament d’Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/244/2021, de 22 de desembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria de subvencions a les comunalitats urbanes. ENLLAÇ 
 • ORDRE EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. ENLLAÇ
 • ORDRE EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 "Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. ENLLAÇ

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Institut Català de l’Energia

 • RESOLUCIÓ ACC/3807/2021, de 21 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). ENLLAÇ

Departament d’Interior

 • RESOLUCIÓ INT/3813/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen actuacions relatives al compliment de la Sentència del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de juliol, en relació amb determinats expedients sancionadors. ENLLAÇ

 

27 de Desembre

DOGC

Departament d’Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà). ENLLAÇ.

Departament d’Empresa i Treball

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). ENLLAÇ. 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3748/2021, de 3 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2022 (ref. BDNS 598840). ENLLAÇ.

Departament de Cultura -- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3785/2021, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE. ENLLAÇ.

 

24 de Desembre

BOE

CORTES GENERALES – Medidas económicas

 • Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE – Ayudas

 • Orden CUD/1448/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para modernización de las estructuras de gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

 

23 de Desembre

DOGC

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5390-2021, contra l'article 4 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Agenda de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/3755/2021, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. ENLLAÇ. 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural -- Institut Català d’Energia

 • RESOLUCIÓ ACC/3764/2021, de 17 de desembre, per la qual es convoquen les subvencions per a la creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022 (ref. BDNS 601635). ENLLAÇ.

Departament d’Interior

 • ORDRE INT/237/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/184/2015, de 16 de juny, per la qual es formalitza la relació dels grups i parcs de bombers existents i la determinació de les comarques i municipis compresos en cada una de les regions d'emergències de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. ENLLAÇ.

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5390-2021, contra el artículo 4 del Decreto-ley de la Generalidad de Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. ENLLAÇ.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – Cuestiones de inconstitucionalidad

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6002-2021, en relación con el artículo 6.2 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, por posible vulneración de los arts. 3, 14 y 23 de la CE. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 • Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021. ENLLAÇ.

JEFATURA DEL ESTADO – Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ.

 

22 de Desembre

DOGC

Departament d’Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/236/2021, de 20 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. ENLLAÇ.

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

 • Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. ENLLAÇ.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO - Ayudas

 • Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas. ENLLAÇ.
   
 • Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (Programa MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

 • Real Decreto 1140/2021, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Olivié Bayón Céspedes como Director General de Gobernanza Pública. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 1141/2021, de 21 de diciembre, por el que se nombra Directora General de Gobernanza Pública a doña Clara Mapelli Marchena. ENLLAÇ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

 • Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas. ENLLAÇ.
   
 • Decreto-ley 25/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria. ENLLAÇ.

 

21 de Desembre

DOGC

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. ENLLAÇ.

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • ORDRE VPD/234/2021, de 15 de desembre, sobre els preus aplicables a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers. ENLLAÇ.

Departament de Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/3757/2021, de 20 de desembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència en la persona titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i en la persona titular de la Direcció General de Funció Pública. ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3733/2021, de 9 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de països tercers corresponents a la campanya 2022-2023 (ref. BDNS 600859). ENLLAÇ.

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

 • Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ.
   
 • Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. ENLLAÇ.

 

20 de Desembre

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/3708/2021, de 14 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2022. ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) (ref. BDNS 601029). ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3712/2021, de 9 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2022 (ref. BDNS 600420). ENLLAÇ. 

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/3710/2021, de 16 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades a participar en les inversions de les comunitats de regants per a la realització d'actuacions d'adequació o millora de les infraestructures o instal·lacions corresponents al règim de cabals de manteniment i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ. 

Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/3714/2021, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE (ref. BDNS 600359). ENLLAÇ. 

BOE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 • Real Decreto 1113/2021, de 17 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Castells Oliván como Ministro de Universidades. ENLLAÇ. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 • Real Decreto 1114/2021, de 17 de diciembre, por el que se nombra Ministro de Universidades a don Joan Subirats Humet. ENLLAÇ. 

 

17 de Desembre

DOGC

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • ORDRE ACC/233/2021, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. ENLLAÇ. 

Departament d’Igualtat i Feminismes

 • RESOLUCIÓ IFE/3707/2021, de 13 de desembre, de modificació del termini de presentació de la documentació justificativa establert a l'article 9 de la Resolució TSF/3210/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i de modificació de l'import màxim de la concessió d'aquestes subvencions establert a l'article 5 de la mateixa Resolució (ref. BDNS 537599). ENLLAÇ. 

 

16 de Desembre

DOGC

Departament d’Igualtat i Feminismes

 • ORDRE IFE/232/2021, de 13 de desembre, de modificació del termini de presentació de la documentació justificativa establert a l'article 25.7 de l'Ordre TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. ENLLAÇ.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Centre de la Propietat Forestal

 • RESOLUCIÓ ACC/3695/2021, de 9 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/3523/2021, de 16 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2021 corresponents a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 597012) (DOGC núm. 8554, de 30.11.2021). ENLLAÇ.

Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3692/2021, d'1 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2021 (ref. BDNS 547105). ENLLAÇ.

Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3693/2021, d'1 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de setena ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per al període 2020-2021 (ref. BDNS 536927). ENLLAÇ. 

BOE

Instituto Nacional de Administración Pública

 • Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. ENLLAÇ. 
   
 • Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación y sus condiciones generales para el año 2022. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN – Subvenciones

 • Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria. ENLLAÇ. 

 

15 de Desembre

DOGC

Disposicions generals – Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i de Territori

 • ORDRE VPD/230/2021, de 10 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi. ENLLAÇ. 

Departament d’Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/3698/2021, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la tercera convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 599943). ENLLAÇ. 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3672/2021, de 3 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2022 (ref. BDNS 599538). ENLLAÇ. 
   
 • RESOLUCIÓ ACC/3673/2021, de 10 de desembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 599539). ENLLAÇ. 

BOE

Subvenciones – MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

 • Orden TER/1402/2021, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

 

14 de Desembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/3654/2021, de 9 de desembre, de distribució a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de la participació en el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ PRE/3655/2021, de 9 de desembre, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals. ENLLAÇ.
 • RESOLUCIÓ PRE/3657/2021, de 9 de desembre, de distribució a l'Aran i les comarques de Catalunya, excepte el Barcelonès, de la participació en el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/3643/2021, de 26 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 597372). ENLLAÇ. 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Institut Català d'Energia

 • RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). ENLLAÇ. 

 

13 de Desembre

BOE

MINISTERIO DE IGUALDAD – Convenios

 • Resolución de 7 de diciembre de 2021, del Instituto de las Mujeres, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se instrumenta la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para desarrollar actuaciones en materia de igualdad de género. ENLLAÇ.

DOGC

 • RESOLUCIÓ CLT/3644/2021, de 7 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE. ENLLAÇ.

 

11 de Desembre

BOE

CORTES GENERALES – Medidas urgentes

 • Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA – Subvenciones

 • Real Decreto 1099/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión derivados de los convenios suscritos entre la Administración de la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado, para la tramitación de las becas y ayudas al estudio en ejecución de esos convenios, con cargo al presupuesto del año 2021. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 – Subvenciones

 • Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 – Subvenciones

 • Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

 

10 de Desembre

BOE

Disposiciones generales - MINISTERIO DE SANIDAD

 •  Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se prorroga la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ. 

DOGC

Disposicions generals - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • RESOLUCIÓ VPD/3628/2021, de 3 de desembre, de convocatòria de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 598888). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència

 •  RESOLUCIÓ PRE/3606/2021, d'1 de desembre, de cessament de la senyora Àngels Canals i Vilà com a subdirectora general d'Assistència Jurídica i d'Innovació a l'Administració Local de la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència.ENLLAÇ.

 

9 de Desembre

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1200-2021, promogut pel president del Govern contra l'article 88 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (sentència). ENLLAÇ. 

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 180/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 24/2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ 181/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 25/2021, pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària. ENLLAÇ. 

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ. 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL) (ref. BDNS 598945). ENLLAÇ. 

 

8 de Desembre

BOE

Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística

 • Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

Subvenciones

 • Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.  
   
 • Real Decreto 1080/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la cofinanciación de la contratación de agentes locales de innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso. ENLLAÇ. 

 

7 de Desembre

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • ORDRE ACC/224/2021, d'1 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions. ENLLAÇ. 

BOE

Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Empleo

 • Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE SANIDAD

Subvenciones

 • Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

 

4 de Desembre

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Subvenciones

 • Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. ENLLAÇ. 

 

3 de Desembre

BOE

Cortes Generales

 • Resolución de 25 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural. ENLLAÇ. 

 

2 de Desembre 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de determinats apartats. ENLLAÇ 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Institut Català d'Energia

 • RESOLUCIÓ ACC/3550/2021, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar. ENLLAÇ. 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 •  ACORD GOV/188/2021, de 30 de novembre, pel qual es modifica l'Acord GOV/42/2017, de 4 d'abril, per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC). ENLLAÇ. 

Departament de la Presidència - Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/3589/2021, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i/o femenins absoluts que hagin participat durant la temporada 2020-2021 en lligues regulars professionals i/o lligues regulars de la màxima categoria estatal per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d'accés del públic als seus espais de competició imposades com a conseqüència de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions a causa de de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant la temporada 2020-2021. ENLLAÇ. 

 

1 de Desembre

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Días inhábiles

 • Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2022. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Medidas excepcionales

 • Orden PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

 • Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. ENLLAÇ. 

DOGC

Disposicions generals

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. ENLLAÇ. 

 

Novembre 2021

30 de Novembre 

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions públiques per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat. ENLLAÇ. 

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMT/3517/2021, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (ref. BDNS 597095). ENLLAÇ. 

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/3547/2021, de 29 de novembre, de cessament de la senyora Anna Maria Clarimon Alsina com a subdirectora general d'Obres i Serveis de la Direcció de Serveis del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • DECRET 390/2021, de 30 de novembre, de cessament de la senyora Maite Aymerich i Boltà com a directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació. ENLLAÇ. 
 • DECRET 391/2021, de 30 de novembre, pel qual es nomena la senyora Maria Susana Naranjo Ordóñez directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació. ENLLAÇ. 

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/3466/2021, de 18 de novembre, per la qual es disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. ENLLAÇ. 

 

29 de Novembre

DOGC

Departament de la Presidència – Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/3495/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i/o femenins absoluts que durant la temporada 2020-2021 hagin participat en lligues regulars professionals i/o lligues regulars de la màxima categoria estatal per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d'accés del públic als seus espais de competició imposades a causa de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/222/2021, de 26 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga convocada en el sector públic per al dia 30 de novembre de 2021 i, també, durant la convocatòria de vaga en el sector de l'ensenyament públic per als dies 1 i 2 de desembre de 2021. ENLLAÇ. 

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD

 •  Medidas sanitarias: Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ. 

 

27 de Novembre

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR – Fronteras

 • Orden INT/1304/2021, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO – Subvenciones

 • Orden ICT/1307/2021, de 24 de noviembre, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de las convocatorias de concesión de subvenciones correspondientes a la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

 •  Extracto de la Resolución de 24 de noviembre, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en el año 2022. ENLLAÇ. 

 

26 de Novembre

DOGC

 • ALTRES DISPOSICIONS – Departament de Salut: RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ. 

 

25 de Novembre

BOE

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones

 • Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

 • Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 4433-2020. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019). Votos particulares. ENLLAÇ. 

DOGC

DISPOSICIONS GENERALS

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/220/2021, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL). ENLLAÇ.

 

24 de Novembre

BOE

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas económicas

 • Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Subvenciones

 • Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

 

22 de Novembre

DOGC

 • Departament d'Empresa i Treball. ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ). ENLLAÇ
   
 • Departament de Drets Socials. RESOLUCIÓ DSO/3462/2021, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021 (ref. BDNS 595996). ENLLAÇ. 

 

19 de Novembre

BOE

 • MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (subvenciones): Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC

 • Departament de Salut: RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ. 
   
 • ·Departament de Recerca i Universitats: RESOLUCIÓ REU/3427/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic 2021-2022 (APA) (ref. BDNS 594829). ENLLAÇ

 

18 de Novembre

BOE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones

 • Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Subvenciones

 • Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se autoriza la primera distribución territorial entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla del crédito para la concesión directa de subvenciones para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, así como la información sobre la distribución territorial de la última parte de dicho crédito. ENLLAÇ. 
   
 • Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se autorizan los criterios de reparto y distribución resultante del crédito destinado a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la financiación de obras e intervenciones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia. ENLLAÇ. 
   
 • Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se autoriza distribución territorial entre la comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a subvencionar programas de interés general considerados de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2021. ENLLAÇ. 

DOGC

Altres disposicions

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/3408/2021, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 595021). ENLLAÇ. 

 

17 de Novembre

BOE

Disposiciones generales

CORTES GENERALES

Medidas urgentes

Protección social

 • Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas

 • Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ayudas

 • Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
   
 • Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 
 • Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
 • Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Empleados públicos. Retribuciones

 • Decreto-ley 23/2021, de 19 de octubre, de modificación del Decreto-ley 18/2021, de 27 de julio, sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2014 para el personal del sector público de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ. 

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3393/2021, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 590277). ENLLAÇ

 

16 de Novembre

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3492-2021, promoguda per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra diversos apartats de la disposició addicional trentena de la Llei d'educació del Parlament de Catalunya 12/2009, redactats per l'article 172.3 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020 (sentència). ENLLAÇ. 

 

15 de Novembre

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/211/2021, de 12 de novembre, per la qual es crea el Consell Assessor per al disseny i l'organització del Pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal. ENLLAÇ.

 

12 de Novembre

DOGC

Disposicions generals

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 13/2020, del 13 d'octubre, de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i del personal del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. ENLLAÇ. 
 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. ENLLAÇ

 

11 de Novembre

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Sistema Nacional de Protección Civil

 • Orden TES/1223/2021, de 4 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia de la borrasca "Filomena". ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas extraordinarias

 • Decreto-ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. ENLLAÇ. 

Medidas económicas

 • Decreto-ley 21/2021, de 5 de octubre, por el que se crea el Fondo extraordinario adicional 2021 para los entes locales. ENLLAÇ. 

Medidas fiscales, administrativas y financieras. Sector público

 • Decreto-ley 22/2021, de 5 de octubre, de modificación del artículo 211 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, relativo a la acreditación de una tercera lengua por parte del estudiantado de grado de las universidades catalanas. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 • RESOLUCIÓ XGO/3333/2021, de 29 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (ref. BDNS 593570). ENLLAÇ.

 

10 de Novembre

BOE

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenios

 • Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. ENLLAÇ. 

DOGC

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ VPD/3320/2021, de 2 de novembre, d'ampliació del termini de justificació previst en la Resolució VPD/2010/2021, de 23 de juny, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 572030). ENLLAÇ. 

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/3327/2021, de 5 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes de suport al cooperativisme i a l'economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa en l'exercici 2021 (ref. BDNS 593909). ENLLAÇ. 

 

9 de Novembre

BOE

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad social. Medidas fiscales

 • Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. ENLLAÇ. 

Haciendas Locales

 • Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. ENLLAÇ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5542-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Subvenciones

 • Real Decreto 969/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la Capitalidad Cultural y Científica de Barcelona. ENLLAÇ. 

 

8 de Novembre

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1140-2021, promogut pel Govern de Catalunya, en relació amb diversos preceptes del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (sentència). ENLLAÇ. 
   
 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1939-2021, plantejada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra diversos preceptes de la disposició addicional trentena de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2009, d'educació, redactats per l'article 172.3 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020 (sentència). ENLLAÇ. 

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/3283/2021, de 3 de novembre, de cessament de la senyora Mercè Mateu Palau com a subdirectora general de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis del Departament d'Educació. ENLLAÇ.

 

6 de Novembre

BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Subvenciones

 • Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Anuncios

 • Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2021 de la Ministra de Política Territorial, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

 

5 de Novembre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Código Civil de Cataluña

 • Decreto-ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

 • Orden TED/1198/2021, de 3 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden TED/1182/2021, de 2 de noviembre, por la que se regula el procedimiento y requisitos aplicables al concurso público para la concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV y se procede a su convocatoria. ENLLAÇ

Sector eléctrico

 • Resolución de 30 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el cuarto trimestre de 2021. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021). ENLLAÇ. 

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/3257/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 592664). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3260/2021, de 29 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ARP/1274/2021, de 29 d'abril (ref. BDNS 560553), s'obre una nova convocatòria per als ajuts de l'apartat 4.4 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/121/2017, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, i s'incrementa la dotació pressupostària inicial de la convocatòria esmentada. ENLLAÇ.

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ. 

Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/3267/2021, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques (ref. BDNS 569390). ENLLAÇ
   
 •  RESOLUCIÓ CLT/3268/2021, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 563424). ENLLAÇ. 
   
 • RESOLUCIÓ CLT/3269/2021, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 565215). ENLLAÇ. 
   
 • RESOLUCIÓ CLT/3270/2021, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals d'animació (ref. BDNS 563440). ENLLAÇ. 
   
 • RESOLUCIÓ CLT/3271/2021, de 28 d'octubre, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals (ref. BDNS 563431). ENLLAÇ. 

 

4 de Novembre

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 25/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària. ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 592665). ENLLAÇ. 

Departament d'Economia i Hisenda

 • DECRET 378/2021, de 2 de novembre, pel qual es nomena la senyora Neus Colet Arean directora general de Contractació Pública del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ.

 

3 de Novembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. ENLLAÇ

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas

 • Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

Subvenciones

 • Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ. 

DOGC

Departament d'Educació

 • DECRET 379/2021, de 2 de novembre, pel qual es nomena el senyor Ramon Montes Valenzuela director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Educació. ENLLAÇ. 

 

2 de Novembre

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/3212/2021, de 25 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 591801). ENLLAÇ

 

Octubre 2021

29 Octubre 

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/3200/2021, de 26 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ.
   
 • RESOLUCIÓ ACC/3201/2021, de 26 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ.

Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/3209/2021, de 27 d'octubre, de cessament de la senyora M. Àngels Torras Ripoll com a directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura. ENLLAÇ. 

 

28 Octubre

DOGC

Altres disposicions

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/164/2021, de 26 d'octubre, d'adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat i l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic. ENLLAÇ.

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • DECRET 372/2021, de 26 d'octubre, pel qual es nomena la senyora Anna Maria Seijas i Vila directora general d'Actuacions Territorials Estratègiques del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ.

Departament d'Educació

 • DECRET 373/2021, de 26 d'octubre, de cessament de la senyora Pilar Contreras Llanas com a directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Educació. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • DECRET 374/2021, de 26 d'octubre, de cessament de la senyora Montserrat Muñoz Moreno com a directora general de Modernització de l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. ENLLAÇ.

 

27 Octubre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Protección social

 • Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ. 

DOGC

Disposicions generals

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 130/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 20/2021, de modificació del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ.
   
 •  RESOLUCIÓ 131/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 22/2021, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes. ENLLAÇ.

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. ENLLAÇ. 

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/201/2021, de 26 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga convocada en el sector públic per al dia 28 d'octubre de 2021. ENLLAÇ

 

26 Octubre

DOGC

Disposicions generals

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 129/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 21/2021, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals. ENLLAÇ.

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/3154/2021, de 18 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament destinat a l'habilitació de centres d'acollida de persones afectades en emergències (ref. BDNS 591020). ENLLAÇ

BOE

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subvenciones

 • Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
   
 • Orden TES/1153/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público estatal", de formación en alternancia con el empleo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

 

25 Octubre 

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3136/2021, de 12 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 589724). ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ ECO/3138/2021, de 19 d'octubre, de cessament de la senyora Mercè Segura Porti com a secretari/ària del/de la secretari/ària general de la Secretaria General del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ ECO/3141/2021, de 19 d'octubre, de cessament de la senyora Natàlia Caba Serra com a subdirectora general de Règim Jurídic Tributari de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

 

23 Octubre

BOE

Disposiciones generales

CORTES GENERALES

Medidas urgentes

 • Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

 

22 Octubre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ. 

 

21 Octubre

BOE

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Calendario laboral

 • Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Extracto de la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. ENLLAÇ. 

 

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 23/2021, de 19 d'octubre, de modificació del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ.

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/3118/2021, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 590276). ENLLAÇ.

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3120/2021, de 18 d'octubre, per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada per a les resolucions dels expedients sancionadors per l'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta, o l'ús inadequat d'aquesta, derivats de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan els interessats no hagin formulat al·legacions ni aportat documents o altres elements de judici enfront de l'acord d'iniciació del procediment sancionador i aquest contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, d'acord amb el que estableix l'article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. ENLLAÇ. 

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • DECRET 368/2021, de 19 d'octubre, de cessament del senyor Jordi Argelaguet i Argemí com a director del Centre d'Estudis d'Opinió. ENLLAÇ.
 • DECRET 369/2021, de 19 d'octubre, pel qual es nomena el senyor Jordi Muñoz Mendoza director del Centre d'Estudis d'Opinió. ENLLAÇ.

 

20 Octubre

BOE

Disposiciones generales

CORTES GENERALES

Medidas urgentes

 • Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. ENLLAÇ. 
 • Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. ENLLAÇ

 

DOGC 

Departament de Recerca i Universitats

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 • RESOLUCIÓ REU/3098/2021, de 15 d'octubre, per la qual es declara finalitzat el mandat del senyor Martí Casadesús Fa com a director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. ENLLAÇ. 
 • RESOLUCIÓ REU/3099/2021, de 15 d'octubre, per la qual es designa el senyor Jaume Valls Pasola director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. ENLLAÇ. 

 

19 Octubre

DOGC

Càrrecs i personal

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/3091/2021, de 13 d'octubre, de cessament del senyor Pedro Checa Ruiz com a subdirector general d'Estratègia i Ordenació, adscrit a la Direcció General de la Inspecció de Treball de Catalunya del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ.

 

18 Octubre

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4203-2021, contra els articles 1, 6 a 18, disposicions addicionals 1a a 4a, disposició transitòria 1a i disposició final 4a, lletra b, de la Llei de Parlament de Catalunya 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. ENLLAÇ.
   
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5389-2021, contra Decret llei de la Generalitat de Catalunya 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ.
   
 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5439/2021, en relació amb l'article 2.1, lletres a) i b), del Decret llei de Govern de la Generalitat de Catalunya 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.ENLLAÇ.

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/3092/2021, de 15 d'octubre, per la qual es designa la senyora Agnès Russiñol i Amat directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. ENLLAÇ.

 

16 Octubre

BOE

I. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5570-2021, contra el artículo segundo, apartados 10 y 19, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ENLLAÇ
   
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5610-2021, contra los artículos 30 párrafo 2.º; 3 b); 26, apartados 2 y 3; 27; disposición final primera apartado 9, y disposición final segunda apartado 1, de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. ENLLAÇ

Cuestiones de inconstitucionalidad

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5439-2021, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. ENLLAÇ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subvenciones

 • Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Denominaciones

 • Resolución PRE/2023/2021, de 29 de junio, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Bigues i Riells, que pasa a denominarse Bigues i Riells del Fai. ENLLAÇ.

 

15 Octubre

BOE

Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4203-2021, contra los artículos 1, 6 a 18, disposiciones adicionales 1.ª a 4.ª, disposición transitoria 1.ª y disposición final 4.ª, letra b, de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. ENLLAÇ.
   
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5389-2021, contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. ENLLAÇ.

Conflictos constitucionales

 • Conflicto positivo de competencia n.º 5253-2021, contra los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y disposición adicional novena del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. ENLLAÇ.

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

 

14 Octubre

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/191/2021, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ.

 

12 Octubre 

BOE

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Sector cultural. Medidas tributarias

 • Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. ENLLAÇ.
   

11 Octubre

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

 • Orden ICT/1096/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en las Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el extranjero y Federaciones de Cámaras, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
   

8 Octubre

DOGC

Altres disposicions

Consell de Garanties Estatutàries

 • DICTAMEN 6/2020, de 30 de juliol, sobre el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ.

Departament de Drets Socials

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ DSO/3017/2021, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o la compra directa per destinar-los a lloguer social. ENLLAÇ.
   

7 Octubre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ. 

DOGC

Departament de Salut

 • ACORD GOV/155/2021, de 5 d'octubre, de nomenament del senyor Xavier Bayona Huguet com a director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ.

 

6 Octubre

BOE 

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas

 • Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.ENLLAÇ.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones

 • Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM), para el cumplimiento de la obligación de desembarque, para la digitalización de la flota de pequeña escala y para el apoyo al sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y transformador en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para el año 2021. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 21/2021, de 5 d'octubre, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals. ENLLAÇ. 
 • DECRET LLEI 22/2021, de 5 d'octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes. ENLLAÇ. 

 

5 Octubre

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayudas

 • Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC

 • RESOLUCIÓ ACC/2964/2021, de 23 de setembre, de cessament de la senyora Àngela Seira Sanmartín com a subdirectora general de Pesca i Aqüicultura de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ.
   

2 Octubre

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

 • Corrección de errores de la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ.
   
 • Corrección de errores de la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
   

1 Octubre

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/2913/2021, de 23 de setembre, de convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 2021 (ref. BDNS 585042). ENLLAÇ

 

Setembre 2021

30 Setembre

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 • Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
 • Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT número 2721-2021, en relació amb els articles 20.1.b) i 30.d) de la Llei de Catalunya 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació de litoral. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

Escola d'Administració Pública de Catalunya

 • RESOLUCIÓ PRE/2888/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2890/2021, de 22 de setembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball

 • DECRET 362/2021, de 28 de setembre, de cessament de la senyora Ariadna Rectoret i Jordi com a directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 363/2021, de 28 de setembre, pel qual es nomena el senyor Juan José Torres López director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

 

29 Setembre

BOE

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Estatuto de los Trabajadores

 • Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. ENLLAÇ

 

28 Setembre

BOE

I. Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2721-2021, en relación con los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions

Departament de la Presidència

Consell Català de l'Esport

 

 • RESOLUCIÓ PRE/2862/2021, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2020-2030. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/2870/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907). ENLLAÇ

Departament de Drets Socials

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ DSO/2873/2021, de 22 de setembre, de modificació de la Resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens. ENLLAÇ

 

 

27 Setembre

BOE

III. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones

 • Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018. ENLLAÇ
 • Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/2861/2021, de 14 de setembre, per la qual es modifica el termini d'execució de la subvenció prevista a la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 565045). ENLLAÇ

 

25 Setembre

DOGC

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • DECRET 360/2021, de 24 de setembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, els dies 25 i 26 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 361/2021, de 24 de setembre, pel qual s'estableix la suplència en l'exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori els dies 24, 25, 26 i 27 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ

 

23 Setembre

BOE

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2021 de la Secretaría General de Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. ENLLAÇ

DOGC

Disposicions generals

Departament d'Empresa i Treball

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 8233, de 25.9.2020). ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes

 • DECRET 356/2021, de 21 de setembre, pel qual es nomena la senyora Núria Vergés Bosch directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els treballs del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 358/2021, de 21 de setembre, pel qual es nomena la senyora Azucena Carranzo Tomàs directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut. ENLLAÇ

 

22 Setembre

DOGC

Departament de Justícia

 • ACORD GOV/146/2021, de 21 de setembre, de cessament del senyor Jordi Font Agulló com a director del Memorial Democràtic. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/147/2021, de 21 de setembre, pel qual es designa el senyor Vicenç Villatoro Lamolla director del Memorial Democràtic. ENLLAÇ

Annex A

Altres disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

20 Setembre

DOGC

Departament de Drets Socials

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ DSO/2812/2021, de 15 de setembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens. ENLLAÇ

 

17 Setembre

BOE

Disposiciones generales

CORTES GENERALES

Protección social

 • Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

16 Setembre

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • ACORD GOV/135/2021, de 14 de setembre, de cessament del senyor Albert Civit i Fons com a director de l'Institut Català del Sòl. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/136/2021, de 14 de setembre, de nomenament de la senyora Mercè Conesa i Pagès com a directora de l'Institut Català del Sòl. ENLLAÇ

 

15 Setembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2730/2021, de 7 de setembre, de cessament de la senyora Maria Rosa Peig Compte com a directora dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/2771/2021, de 13 de setembre, de cessament de la senyora Lina Matas Segarra com a secretària de la directora general d'Administració de Seguretat de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/2772/2021, de 10 de setembre, de cessament de la senyora Rosa Maria Perez Vallverdu com a subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. ENLLAÇ

Anuncis

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2739/2021, de 7 de setembre, per la qual es disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. ENLLAÇ

 

13 Setembre

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas

 • Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva. ENLLAÇ

 

11 Setembre

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

 • Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
 • Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
 • Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

 

10 Setembre

DOGC

Altres disposicions:

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Càrrecs i personal:

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/2706/2021, d'1 de setembre, de cessament de la senyora Aina Maria Estarellas Roca com a directora de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. ENLLAÇ

 

9 Setembre

DOGC

Departament de Cultura

 • DECRET 350/2021, de 7 de setembre, de cessament del senyor Oriol Ponsatí-Murlà com a director de la Institució de les Lletres Catalanes. ENLLAÇ
 • DECRET 351/2021, de 7 de setembre, de nomenament de la senyora Izaskun Arretxe Irigoien com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes. ENLLAÇ

 

8 Setembre

DOGC

Departament de Justícia

 • DECRET 352/2021, de 7 de setembre, de nomenament del senyor Sergi Blàzquez Quevedo com a secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. ENLLAÇ

 

7 Setembre

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMT/2710/2021, d'1 de setembre, de nomenament del senyor Narcís Ferrer i Ferrer com a director de l'Agència Catalana de Turisme. ENLLAÇ

 

6 Setembre

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/2693/2021, de 31 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió dels ajuts de transport a les persones participants en la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – TRANSPORT) (ref. BDNS 581160). ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 • RESOLUCIÓ XGO/2699/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques del procediment per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans. ENLLAÇ

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 578454). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/2621/2021, de 4 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023 (ref. BDNS 578712). ENLLAÇ

 

4 Setembre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

 

3 Setembre

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2694/2021, de 30 d'agost, per la qual es regula el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d'Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

2 Setembre

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. ENLLAÇ

 

1 Setembre

DOGC

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • DECRET 341/2021, de 31 d'agost, pel qual es nomena la senyora Beth Espinalt Capdevila directora general d'Anàlisi i Prospectiva. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 344/2021, de 31 d'agost, pel qual es nomena el senyor Joan Gòdia i Tresànchez director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

 

Agost 2021

28 Agost

BOE

Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones

 • Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2018. ENLLAÇ

 

27 Agost

BOE

Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones

 • Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

26 Agost

DOGC

Altres disposicions

Departament de Salut

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a les resolucions SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8463A, de 22.7.2021), SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8468A, de 29.7.2021), SLT/2614/2021, de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8473A, de 5.8.2021) i SLT/2654/2021, de 19 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8483A, de 19.8.2021). ENLLAÇ

 

24 Agost

BOE

Otras disposiciones

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subvenciones

 • Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

 

23 Agost

BOE

Otras disposiciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas

 • Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. ENLLAÇ

 

20 Agost

BOE

Disposiciones generales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ganadería

 • Decreto-ley 17/2021, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias de limitación a la densidad ganadera. ENLLAÇ

Empleados públicos. Retribuciones

 • Decreto-ley 18/2021, de 27 de julio, sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2014 para el personal del sector público de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

19 Agost

BOE

Disposiciones generales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas financieras

 • Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

18 Agost

BOE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ayudas

 • Orden CUD/888/2021, de 5 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España previstas en el artículo 32 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. ENLLAÇ

 

17 Agost

DOGC

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/2650/2021, de 16 d'agost, per la qual s'estableixen determinades restriccions atesa l'activació del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla ALFA en nivell 3 en determinats municipis. ENLLAÇ

 

16 Agost

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Productos petrolíferos. Precios

 • Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. ENLLAÇ

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Normalización

 • Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de julio de 2021 como normas españolas. ENLLAÇ
 • Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2021. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • RESOLUCIÓ ACC/2618/2021, de 4 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 578682). ENLLAÇ

 

6 Agost

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

 

4 Agost

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Protección social

 • Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comunidades Autónomas. Financiación

 • Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen la distribución y los aspectos necesarios para poder efectuar el libramiento de la dotación adicional de recursos para las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla prevista en el artículo 117 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. ENLLAÇ

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Ceses

 • Real Decreto 727/2021, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Carmen Cuesta Gil como Directora General de Cooperación Autonómica y Local. ENLLAÇ

Nombramientos

 • Real Decreto 728/2021, de 3 de agosto, por el que se nombra Director General de Cooperación Autonómica y Local a don Fernando Galindo Elola-Olaso. ENLLAÇ

 

DOGC

Càrrecs i personal

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2530/2021, de 30 de juliol, de cessament de la senyora M. Pilar Villar Casares com a subdirectora general de Gestió de Personal Docent de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació. ENLLAÇ

Departament de Recerca i Universitats

DECRET 329/2021, de 3 d'agost, pel qual es nomena el senyor Xavier Aldeguer Manté director general de Transferència del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ

Departament de Drets Socials

 • DECRET 330/2021, de 3 d'agost, pel qual es nomena la senyora Maria Rosa Pons i Vilarasau directora general de Provisió de Serveis del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ

 

3 Agost

BOE

Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

Sector público. Contabilidad

 • Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2507/2021, de 29 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural. ENLLAÇ

 

2 Agost

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2470/2021, de 27 de juliol, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Deltebre. ENLLAÇ

 

Juliol 2021

31 Juliol

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

 • Pleno. Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Estado de alarma: nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de circulación y habilitan al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en establecimientos y actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la orden ministerial. Votos particulares. ENLLAÇ

 

 

30 Juliol

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/2487/2021, de 27 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, d'actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382). ENLLAÇ

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/2408/2021, de 26 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048). ENLLAÇ

 

29 Juliol

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Medidas financieras

 • Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2397/2021, de 23 de juliol, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Mollerussa. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2398/2021, de 23 de juliol, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Mollet del Vallès. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • DECRET 326/2021, de 27 de juliol, pel qual es nomena la senyora Maria Galindo i Garcia-Delgado directora general de Nació Digital i Agenda Urbana del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 327/2021, de 27 de juliol, de cessament de la senyora Maria Sardà Raventós com a directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut. ENLLAÇ

 

28 Juliol

BOE

Disposiciones generales

CORTES GENERALES

Medidas urgentes

 • Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. ENLLAÇ
 • Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Oferta de empleo público

 • Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/2370/2021, de 23 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional. ENLLAÇ

 

27 Juliol

BOE

Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización

 • Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. ENLLAÇ

 

26 Juliol

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4192-2020, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés, contra l'article 5 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (sentència). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/2321/2021, de 19 de juliol, de convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870). ENLLAÇ

 

23 Juliol

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/156/2021, de 20 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ

 

22 Juliol

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 321/2021, de 20 de juliol, del Consell Català de Cogestió Marítima. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/2271/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651). ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2272/2021, de 13 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 575828). ENLLAÇ

 

21 Juliol

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 17/2021, de 20 de juliol, pel qual s'adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2259/2021, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2021 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2021-2022 (ref. BDNS 574463). ENLLAÇ

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2223/2021, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 575215). ENLLAÇ

 

20 Juliol

DOGC

Altres disposicions

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/2257/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 573427). ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • RESOLUCIÓ VPD/2247/2021, de 12 de juliol, de cessament de la senyora Maria Nuria Vives Leal com a subdirectora general d'Atenció Ciutadana. ENLLAÇ

 

19 Juliol

DOGC

Departament d'Economia i Hisenda

 • ORDRE ECO/150/2021, de 13 de juliol, d'adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la nova denominació, organització i àmbits competencials dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • RESOLUCIÓ VPD/2214/2021, de 12 de juliol, de convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 575240). ENLLAÇ

 

17 Juliol

BOE

Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización

 • Real Decreto 585/2021, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. ENLLAÇ

 

15 Juliol

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament d'Economia i Hisenda

 • ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

14 Juliol

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organización

 • Real Decreto 537/2021, de 13 de julio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Ceses

 • Real Decreto 572/2021, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Ángel Luis Sánchez Aristi como Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. ENLLAÇ

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2180/2021, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/2181/2021, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 574118). ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament d'Educació

 • DECRET 314/2021, de 13 de juliol, pel qual es nomena la senyora Rut Ribas i Martí directora general d'Alumnat del Departament d'Educació. ENLLAÇ

Departament de Recerca i Universitats

 • DECRET 315/2021, de 13 de juliol, pel qual es nomena el senyor Xavier Quinquillà Durich director general d'Impacte Territorial i Social del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • DECRET 317/2021, de 13 de juliol, de cessament de la senyora Gisela Torns Payà com a directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • ECRET 318/2021, de 13 de juliol, de nomenament de la senyora Susagna Roura i Pujols com a directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. ENLLAÇ

 

13 Juliol

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ ACC/2162/2021, de 8 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, d'actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar i publicar les convocatòries de subvencions i per atorgar les subvencions. ENLLAÇ

 

12 Juliol

BOE

Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización

 • Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. ENLLAÇ
 • Real Decreto 508/2021, de 10 de julio, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. ENLLAÇ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses

 • Real Decreto 509/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen Calvo Poyato como Vicepresidenta Primera del Gobierno. ENLLAÇ
 • Real Decreto 510/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña Nadia María Calviño Santamaría como Vicepresidenta Segunda del Gobierno. ENLLAÇ
 • Real Decreto 511/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña Yolanda Díaz Pérez como Vicepresidenta Tercera del Gobierno. ENLLAÇ
 • Real Decreto 512/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña Teresa Ribera Rodríguez como Vicepresidenta Cuarta del Gobierno. ENLLAÇ
 • Real Decreto 513/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Aránzazu González Laya como Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ENLLAÇ
 • Real Decreto 514/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Campo Moreno como Ministro de Justicia. ENLLAÇ
 • Real Decreto 515/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Jesús Montero Cuadrado como Ministra de Hacienda. ENLLAÇ
 • Real Decreto 516/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don José Luis Ábalos Meco como Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ENLLAÇ
 • Real Decreto 517/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Isabel Celaá Diéguez como Ministra de Educación y Formación Profesional. ENLLAÇ
 • Real Decreto 518/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen Calvo Poyato como Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. ENLLAÇ
 • Real Decreto 519/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Miquel Octavi Iceta i Llorens como Ministro de Política Territorial y Función Pública. ENLLAÇ
 • Real Decreto 520/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don José Manuel Rodríguez Uribes como Ministro de Cultura y Deporte. ENLLAÇ
 • Real Decreto 521/2021, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Pedro Francisco Duque Duque como Ministro de Ciencia e Innovación. ENLLAÇ

Nombramientos

 • Real Decreto 522/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Vicepresidenta Primera del Gobierno a doña Nadia María Calviño Santamaría. ENLLAÇ
 • Real Decreto 523/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Vicepresidenta Segunda del Gobierno a doña Yolanda Díaz Pérez. ENLLAÇ
 • Real Decreto 524/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Vicepresidenta Tercera del Gobierno a doña Teresa Ribera Rodríguez. ENLLAÇ
 • Real Decreto 525/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a don José Manuel Albares Bueno. ENLLAÇ
 • Real Decreto 526/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministra de Justicia a doña María Pilar Llop Cuenca. ENLLAÇ
 • Real Decreto 527/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministra de Hacienda y Función Pública a doña María Jesús Montero Cuadrado. ENLLAÇ
 • Real Decreto 528/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a doña Raquel Sánchez Jiménez. ENLLAÇ
 • Real Decreto 529/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministra de Educación y Formación Profesional a doña María del Pilar Alegría Continente. ENLLAÇ
 • Real Decreto 530/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a don Félix Bolaños García. ENLLAÇ
 • Real Decreto 531/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministra de Política Territorial a doña Isabel Rodríguez García. ENLLAÇ
 • Real Decreto 532/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministro de Cultura y Deporte a don Miquel Octavi Iceta i Llorens. ENLLAÇ
 • Real Decreto 533/2021, de 10 de julio, por el que se nombra Ministra de Ciencia e Innovación a doña Diana Morant Ripoll. ENLLAÇ

Designaciones

 • Real Decreto 534/2021, de 10 de julio, por el que se dispone que doña Isabel Rodríguez García, Ministra de Política Territorial, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/2125/2021, de 5 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (ref. BDNS 573966). ENLLAÇ

Departament de Justícia

Memorial Democràtic

 • RESOLUCIÓ JUS/2138/2021, de 6 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 573944). ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2143/2021, de 8 de juliol, per la qual es disposa la suplència temporal de la persona titular de la Direcció General d'Innovació, Digitalització i Recerca Educativa. ENLLAÇ

 

10 Juliol

BOE

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Trabajo a distancia

 • Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. ENLLAÇ

 

9 Juliol

DOGC

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/2117/2021, d'1 de juliol, per la qual s'aprova l'abonament, als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, dels imports previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2021. ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2137/2021, de 8 de juliol, de cessament de la senyora Alicia Uceira de Pablo com a sub-directora general d'Anàlisi i Seguiment d'Iniciatives de l'Oficina del Govern del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

 

8 Juliol

DOGC

Càrrecs i personal

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 308/2021, de 6 de juliol, de cessament del senyor Carmel Mòdol i Bresolí com a director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ​ 
 • DECRET 309/2021, de 6 de juliol, pel qual es nomena el senyor Carmel Mòdol i Bresolí secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

 

7 Juliol

BOE

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2107/2021, de 6 de juliol, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària per la COVID-19. ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament d'Economia i Hisenda

 • DECRET 303/2021, de 6 de juliol, pel qual es nomena el senyor Jofre Llombart Anton secretari de Difusió del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

 • DECRET 305/2021, de 6 de juliol, pel qual es nomena la senyora Laura Costa Olivé directora general de la Catalunya Exterior del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ
 • DECRET 306/2021, de 6 de juliol, pel qual es nomena el senyor Gerard Vives Fernández director general de la Representació Institucional del Govern a l'Exterior i de la Unió Europea del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 307/2021, de 6 de juliol, pel qual es nomena la senyora Laia Brufau Pla directora general d'Estratègia, Difusió i Comunicació de Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/2078/2021, d'1 de juliol, per la qual s'encarreguen les funcions del director general de Coordinació de les Policies Locals. ENLLAÇ

 

6 Juliol

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL) (ref. BDNS 573027). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/2053/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 573031). ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 91/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Alícia Immaculada Corral Sola directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021). ENLLAÇ

 

5 Juliol

DOGC

Altres disposicions

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2026/2021, de 29 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat. ENLLAÇ

 

 

3 Juliol

DOGC

Altres disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

2 Juliol

DOGC

Altres disposicions

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2023/2021, de 29 de juny, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Bigues i Riells, que passa a denominar-se Bigues i Riells del Fai. ENLLAÇ

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2019/2021, de 23 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals. ENLLAÇ

 

1 Juliol

DOGC

Departament d'Economia i Hisenda

 • ORDRE ECO/142/2021, de 29 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ VPD/2010/2021, de 23 de juny, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 572030). ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes

 • ACORD GOV/99/2021, de 29 de juny, pel qual impulsa noves mesures i actuacions per erradicar la LGBTIfòbia. ENLLAÇ

 

Juny 2021

30 Juny

BOE

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. ENLLAÇ

Cuestiones de inconstitucionalidad

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3492-2021, en relación con la disposición adicional trigésima, apartados 2, 3, 4 y 5, de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, redactados por el art. 172.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Tribunal Constitucional

 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3492-2021, en relació amb la disposició addicional trentena, apartats 2, 3, 4 i 5, de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2009, redactats per l'art. 172.3 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament d'Empresa i Treball

 • ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022. ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Parlament de Catalunya

Departament de la Presidència

 • DECRET 288/2021, de 29 de juny, de cessament del senyor Pere Martínez i Ammetller com a director general de Relacions amb Entitats i Col·lectius de Diferents Territoris i Cultures. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • DECRET 294/2021, de 29 de juny, pel qual es nomena la senyora Mercè Rius i Serra directora general de Transports i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 290/2021, de 29 de juny, de cessament del senyor Robert Fabregat i Fuentes com a director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ

Departament de Drets Socials

 • DECRET 297/2021, de 29 de juny, pel qual es nomena el senyor Carles Sala Roca secretari d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ

Departament de Cultura

 • DECRET 292/2021, de 29 de juny, de cessament de la senyora Ester Franquesa i Bonet com a directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura. ENLLAÇ
 • DECRET 298/2021, de 29 de juny, de nomenament del senyor Francesc Xavier Vila Moreno com a secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura. ENLLAÇ

 

28 Juny

Disposicions generals

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. ENLLAÇ

Càrrecs i personal

Departament d'Empresa i Treball

 • RESOLUCIÓ EMT/1876/2021, de 14 de juny, de cessament de la senyora M. Carmen Alcaraz Molina com a sub-directora general de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, adscrita a la Direcció de Serveis del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

 

25 Juny

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 13/2021, de 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia. ENLLAÇ

 

23 Juny

BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

 • Real Decreto 456/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a doña Dolors Bassa i Coll. ENLLAÇ
 • Real Decreto 457/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Jordi Cuixart i Navarro. ENLLAÇ
 • Real Decreto 458/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a doña Carme Forcadell i Lluís. ENLLAÇ
 • Real Decreto 459/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Joaquim Forn i Chiarello. ENLLAÇ
 • Real Decreto 460/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Oriol Junqueras i Vies. ENLLAÇ
 • Real Decreto 461/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Raül Romeva i Rueda. ENLLAÇ
 • Real Decreto 462/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Josep Rull i Andreu. ENLLAÇ
 • Real Decreto 463/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Jordi Sánchez i Picanyol. ENLLAÇ
 • Real Decreto 464/2021, de 22 de junio, por el que se indulta a don Jordi Turull i Negre. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET 245/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • DECRET 246/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball

 • DECRET 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

Departament d'Economia i Hisenda

 • DECRET 248/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes

 • DECRET 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

 • DECRET 250/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • DECRET 251/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Educació. ENLLAÇ

Departament de Recerca i Universitats

 • DECRET 252/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 254/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Salut. ENLLAÇ

Departament d'Interior

 • DECRET 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior. ENLLAÇ

Departament de Drets Socials

 • DECRET 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ

Departament de Cultura

 • DECRET 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • DECRET 258/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia. ENLLAÇ

 

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • DECRET 269/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Jordi del Río i González director general de Mitjans de Comunicació. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • DECRET 259/2021, de 22 de juny, de cessament del senyor David Saldoni de Tena com a director general de Transports i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 • DECRET 260/2021, de 22 de juny, de cessament de la senyora Elisabet Cirici i Amell com a directora general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 • DECRET 261/2021, de 22 de juny, de cessament del senyor Agustí Serra Monté com a secretari de l'Agenda Urbana i Territori del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 • DECRET 270/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Agustí Serra Monté director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball

 • DECRET 262/2021, de 22 de juny, de cessament del senyor Enric Vinaixa i Bonet com a director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 271/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Lluís Juncà Pujol director general d'Innovació i Emprenedoria del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 272/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Òscar Riu i Garcia director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 273/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Enric Vinaixa i Bonet secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

Departament d'Economia i Hisenda

 • DECRET 263/2021, de 22 de juny, de cessament de la senyora Montserrat Peretó Garcia com a directora general de Planificació i Estudis Fiscals del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 274/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Mariona Sanz i Ausàs directora general de Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes

 • DECRET 264/2021, de 22 de juny, de cessament de la senyora Mireia Mata i Solsona com a directora general de Polítiques Públiques LGBTI+ del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 265/2021, de 22 de juny, de cessament del senyor Adam Majó Garriga com a director de l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 275/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Mireia Mata i Solsona secretària d'Igualtats del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 276/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Xavi Florensa Cantons director general de Polítiques Públiques LGBTI+ del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 277/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Eunice Romero Rivera directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 278/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Adam Majó Garriga director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 279/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Montserrat Pineda Lorenzo secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 • DECRET 280/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Laia Rosich Solé directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

 • DECRET 266/2021, de 22 de juny, de cessament del senyor Manel Vila i Motlló com a director general de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ
 • DECRET 267/2021, de 22 de juny, de cessament del senyor Miquel Royo Vidal com a director general d'Afers Globals del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ
 • DECRET 268/2021, de 22 de juny, de cessament de la senyora Montserrat Vilalta Cambra com a directora general d'Afers Europeus i Mediterranis del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ
 • DECRET 281/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Josep Desquens Farrés director general de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ
 • DECRET 282/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Montserrat Vilalta Cambra directora general de l'Acció Exterior del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 283/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena el senyor Oriol Anson Fradera secretari d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
 • DECRET 284/2021, de 22 de juny, pel qual es nomena la senyora Assumpta Farran i Poca directora general d'Energia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

Departament de Cultura

 • DECRET 285/2021, de 22 de juny, de nomenament de la senyora Marisol López Vicente com a directora general d'Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura. ENLLAÇ

 

22 Juny

DOGC

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/1917/2021, de 9 de juny, de cessament de la senyora Rosa Martí i Estrada com a sub-directora general de Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. ENLLAÇ

 

21 Juny

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas presupuestarias, tributarias, administrativas y financieras

 • Decreto-ley 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter presupuestario, tributario, administrativo y financiero. ENLLAÇ

Impuestos

 • Decreto-ley 12/2021, de 18 de mayo, relativo al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Cultura

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/1841/2021, de 10 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques (ref. BDNS 569390). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1891/2021, d'11 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues, del 31 de març al 14 d'abril del 2020, de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures que es van establir amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551202). ENLLAÇ

 

20 Juny

DOGC

Disposicions generals

Departament de la Presidència

 • DECRET 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Altres disposicions

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/1936/2021, de 19 de juny, de modificació de la Resolució PRE/1603/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

19 Juny

BOE

Disposiciones generales

CORTES GENERALES

Estatuto de los Trabajadores

 • Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". ENLLAÇ
 • Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

18 Juny

DOGC

Altres disposicions

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ VPD/1894/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. ENLLAÇ

 

17 Juny

DOGC

Departament de Cultura

 • ACORD GOV/86/2021, de 15 de juny, pel qual es declara el Corpus de Barcelona Festa Patrimonial d'Interès Nacional. ENLLAÇ

 

Departament de Justícia

Memorial Democràtic

 • RESOLUCIÓ JUS/1879/2021, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. ENLLAÇ

 

16 Juny

DOGC

Càrrecs i personal

Departament de la Presidència

 • DECRET 190/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Cèsar Puig i Casañas com a director general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 191/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Pau Villòria i Sistach com a viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern. ENLLAÇ
 • DECRET 192/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Jaume Domingo i Planas com a director general de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 213/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Aranzazu Colom Nart directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 214/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Joan Domènec Abad i Esteve director general de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 • DECRET 193/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Òscar Peris i Ródenas com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. ENLLAÇ
 • DECRET 194/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Pere Vila i Fulcarà com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona. ENLLAÇ
 • DECRET 195/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Pere Regull i Riba com a delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès. ENLLAÇ
 • DECRET 196/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Francesc Xavier Pallarès Povill com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ
 • DECRET 197/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Ramon Farré Roure com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida. ENLLAÇ
 • DECRET 198/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Maria Rosa Amorós i Capdevila com a delegada territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. ENLLAÇ
 • DECRET 199/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Alba Camps Roca com a delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. ENLLAÇ
 • DECRET 215/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Antoni Morral i Berenguer delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. ENLLAÇ
 • DECRET 216/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Teresa Pallarès Piqué delegada territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona. ENLLAÇ
 • DECRET 217/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Ricard Pérez Llordes delegat territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran. ENLLAÇ
 • DECRET 218/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Rosa Vestit i Villegas delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. ENLLAÇ
 • DECRET 219/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Laia Cañigaral i Olivé delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona. ENLLAÇ
 • DECRET 220/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor David Alquézar Claramunt delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès. ENLLAÇ
 • DECRET 221/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Salvadó Fernandez delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ
 • DECRET 222/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Bernat Solé i Barril delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida. ENLLAÇ
 •  

Departament d'Empresa i Treball

 • DECRET 200/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Montserrat Vilalta Cambra com a directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 201/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Octavi Bono i Gispert com a director general de Turisme del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 223/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Jordi Torrades i Aladrén director general de Comerç del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 224/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Marta Domènech i Tomàs directora general de Turisme del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

 

Departament d'Economia i Hisenda

 • DECRET 202/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Miquel Gamisans Martín com a secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 203/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Jordi del Río i González com a director general de Difusió del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 204/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Lluís Juncà Pujol com a director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 225/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Ferran Rodero Tomas director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

 

Departament d'Acció Exterior i Transparència

 • DECRET 205/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Alfonso González Bondia com a director general d'Afers Europeus i Mediterranis del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 226/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Montserrat Vilalta Cambra directora general d'Afers Europeus i Mediterranis del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ

 

Departament d'Educació

 • DECRET 206/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Joan Lluís Espinós Espinós com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 207/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor José Ignacio García Plata com a director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 227/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Àngel Luis Miguel Rodríguez director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 228/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena la senyora Dolors Collell Surinyach directora general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació. ENLLAÇ

 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 208/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Mercè Rius i Serra com a directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
 • DECRET 229/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Marc Sanglas i Alcantarilla director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/80/2021, de 15 de juny, pel qual es designa la senyora Marta Morera Marcé directora de l'Institut Català d'Energia. ENLLAÇ

 

Departament de Drets Socials

 • DECRET 209/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Agnes Russiñol i Amat com a directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. ENLLAÇ
 • DECRET 210/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Joan Ramon Ruiz Nogueras com a director general de Prestacions Socials del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 230/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Carles Segura i Buixó director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. ENLLAÇ
 • DECRET 231/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Jordi Miquel Sendra Vellvè director general de Prestacions Socials del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 232/2021, de 15 de juny, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Forné i Febrer director general de Serveis Socials del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ

 

Departament de Cultura

 • DECRET 211/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Rosa Tubau Llorià com a directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. ENLLAÇ
 • DECRET 212/2021, de 15 de juny, de cessament de la senyora Maria Àngels Blasco i Rovira com a directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. ENLLAÇ
 • DECRET 233/2021, de 15 de juny, de nomenament del senyor Josep Ferran Vives Gràcia com a director general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura. ENLLAÇ
 • DECRET 234/2021, de 15 de juny, de nomenament de la senyora Adelaida Moya Taulés com a directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura. ENLLAÇ

 

Departament de Justícia

 • DECRET 235/2021, de 15 de juny, de nomenament del senyor Joan Ramon Casals i Mata com a director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/81/2021, de 15 de juny, de cessament del senyor Juan José Torres López com a director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/82/2021, de 15 de juny, pel qual es designa la senyora Annabel Marcos i Vilar directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. ENLLAÇ

 

14 Juny

DOGC

Departament d'Empresa i Treball

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 568789). ENLLAÇ

 

12 Juny

DOGC

Altres disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d'11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

11 juny

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Tratados internacionales

 • Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ VPD/1813/2021, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 568662). ENLLAÇ

 

 

10 juny

BOE

Altres disposicions
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • RESOLUCIÓ ACC/1785/2021, d'1 de juny, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l'any 2021 (ref. BDNS 568281). ENLLAÇ
 

9 juny

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Vivienda

 • Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subvenciones
 
 • Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. ENLLAÇ

DOGC

Disposicions generals
Departament de la Presidència
 • DECRET 128/2021, de 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19. ENLLAÇ
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • RESOLUCIÓ ACC/1779/2021, d'1 de juny, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 568279). ENLLAÇ
 
Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/1749/2021, d'1 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d'alt interès cultural (ref. BDNS 567714). ENLLAÇ
 
Càrrecs i personal
Departament de la Presidència
 • DECRET 131/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Gerard Martí Figueras i Albà com a secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física. ENLLAÇ
 • DECRET 133/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Miquel Àngel Escobar Gutiérrez com a secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. ENLLAÇ
 • DECRET 134/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Rosa Vestit i Villegas com a directora general d'Administració Local. ENLLAÇ
 • DECRET 135/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Gorka Knörr Borràs com a delegat del Govern de la Generalitat a Madrid. ENLLAÇ
 • DECRET 136/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora M. Dolors Feliu i Torrent com a directora general de Drets i Assumptes Constitucionals. ENLLAÇ
 • DECRET 158/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Ismael Peña López director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 160/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Anna Caula i Paretas secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física. ENLLAÇ
 • DECRET 162/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor David Rodríguez i González secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. ENLLAÇ
 • DECRET 163/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Ester Capella i Farré delegada del Govern de la Generalitat a Madrid. ENLLAÇ
 • DECRET 164/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Mercè Corretja i Torrens directora general de Drets i Assumptes Constitucionals. ENLLAÇ
 • DECRET 165/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Oriol Duran i Torres secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. ENLLAÇ
 • DECRET 166/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Montserrat Fornells i Solé directora general d'Administració Local. ENLLAÇ
 • DECRET 167/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Marc Ramentol Sintas director general de Coordinació Interdepartamental. ENLLAÇ
 
Departament d'Empresa i Treball
 • DECRET 137/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Manel Torrent Aixa com a director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 168/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Maria Assumpta Farran i Poca directora general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 
Departament d'Economia i Hisenda
 • DECRET 138/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Mercè Corretja i Torrens com a directora general de Contractació Pública del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 169/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Maria Matilde Villarroya Martínez secretària d'Economia del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 
Departament d'Igualtat i Feminismes
 • DECRET 139/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Mireia Vall i Urbea com a secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
 
Departament d'Acció Exterior i Transparència
 • DECRET 140/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Ismael Peña López com a director general de Participació Ciutadana del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 141/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Elisabet Nebreda Vila com a secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 170/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Latorre Saumoy director general de Participació Ciutadana del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 171/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Cañigueral Bagó director general de Transparència i Dades Obertes del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 172/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Gerard Martí Figueras i Alba secretari d'Acció Exterior i de la Unió Europea del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 
Departament d'Educació
 • DECRET 142/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Juan José Falcó i Monserrat com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 173/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Raquel Garcia i Sevilla directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 
Departament de Salut
 • DECRET 144/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Carme Bertral López com a secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 145/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Pilar Saura Agel com a directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 175/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Meritxell Budó Pla secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 176/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Aina Plaza Tesías directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ
 
Departament d'Interior
 • DECRET 146/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Jordi Jardí i Pinyol com a director general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 147/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora M. Isabel Ferrer i Álvarez com a directora general de Protecció Civil del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 148/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Juli Gendrau i Farguell com a director del Servei Català de Trànsit. ENLLAÇ
 • DECRET 149/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Manuel Pardo i Sabartés com a director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 177/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Sonia Andolz Rodriguez directora general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 178/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Mercè Salvat Guinjoan directora general de Protecció Civil del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 179/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Ramon Lamiel Villaró director del Servei Català de Trànsit. ENLLAÇ
 • DECRET 180/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Joan Delort i Menal director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/76/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Joan Delort i Menal com a director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. ENLLAÇ
 
Departament de Drets Socials
 • DECRET 150/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Bernat Valls i Fuster com a director general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 151/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Aina Plaza Tesías com a directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 152/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Laia Girós Barrés com a directora general de Joventut del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 153/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Marta Cassany i Virgili com a secretària d'Afers Socials i Famílies del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 181/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Cesca Domènech i Ruera directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 182/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Montserrat Vilella i Cuadrada directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 183/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Àlex Sastre i Prieto director general de Joventut del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 184/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena la senyora Anna Figueras i Ibañez secretària d'Afers Socials i Famílies del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 185/2021, de 8 de juny, pel qual es nomena el senyor Alexis Serra i Rovira secretari d'Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/77/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Francesc Poch i Ros com a director general de l'Agència Catalana de la Joventut. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/78/2021, de 8 de juny, de nomenament de la senyora Núria Ramón i Pérez com a directora general de l'Agència Catalana de la Joventut. ENLLAÇ
 
Departament de Justícia
 
 • DECRET 154/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Núria Clèries i Nerín com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. ENLLAÇ
 • DECRET 155/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Marcel·lí Joan i Alsinella com a director general d'Afers Religiosos del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 156/2021, de 8 de juny, de cessament de la senyora Gemma Domènech i Casadevall com a directora general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 157/2021, de 8 de juny, de cessament del senyor Joan Domènec Abad i Esteve com a secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 186/2021, de 8 de juny, de nomenament de la senyora Laura Martínez Portell com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. ENLLAÇ
 • DECRET 187/2021, de 8 de juny, de nomenament de la senyora Yvonne Griley i Martínez com a directora general d'Afers Religiosos del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 188/2021, de 8 de juny, de nomenament del senyor Antoni Font i Renom com a director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 189/2021, de 8 de juny, de nomenament del senyor Eusebi Campdepadrós i Pucurull com a secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 

8 juny

DOGC

Disposicions generals
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • DECRET 127/2021, d'1 de juny, sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. ENLLAÇ
 
 
Altres disposicions
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 567978). ENLLAÇ
 
 

7 juny

DOGC

Disposicions generals
Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 7/XIII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 11/2021, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 8/XIII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2021, relatiu a l'impost sobre les estades en establiments turístics. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1744/2021, de 28 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat amb motiu de la COVID-19 per a l'any 2021 (ref. BDNS 567540). ENLLAÇ

 

5 juny

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Protección a la infancia y adolescencia

 • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. ENLLAÇ

 

DOGC

Altres disposicions
Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

4 juny

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 2 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

DOGC

Altres disposicions
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ VPD/1721/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús per a l'any 2021 (ref. BDNS 567582). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ACC/1712/2021, de 27 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

 

3 juny

DOGC

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/1708/2021, de 20 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 Comarques (SOC-Projecte Treball a les 7 Comarques) (ref. BDNS 567183). ENLLAÇ
 

2 juny

DOGC

Càrrecs i personal
Departament de la Presidència

 • DECRET 55/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Pilar Sorribas Arenas com a directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • DECRET 57/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Georgina Cardona Isus com a directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.  ENLLAÇ
 • DECRET 60/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Ester Manzano Peláez com a directora general d'Administració Digital del Departament de la Presidència.  ENLLAÇ
 • DECRET 62/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Jaume Clotet i Planas com a director general de Comunicació del Govern. ENLLAÇ
 • DECRET 63/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Ignasi Genovès i Avellana com a director general de Mitjans de Comunicació. ENLLAÇ
 • DECRET 91/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Alícia Immaculada Corral Sola directora general de Funció Pública del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • DECRET 93/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Bernat Costas Castilla director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. ENLLAÇ
 • DECRET 95/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Núria Espuny i Salvadó directora general d'Administració Digital del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • DECRET 96/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Carles Aceña Foguet director general de Comunicació del Govern. ENLLAÇ
 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
 
 • DECRET 65/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Jordi Graells i Costa com a director general d'Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 • DECRET 99/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Ester Manzano Peláez directora general d'Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 
Departament d'Empresa i Treball
 
 • DECRET 66/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Maria Matilde Villarroya Martínez com a directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 68/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Joaquim Ferrer i Tamayo com a secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 100/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Natàlia Mas Guix directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 101/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Castellanos Maduell secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 
Departament d'Economia i Hisenda
 • DECRET 70/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Natàlia Mas Guix com a secretària d'Economia del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 71/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Francesc Sutrias i Grau com a director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 105/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Josep Solà i Font director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 
Departament d'Acció Exterior i Transparència
 • DECRET 75/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Oriol Duran Torres com a director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior. ENLLAÇ
 • DECRET 76/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Núria Espuny i Salvadó com a directora general de Transparència i Dades Obertes del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 110/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Joan Maria Piqué Fernández director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior. ENLLAÇ
 
Departament d'Educació
 • DECRET 77/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Carles Martínez Quiroga com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 78/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Maria del Mar Camacho Martí com a directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 111/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Núria Mora i Lorente secretària de Polítiques Educatives del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 112/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Joan Cuevas Expósito director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 113/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Jean-Marc Segarra Mauri director general de Centres Públics del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 
Departament de Recerca i Universitats
 
 • DECRET 80/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Francesc Xavier Grau i Vidal com a secretari d'Universitats i Recerca del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ
 • DECRET 81/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Maria Mercedes Chacon Delgado com a directora general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ
 • DECRET 116/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Pilar Sorribas Arenas directora general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
 • DECRET 83/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Marta Subirà i Roca com a secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
 • DECRET 118/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Anna Barnadas i López secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
 • DECRET 119/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Anna Sanitjas i Olea directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
Departament de Salut
 • DECRET 84/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Xavier Rodríguez i Guasch com a director de Serveis del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 85/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Adrià Comella i Carnicé com a director del Servei Català de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 120/2021, d'1 de juny, de nomenament de la senyora Josefina Valls i Vila com a directora de Serveis del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 121/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Carmen Cabezas Peña secretària de Salut Pública del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 122/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena la senyora Gemma Craywinckel Martí directora del Servei Català de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/71/2021, d'1 de juny, de nomenament de la senyora Yolanda Lejardi Esteve com a directora gerent de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ
 
Departament d'Interior
 • DECRET 86/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Raquel Sistaré Lanas com a directora de Serveis del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 123/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Carles Manel Macian i Villanueva director de Serveis del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 
Departament de Drets Socials
 • DECRET 87/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Carles Manel Macian i Villanueva com a director de Serveis del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 88/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Meritxell Benedí i Altés com a directora general de Serveis Socials del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 124/2021, d'1 de juny, pel qual es nomena el senyor Xavier Baiget i Cantons director de Serveis del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 
Departament de Cultura
 • DECRET 89/2021, d'1 de juny, de cessament del senyor Josep Antoni Mundó i Balcells com a director de Serveis del Departament de Cultura. ENLLAÇ
 • DECRET 125/2021, d'1 de juny, de nomenament de la senyora Marta Garsaball i Pujol com a directora de Serveis del Departament de Cultura. ENLLAÇ
 
Departament de Justícia
 • DECRET 90/2021, d'1 de juny, de cessament de la senyora Iolanda M. Aguilar i Juncosa com a directora de Serveis del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 126/2021, d'1 de juny, de nomenament de la senyora Raquel Sistaré Lanas com a directora de Serveis del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 
 

1 Juny

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • RESOLUCIÓ ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 566726). ENLLAÇ
 

Maig 2021

31 Maig

BOE

Disposicions
Departament de la Presidència

 • ACTA de presa de possessió del vicepresident i dels consellers i les conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • ORDRE EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023. ENLLAÇ

 

28 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. ENLLAÇ

 

27 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Datos de carácter personal
 • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. ENLLAÇ
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
 • Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ
MINISTERIO DE IGUALDAD
Organización
 • Orden IGD/506/2021, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden IGD/577/2020, de 24 de junio, por la que se crea el Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y se regula su funcionamiento. ENLLAÇ

DOGC

Disposicions
Tribunal Constitucional
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1719-2021, contra els articles 1, 2.j, 3 i 16 de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. ENLLAÇ
 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT número 2721-2021, contra els articles 20.1.b) i 30.d) de la Llei de Catalunya 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació de litoral.  ENLLAÇ
 • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1939-2021, en relació amb els apartats 2, 3, 4 i 5 de la disposició addicional trentena de la Llei de Parlament de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, redactats per l'art. 172.3 de la Llei de Parlament de Catalunya 5/2020, per possible vulneració dels arts. 9.3, 14, 24.1, 117, 142 i 149.1.6 CE. ENLLAÇ
 
 
Càrrecs i personal
Departament de la Presidència
 • DECRET 25/2021, de 26 de maig, de cessament de la senyora Meritxell Masó Carbó com a secretària general del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • DECRET 42/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena la senyora Núria Cuenca León secretària general del Departament de la Presidència.  ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1608/2021, de 26 de maig, de cessament de personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
 • DECRET 26/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Ferran Falcó i Isern com a secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 • DECRET 43/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena el senyor Ricard Font i Hereu secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/66/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Ricard Font i Hereu com a president del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
Departament d'Empresa i Treball
 • DECRET 27/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Jordi Cabrafiga i Macias com a secretari general del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
 • DECRET 44/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena el senyor Oriol Sagrera i Saula secretari general del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
Departament d'Economia i Hisenda
 • DECRET 28/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Albert Castellanos Maduell com a secretari general del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 29/2021, de 26 de maig, de cessament de la senyora Natàlia Garriga Ibáñez com a directora de Serveis del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 • DECRET 45/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena el senyor Jordi Cabrafiga i Macias secretari general del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
Departament d'Igualtat i Feminismes
 • DECRET 46/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena la senyora Georgina Oliva i Peña secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ
Departament d'Acció Exterior i Transparència
 • DECRET 30/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Aleix Villatoro i Oliver com a secretari general del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
 • DECRET 31/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Jordi Foz i Dalmau com a secretari de Transparència i Govern Obert. ENLLAÇ
 • DECRET 47/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena el senyor Lluís Baulenas i Cases secretari general del Departament d'Acció Exterior i Transparència. ENLLAÇ
Departament d'Educació
 • DECRET 32/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Josep Gonzàlez Cambray com a director general de Centres Públics del Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 33/2021, de 26 de maig, de cessament de la senyora Núria Cuenca León com a secretària general Departament d'Educació. ENLLAÇ
 • DECRET 48/2021, de 26 de maig, de nomenament de la senyora Patrícia Gomà i Pons com a secretària general del Departament d'Educació. ENLLAÇ
Departament de Recerca i Universitats
 • DECRET 49/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena la senyora Esther Morales i Miguel secretària general del Departament de Recerca i Universitats. ENLLAÇ
Departament de Salut
 • DECRET 34/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Josep Maria Argimon Pallàs com a secretari de Salut Pública del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 35/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Marc Ramentol Sintas com a secretari general del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • DECRET 50/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena la senyora Meritxell Masó i Carbó secretària general del Departament de Salut. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/67/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Josep Maria Argimon Pallàs com a director gerent de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ
Departament d'Interior
 • DECRET 36/2021, de 26 de maig, de cessament de la senyora Elisabeth Abad i Giralt com a secretària general del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 51/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena el senyor Oriol Amorós i March secretari general del Departament d'Interior. ENLLAÇ
Departament de Drets Socials
 • DECRET 37/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Oriol Amorós i March com a secretari general del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 38/2021, de 26 de maig, de cessament de la senyora Georgina Oliva i Peña com a secretària d'Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
 • DECRET 52/2021, de 26 de maig, pel qual es nomena la senyora Maria Dolors Rusinés i Bonet secretària general del Departament de Drets Socials. ENLLAÇ
Departament de Cultura
 • DECRET 39/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a secretari general del Departament de Cultura. ENLLAÇ
 • DECRET 53/2021, de 26 de maig, de nomenament del senyor Jordi Foz i Dalmau com a secretari general del Departament de Cultura. ENLLAÇ
Departament de Justícia
 • DECRET 40/2021, de 26 de maig, de cessament de la senyora Patrícia Gomà i Pons com a secretària general del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 41/2021, de 26 de maig, de cessament del senyor Xavier Bernadí Gil com a director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • DECRET 54/2021, de 26 de maig de nomenament del senyor Joaquim Clavaguera i Vilà com a secretari general del Departament de Justícia. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ JUS/1585/2021, de 21 de maig, de cessament i nomenament de membres de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ
 

26 Maig

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència
 • DECRET 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1603/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Territori i Sostenibilitat
 • RESOLUCIÓ TES/1583/2021, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 565618). ENLLAÇ
Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/1584/2021, de 4 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 564506). ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 565045). ENLLAÇ
Càrrecs i personal
Parlament de Catalunya
 • RESOLUCIÓ 3/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els senadors que han de representar la Generalitat al Senat. ENLLAÇ
 

25 Maig

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència
 • ACTA de presa de possessió del Molt Honorable senyor Pere Aragonès i Garcia de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
 
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TES/1547/2021, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús. ENLLAÇ
 

22 Maig

DOGC

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
Càrrecs i personal
Presidència del Govern de l'Estat
 • REIAL DECRET 365/2021, de 21 de maig, pel qual es nomena President de la Generalitat de Catalunya el senyor Pere Aragonès Garcia. ENLLAÇ
Parlament de Catalunya
 • RESOLUCIÓ 6/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit president de la Generalitat el M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia. ENLLAÇ
 

21 Maig

BOE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos
 • Real Decreto 365/2021, de 21 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Generalitat de Cataluña a don Pere Aragonès Garcia. ENLLAÇ
 

21 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Cambio climático

 • Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1525/2021, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a la Directriu general 2/2019, de 26 de novembre, de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, per la qual s'aprova el Programa marc de centres d'acolliment. ENLLAÇ

 

 

20 Maig

BOE

Disposicions
Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 12/2021, de 18 de maig, relatiu a l'impost sobre les estades en establiments turístics. ENLLAÇ

 

19 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 • Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". ENLLAÇ
 
 
CORTES GENERALES
Medidas complementarias. COVID-19
 • Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. ENLLAÇ
Medidas urgentes
 • Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. ENLLAÇ
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Ayudas
 • Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón. ENLLAÇ
 
 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
 • Instrucción 1/2021, de 13 de mayo, de la Junta Electoral Central, sobre la difusión de propaganda electoral mediante envíos en los que no sea identificado nominativamente su destinatario. ENLLAÇ
 

18 Maig

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/1470/2021, de 30 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral en les comarques de la Cerdanya i el Ripollès (SOC – PERIMETRALS CR) (ref. BDNS 563861). ENLLAÇ
 
 

17 Maig

DOGC

Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/1416/2021, de 7 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 562807). ENLLAÇ
 

14 Maig

DOGC

 • RESOLUCIÓ ARP/1432/2021, de 12 de maig, de delegació de competències de la persona titular del Servei de Prevenció en Salut Animal a favor de les persones titulars de les oficines comarcals en matèria del control i seguiment del Pla pilot per a l'obtenció de la qualificació sanitària d'oficialment indemne de tuberculosi de les explotacions de bestiar cabrum de llet a Catalunya. ENLLAÇ

 

13 Maig

DOGC

Departament de Salut
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8405, de 8.5.2021). ENLLAÇ
 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Escola d'Administració Pública de Catalunya
 • RESOLUCIÓ PDA/1419/2021, de 7 de maig, d'atorgament d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2021 (ref. BDNS 532041). ENLLAÇ
 

12 Maig

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència
Institut Català de les Dones

 • RESOLUCIÓ PRE/1394/2021, de 6 de maig, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere als ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals per a l'exercici 2021. ENLLAÇ
Departament d'Educació
 • RESOLUCIÓ EDU/1404/2021, de 5 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EDU/1405/2021, de 5 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571). ENLLAÇ
 

11 Maig

DOGC

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ VEH/1386/2021, de 5 de maig, de cessament de la senyora Magdalena Serras Torras com a sub-directora general de gestió pressupostària de la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
 

10 Maig

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1363/2021, de 30 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2021 (ref. BDNS 561573). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1365/2021, de 30 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564). ENLLAÇ

 

8 Maig

DOGC

Disposicions
Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

7 Maig

DOGC

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

6 Maig

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement
RESOLUCIÓ EMC/1320/2021, de 20 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per a l'impuls de la creació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) (ref. BDNS 561586).  ENLLAÇ
 

5 Maig

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions
Parlament de Catalunya

ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

RESOLUCIÓ TES/1235/2021, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió d'una línia de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals supramunicipals i a les agrupacions d'ens locals per a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta (ref. BDNS 558094). ENLLAÇ

 

3 Maig

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/93/2021, de 29 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1254/2021, de 27 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya. ENLLAÇ

 

Abril 2021

30 Abril

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
DOGC
 
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/1238/2021, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1241/2021, de 22 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/87/2021, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral. ENLLAÇ
 

28 Abril

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Compensaciones a entidades locales

 • Orden HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución de la compensación a las Entidades Locales prevista en la disposición adicional centésima décima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. ENLLAÇ

 

24 Abril

DOGC

Disposicions
Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

 

23 Abril

BOE

T.C. Sección del Tribunal Constitucional
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

 • Pleno. Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4261-2018. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Competencias en materia de contratación pública: nulidad parcial de los preceptos legales estatales relativos al órgano competente para resolver, en el ámbito autonómico, el recurso especial en materia de contratación; eficacia de las clasificaciones de empresas, e inserción en una sola plataforma electrónica del perfil de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con la Constitución de distintos preceptos legales y apreciación de diversos supuestos de disconformidad con el orden constitucional de distribución de competencias.  ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/83/2021, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ

 

21 Abril

DOGC

Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas complementarias. COVID-19

 • Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. ENLLAÇ

 

20 Abril

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència
 • RESOLUCIÓ PRE/1074/2021, de 15 d'abril, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2021. ENLLAÇ
 
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/1017/2021, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2021 (ref. BDNS 557407). ENLLAÇ

 

BOE

Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

 • Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. ENLLAÇ
 

 

19 Abril

DOGC

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/1088/2021, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

 

15 Abril

BOE

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • RESOLUCIÓ EXI/1033/2021, de 6 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2021 (ref. BDNS 556948). ENLLAÇ

 

14 Abril

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Ayudas

 • Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Ayudas

 • Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1005/2021, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2021 (ref. BDNS 556518). ENLLAÇ

 

13 Abril

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas laborales. COVID 19
 • Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ
Medidas excepcionales
 • Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ
 
DOGC
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/79/2021, de 8 d'abril, de modificació de l'Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – Campanya agrària). ENLLAÇ
 

12 Abril

DOGC

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/989/2021, de 18 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades els anys 2018 i 2019 (ref. BDNS 555908). ENLLAÇ

 

9 Abril

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

 • Resolución de 7 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2021. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions
Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/961/2021, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció d'activitats literàries. ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. ENLLAÇ

 

7 Abril

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

 • Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/913/2021, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2021 (ref. BDNS 555505). ENLLAÇ

 

3 Abril

DOGC

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales
 • Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bellmunt del Priorat (Tarragona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.  ENLLAÇ
 

2 Abril

DOGC

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas urgentes
 • Corrección de errores del Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. ENLLAÇ
 

1 Abril

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/886/2021, de 29 de març, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/894/2021, de 25 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus. ENLLAÇ

 

 

31 Març

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sector público. Medios electrónicos

 • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions

Tribunal Constitucional

 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 4088-2019, plantejat pel Govern de Catalunya contra diversos preceptes del Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional (sentència). ENLLAÇ

 

30 Març

BOE

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 • Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

 

29 Març

DOGC

Departament de Salut

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8375, de 27.3.2021). ENLLAÇ

 

27 Març

DOGC

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 

26 Març

BOE

Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
Ayudas

 • Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (DOGC núm. 8333, de 4.2.2021). ENLLAÇ

Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/823/2021, de 23 de març, per la qual es modifica la Resolució PRE/1846/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions per a l'organització i participació en activitats esportives federades. ENLLAÇ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 554699). ENLLAÇ

 

25 Març

DOGC

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • ORDRE VEH/66/2021, de 16 de març, per la qual s'aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública (TREC). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/811/2021, de 22 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual es modifica una base reguladora de les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 d'abril de 2020, fet públic per la Resolució TES/1144/2020, de 27 de maig. ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/818/2021, de 15 de març, per la qual es modifica la Resolució ARP/1498/2018, de 22 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020, corresponents al període 2018-2023 (ref. BDNS 406058). ENLLAÇ

 

23 Març

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/791/2021, de 17 de març, per la qual s'addiciona al termini de justificació dels programes d'intervenció integral que van accedir al finançament del Fons de foment del programa de barris a l'empara de la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, establert en la Resolució TES/1952/2018, de 7 d'agost, el lapse de temps en què el termini va estar suspès com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març. ENLLAÇ

 

22 Març

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/780/2021, de 17 de març, de modificació de la Resolució EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021. ENLLAÇ

 

19 Març

BOE

I. Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas organizativas

 • Decreto-ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los ámbitos sanitario y penitenciario y de justicia juvenil. ENLLAÇ

Medidas extraordinarias

 • Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. ENLLAÇ

Medidas organizativas

 • Decreto-ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas organizativas para la ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril. ENLLAÇ

Medidas extraordinarias

 • Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo. ENLLAÇ

Medidas tributarias y financieras

 • Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y financiero. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • Consell Català de l'Esport
 • RESOLUCIÓ PRE/760/2021, de 16 de març, per la qual es modifica la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/764/2021, de 17 de març, per la qual es modifica la Resolució PRE/427/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/763/2021, de 15 de març, per la qual s'amplia l'import destinat a la subvenció establert a la Resolució EDU/2027/2020, de 29 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 518299). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • ORDRE TES/65/2021, de 15 de març, per la qual s'adapten diferents bases reguladores de subvencions, en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. ENLLAÇ

 

 

18 Març

BOE

Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ayudas

 • Decreto-ley 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. ENLLAÇ

Economía

 • Decreto-ley 3/2021, de 12 de enero, de modificación de la Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. ENLLAÇ

Entidades deportivas

 • Decreto-ley 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos del régimen jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions
Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2577-2020, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes del Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica l'anterior, i l'Acord del Parlament de Catalunya, de 4 de març de 2020, de convalidació d'aquest últim (sentència). ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 17/2021, de 16 de març, de cessament del senyor Julià Fernàndez i Olivares com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • ACORD GOV/27/2021, de 16 de març, de cessament de la senyora Francesca Guardiola Sala com a delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics. ENLLAÇ

 

 

17 Març

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència
Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/734/2021, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de l'ajornament o la suspensió de competicions esportives d'àmbit català, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 552491). ENLLAÇ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a organitzadors d'activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 553510). ENLLAÇ

 

16 Març

DOGC

Disposicions
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • INSTRUCCIÓ 1/2021, d'11 de març, conjunta de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de la Direcció General de Contractació Pública en relació amb els supòsits concurrents de concessions demanials i contractes de concessions de serveis. ENLLAÇ
 
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 
 • RESOLUCIÓ CLT/704/2021, de 10 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2021 (ref. BDNS 552863). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/705/2021, de 8 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677). ENLLAÇ
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/63/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.  ENLLAÇ
 • ORDRE TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.  ENLLAÇ
 

15 Març

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/684/2021, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 552458). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/686/2021, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 552456). ENLLAÇ

 

13 Març

BOE

Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. ENLLAÇ

 

12 Març

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades locales. Transporte público

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público. ENLLAÇ

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/692/2021, de 9 de març, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2021. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/693/2021, de 9 de març, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2021. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/694/2021, de 9 de març, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2021. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/660/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, així com per a la seva promoció i difusió (ref. BDNS 552455). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/696/2021, de 9 de març, per la qual s'amplia l'import màxim de la Resolució TSF/1650/2020, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ref. BDNS 514805). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/689/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts extraordinaris a mariscadors a peu i a les persones titulars d'empreses aqüícoles per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 552146). ENLLAÇ

 

11 Març

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/656/2021, de 7 de març, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2021 (ref. BDNS 552459). ENLLAÇ
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/642/2021, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de reutilització d'aigua regenerada (ref. BDNS 552136). ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/635/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2021 (ref. BDNS 551895). ENLLAÇ
Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/557/2021, de 25 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues del 31 de març al 14 d'abril del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551202). ENLLAÇ
Departament d'Empresa i Coneixement
 • ORDRE EMC/55/2021, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE). ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • DECRET 15/2021, de 9 de març, de cessament del senyor Josep Rius i Alcaraz com a director general d'Anàlisi i Prospectiva. ENLLAÇ
 

10 Març

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (DOGC núm. 8307, de 31.12.2020). ENLLAÇ
 
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/649/2021, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris. ENLLAÇ
 Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/587/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2019-2020. ENLLAÇ
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • RESOLUCIÓ TSF/644/2021, de 4 de març, per la qual es modifica la Resolució TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 535114). ENLLAÇ
 

9 Març

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència
Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/613/2021, de 4 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 551891). ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ORDRE ARP/54/2021, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022 (operació 19.03.01). ENLLAÇ
 
Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238). ENLLAÇ
 

8 Març

DOGC

Disposicions
Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1148/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2021, de mesures urgents de caràcter tributari i financer. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET 14/2021, de 5 de març, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/575/2021, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 551401). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/578/2021, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2021 (ref. BDNS 551470). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/579/2021, de 25 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per a l'any 2021 (ref. BDNS 551471). ENLLAÇ

 Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/558/2021, de 25 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551204). ENLLAÇ

 

6 Març

DOGC

Disposicions
Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 • ORDRE TSF/53/2021, de 4 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2021. ENLLAÇ

 

5 Març

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309). ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/592/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics. ENLLAÇ

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/577/2021, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l'any 2021 que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ

 

4 Març

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/497/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2021 (ref. BDNS 550308). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/498/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 550306). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/499/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 550304). ENLLAÇ

 

3 Març

DOGC

Disposicions
Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa de la Diputació Permanent pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania. ENLLAÇ
 • ACORD de la Mesa de la Diputació Permanent pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 10/2020, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, amb relació a l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per la Generalitat. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1139/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2021, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1140/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2021, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1141/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2021, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1142/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 9/2021, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1143/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 3/2021, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1144/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2021, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1145/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2021, de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1146/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2021, pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1147/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2021, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes. ENLLAÇ

Anuncis diversos

Administració electoral
Junta Electoral Central

 • ACORD de 25 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Central, pel qual s'ordena la publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel Decret 147/2020, de 21 de desembre, i celebrades el 14 de febrer de 2021, conforme a les actes d'escrutini general i de proclamació d'electes trameses per les Juntes Electorals Provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya. ENLLAÇ

 

2 Març

DOGC

Departament de la Presidència 

 • RESOLUCIÓ PRE/544/2021, de 22 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020 (ref. BDNS 551052). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/518/2021, de 25 de febrer, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Tortosa. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que preveu el capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 550912). ENLLAÇ

 

1 Març

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/510/2021, de 22 de febrer, d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 515779). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/45/2021, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts extraordinaris a mariscadors a peu i a les persones titulars d'empreses aqüícoles en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

Febrer 2021

27 Febrer

DOGC

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

25 Febrer

DOGC

Anuncis diversos

Administració electoral. Juntes electorals provincials

 • EDICTE de 19 de febrer de 2021, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Lleida. ENLLAÇ
 • EDICTE de 22 de febrer de 2021, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Girona. ENLLAÇ 
 • EDICTE de 23 de febrer de 2021, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Tarragona. ENLLAÇ 
 • EDICTE de 23 de febrer de 2021, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Barcelona. ENLLAÇ

 

24 Febrer

BOE

CORTES GENERALES

Medidas urgentes

 • Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ
 • Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. ENLLAÇ

 

DOGC

Disposicions
Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 10/2021, de 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tributari i financer. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/463/2021, de 17 de febrer, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2021-2022. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/446/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2021 (ref. BDNS 549481). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/447/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius per a l'any 2021 (ref. BDNS 549520). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/449/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2021 (ref. BDNS 549491). ENLLAÇ

 

23 Febrer

DOGC

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/416/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2021 (ref. BDNS 549077). ENLLAÇ
Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/452/2021, d'11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 549872). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/42/2021, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). ENLLAÇ

 

20 Febrer

BOE

Disposicions

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/434/2021, de 10 de febrer, per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada per als acords d'inici dels expedients sancionadors per l'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta, o l'ús inadequat d'aquesta, derivats de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/415/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2021 (ref. BDNS 549170). ENLLAÇ

 

19 Febrer

BOE

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convenios 

 • Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio marco entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Federación Española de Municipios y Provincias, para la puesta en marcha y desarrollo de actuaciones dirigidas a la localización e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el ámbito local. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/411/2021, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius del districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 548388). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/417/2021, de 16 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, inclosa al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021, fet públic per Resolució TES/1053/2020, de 15 de maig. ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/394/2021, de 13 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ
 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021). ENLLAÇ
 

18 Febrer

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA

Corporaciones locales. Información tributaria

 • Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2019 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. ENLLAÇ

 

DOGC

DISPOSICIONS

Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/38/2021, de 15 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020ENLLAÇ

Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/392/2021, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/395/2021, de 12 de febrer, per la qual es determina la quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau, a aplicar des de l'1 d'abril de 2021. ENLLAÇ

 

17 Febrer

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/387/2021, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 548621). ENLLAÇ

 

15 Febrer

DOGC
 
Departament de la Presidència
 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020). ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/352/2021, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes a terme durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 (ref. BDNS 546224). ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • ORDRE JUS/36/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, i es deroga l'Ordre JUS/198/2020, de 29 d'octubre (DOGC núm. 8270, de 13.11.2020 ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602). ENLLAÇ
 

10 Febrer

DOGC
 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/35/2021, de 10 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/348/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 548618). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/349/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 543657) (DOGC núm. 8314, de 13.1.2021). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMC/350/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020). ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

Institut Ramon Llull

 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'elaboració de materials de promoció internacional d'obres de literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 548118). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 548117). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (ref. BDNS 548116). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 548101). ENLLAÇ

 

 
BOE
 
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
 • Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ

 

BOE

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6289-2020, contra els articles 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 i 18 i disposicions addicionals primera i quarta de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 6/2021, de 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET 6/2021, de 9 de febrer, de simplificació de disposicions reglamentàries adoptades entre 1977 i 1985. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
DECRET 7/2021, de 9 de febrer, sobre el procediment de tramesa telemàtica a l'Agència Tributària de Catalunya de documents autoritzats a les notaries de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. ENLLAÇ

DECRET 9/2021, de 9 de febrer, de modificació del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/285/2021, de 25 de gener, d'ampliació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 511215). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/286/2021, de 25 de gener, d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als municipis del districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 511214). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/298/2021, de 28 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2019 (ref. BDNS 547332). ENLLAÇ

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/290/2021, de 26 de gener, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers (ref. BDNS 548023). ENLLAÇ

 

10 Febrer

DOGC
 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • RESOLUCIÓ EXI/205/2021, de 5 de febrer, per la qual s'estableix en 165 euros l'import de les indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.). ENLLAÇ
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/276/2021, de 5 de febrer, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Pals. ENLLAÇ

 

8 Febrer

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. ENLLAÇ
 • ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives. ENLLAÇ

 

6 Febrer

DOGC

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/274/2021, de 5 de febrer, per la qual es limita l'activitat cinegètica en determinats espais naturals. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8335, de 06.02.2021). ENLLAÇ

 

5 Febrer

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Economía

 • Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. ENLLAÇ

Derecho a la igualdad

Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya
Sindicatura de Comptes

 • RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021. ENLLAÇ

 

4 Febrer

BOE

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

 • Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. ENLLAÇ
 • Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
 • Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. ENLLAÇ
Medidas financieras
 • Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. ENLLAÇ
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Educación
 • Decreto-ley 52/2020, de 22 de diciembre, de reanudación de la actividad escolar el segundo trimestre del curso escolar 2020-2021. ENLLAÇ
Medidas urgentes
 • Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19. ENLLAÇ
Presupuestos
 • Decreto-ley 54/2020, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. ENLLAÇ
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondo de Financiación a Entidades Locales. Cuentas anuales
 • Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Entidades Locales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. ENLLAÇ
DOGC
 
Departament de la Presidència
 • DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/199/2021, de 29 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 547098). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/200/2021, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2021 (ref. BDNS 547105). ENLLAÇ
 
Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/203/2021, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/204/2021, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ACORD GOV/13/2021, de 2 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per reforçar el personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ
 

3 Febrer

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. ENLLAÇ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 6289-2020, contra los artículos 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (DOGC núm. 8307, de 31.12.2020). ENLLAÇ

 

2 Febrer

BOE

Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

 • Decreto-ley 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre. ENLLAÇ

Medidas económicas

 • Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña, y de modificación del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. ENLLAÇ

Vivienda

 • Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. ENLLAÇ

Medidas sociales y económicas

 • Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña. ENLLAÇ

Medidas económicas

 • Decreto-ley 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de carácter económico en el sector de las instalaciones juveniles afectadas por el confinamiento perimetral de determinadas comarcas a raíz de la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/181/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableix un marc obert d'accés a diferents recursos de suport per a l'impuls, en l'àmbit de la formació professional, de programes, projectes i actuacions d'innovació, per a instituts que depenen del Departament d'Educació. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/179/2021, de 27 de gener, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament d'Hostalric. ENLLAÇ

 

Gener 2021

30 Gener

DOGC

Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/173/2021, de 26 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 546490). ENLLAÇ

 

BOE

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

 • Resolución de 29 de enero de 2021 de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021. ENLLAÇ

 

29 Gener

BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Empleados públicos

 • Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación. ENLLAÇ

Personal laboral en el exterior

 • Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 30 de noviembre de 2020, sobre procedimiento de régimen disciplinario del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020). ENLLAÇ

 

 

28 Gener

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Asistencia social

Decreto-ley 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/158/2021, de 14 de gener, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 544950). ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/148/2021, de 25 de gener, per la qual es regulen les borses de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de les subescales de secretaria i d'intervenció tresoreria, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • ACORD GOV/7/2021, de 26 de gener, de cessament del senyor Josep-Ramón Sanromá i Celma com a conseller delegat de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/8/2021, de 26 de gener, de nomenament del senyor Víctor Guardiola Flores com a conseller delegat de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ

 

 

27 Gener

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

 • Real Decreto 53/2021, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carolina Darias San Sebastián como Ministra de Política Territorial y Función Pública. ENLLAÇ
 • Real Decreto 54/2021, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Salvador Illa Roca como Ministro de Sanidad. ENLLAÇ

Nombramientos

 • Real Decreto 55/2021, de 26 de enero, por el que se nombra Ministro de Política Territorial y Función Pública a don Miquel Octavi Iceta i Llorens. ENLLAÇ
 • Real Decreto 56/2021, de 26 de enero, por el que se nombra Ministra de Sanidad a doña Carolina Darias San Sebastián. ENLLAÇ

 

26 Gener

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Educació

 • ORDRE EDU/7/2021, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020. ENLLAÇ
 • ORDRE EDU/8/2021, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020. ENLLAÇ
 • ORDRE EDU/9/2021, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020. ENLLAÇ
 • ORDRE EDU/10/2021, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • ORDRE TES/11/2021, de 21 de gener, per la qual es modifiquen les bases reguladores de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), aprovades per l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, i s'adapten a l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021. ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 546019). ENLLAÇ

 

22 Gener

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/6/2021, de 20 de gener, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ

 

21 Gener

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/71/2021, de 14 de gener, per la qual es convoca la segona edició dels Premis #FPCAT, corresponent a l'any 2020. ENLLAÇ

Administració electoral
Juntes electorals provincials

 • EDICTE de 20 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021. ENLLAÇ

 

20 Gener

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/83/2021, de 13 de gener, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 544605). ENLLAÇ

Administració electoral
Juntes electorals provincials

 • EDICTE de 19 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021. ENLLAÇ
 • EDICTE de 20 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021. ENLLAÇ

Altres ens

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ

 

18 Gener

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya. ENLLAÇ
 •  RESOLUCIÓ 1134/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 55/2020, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1135/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 50/2020, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/66/2021, de 15 de gener, de cessament de la senyora Blanca Mestre Boncompte com a coordinadora d'Informació a la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

 

17 Gener

DOGC

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

16 Gener

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Elecciones al Parlamento de Cataluña

Decreto 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

DECRET 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

15 Gener

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Medidas excepcionales

 • Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. ENLLAÇ

 

14 Gener

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 3/2021, de 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. ENLLAÇ
 • ORDRE PRE/237/2020, de 31 de desembre, per la qual es modifiquen els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/19/2021, d'11 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la convocatòria corresponent i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

 

13 Gener

BOE

Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Economía

 • Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. ENLLAÇ

Menores

 • Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. ENLLAÇ

Violencia de género

 • Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social. ENLLAÇ

Ayudas

 • Decreto-ley 43/2020, de 17 de noviembre, por el cual se habilita el Consejo Catalán del Deporte para el otorgamiento de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a la suspensión de la apertura al público de las instalaciones y de los equipamientos deportivos en Cataluña, se crea el Fondo extraordinario adicional 2020 para los entes locales, y se modifica el Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/10/2021, de 7 de gener, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Granollers. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/11/2021, de 7 de gener, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Manresa. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 543961). ENLLAÇ

 

Administració electoral
Juntes electorals provincials

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830895.pdf

 

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830977.pdf

 

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830985.pdf

 

·         EDICTE de 12 de gener de 2021, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8314/1830939.pdf

12 Gener

BOE

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/5/2021, de 7 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, incloses al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020-2021, i fetes públiques per la Resolució TES/1053/2020, de 15 de maig. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/6/2021, de 7 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/7/2021, de 7 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària i es modifica una de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques mitjançant la Resolució TES/2790/2019, de 29 d'octubre. ENLLAÇ
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • RESOLUCIÓ TSF/9/2021, de 5 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord de Govern de 29 de desembre de 2020, pel qual es creen els àmbits de diàleg social de sectors estratègics de reconstrucció i de seguiment de la contenció de la COVID-19, establerts a l'Acord Nacional de Bases per la Reactivació Econòmica amb Protecció Social. ENLLAÇ
 

11 Gener

BOE

Administració electoral
Juntes electorals de zona

 • EDICTE de 4 de gener de 2021, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral. ENLLAÇ

 

8 Gener

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

 

7 Gener

BOE

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/2/2021, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

 

4 Gener

BOE

Parlament de Catalunya
Sindicatura de Comptes

 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, per la qual s'estableixen i es fan públics els horaris del Registre General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ
 
Departament d'Empresa i Coneixement
 • RESOLUCIÓ EMC/3446/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació com a entitat de finançament alternatiu per al període 2021-2023 en el marc dels programes d'ACCIÓ. ENLLAÇ
 

1 Gener

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Medidas excepcionales

 • Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. ENLLAÇ
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Igualdad de género
 • Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. ENLLAÇ