Inici › PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

Desembre 2020

31 Desembre

BOE

 • Pressupostos General de l’Estat per a 2021: Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. ENLLAÇ
 • Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. ENLLAÇ
 • LLEI 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/173/2020, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per als anys 2021-2022. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 153/2020, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2021. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • ORDRE EDU/232/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d'Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • ACORD GOV/171/2020, de 29 de desembre, pel qual es crea el Programa per a la tramitació i gestió dels expedients sancionadors en matèria de salut pública relatius a les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/172/2020, de 29 de desembre, pel qual s'amplia l'objecte del Programa de salut pública per a la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, creat per l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, al seguiment dels contactes dels casos amb la COVID-19 i se'n modifiquen determinats aspectes. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • ACORD GOV/174/2020, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/3451/2020, de 22 de desembre, de convocatòria anticipada per a l'any 2021 de subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya i a l'Aran (ref. BDNS 541885). ENLLAÇ

Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/3452/2020, de 28 de desembre, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració que ha formalitzat el Departament de Cultura durant l'any 2019. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/3453/2020, de 28 de desembre, per la qual s'encarrega al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya l'emissió dels certificats digitals que requereixi el Departament de Justícia durant l'exercici 2021. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/233/2020, de 29 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/226/2020, de 23 de desembre, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries i neteja viària que l'empresa Cespa, SA, presta al municipi de Sitges (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020). ENLLAÇ
 • ACORD GOV/177/2020, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/178/2020, de 29 de desembre, pel qual es crea el Programa temporal de desplegament de projectes cofinançats per mitjà de fons europeus en l'àmbit de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/3457/2020, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la presentació de sol·licituds de les subvencions previstes al Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de l'afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya (SOC – PERIMETRALS) (ref. BDNS 542320). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/3458/2020, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (SOC – Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys) (ref. BDNS 542073). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/3459/2020, de 21 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 d'ajuts i de beques a les persones treballadores desocupades establerts en matèria de formació professional per a l'ocupació promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES) (ref. BDNS 542041). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/3460/2020, de 21 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 de beques a les persones participants a les cases d'oficis del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (SOC – BEQUES BARRIS)  (ref. BDNS 541977). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/3455/2020, de 28 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'encàrrec de gestió, formalitzat mitjançant conveni, de l'Agència Catalana de Turisme al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. ENLLAÇ

 

29 Desembre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3406/2020, de 22 de desembre, per la qual es declara la vigència de les resolucions d'acreditació dels equips d'atenció primària fins al 31 de desembre de 2021. ENLLAÇ

 

28 Desembre

DOGC

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Escola d'Administració Pública de Catalunya

 • RESOLUCIÓ PDA/3411/2020, de 17 de desembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de les sol·licituds a la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2021 (ref. BDNS 532041). ENLLAÇ

 

26 Desembre

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Padrón municipal de habitantes

 • Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal. ENLLAÇ

 

25 Desembre

BOE

 

I. Disposiciones generales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Medidas culturales

 • Decreto-ley 38/2020, de 3 de noviembre, por el cual se adoptan medidas en el ámbito cultural para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. ENLLAÇ

Empleo público

 • Decreto-ley 40/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la creación de 245 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra. ENLLAÇ

Medidas extraordinarias

 • Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. ENLLAÇ

Cultura

 • Decreto-ley 44/2020, de 17 de noviembre, por el que se crea el Censo de espacios de cultura responsables. ENLLAÇ

Medidas sociales

 • Corrección de errores del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. ENLLAÇ

 

24 Desembre

BOE

Departament de la Presidència

 • LLEI 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. ENLLAÇ
 • LLEI 16/2020, del 22 de desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya. ENLLAÇ
 • LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 150/2020, de 22 de desembre, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'educació 2020 (CCED-2020). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/225/2020, de 21 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. ENLLAÇ

 

22 Desembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. ENLLAÇ
 • Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. ENLLAÇ

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

 • Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Seguridad aérea

 • Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de funciones y servicios

 • Real Decreto 1156/2020, de 22 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. ENLLAÇ

Fondo Estatal de Inversión Local. Liquidación y extinción

 • Real Decreto 1157/2020, de 22 de diciembre, por el que se declara la liquidación y extinción del Fondo Estatal de Inversión Local, F.C.P.J. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sociedades anónimas deportivas

 • Real Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones especiales de aplicación del régimen de compensación de avales regulado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, para hacer frente al impacto de la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Ministeris del Govern de l'Estat
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

 • REIAL DECRET 1156/2020, de 22 de desembre, d'ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 52/2020, de 22 de desembre, de represa de l'activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 •  DECRET 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. ENLLAÇ
 • DECRET 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 (ref. BDNS 541218). ENLLAÇ

 

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3370/2020, de 18 de desembre, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Polinyà. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/3371/2020, de 18 de desembre, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Begur. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/3372/2020, de 18 de desembre, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/3373/2020, de 18 de desembre, per la qual es deleguen les competències sancionadores per la comissió d'infraccions lleus a l'empara del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l'Ajuntament d'Alcarràs. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès. ENLLAÇ

 

22 Desembre

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Elecciones al Parlamento de Cataluña. Convocatoria

 • Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones. ENLLAÇ
Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 • Extracto de la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones previstas en el Real Decreto 904/2020, de 13 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, a situaciones catastróficas acaecidas hasta el 31 de marzo de 2020. ENLLAÇ
DOGC
Departament de la Presidència
 • DECRET 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions. ENLLAÇ
 
Departament de Territori i Sostenibilitat
 • ORDRE TES/224/2020, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/3381/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 540874). ENLLAÇ
Agència de Residus de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TES/3340/2020, de 15 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (ref. BDNS 539667). ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/3348/2020, d'11 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de la Línia 2 dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – SINGULARS LÍNIA 2) (ref. BDNS 540327). ENLLAÇ
 
 

21 Desembre

BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

 • Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio específico con la Generalitat de Cataluña, para la gestión de las ayudas previstas en el "Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020" y reguladas en la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1117/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 43/2020, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1118/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 42/2020, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1119/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 47/2020, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, del 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1120/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 46/2020, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. ENLLAÇ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 540147). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407). ENLLAÇ

 

19 Desembre

BOE

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

18 Desembre

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Medidas financieras

 • Orden HAC/1198/2020, de 17 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 11 de diciembre de 2020, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • ACORD de derogació del Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/3322/2020, de 16 de desembre, per la qual s'aprova la modificació de l'import màxim que estableix la Resolució TSF/1341/2020, d'11 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, modificada per la Resolució TSF/2047/2020, de 7 d'agost (ref. BDNS 510281). ENLLAÇ

 

17 Desembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Código Penal

 • Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. ENLLAÇ

Agricultura. Alimentanción

 • Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. ENLLAÇ

Contaminación atmosférica

 • Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Energía eléctrica

 • Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021. ENLLAÇ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les empreses d'atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d'establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 539630). ENLLAÇ

 

16 Desembre

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMC/3259/2020, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2608/2020, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D (ref. BDNS 529538). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMC/3261/2020, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2613/2020, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D (ref. BDNS 529536). ENLLAÇ

 

15 Desembre

DOGC

Departament de Salut

 • ORDRE SLT/211/2020, de 10 de desembre, per la qual s'estableix la tarifa de la prova PCR per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3256/2020, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2020 (ref. BDNS 498598). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/3257/2020, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries, per a l'any 2020 (ref. BDNS 504713). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/3258/2020, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/3288/2020, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 539093). ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/3274/2020, de 9 de desembre, per la qual es modifica el termini d'execució de les actuacions subvencionables previstes a la Resolució TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 528091). ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les empreses d'atraccions i serveis de restauració propis de fires, revetlles i festes majors a la via pública, fora d'establiments permanents, afectades econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

 

14 Desembre

BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Días inhábiles

 • Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021. ENLLAÇ
DOGC
Departament de la Presidència
 • RESOLUCIÓ PRE/3237/2020, de 10 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/3238/2020, de 10 de desembre, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, de la participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/3239/2020, de 10 de desembre, de distribució a l'Aran i les comarques de Catalunya de la participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/3240/2020, de 10 de desembre, de distribució a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de la participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/3241/2020, de 10 de desembre, per la qual s'amplia la dotació de la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020  ENLLAÇ
 

12 Desembre

BOE

Otras disposiciones
MINISTERIO DE IGUALDAD
Violencia de género

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2020. ENLLAÇ
 
DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 

11 Desembre

BOE

Disposiciones generales
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Seguridad aérea

 • Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. ENLLAÇ

Otras disposiciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

 • Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Torroella de Montgrí y l'Estartit. ENLLAÇ
 • Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña y el Conselh Generau d'Aran, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística La Val d'Aran. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. ENLLAÇ
 • DECRET 145/2020, de 10 de desembre, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu del greu incendi declarat en una nau industrial de Badalona. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/3176/2020, de 25 de novembre, per la qual s'amplien els terminis per a la realització de controls i mesuraments en matèria d'emissions a l'atmosfera i s'amplia la vigència dels assajos de seguiment, establerts a la Resolució TES/996/2020, d'11 de maig, arran de la situació de crisi sanitària motivada per la COVID-19. ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

 

10 Desembre

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Vivienda

 • Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD

Fronteras. Control sanitario

 • Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-CoV-2 en relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/3208/2020, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/3210/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (ref. BDNS 537599). ENLLAÇ

 

9 Desembre

BOE

Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Código Civil de Cataluña

 • Ley 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. ENLLAÇ

Impuestos

 • Decreto-ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ENLLAÇ

Derecho a la vivienda

 • Decreto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. ENLLAÇ

Medidas sociales

 • Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1096/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 38/2020, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1097/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 44/2020, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1098/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 41/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1099/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 40/2020, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del Cos de Mossos d'Esquadra. ENLLAÇ

Departament de Justícia
Memorial Democràtic

 • RESOLUCIÓ JUS/3164/2020, de 2 de desembre, de modificació de la Resolució JUS/1569/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 513580). ENLLAÇ

 

 

7 Desembre

BOE

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3161/2020, de 30 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per al període 2020-2021 (ref. BDNS 536927). ENLLAÇ

 

5 Desembre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/3178/2020, de 4 de desembre, per la que es modifica i es corregeix una errada de la Resolució EMC/3169/2020, de 3 de desembre, de modificació de la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2020. ENLLAÇ

 

4 Desembre

BOE

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Corrección de errores del Extracto de la Orden de 14 de septiembre de 2020, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de aula Mentor. ENLLAÇ
   

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • EDICTE de 24 de novembre de 2020, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 142/15. ENLLAÇ
 • EDICTE de 25 de novembre de 2020, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 162/15. ENLLAÇ
   

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/3166/2020, de 26 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a les subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius i projectes Aracoop per al foment de l'economia social i del cooperativisme en l'exercici 2020, i s'adopten mesures de flexibilització a fi d'afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris en relació amb les condicions que estableixen les bases reguladores de l'Ordre TSF/234/2017 i donar viabilitat màxima a les actuacions afectades pel context generat per la COVID-19, que preveu la Resolució TSF/1852/2020, de 21 de juliol (ref. BDNS 516663). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19 (ref. BDNS 537259). ENLLAÇ
   

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/3169/2020, de 3 de desembre, de modificació de la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2020. ENLLAÇ

 

3 Desembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/3118/2020, de 27 de novembre, de segona ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 506115). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/3119/2020, de 27 de novembre, de segona ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020 (ref. BDNS 506181). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) (ref. BDNS 536428). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Institut Català d'Energia

 • RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • DECRET 143/2020, d'1 de desembre, pel qual es nomena la senyora Mireia Vall i Urbea secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ

 

2 Desembre

BOE

Estado de alarma. Ayudas

 • Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/3104/2020, de 26 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 536233). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ

 

1 Desembre

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Patrimonio natural y de la biodiversidad
 • Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. ENLLAÇ
 
DOGC
 
Departament d'Educació
 • RESOLUCIÓ EDU/3074/2020, de 26 de novembre, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-2020 (ref. BDNS 519447). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168). ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/202/2020, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents durant l'exercici 2020 que gestionen el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils (ref. BDNS 536394). ENLLAÇ
 

30 Novembre

BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Función inspectora. Cursos

 • Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, por la que se regula el curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado. ENLLAÇ

DOGC

Tribunal Constitucional

 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 2890-2020, plantejat per la Generalitat de Catalunya respecte a l'escrit de 3 de març de 2020 de la directora de competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, pel qual es requereix a l'Autoritat Catalana de la Competència la remissió de l'expedient «Campanya de Consum Estratègic» (sentència). ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • LLEI 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/3058/2020, de 25 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

28 Novembre

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras

 • Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas fiscales, administrativas y financieras

 • Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. ENLLAÇ

Urbanismo

 • Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. ENLLAÇ

 

27 Novembre

BOE

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

 • Sentencia de 29 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC Catalunya), contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, de 4.11.2020). ENLLAÇ

Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/3046/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/3069/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 535840). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/2375/2020, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (DOGC núm. 8239, de 2.10.2020). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916) (DOGC núm. 8281, de 26.11.2020). ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/3043/2020, de 18 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes a la Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES) (ref. BDNS 517440) i de modificació d'aquesta Resolució. ENLLAÇ

Tribunal Suprem

 • SENTÈNCIA sobre estimació d'un recurs de cassació (exp. 96/2019). ENLLAÇ

 

26 Novembre

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 5342-2020, en relación con las siguientes disposiciones: Arts. 2.2 y 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 14 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; - Arts. 2, 4 y 5 de la Resolución del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020; - Art. 2, Disposición transitoria única y disposición final primera, apdos. Uno, Dos y Tres del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020. ENLLAÇ
Cuestiones de inconstitucionalidad
 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433-2020, en relación con los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. ENLLAÇ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
 • Extracto de la Orden de 14 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de aula Mentor. ENLLAÇ
DOGC
 
Departament de la Presidència
 • DECRET LLEI 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. ENLLAÇ
Departament d'Interior
 • DECRET 140/2020, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • RESOLUCIÓ TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916). ENLLAÇ
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 • RESOLUCIÓ VEH/2947/2020, de 23 de novembre, de cessament de la senyora Maria Teresa Moya Giné com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VEH/2948/2020, de 23 de novembre, de nomenament del senyor Juan Manuel Martín Masdeu com a responsable de l'oficina del delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • DECRET 141/2020, de 24 de novembre, de cessament del senyor Jaume Serra i Casals com a director de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
 • DECRET 142/2020, de 24 de novembre, pel qual es nomena el senyor Carles Manel Macian i Villanueva director de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
 • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407). ENLLAÇ
 

25 Novembre

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Fondo COVID-19

 • Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. ENLLAÇ
 • Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 535114). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). ENLLAÇ

 

 

24 Novembre

BOE

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

 • Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. ENLLAÇ

Medidas sociales

 • Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1065/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 36/2020, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1066/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 37/2020, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1067/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 39/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

 

23 Novembre

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Empleados públicos. Retribuciones

 • Corrección de errores en la Ley 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del complemento de productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMC/2909/2020, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Agència Tributària de Catalunya

 • RESOLUCIÓ VEH/2955/2020, de 18 de novembre, de cessament del senyor Jordi Tamarit Corella com a cap del Servei de Coordinació Territorial de les Oficines Centrals de l'Agència Tributària de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VEH/2956/2020, de 18 de novembre, de cessament del senyor Jaume Carnicé Reñe com a cap del Servei de Recaptació de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Lleida. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VEH/2957/2020, de 18 de novembre, de cessament de la senyora Carmen Conde Santamaria com a responsable en executiva d'atenció al contribuent de les Oficines Centrals de l'Agència Tributària de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VEH/2958/2020, de 18 de novembre, de cessament de la senyora Maria José Sanmillan Subirats com a responsable de suport administratiu de la Delegació Territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a Tarragona. ENLLAÇ

 

 

21 Novembre

BOE

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

 • Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 273/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". ENLLAÇ
 • Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 271/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20». ENLLAÇ

Autos

 • Auto de 14 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda no ha lugar a la aclaración y complemento solicitados de la sentencia y se rectifica el error material advertido en la parte dispositiva de la sentencia de 27 de julio de 2020, recaída en el presente recurso, en el sentido de sustituir en el mismo la expresión "apartados 6b-1 a 6 y 23 del PRECAT20" por "apartados 6b-1 a 5 y 23 del PRECAT20". ENLLAÇ

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Cofradías de pescadores. Elecciones

 • Orden APA/1081/2020, de 18 de noviembre, sobre elecciones en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020). ENLLAÇ

 

20 Novembre

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

 • Pleno. Sentencia 152/2020, de 22 de octubre de 2020. Conflicto positivo de competencia 2890-2020. Planteado por la Generalitat de Cataluña respecto del escrito de 3 de marzo de 2020 de la directora de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se requiere a la Autoridad Catalana de la Competencia la remisión del expediente "Campaña de Consumo Estratégico". Competencias sobre consumo interior y defensa de la competencia: instrucción y resolución del expediente administrativo que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al trascender los efectos de la campaña el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Cataluña (STC 71/2012). ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral (DOGC núm. 8192, de 3.8.2020). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT) (ref. BDNS 534245). ENLLAÇ

19 Novembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 45/2020, de 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles. ENLLAÇ
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020). ENLLAÇ
   

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/2921/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de reutilització d'aigua regenerada, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/2922/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/2923/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/2924/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2856/2020, de 6 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/2905/2020, de 6 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 (ref. BDNS 515709). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/2906/2020, de 6 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 511032). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • DECRET 134/2020, de 17 de novembre, de cessament del senyor Josep Ginesta i Vicente com a secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
 • DECRET 135/2020, de 17 de novembre, de cessament del senyor Francesc Iglesies i Riumalló com a secretari d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
 • DECRET 136/2020, de 17 de novembre, de cessament del senyor Oriol Amorós i March com a secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
 • DECRET 137/2020, de 17 de novembre, pel qual es nomena el senyor Oriol Amorós i March secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
 • DECRET 138/2020, de 17 de novembre, pel qual es nomena la senyora Marta Cassany i Virgili secretària d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
   

18 Novembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. ENLLAÇ

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

 • Real Decreto 1022/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el fomento de las políticas públicas en materia de igualdad en el ámbito local. ENLLAÇ

Violencia de género

 • Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas urgentes

 • Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. ENLLAÇ

Medidas sociales y sanitarias

 • Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/2902/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOC - Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 533293). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/2907/2020, de 13 de novembre, de cessament de la senyora Mónica Ribas Gironès com a sub-directora general d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ

 

17 Novembre

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Ayudas
 
 • Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio. ENLLAÇ

DOGC

Tribunal Constitucional
 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6116-2019, promogut pel Govern de la Nació contra l'Acord GOV/90/2019, de 25 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022 i se n'acorda la tramesa al Parlament de Catalunya (sentència). ENLLAÇ
Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
 • RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

 

16 Novembre

BOE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Medidas urgentes

 • Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ENLLAÇ
   

DOGC

Departament de la Presidència
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i de la respectiva convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost (DOGC núm. 8270, de 13.11.2020). ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 • RESOLUCIÓ EXI/2870/2020, de 26 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (ref. BDNS 532360). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2869/2020, de 31 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 532835). ENLLAÇ
   

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/2853/2020, d'11 de novembre, per la qual s'aprova i es publica la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció de la borsa de treball per a la cobertura, amb caràcter interí, de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya (núm. de registre de convocatòria 248). ENLLAÇ

 

14 Novembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Sistema financiero

 • Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

13 Novembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/197/2020, de 10 de novembre, de modificació de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i de la respectiva convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost. ENLLAÇ

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2840/2020, de 5 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1169/2020, de 18 de maig (ref. BDNS 508052). ENLLAÇ

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2849/2020, de 10 de novembre, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds i s'amplia l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020 (ref. BDNS 511886). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/2850/2020, de 10 de novembre, per la qual s'amplia el termini de presentació previst a la Resolució TES/330/2020, d'11 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2020 (ref. BDNS 493785). ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • ORDRE JUS/198/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980. ENLLAÇ

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Escola d'Administració Pública de Catalunya

 • RESOLUCIÓ PDA/2846/2020, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2021 (ref. BDNS 532041). ENLLAÇ

 

 

12 novembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Servicios electrónicos

 • Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Fronteras. Control sanitario

 • Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 130/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR) (ref. BDNS 532191). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • EDICTE de 9 de novembre de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència. ENLLAÇ

 

11 novembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2815/2020, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 532014). ENLLAÇ

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/2814/2020, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 532068). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de la línia ACOL per a l'any 2020 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació (SOC–TRFO ACOL) (ref. BDNS 532146). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TSF/2820/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 532145). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

10 novembre

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organizaciones profesionales agrarias

Decreto-ley 32/2020, de 22 de septiembre, por el que se modifica la Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. ENLLAÇ

Impuestos
Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 1005/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 34/2020, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 1006/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 35/2020, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2806/2020, de 6 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. ENLLAÇ

 

9 novembre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2800/2020, de 2 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1455/2020, de 17 de juny (ref. BDNS 511505). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/2802/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica per a la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats en l'àmbit territorial de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny (ref. BDNS 513589). ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2789/2020, de 4 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/2796/2020, de 3 de novembre, per la qual es modifica la dotació de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 519371). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència Catalana de Turisme

 • RESOLUCIÓ EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les subvencions públiques concedides pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda durant l'any 2019. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, aprovades mitjançant la Resolució de 20 d'octubre de 2020, publicada al DOGC núm. 8252, de 22.10.2020. ENLLAÇ

 

7 novembre

BOE

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

 • Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 269/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". ENLLAÇ
 • Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 448/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". ENLLAÇ
 • Sentencia de 14 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo 270/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". ENLLAÇ

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Subvenciones

 • Orden DSA/1045/2020, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2020, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, actividades de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020. ENLLAÇ

 

6 novembre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Cuentas anuales

 • Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. ENLLAÇ

BOE

Departament de Salut

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (DOGC núm. 8260, de 31.10.2020). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/2767/2020, de 30 d'octubre, de convocatòria anticipada per a l'any 2021 de subvencions a les estacions d'esquí alpí i de muntanya de Catalunya (ref. BDNS 531265). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/2780/2020, de 30 d'octubre, de cessament del senyor Pere Poblet Tous com a sub-director general d'Intervenció i Qualificació Ambiental. ENLLAÇ

Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

 

5 novembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19. ENLLAÇ

4 novembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas sociales

 • Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. ENLLAÇ

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Prórroga

 • Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga

 • Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Juego

 • Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. ENLLAÇ

 

2 novembre

BOE

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Política de empleo

 • Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. ENLLAÇ

Calendario laboral

 • Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. ENLLAÇ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

 • Pleno. Sentencia 135/2020, de 23 de septiembre de 2020. Conflicto positivo de competencia 6116-2019. Planteado por el Gobierno de la Nación, en relación con el Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el que se aprueba el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 y se acuerda su envío al Parlamento de Cataluña. Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos que vulneran la competencia estatal y no se ajustan a las estatutariamente asumidas por la Generalitat de Cataluña, inconstitucionalidad de los objetivos de internacionalización de infraestructuras portuarias y aeroportuarias de titularidad estatal e interpretación conforme de las referencias a "Cataluña como actor reconocido en el mundo". Voto particular. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/2688/2020, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 530451). ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2648/2020, de 22 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/2689/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 530450). ENLLAÇ

 

OCTUBRE 2020

31 octubre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

28 octubre

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras

 • Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Educació
ORDRE EDU/186/2020, de 26 d'octubre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2019-2020. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 1. RESOLUCIÓ CLT/2645/2020, de 20 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2020 (ref. BDNS 510600). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/2675/2020, de 22 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 529751). ENLLAÇ
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 8236, de 29.9.2020). ENLLAÇ

 

28 octubre

BOE

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Oferta de empleo público

Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020. ENLLAÇ
 
DOGC
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • DECRET 128/2020, de 27 d'octubre, de modificació del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. ENLLAÇ
Departament d'Educació
 • ORDRE EDU/184/2020, de 26 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2020-2021. ENLLAÇ
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/2676/2020, de 27 d'octubre, per la qual es modifica el termini d'execució de la subvenció prevista a la Resolució TSF/1548/2020, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES) (ref. BDNS 513067). ENLLAÇ
 
 

28 octubre

DOGC

Síndic de Greuges

 • RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2020, de cessament de la senyora Mar Molinas Sans com a gerent del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2020, de nomenament del senyor Joan Anton Montesinos Bernabé com a gerent del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual. ENLLAÇ
 

27 octubre

DOGC

Parlament de Catalunya
 • RESOLUCIÓ 986/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 32/2020, pel qual es modifica la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 987/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 33/2020, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu. ENLLAÇ
 
Departament de Salut
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8254, de 25.10.2020). ENLLAÇ
 

26 octubre

BOE

Departament de la Presidència

 • ORDRE PRE/180/2020, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Coeduquem a les Escoles – Lorena Pérez Garcia. ENLLAÇ

 

25 octubre

BOE

Estado de alarma

 • Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

22 octubre

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Sanidad

 • Ley 12/2020, de 13 de octubre, de la atención pública de la salud bucodental. ENLLAÇ

Empleados públicos. Retribuciones

 • Ley 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del complemento de productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña. ENLLAÇ

Deporte

 • Decreto-ley 31/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley del deporte, y se establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades deportivas de Cataluña. ENLLAÇ

Medidas tributarias

 • Corrección de errores del Decreto-ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria. ENLLAÇ

 

22 octubre

BOE

CORTES GENERALES
Trabajo a distancia
 • Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. ENLLAÇ
Medidas urgentes
 • Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ
Medidas sociales
 • Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ
Medidas urgentes
 • Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència
 • DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 35/2020, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/2563/2020, de 18 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • DECRET 124/2020, de 20 d'octubre, de cessament del senyor Jordi Solà Grancha com a director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). ENLLAÇ
 • DECRET 125/2020, de 20 d'octubre, pel qual es nomena el senyor Eduard Inglés Yuba director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). ENLLAÇ
Altres ens
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. ENLLAÇ
 

21 octubre

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/2579/2020, de 19 d'octubre, sobre la tercera ampliació de l'import de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828), incrementat mitjançant la Resolució EMC/1638/2020, de 6 de juliol, i la Resolució EMC/2088/2020, de 18 d'agost. ENLLAÇ

 

20 octubre

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales
 • Resolución INT/2453/2020, de 5 de octubre, por la que se modifica la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. ENLLAÇ
DOGC
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Justícia
Memorial Democràtic
 • RESOLUCIÓ JUS/2545/2020, de 13 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 9 de setembre de 2020 de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'amplien els terminis d'execució i de justificació de les subvencions destinades a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica corresponents a la convocatòria efectuada per la Resolució JUS/1569/2020, de 29 de juny (DOGC núm. 8170, de 6.7.2020) (ref. BDNS 513580). ENLLAÇ
 

19 octubre

BOE

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

 • Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 268/2018 contra el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "Precat20".  ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (DOGC núm. 8152, d'11.6.2020). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 528091). ENLLAÇ

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • RESOLUCIÓ PDA/2554/2020, de 16 d'octubre, sobre l'aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 8236, de 29.9.2020). ENLLAÇ

 

 

16 octubre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Impuestos
 • Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. ENLLAÇ
 • Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. ENLLAÇ
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas económicas, sociales, administrativas y culturales
 • Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas presupuestarias en relación con el desarrollo de las actuaciones de atención social, ordenación y refuerzo de determinados servicios sociales de carácter residencial y de atención diurna contempladas en el Plan de contingencia para residencias, para hacer frente a los brotes de la pandemia generada por la COVID-19; por el que se mantiene la vigencia de preceptos en materia de infancia y adolescencia del Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, y por el que se modifica el Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de medidas de carácter social. ENLLAÇ
Sanciones
 • Decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. ENLLAÇ
DOGC
 
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/174/2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya. ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • RESOLUCIÓ ARP/2517/2020, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 528029). ENLLAÇ
 

15 octubre

DOGC

Departament de la Presidència

 • LLEI 12/2020, del 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental. ENLLAÇ
 • LLEI 13/2020, del 13 d'octubre, de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i del personal del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 123/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu del vuitantè aniversari de l'afusellament del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, senyor Lluís Companys i Jover. ENLLAÇ
   

Departament de la Presidència

 • DECRET 121/2020, de 13 d'octubre, de cessament del senyor Joan Ramon Casals i Mata com a director de l'Oficina del President. ENLLAÇ
 • DECRET 122/2020, de 13 d'octubre, pel qual es nomena el senyor Joan Ramon Casals i Mata director general de Coordinació Interdepartamental. ENLLAÇ
   

 

14 octubre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
MEDIDAS SOCIALES

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Planes de igualdad

 • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. ENLLAÇ

Igualdad de género. Retribuciones

 • Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 939/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 31/2020, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/2488/2020, de 8 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual es modifiquen les bases reguladores de les línies de subvencions promogudes per l'Agència per adaptar-les a l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. ENLLAÇ

 

13 octubre

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • ORDRE TSF/171/2020, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. ENLLAÇ
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/2471/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques (SOC–Projecte Treball a les 7 comarques) (ref. BDNS 527144). ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • ORDRE ARP/170/2020, de 8 d'octubre, per la qual es modifiquen determinades bases reguladores d'ajuts cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020 per adaptar la tramitació d'aquests ajuts a la nova normativa relativa a la tramitació telemàtica de les sol·licituds, la justificació de subvencions i el règim de protecció de dades personals. ENLLAÇ

9 octubre

DOGC

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/2479/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TES/2464/2020, de 23 de setembre, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per a la renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (ref. BDNS 465939). ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • DECRET 120/2020, de 6 d'octubre, de cessament de la senyora Ester Obach Medrano com a directora general de Coordinació Interdepartamental. ENLLAÇ

 

8 octubre

BOE

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Orden de 14 de septiembre de 2020 por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de aula Mentor. ENLLAÇ
 
DOGC

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/116/2020, de 6 d'octubre, pel qual es crea el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU) per complementar la tasca de la Comissió per a l'Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO). ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 116/2020, de 6 d'octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc. ENLLAÇ

Departament de Cultura

 • ACORD GOV/121/2020, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova "Museus 2030. Pla de museus de Catalunya”. ENLLAÇ

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2419/2020, de 25 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 513504). ENLLAÇ 
  RESOLUCIÓ CLT/2421/2020, de 25 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2020 (ref. BDNS 507896). ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ CLT/2426/2020, de 25 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 513508). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/2443/2020, de 25 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471). ENLLAÇ

 

7 octubre

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones

 • Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y la planta ornamental. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subvenciones

 • Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones relacionadas con la memoria democrática. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2438/2020, de 2 d'octubre, per la qual es modifica el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya aprovat per la Resolució TES/987/2019, de 15 d'abril. ENLLAÇ

 

6 octubre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
 • Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

DOGC

Tribunal Constitucional
RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4192-2020, contra l'article 5 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. ENLLAÇ
 
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/2452/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Tortosa i de Roquetes (Baix Ebre) i d'Amposta (Montsià). ENLLAÇ

 

5 octubre

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2411/2020, de 30 de setembre, de primera ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020 (ref. BDNS 506181). ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 
 • RESOLUCIÓ CLT/2410/2020, de 29 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals per al bienni 2020-2021 (ref. BDNS 525956). ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1434/2020, de 18 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 511532) (DOGC núm. 8160, de 23.6.2020). ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • RESOLUCIÓ TSF/2399/2020, de 30 de setembre, de cessament de la senyora Carmina Codina Capdevila com a secretària del director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ
 

3 octubre

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Vivienda

 • Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

 

2 octubre

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/2375/2020, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2371/2020, de 29 de setembre, de cessament de la senyora Mireia Jané i Checa com a sub-directora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. ENLLAÇ

 

1 octubre

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4192-2020, contra el artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • ACORD GOV/114/2020, de 30 de setembre, pel qual es crea el Programa transversal del Servei Català de la Salut davant de l'escenari originat per la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2394/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2395/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Girona i de Salt. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2396/2020, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2397/2020, de 30 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu. ENLLAÇ

 

SETEMBRE 2020

30 Setembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 • Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ
Medidas sociales
 • Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ
Medidas urgentes
 • Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. ENLLAÇ
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones
 • Real Decreto 865/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior. ENLLAÇ
DOGC
Departament de la Presidència
 • RESOLUCIÓ PRE/2363/2020, de 29 de setembre, de cessament i nomenament del senyor Jordi Moreso Rodolfo com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • DECRET 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
   

29 Setembre

BOE

Sector marítimo pesquero

 • Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social de la Marina, sobre las prórrogas otorgadas a la validez de los certificados preceptivos para el sector marítimo-pesquero, con motivo del COVID-19. ENLLAÇ
Seguridad Social
 • Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019. ENLLAÇ
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Vivienda
 • Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. ENLLAÇ
DOGC
 
Departament de la Presidència
Institut Català de les Dones
 • RESOLUCIÓ PRE/2315/2020, de 22 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista dins l'exercici 2020 (ref. BDNS 524929). ENLLAÇ
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TES/2318/2020, de 22 de setembre, per la qual s'actualitza la relació dels municipis de Catalunya on és aplicable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges. ENLLAÇ
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/2320/2020, de 9 de setembre, per la qual es modifica el termini d'execució i s'amplia l'import destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 488243). ENLLAÇ
 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • ORDRE ARP/163/2020, de 23 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. ENLLAÇ 
 • ORDRE ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). ENLLAÇ
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 • RESOLUCIÓ VEH/2340/2020, de 25 de setembre, de cessament del senyor Marçal Sarrats Ferrés com a cap del Gabinet de Comunicació. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ VEH/2341/2020, de 25 de setembre, de nomenament del senyor Marçal Sarrats Farrés com a assessor especial en polítiques estratègiques. ENLLAÇ

 

28 Setembre

DOGC

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • ORDRE VEH/159/2020, de 21 de setembre, per la qual s'aprova una nova versió de l'aplicació del Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • ORDRE TES/160/2020, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les estacions d'esquí alpí i de muntanya de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/2298/2020, de 22 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ CLT/2299/2020, de 21 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 524753). ENLLAÇ
   

26 Setembre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8234, de 26.9.2020). ENLLAÇ

 

25 Setembre

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

 • Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER.  ENLLAÇ
 • Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER.  ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2313/2020, de 24 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ SLT/2314/2020, de 24 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/158/2020, de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • DECRET 112/2020, de 22 de setembre, pel qual es nomena el senyor Manel Torrent Aixa director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ

 

24 Setembre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2312/2020, de 23 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). ENLLAÇ

 

23 Setembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Trabajo a distancia

 • Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. ENLLAÇ
 
DOGC
Departament de Salut
 
 • RESOLUCIÓ SLT/2286/2020, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. ENLLAÇ
Departament de Cultura
 
 • RESOLUCIÓ CLT/2271/2020, de 21 de setembre, de nomenament de la senyora Gal·la Cortadellas Bertran com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura. ENLLAÇ

 

21 Setembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. ENLLAÇ

 

19 Setembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia

 • Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. ENLLAÇ

18 Setembre

DOGC

Departament de la Presidència
 • DECRET 109/2020, de 16 de setembre, d'encàrrec del despatx del conseller d'Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència i portaveu del Govern des del dia 19 fins al dia 20 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/2252/2020, de 17 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. ENLLAÇ
Departament d'Empresa i Coneixement
 • RESOLUCIÓ EMC/2248/2020, de 16 de setembre, de nomenament del senyor Josep Vicenç Mestre Nogué com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • EDICTE de 15 de setembre de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. ENLLAÇ

 

17 Setembre

DOGC

Departament de la Presidència
 
 • DECRET 107/2020, de 15 de setembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, el dia 17 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ
 • DECRET 108/2020, de 15 de setembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d'Interior el dia 17 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Cultura
 • RESOLUCIÓ CLT/2217/2020, de 14 de setembre, de nomenament de la senyora Laura Costa Olivé com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Cultura. ENLLAÇ
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 • DECRET 106/2020, de 15 de setembre, pel qual es nomena la senyora Marta Felip i Torres directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. ENLLAÇ
 
 

16 Setembre

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras

 • Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 29/2020, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social.  ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 910/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 30/2020, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de setembre, per la qual es regula el Pla de millora d'oportunitats educatives per al curs 2020-2021, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d'Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19, al qual s'integra el Programa del Ministeri d'Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l'orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d'emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA + (20-21). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2229/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2230/2020, de 15 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/2213/2020, de 6 de setembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 498543). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
Institut Català d'Energia

 • RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS 523447). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 • RESOLUCIÓ ARP/2211/2020, de 23 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada (ref. BDNS 517191). ENLLAÇ

Departament de la Presidència 

 • RESOLUCIÓ PRE/2161/2020, de 8 de setembre, per la qual es regula la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/2162/2020, de 8 de setembre, per la qual es convoca el procés de selecció de la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya (núm. de registre de convocatòria 248). ENLLAÇ

Departament de Cultura 

 • DECRET 103/2020, de 15 de setembre, de nomenament de la senyora Rosa Tubau Llorià com a directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • DECRET 104/2020, de 15 de setembre, pel qual es nomena la senyora Montserrat Ribera i Puig directora de l'Agència Catalana del Consum. ENLLAÇ
 • DECRET 105/2020, de 15 de setembre, pel qual es nomena el senyor Josep Ribas i Seix secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ

 

15 Setembre

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

RESOLUCIÓ TSF/2201/2020, de 10 de setembre, de cessament i nomenament de membres de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania. ENLLAÇ

 

12 Setembre

DOGC

Departament d'Educació

RESOLUCIÓ EDU/2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s'adapten les mesures del "Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”.  ENLLAÇ

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

11 Setembre

BOE

I. Disposiciones generales
CORTES GENERALES
Medidas urgentes

 •  Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. ENLLAÇ

 

10 Setembre

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Vehículos

 • Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2194/2020, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ VEH/2150/2020, de 4 de setembre, de cessament de la senyora Maria Dolors Corretgé i Bergua com a directora del Programa per a l'organització i modernització del sistema tributari de la Generalitat de Catalunya del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • DECRET 96/2020, de 8 de setembre, de cessament de la senyora Laura Pelay i Bargalló com a secretària general del Departament de Salut. ENLLAÇ 
 • DECRET 97/2020, de 8 de setembre, de cessament del senyor Marc Ramentol Sintas com a director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ 
 • DECRET 98/2020, de 8 de setembre, pel qual es nomena el senyor Marc Ramentol Sintas secretari general del Departament de Salut. ENLLAÇ 
 • DECRET 99/2020, de 8 de setembre, pel qual es nomena la senyora Montserrat Gea i Sánchez directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut. ENLLAÇ

Departament de Cultura

 • RESOLUCIÓ CLT/2189/2020, de 8 de setembre, de nomenament de la senyora Núria Castells Ribalta com a adjunta al/a la cap del Gabinet de la Consellera del Departament de Cultura. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ CLT/2190/2020, de 8 de setembre, de nomenament de la senyora Laura Gual Leiro com a cap de l'Oficina de Protocol del Departament de Cultura. ENLLAÇ

9 Setembre

BOE

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/2160/2020, de 8 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • RESOLUCIÓ PRE/2148/2020, de 8 de setembre, de cessament del senyor Carles Mas Lloveras com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/2149/2020, de 8 de setembre, de cessament del senyor Jordi Cabrafiga i Macias com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
Departament d'Interior
 • DECRET 90/2020, de 8 de setembre, de cessament del senyor Brauli Duart i Llinares com a secretari general del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 91/2020, de 8 de setembre, pel qual es nomena la senyora Elisabeth Abad i Giralt secretària general del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 92/2020, de 8 de setembre, de cessament de la senyora Sílvia Quesada i Escobar com a directora de Serveis del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 93/2020, de 8 de setembre, pel qual es nomena la senyora Raquel Sistaré Lanas directora de Serveis del Departament d'Interior. ENLLAÇ
Departament d'Empresa i Coneixement
 • DECRET 89/2020, de 8 de setembre, de cessament de la senyora Elisabet Abad i Giralt com a directora de l'Agència Catalana del Consum. ENLLAÇ
 • DECRET 94/2020, de 8 de setembre, de cessament de la senyora Marta Felip i Torres com a secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ
 • DECRET 95/2020, de 8 de setembre, pel qual es nomena el senyor Jordi Cabrafiga i Macias secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMC/2158/2020, de 8 de setembre, de nomenament del senyor Carles Mas Lloveras com a cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ

 

8 Setembre

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. ENLLAÇ

 

7 Setembre

DOGC

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/2131/2020, de 3 de setembre, de cessament del senyor Sebastià Massagué Mir com a cap de la Divisió de Grups Operatius Especials de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. ENLLAÇ

 

5 Setembre

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ


PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

 • Real Decreto 808/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria. ENLLAÇ

 

 

4 Setembre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2132/2020, de 3 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. ENLLAÇ

 

3 Setembre

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 85/2020, de 3 de setembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller de Territori i Sostenibilitat des del dia 3 fins al 6 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya. ENLLAÇ 
 • DECRET 86/2020, de 3 de setembre, d'encàrrec del despatx ordinari dels assumptes i les funcions pertocants a la persona titular del Departament de Cultura al conseller de Territori i Sostenibilitat, per vacança del càrrec. ENLLAÇ
   

Departament de la Presidència

 • DECRET 80/2020, de 3 de setembre, de cessament del senyor Miquel Buch i Moya com a conseller d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 81/2020, de 3 de setembre, de cessament de la senyora Maria Àngela Vilallonga Vives com a consellera de Cultura. ENLLAÇ
 • DECRET 82/2020, de 3 de setembre, de cessament de la senyora Maria Àngels Chacón i Feixas com a consellera d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ
 • DECRET 83/2020, de 3 de setembre, de nomenament del senyor Miquel Samper i Rodriguez com a conseller d'Interior. ENLLAÇ
 • DECRET 84/2020, de 3 de setembre, de nomenament del senyor Ramon Tremosa i Balcells com a conseller d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ d
 • ACTA de presa de possessió del conseller d'Interior i del conseller d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ

 

1 Setembre

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2114/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2115/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració. ENLLAÇ
Síndic de Greuges
 • RESOLUCIÓ de 24 d'agost de 2020, de cessament del senyor Joaquim Soler Pont com a assessor del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual. ENLLAÇ

 

AGOST 2020

31 Agost

DOGC

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • ACORD GOV/109/2020, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Codi de bones pràctiques tributàries de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i es crea el Comitè per al Seguiment de les Bones Pràctiques Tributàries. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2077/2020, de 5 d'agost, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2019 (ref. BDNS 519547). ENLLAÇ

29 Agost

BOE

Disposiciones generales
MINISTERIO DEL INTERIOR

Fronteras

 • Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 

28 Agost

BOE

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2100/2020, de 27 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració. ENLLAÇ

 

27 Agost

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Corporaciones locales. Información tributaria

 • Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2018 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. ENLLAÇ

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Medidas urgentes

 • Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. ENLLAÇ

 

26 Agost

DOGC

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/2093/2020, de 19 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts als Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) per compensar la pèrdua d'ingressos a causa de la davallada de venda en el mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 per a 2020 (ref. BDNS 521148). ENLLAÇ

 

25 Agost

DOGC

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/2087/2020, de 20 d'agost, de publicitat de la Resolució que amplia el termini de presentació de sol·licituds, acordada per Resolució d'1.8.2020, amb motiu d'incidències tècniques, en relació amb la Resolució EDU/1703/2020, de 9 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'atorgament d'ajuts destinats a les associacions de mares i pares d'alumnes que presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en els centres d'aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, i a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei per compensar els danys i perjudicis que hagin patit com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (BDNS 515619). ENLLAÇ
Departament d'Empresa i Coneixement
 • RESOLUCIÓ EMC/2088/2020, de 18 d'agost, de segona ampliació de l'import de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828), incrementat mitjançant la Resolució EMC/1638/2020, de 6 de juliol (ref. BDNS 509828). ENLLAÇ

 

24 Agost

DOGC

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/2081/2020, de 13 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts extraordinaris a les persones titulars de concessions de llotges pesqueres de Catalunya per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 520186). ENLLAÇ

 

20 Agost

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 

18 Agost

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 

17 Agost

BOE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

 • Corrección de errores de la Resolución de 14 de noviembre, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales en el año 2019, para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos para campos de fútbol. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2071/2020, de 14 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/2072/2020, de 14 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/2065/2020, d'11 d'agost, de convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran (ref. BDNS 519980). ENLLAÇ

 

15 Agost

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Código Civil de Cataluña

 • Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado. ENLLAÇ

Menores. Protección jurídica

 • Ley 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los menores huérfanos tutelados por la Generalidad. ENLLAÇ

 

14 Agost

DOGC

Parlament de Catalunya

 • ACORD de derogació del Decret llei 28/2020, del 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ VEH/2026/2020, de 3 d'agost, de cessament del senyor Sergi Sol Bros com a assessor especial en polítiques estratègiques. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/1940/2020, de 29 de juliol, de nomenament de la senyora Eva Maria Barlabé Vilanova com a personal eventual del Departament de Justícia. ENLLAÇ

 

13 Agost

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2058/2020, de 12 d'agost, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. ENLLAÇ

Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/2038/2020, de 15 de juliol, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2020 (ref. BDNS 518403). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/145/2020, de 10 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics. ENLLAÇ

 

12 Agost

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Urbanismo

 • Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal. ENLLAÇ

Salud pública

 • Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • ORDRE TES/144/2020, de 8 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran. ENLLAÇ

 

11 Agost

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Medidas financieras

 • Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades Locales. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2052/2020, de 10 d'agost, per la qual es modifica l'apartat 8 de la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/2033/2020, de 24 de juliol, per la qual es modifica la Resolució TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 (ref. BDNS 445877). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/143/2020, de 5 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre APM/1124/2017, de 21 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. ENLLAÇ

 

10 Agost

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/141/2020, de 4 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. ENLLAÇ

 

8 Agost

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD

Medicamentos

 • Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

 

7 Agost

BOE

Disposiciones generales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Subvenciones

 • Real Decreto 727/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas sanitarias y administrativas

 • Corrección de errores del Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. ENLLAÇ

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Fondo Estatal de Inversión Local. Cuentas anuales

 • Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local, F.C.P.J, del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. ENLLAÇ

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Cuentas anuales

 • Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, F.C.P.J, del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. ENLLAÇ

 

DOGC

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4362-2017, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei de la Generalitat de Catalunya 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat (sentència). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'oci. ENLLAÇ

 

6 Agost

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • DECRET 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. ENLLAÇ
 • DECRET 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms. ENLLAÇ
 • ACORD GOV/108/2020, de 4 d'agost, pel qual s'aprova elaborar, encarregar i desenvolupar el pla d'actuació per al reforç de la ciberseguretat d'alts càrrecs i directius públics de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

5 Agost

BOE

Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 • Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. ENLLAÇ
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales administratives
 • Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020. ENLLAÇ
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
 • Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
 • Resolución de 27 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca acción formativa en el ámbito local. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/1968/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/1969/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base reguladora de les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, aprovades per Acord del Consell d'Administració de 10 de maig de 2017, fet públic per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig. ENLLAÇ

 

4 Agost

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Competencias profesionales
 • Resolución de 17 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. ENLLAÇ

DOGC

Tribunal Constitucional

 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 2890-2020, promogut per la Generalitat de Catalunya davant el Govern de la Nació, en relació amb el requeriment de 3 de març de 2020 formulat per la directora de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • LLEI 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. ENLLAÇ
 • LLEI 10/2020, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, amb relació a l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per la Generalitat. ENLLAÇ
 
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/1957/2020, de 28 de juliol, de cessament de la senyora Montserrat López Barreiro com a secretària de la secretària general del Departament de Salut. ENLLAÇ

 

3 Agost

BOE

Disposiciones generales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas

 • Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència
 • LLEI 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. ENLLAÇ

 

1 Agost

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1961/2020, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià.  ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ SLT/1962/2020, de 31 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i Vilafant. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ SLT/1963/2020, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat a les interlocutòries de 31 de juliol de 2020, dictades per la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els recursos contenciosos administratius núm. 233/2020 i 238/2020, i es modifiquen la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, i la Resolució SLT/1960/2020, de 31 de juliol. ENLLAÇ 

 

JULIOL 2020

31 Juliol

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras

 • Orden INT/734/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ENLLAÇ

Fondo de Financiación a Entidades Locales

 • Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. ENLLAÇ

DOGC

Institut Català de les Dones

 • RESOLUCIÓ PRE/1915/2020, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista. ENLLAÇ

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • RESOLUCIÓ PDA/1911/2020, de 28 de juliol, de cessament de la senyora Pilar Sorribas Arenas com a sub-directora general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. ENLLAÇ

 

 

30 Juliol

BOE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas económicas, culturales y sociales
 • Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social. ENLLAÇ
Sanciones
 • Decreto-ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales. ENLLAÇ
Medidas tributarias
 • Decreto-ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria. ENLLAÇ
Medidas sociales, fiscales y administrativas
 • Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo. ENLLAÇ
Medidas sanitarias y administrativas
 • Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. ENLLAÇ

 

DOGC

Parlament de Catalunya
 • RESOLUCIÓ 895/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 24/2020, de mesures extraordinàries en matèria de personal. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 896/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 27/2020, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • DECRET LLEI 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social. ENLLAÇ
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • RESOLUCIÓ EXI/1856/2020, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament. ENLLAÇ
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES) (ref. BDNS 517440). ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • ORDRE ARP/130/2020, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l'avicultura de producció de carn, les empreses integradores d'explotacions d'avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica eqüestres, afectades per la crisi sanitària de la COVID-19. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. ENLLAÇ

 

29 Juliol

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Avales
 • Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. ENLLAÇ
 
DOGC 
 
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • EDICTE de 27 de juliol de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

28 Juliol

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Enjuiciamiento Criminal

 • Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ENLLAÇ

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

 • Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • ORDRE ARP/129/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2020, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020. ENLLAÇ

 

27 Juliol

DOGC

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • RESOLUCIÓ EXI/1825/2020, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans. ENLLAÇ

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/1801/2020, de 21 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 478001). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1807/2020, de 23 de juliol, per la qual es manté la vigència i es deixen sense efectes diverses resolucions de mesures en resposta a la crisi de la COVID-19, que afecten les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/1826/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS) (ref. BDNS 516908). ENLLAÇ

 

25 Juliol

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos constitucionales

 • Conflicto positivo de competencia n.º 2890-2020, promovido por la Generalitat de Catalunya frente al Gobierno de la Nación, en relación con el requerimiento de 3 de marzo de 2020, formulado por la Directora de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Convenios

 • Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la colaboración en la gestión de la campaña María Moliner de fomento de la lectura en municipios de menos de 50.000 habitantes. ENLLAÇ

 

24 Juliol

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (DOGC núm. 8161, de 24.6.2020). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1791/2020, de 21 de juliol, de reelecció, cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ VEH/1752/2020, de 17 de juliol, de concurs públic per a l'arrendament de locals d'oficines, places d'aparcament i trasters (11 lots) destinats a ubicar dependències d'àrees bàsiques d'Agents Rurals i oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a diversos municipis de Catalunya (exp. AR 10543/19). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

 

23 Juliol

DOGC

Tribunal Constitucional

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2577-2020, contra el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica l'anterior, i l'Acord del Parlament de Catalunya de 4 de març de 2020, de convalidació d'aquest últim. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital. ENLLAÇ

Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/1750/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat (ref. BDNS 516274). ENLLAÇ

Departament d'Interior

 • ORDRE INT/126/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre INT/184/2015, de 16 de juny, per la qual es formalitza la relació dels grups i parcs de bombers existents i la determinació de les comarques i municipis compresos en cada una de les regions d'emergències de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ INT/1780/2020, de 17 de juliol, de delegació de determinades facultats derivades de l'incompliment de la normativa reguladora de l'estat d'alarma. ENLLAÇ

 

22 Juliol

BOE

MINISTERIO DE HACIENDA
Fondo COVID-19
 
 • Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. ENLLAÇ
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Dominio público marítimo-terrestre. Canon de ocupación
 • Real Decreto 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • RESOLUCIÓ EXI/1751/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d'entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de la Generalitat per a l'any 2020 (ref. BDNS 516308). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EXI/1752/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior per a l'any 2020 (ref. BDNS 516296). ENLLAÇ
Departament de Salut
 • DECRET 70/2020, de 21 de juliol, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Argimon i Pallàs secretari de Salut Pública del Departament de Salut. ENLLAÇ

 

21 Juliol

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2577-2020, contra el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de convalidación de este último. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Educació
 • ORDRE EDU/124/2020, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada a causa de la COVID-19, en el curs 2019-2020. ENLLAÇ
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua
 • RESOLUCIÓ TES/1736/2020, de 14 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 515779). ENLLAÇ

 

20 Juliol

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1748/2020, de 19 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i de Vilafant, de la comarca de l'Alt Empordà. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/1749/2020, de 19 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al municipi de Sant Feliu de Llobregat. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1718/2020, de 10 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 (ref. BDNS 515709). ENLLAÇ

 

18 Juliol

BOE

ORTES GENERALES
Fondo COVID-19

 • Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. ENLLAÇ

Medidas urgentes

 • Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. ENLLAÇ
 • Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. ENLLAÇ
 • Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/1747/2020, de 18 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la comarca del Segrià. ENLLAÇ
   

 

17 Juliol

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Seguridad aérea

 • Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1722/2020, de 9 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per a l'any 2020 (ref. BDNS 509940). ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1717/2020, de 2 de juliol, de cessament del senyor Josep Ramon Morera i Balada com a cap del Gabinet Tècnic del Departament de Salut. ENLLAÇ

 

16 Juliol

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estatuto de los Trabajadores

 • Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

 • Ley 7/2020, de 2 de julio, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña. ENLLAÇ

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

 • Resolución de 9 de julio de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se corrigen errores en la de 6 de septiembre de 2019, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 68/2020, de 14 de juliol, de modificació del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/1697/2020, de 13 de juliol, de cessament del senyor Juan Carlos de la Monja Martín com a director dels Serveis Territorials a Tarragona de la Secretaria General del Departament d'Interior. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 •  ACORD GOV/93/2020, de 14 de juliol, de designació del senyor Jaume Fornt i Paradell com a director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Interior

 • EDICTE de 13 de juliol de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

14 Juliol

DOGC

Parlament de Catalunya
 • RESOLUCIÓ 843/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 23/2020, de mesures urgents en matèria tributària. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 844/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 22/2020, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials.ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 845/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 21/2020, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 846/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 25/2020, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 847/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 26/2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. ENLLAÇ
 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 (DOGC núm. 8138, de 21.5.2020). ENLLAÇ

 

13 Juliol

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1671/2020, de 12 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat. ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET 66/2020, de 7 de juliol, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • ACORD GOV/89/2020, de 7 de juliol, de cessament de la senyora Judith Gifreu i Font com a directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ

 

10 Juliol

BOE

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

 • Sentencia de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/546/2017, interpuesto por la Generalitat de Cataluña, contra el Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017). ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència
Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/1647/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 (ICF Esports Liquiditat). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/3340/2019, de 2 de desembre, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (DOGC núm. 8019, de 9.12.2019). ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1630/2020, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de quarta modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. ENLLAÇ

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • RESOLUCIÓ PDA/1635/2020, de 7 de juliol, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l'etapa de la represa al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1634/2020, de 6 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 514702). ENLLAÇ

 

9 Juliol

DOGC

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/1642/2020, d'1 de juliol, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2020-2021.  ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/1638/2020, de 6 de juliol, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828). ENLLAÇ

 

8 Juliol

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 • Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. ENLLAÇ
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Residuos
 • Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Justícia

 • ORDRE JUS/113/2020, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals. ENLLAÇ

 

7 Juliol

BOE

Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Olivos monumentales

 • Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales. ENLLAÇ
Urbanismo. Medio ambiente
 • Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y ambiental. ENLLAÇ
Deporte
 • Decreto-ley 20/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan varias medidas en materia de deportes como consecuencia del estado de alarma decretado por razón del COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de la Presidència
 • LLEI 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya. ENLLAÇ
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya
 • RESOLUCIÓ TES/1586/2020, de 22 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589). ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/1573/2020, de 18 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2020 (ref. BDNS 513502). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1574/2020, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2020 (ref. BDNS 513566). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1576/2020, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 513565). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1577/2020, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 513508). ENLLAÇ
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Escola d'Administració Pública de Catalunya
 • RESOLUCIÓ PDA/1592/2020, de 30 de juny, d'atorgament d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2020 (ref. BDNS 482425). ENLLAÇ
 
 

6 Juliol

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià. ENLLAÇ

Departament de Justícia
Memorial Democràtic

 • RESOLUCIÓ JUS/1569/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 513580). ENLLAÇ

 

4 Juliol

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

 

DOGC 

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià. ENLLAÇ

 

3 Juliol

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras

 • Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1551/2020, de 26 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1552/2020, de 26 de juny, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1578/2020, de 26 de juny, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ
   

2 Juliol

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1546/2020, de 26 de juny, per la qual es prorroga la vigència de diverses resolucions de l'àmbit de l'economia social, relatives a les mesures de flexibilització d'actuacions subvencionades per pal·liar els efectes de la COVID-19. ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/1548/2020, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (SOC – TRFO JOVES) (ref. BDNS 513067). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • DECRET 65/2020, de 30 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries. ENLLAÇ

Departament de Salut

 • ACORD GOV/86/2020, de 30 de juny, de cessament del senyor César Velasco Muñoz com a director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. ENLLAÇ

 

1 Juliol

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD
Fronteras. Control sanitario

 • Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. ENLLAÇ

 

DOGC

Tribunal Constitucional
 • CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6116-2019, en relació amb l'Acord GOV/90/2019, de 25 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022. ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • RESOLUCIÓ PRE/1524/2020, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 508641). ENLLAÇ
Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals
 • RESOLUCIÓ CLT/1521/2020, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 512893). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1522/2020, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 512895). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1523/2020, de 26 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l'any 2020 que han de regir la concessió de subvencions a festivals de música d'alt interès cultural. ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/993/2020, d'11 de maig, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2020 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, publicada al DOGC núm. 8132, de 13.5.2020. ENLLAÇ

 

JUNY 2020

30 Juny

BOE

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

 • Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ
MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras
 • Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ
 

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Agència Catalana de la Joventut
 • RESOLUCIÓ TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a contractar joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 512767). ENLLAÇ
Departament de la Presidència
 • RESOLUCIÓ PRE/1511/2020, de 23 de juny, per la qual s'aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya. ENLLAÇ
Altres ens
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità
 • ANUNCI de les compensacions de títols integrats caducats durant en el període de vigència de l'estat d'alarma a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les pròrrogues successives. ENLLAÇ

 

29 Juny

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1487/2020, de 19 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general per a l'any 2020 (ref. BDNS 512197). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/100/2020, de 25 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. ENLLAÇ

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/1494/2020, de 23 de juny, per la qual es regula la represa de les activitats dels programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, inclosa la formació professional per a l'ocupació i l'adequació dels terminis administratius. ENLLAÇ

Síndic de Greuges

 • RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de cessament del senyor Francesc Vendrell Bayona com a director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb caràcter eventual. ENLLAÇ

 

26 Juny

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Actividades subacuáticas

 • Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo. ENLLAÇ

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • ACORD GOV/82/2020, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Model de política fiscal corporativa de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i l'estratègia d'implementació. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement

 • EDICTE de 18 de juny de 2020, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya. ENLLAÇ

 

25 Juny

BOE

Conflictos constitucionales

 • Conflicto positivo de competencia n.º 6116-2019, en relación con el Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022.

 

DOGC

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/1463/2020, de 18 de juny, per la qual es deixa sense efecte l'aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació establertes a la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

RESOLUCIÓ TES/1460/2020, d'11 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 511568). ENLLAÇ
 

24 Juny

BOE

 • Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. ENLLAÇ

Ministeri d’Hisenda

 • Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. ENLLAÇ

Ministeri d’Educació i Formació Professional

 • Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. ENLLAÇ

 

23 Juny

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 807/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 18/2020, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ 808/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 20/2020, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19. ENLLAÇ 

Departament de la Presidència

 • LLEI 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals. ENLLAÇ 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/1436/2020, de 15 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 511214). ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ TES/1437/2020, de 15 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 511215). ENLLAÇ 

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1455/2020, de 17 de juny, de convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 511505). ENLLAÇ

 

22 Juny

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD
Medicamentos

 • Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras

 • Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 
 • Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1456/2020, de 19 de juny, per la qual s'aixeca la suspensió de l'execució dels contractes d'obres de l'àmbit sanitari i assistencial i de serveis de manteniment ordinari dels centres de l'àmbit sanitari i assistencial, en execució de l'Acord GOV 65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2. ENLLAÇ

 

19 Juny

BOE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Residuos

 • Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. ENLLAÇ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas fiscales, administrativas y financieras

 • Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. ENLLAÇ 

Préstamos

 • Decreto-ley 15/2020, de 5 de mayo, por el que se autoriza al Consejo Catalán del Deporte para prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de 8.000.000 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el otorgamiento de préstamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas, afectadas por la situación derivada de la COVID-19. ENLLAÇ 

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. ENLLAÇ 

Sistema sanitario

 • Decreto-ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19. ENLLAÇ 

Medidas sociales y sanitarias

 • Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

 • Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries, para la realización de los trabajos relacionados con el análisis de la evolución de la cabaña porcina en España, en función del contenido magro de las canales. ENLLAÇ 

 

DOGC 

Departament de la Presidència

 • DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. ENLLAÇ 

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. ENLLAÇ 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1428/2020, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social (ref. BDNS 511431). ENLLAÇ 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1411/2020, de 10 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2020 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 510223). ENLLAÇ 

 

18 Juny

BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Estado de alarma. Turismo internacional

 • Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Sector vitivinícola

 • Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales

 • Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

 • Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal. ENLLAÇ 
 • DECRET LLEI 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. ENLLAÇ 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • DECRET 62/2020, de 16 de juny, de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar. ENLLAÇ 

Departament d'Educació

 • ORDRE EDU/83/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2020-2021. ENLLAÇ 

 

17 Juny

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Fondo COVID-19
 • Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. ENLLAÇ 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Salud pública. Puertos y aeropuertos
 • Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales
 • Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. ENLLAÇ 

 

DOGC

Departament de Justícia
Memorial Democràtic
 • RESOLUCIÓ JUS/1371/2020, de 12 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. ENLLAÇ 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021. ENLLAÇ
 

16 Juny

DOGC

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/1338/2020, de 8 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per a l'any 2020 (ref. BDNS 509940). ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ CLT/1347/2020, de 9 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2020 (ref. BDNS 509948). ENLLAÇ 
Departament d'Empresa i Coneixement
ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. ENLLAÇ 
 
 

15 Juny

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ 
 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Fronteras

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca itinerario formativo centralizado para 2020 y 2021. ENLLAÇ 

DOGC

Departament d'Interior

 • RESOLUCIÓ INT/1336/2020, de 9 de juny, per la qual es deixa sense efecte l'aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació que estableix la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. ENLLAÇ 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. ENLLAÇ 

 

 

 

12 Juny

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. ENLLAÇ 

Ingreso mínimo vital

 • Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Turismo internacional

 • Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/1306/2020, de 8 de juny, de convocatòria d'ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509709). ENLLAÇ 

 

 

11 Juny

BOE

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. ENLLAÇ 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1288/2020, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social. ENLLAÇ 

Departament d'Empresa i Coneixement

 • RESOLUCIÓ EMC/1294/2020, de 29 de maig, per la qual s'amplia el termini de resolució de la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D (ref. BDNS 449770). ENLLAÇ 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • ACORD GOV/78/2020, de 9 de juny, pel qual es crea el Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la COVID-19 en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a l'Administració de la Generalitat. ENLLAÇ 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • ACORD GOV/75/2020, de 9 de juny, pel qual es designa el senyor Gabriel Boichat Sancho delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa. ENLLAÇ 

10 Juny

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte aéreo

 • Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Sector vitivinícola

 • Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. ENLLAÇ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas fiscales, administrativas y financieras

 • Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. ENLLAÇ 

 

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1218/2020, de 29 de maig, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1805/2019, de 21 de juny (ref. BDNS 464642). ENLLAÇ 

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ TES/1256/2020, de 30 de maig, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2020 (ref. BDNS 507332). ENLLAÇ 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1269/2020, de 3 de juny, per la qual es modifica el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, convocats per la Resolució ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 502492). ENLLAÇ 

 

7 Juny

DOGC

Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 770/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2020, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia durant l'exercici del 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ 771/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2020, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ 772/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2020, de mesures complementàries en relació amb el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ 773/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 19/2020, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ 

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1219/2020, d'1 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. ENLLAÇ 

 

6 Juny

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Prórroga

 • Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE JUSTICIA
Estado de alarma. Administración de Justicia

 • Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga

 • Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

 

5 Juny

BOE

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

 • Real Decreto 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/1177/2020, de 27 de maig, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/2455/2019, de 19 de setembre. ENLLAÇ 

 

 

4 Juny

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ 
 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Transporte de animales

Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. ENLLAÇ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas económicas, sociales y administrativas

Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. ENLLAÇ 

Medidas presupuestarias
Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. ENLLAÇ 

Organización. Sector público
Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad. ENLLAÇ 

Medidas tributarias y sociales. Organización
Decreto-ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación al Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. ENLLAÇ 

 

DOGC

Departament de la Presidència
DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social. ENLLAÇ  
DECRET LLEI 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials. ENLLAÇ  
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020, i DOGC núm. 8135, de 18.5.2020). ENLLAÇ 

Departament d'Educació
ORDRE EDU/69/2020, de 28 de maig, de segona modificació de l'Ordre ENS/165/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial modificada per l'Ordre ENS/84/2018, de 19 de juny. ENLLAÇ

Departament de Cultura
DECRET 60/2020, de 2 de juny, del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya. ENLLAÇ

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
RESOLUCIÓ CLT/1192/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2020 (ref. BDNS 507905). ENLLAÇ 
RESOLUCIÓ CLT/1194/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2020 (ref. BDNS 507896). ENLLAÇ 
RESOLUCIÓ CLT/1195/2020, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 508056). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
DECRET 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ORDRE ARP/70/2020, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020. ENLLAÇ
 

3 Juny

DOGC

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/69/2020, de 2 de juny, pel qual es crea el Grup Treball Catalunya 2022. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ PRE/1201/2020, de 2 de juny, de nomenament dels membres del Grup Treball Catalunya 2022. ENLLAÇ

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1169/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 508052). ENLLAÇ

Agència de l'Habitatge de Catalunya
RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual (ref. BDNS 505565). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. ENLLAÇ
 

2 Juny

BOE 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Presupuestos

 • Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. ENLLAÇ

Medidas fiscales, administrativas y financieras

 • Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plazos administrativos. Servicio portuario de practicaje

 • Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se acuerda la continuación en la tramitación de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de exenciones de la obligatoriedad de utilización del servicio portuario de practicaje, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOCG

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/1145/2020, de 27 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes de juny relativa al pagament dels lloguers i les quotes d'amortització afectats per la Resolució TES/783/2020, de 26 de març, s'amplia el període de prorrateig a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució i s'aixeca la moratòria que s'hi estableix, excepte per a les persones arrendatàries de l'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica. ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/1144/2020, de 27 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1163/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a la clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció (ref. BDNS 507911). ENLLAÇ

 

1 Juny

BOE 

JEFATURA DEL ESTADO
Ingreso mínimo vital

 • Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 • Anuncio del Consorcio Localret sobre formalización del contrato de servicios de telecomunicaciones para la Diputación de Barcelona y su sector público, el Consorci Localret, los ayuntamientos y consejos comarcales y otros entes adheridos al proceso de compra agregada de la demarcación de Barcelona. ENLLAÇ

 

MAIG 2020

30 Maig

BOE 

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Aviación civil

 • Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

Plazos administrativos

 • Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. ENLLAÇ

 

29 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. Enllaç.

 

DOCG

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1143/2020, de 18 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 507327). Enllaç.

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1162/2020, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a les subvencions del programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Enllaç.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/66/2020, de 26 de maig, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç.

Departament d'Educació

 • ORDRE EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals. Enllaç.

 

 

28 Maig

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Plazos administrativos. Ayudas

 • Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Enllaç.

DOCG

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19. Enllaç.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1124/2020, de 25 de maig, per la qual s'acorda la continuació dels procediments de canvi de base de les embarcacions pesqueres suspesos com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Enllaç.

 

 

27 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Enllaç.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Luto nacional

 • Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19. Enllaç.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones

 • Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. Enllaç.
 • Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. Enllaç.

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Enllaç.
 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 58/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19. Enllaç.

 

26 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. Enllaç.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Diálogo social. Participación institucional

 • Corrección de errores del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Enllaç.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Plazos administrativos. Nacionalidad española

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la prórroga del plazo de subsanación de las solicitudes de nacionalidad en virtud de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y se aclaran aspectos de la tramitación de los expedientes. Enllaç.

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

 • Resolución de 21 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación 2020, se establece el régimen general de convocatorias de acciones formativas para 2020 y se convocan acciones formativas para el primer semestre de 2020. Enllaç.

DOGC
Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 760/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ 761/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2020, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ 762/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 13/2020, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ 763/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2020, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. Enllaç.
   

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • EDICTE de 14 de maig de 2020, sobre una resolució referent al Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d'Aran. Enllaç.

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/1091/2020, de 19 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior 2020-2021. Enllaç.

 

25 Maig

BOE

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. Enllaç.

Diálogo social. Participación institucional

 • Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Enllaç.

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Enllaç.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas urgentes

 • Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. Enllaç.

Diálogo social. Participación institucional

 • Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Enllaç.

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Enllaç.

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1107/2020, de 24 de maig, per la qual es deixa sense efectes la limitació de la prestació dels serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic institucional establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s'estableixen els criteris d'accés per als nous ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran en les fases de desescalada de la COVID-19. Enllaç.

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • RESOLUCIÓ PDA/1108/2020, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç.

 

22 Maig

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació. ENLLAÇ

 

 

21 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Movilidad. Navegación marítima

 • Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Real Decreto 524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones culturales. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual es constata i es comunica la caducitat per la no tramitació del Decret llei 3/2020, de l'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00028/12). ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

20 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.  ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales

 • Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Extranjería

 • Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA
Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas

 • Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Plazos administrativos. Ayudas

 • Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la acción y promoción cultural, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència
Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/1063/2020, de 14 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2019-2020 i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 506262). ENLLAÇ

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en l'àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua
RESOLUCIÓ TES/1053/2020, de 15 de maig, per la qual es fa públic l'acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020–2021, incloses les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
 

19 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Navegación marítima

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. ENLLAÇ

MINISTERIO DE IGUALDAD
Violencia de género

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género. ENLLAÇ
 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMC/1012/2020, d'11 de maig, per la qual es modifica la Resolució EMO/1160/2015, de 29 de maig, modificada per la Resolució EMO/1822/2015, de 29 de juliol, per la Resolució EMC/809/2016, de 29 de març, per la Resolució EMC/2333/2016, de 10 d'octubre, i per la Resolució 1902/2017, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. ENLLAÇ

 

18 Maig

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual (ref. BDNS 505565). ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1031/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2020 (ref. BDNS 505793). ENLLAÇ

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/1029/2020, d'11 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 492573). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1033/2020, de 7 de maig, per la qual es publica una convocatòria extraordinària per a 2020 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca per donar una resposta immediata a l'impacte de la crisi de salut pública de la COVID-19 en el sector pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes pesquers (ref. BDNS 505705). ENLLAÇ

 

17 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. ENLLAÇ

 

16 Maig

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

Estado de alarma. Inspección técnica de vehículos

 • Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. ENLLAÇ

 

15 Maig

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ENLLAÇ

Estado de alarma. Administración de Justicia

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. ENLLAÇ

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fronteras

 • Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. ENLLAÇ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Plazos. Programas de Cooperación Territorial

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d'aparcament de transport col·lectiu. ENLLAÇ

 

 

14 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Aviación civil

 • Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Plazos administrativos. Ayudas

 • Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/1011/2020, de 6 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d'especial interès cultural (ref. BDNS 495263). ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ VEH/1019/2020, de 12 de maig, de nomenament del senyor Marçal Sarrats Ferrés com a cap del Gabinet de Comunicació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en substitució de la persona titular. ENLLAÇ

 

13 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias

 • Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Centros docentes. Admisión de alumnos

 • Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se modifica el calendario del proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 2020/2021, y se amplían instrucciones. ENLLAÇ

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

 • Real Decreto 518/2020, de 12 de mayo, por el que se nombra Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia a don Aitor Cubo Contreras. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Ceses

 • Real Decreto 520/2020, de 12 de mayo, por el que se dispone el cese de don Fernando de Pablo Martín como Secretario General de Administración Digital. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/997/2020, de 8 de maig, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 499882). ENLLAÇ

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794057.pdf
Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/996/2020, d'11 de maig, per la qual s'amplien els terminis per a la realització de controls i mesuraments en matèria d'emissions a l'atmosfera i s'amplia la vigència de les funcions de calibratge i dels assajos de seguiment, arran de la situació de crisi sanitària motivada per la COVID-19. ENLLAÇ

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794031.pdf
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/992/2020, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/988/2020, de 8 de maig, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees professionals prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP), durant l'any 2019. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • RESOLUCIÓ EXI/985/2020, de 8 de maig, de designació del senyor Ignasi Subirà i Ingla com a delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea. ENLLAÇ

 

12 Maig

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fronteras

 • Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Aviación civil

 • Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Material sanitario

 • Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Viajes internacionales

 • Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Vigilancia epidemiológica

 • Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Subvenciones

 • Orden AUC/405/2020, de 6 de mayo, por la que se suspende la aplicación de determinados preceptos de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Subvenciones

 • Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. ENLLAÇ

 

11 Maig

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Reglamentos

 • Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s'adopten mesures específiques en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d'evolució de la situació epidemiològica. ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/939/2020, d'1 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 504698). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/956/2020, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • RESOLUCIÓ ARP/963/2020, de 28 d'abril, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 505006). ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Centre de la Propietat Forestal
 • RESOLUCIÓ ARP/965/2020, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria. ENLLAÇ
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/955/2020, de 4 de març, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 • RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d'11 de maig, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació a Catalunya de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ TSF/960/2020, de 6 de maig, de nomenament de membres de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social. ENLLAÇ
 

10 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Estado de alarma. Movilidad

 • Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura. ENLLAÇ

 

9 Maig

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Prórroga

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE JUSTICIA
Estado de alarma. Administración de Justicia

 • Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Asociaciones de utilidad pública

 • Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Fronteras

 • Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga

 • Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

 

8 Maig

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ENLLAÇ.
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ENLLAÇ. 
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. ENLLAÇ

Cuestiones de inconstitucionalidad

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1478-2020, respecto del artículo 153.1 LOREG, en relación con los artículos 53 y 50.4 LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 CE.  ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Suspensión de plazos

 • Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/952/2020, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 499947). ENLLAÇ.

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/948/2020, de 5 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes de maig relativa al pagament dels lloguers i les quotes d'amortització afectats per la Resolució TES/783/2020, de 26 de març. ENLLAÇ.


Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/954/2020, de 17 d'abril, per la qual es determina la quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Institut Català de Finances

 • ANUNCI pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l'Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig de 2018, de 3 d'agost de 2018, de 15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020. ENLLAÇ

 

7 Maig

BOE

Disposiciones generales
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Ley Concursal

 • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 15/2020, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ

 

6 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones

 • Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Estado de alarma. Competiciones deportivas

 • Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE CONSUMO
Ceses

 • Real Decreto 512/2020, de 5 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Espinosa García como Director General de Ordenación del Juego. ENLLAÇ 

Nombramientos

 • Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, por el que se nombra Director General de Ordenación del Juego a don Mikel Arana Echezarreta. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plazos administrativos. Ayudas

 • Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA). ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19. ENLLAÇ 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ TES/925/2020, de 24 d'abril, de modificació de la Resolució TES/1320/2018, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. ENLLAÇ 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471). ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ TSF/928/2020, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 503477). ENLLAÇ 
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305) (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020). ENLLAÇ 

Departament d'Empresa i Coneixement

 • DECRET 56/2020, de 5 de maig, de cessament del senyor Pere Palacín i Farré com a director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ 

 

5 Maig

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Material sanitario

 • Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Estado de alarma. Programas educativos

 • Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Asistencia COVID19

 • Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència
 • ACORD GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. ENLLAÇ 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RESOLUCIÓ ARP/923/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts de minimis que estableix el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relatius a la recuperació de la capacitat productiva del sector pesquer i aqüícola afectada pel temporal Glòria que va tenir lloc entre els dies 20 i 23 de gener de 2020 (ref. BDNS 504342). ENLLAÇ 
 
 
 

  4 Maig

  DOGC

  • RESOLUCIÓ JUS/907/2020, de 24 d'abril, de declaració d'utilitat pública de l'entitat Associació Som Riures Dentistes Solidaris. ENLLAÇ 
  • RESOLUCIÓ JUS/908/2020, de 24 d'abril, de declaració d'utilitat pública de l'entitat Ajutsi - Associació per a l'Ajut al Sud de l'Índia. ENLLAÇ

   

  3 Maig

  BOE

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federadoENLLAÇ
  • Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. ENLLAÇ
  • Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ
  • Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Movilidad

  • Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

   

  2 Maig

  BOE 

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
  Padrón municipal de habitantes

  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Avales

  • Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19". ENLLAÇ

   

  1 Maig

  BOE

  CORTES GENERALES

  Estado de alarma. Medidas tributarias

  • Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Violencia de género

  • Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Ayudas

  • Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Personal ferroviario

  • Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Actividad física

  • Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Actividades agrícolas

  • Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. ENLLAÇ

   

  ABRIL 2020

  30 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
  Plazos administrativos. Procedimientos electrónicos

  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  Plazos administrativos. Ayudas

  • Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Enllaç.

  DOGC

  Parlament de Catalunya

  • RESOLUCIÓ 752/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2020, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 753/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 9/2020, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 754/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2020, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2020, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2020, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2020, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. Enllaç.

  Departament de la Presidència

  • LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. Enllaç.
  • LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Enllaç.

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • DECRET 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Enllaç.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual s'acorda la continuació i es modifiquen terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Enllaç.

   

   

  29 Abril

  BOE

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Administración de Justicia

  • Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transporte marítimo

  • Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  DOGC

  Departament de la Presidència

  • DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. Enllaç.

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  ORDRE TSF/49/2020, de 25 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial de manteniment de les xarxes informàtiques, aplicacions i programes que presta l'empresa Indra Soluciones Tecnología de la Información, SL, a Catalunya. Enllaç.
  RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305). Enllaç.

  Altres ens
  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

  • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881). Enllaç.
    

   

   

  28 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Servicios esenciales

  • Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. Enllaç.

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
  Estado de alarma. Seguridad Social

  • Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Enllaç.

  DOGC

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • RESOLUCIÓ ARP/903/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 503743). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ ARP/904/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 503741). Enllaç.

   

  27 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
  Maquinaria agrícola

  • Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. Enllaç.


  DOGC

  Departament d'Empresa i Coneixement

  • ORDRE EMC/47/2020, de 24 d'abril, de modificació de l'Ordre EMC/77/2019, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019). Enllaç.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  Centre de la Propietat Forestal

  • RESOLUCIÓ ARP/899/2020, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2020 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació del PDR 09.00.01) (ref. BDNS 503526). Enllaç.

   

  25 Abril

  BOE

  CORTES GENERALES
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

  MINISTERIO DEL INTERIOR
  Estado de alarma. Fronteras

  • Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Seguridad privada

  • Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
  Estado de alarma. Material sanitario

  • Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
  Estado de alarma. Prórroga

  • Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  • Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  24 Abril

  BOE 

  CORTES GENERALES
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
  Estado de alarma. Educación no universitaria

  • Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
  Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

  • Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Comercio exterior. Control sanitario

  • Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización. ENLLAÇ

   

   

  23 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Aviación civil

  • Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

  Estado de alarma. Enseñanzas académicas

  • Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

  Estado de alarma. Sector marítimo pesquero

  • Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Plazos administrativos. Productos cosméticos

  • Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa a la no suspensión de plazos administrativos en actividades de fabricación e importación de productos cosméticos. ENLLAÇ 

  DOGC

  Departament de la Presidència
  • DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat. ENLLAÇ 
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • ORDRE TSF/43/2020, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. ENLLAÇ 
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • RESOLUCIÓ TSF/888/2020, de 6 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC - Campanya Agrària a Lleida) (ref. BDNS 503357). ENLLAÇ 
   

  22 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ENLLAÇ 

  BOE 

  Departament de la Presidència

  • RESOLUCIÓ PRE/886/2020, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 499882). ENLLAÇ 

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/44/2020, de 17 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ARP/167/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per a pol·linització. ENLLAÇ 

   

  21 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DEL INTERIOR
  Estado de alarma. Fronteras​

  • Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

  ​​MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
  Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

  • Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se modifica y corrigen errores en la de 9 de marzo de 2020, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2020. ENLLAÇ 

   

  DOGC

  Departament de la Presidència

  • RESOLUCIÓ PRE/878/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ 
  • RESOLUCIÓ PRE/879/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ 
  • RESOLUCIÓ PRE/880/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ 

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

  • RESOLUCIÓ TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. ENLLAÇ 

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/42/2020, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020. ENLLAÇ 

  Xarxa Audiovisual Local, SL

  • RESOLUCIÓ per la qual es fa pública l'aprovació de l'ampliació de la taula tarifària de producció audiovisual de caràcter excepcional COVID-19. ENLLAÇ 

   

  20 Abril

  BOE 

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

  Préstamos. Financiación

  • Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE. ENLLAÇ 

   

  DOGC

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019). ENLLAÇ 

  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  • RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ 

   

   

   

  19 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  18 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medicamentos

  • Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

  Convenios

  • Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite información sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al COVID-19. ENLLAÇ

   
  DOGC 

  Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut. ENLLAÇ

   

  17 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Fuerzas Armadas

  • Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  Estado de alarma. Especialidades sanitarias

  • Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
  Estado de alarma. Formación para el empleo

  • Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Enllaç.

  Plazos administrativos. Subvenciones

  • Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo. Enllaç.

  BOE

  Departament de Justícia

  • RESOLUCIÓ JUS/848/2020, d'1 d'abril, per la qual s'acorda la continuació dels procediments que instrueix el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la iniciació d'un programa de mediació gratuïta durant l'estat d'alarma declarat com a conseqüència de la pandèmia internacional de COVID-19. Enllaç.

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8114/1792220.pdf
  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • RESOLUCIÓ EXI/849/2020, de 14 d'abril, de cessament de la senyora Marta Brik Gala com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/850/2020, de 14 d'abril, de cessament de la senyora Eva Doya Le Besnerais com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/851/2020, de 14 d'abril, de nomenament de la senyora Isabel Gilabert Fernández com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/852/2020, de 14 d'abril, de nomenament de la senyora Marta Brik Gala com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/853/2020, de 14 d'abril, de nomenament de la senyora Eva Doya Le Besnerais com a adjunta al/a la cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.

   

  16 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transporte aéreo

  • Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç.
  • Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç.

  Estado de alarma. Transportes terrestres

  • Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. Enllaç.

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Especialidades sanitarias

  • Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. Enllaç.

  Estado de alarma. Sistema Nacional de Salud

  • Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Formación marítima

  • Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on line" durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
  Ayudas

  • Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. Enllaç.

  DOGC

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • RESOLUCIÓ ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 502492). Enllaç.

   

   

   

  15 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Medidas tributarias

  • Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Enllaç.

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
  Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

  • Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transportes por carretera

  Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. Enllaç.

  DOGC

  Departament d'Empresa i Coneixement

  • ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684). Enllaç.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  RESOLUCIÓ ARP/833/2020, de 7 d'abril, per la qual s'estableix el Pla territorial de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç.
   

   

  14 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
  Estado de alarma. Medidas económicas

  Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Sistema Nacional de Salud

  Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   

  DOGC

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • RESOLUCIÓ ARP/828/2020, de 2 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2020 (ref. BDNS 502271). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ ARP/832/2020, de 2 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2020 (ref. BDNS 502270). Enllaç.
    

  13 Abril

  BOE 

  CORTES GENERALES

  Estado de alarma. Medidas laborales complementarias

  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ
  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

   

  DOGC

  Departament d'Interior

  • ACORD GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

  ​Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 d'abril, per la qual s'assignen les funcions de direcció i coordinació assistencial i executives en l'àmbit dels centres socials de caràcter residencial, per al compliment de les mesures previstes en el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ


   

  12 Abril

  BOE

  Ministerio de Sanidad

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. ENLLAÇ

   

  11 Abril

  BOE

  CORTES GENERALES

  Estado de alarma. Prórroga

  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

  MINISTERIO DEL INTERIOR

  Estado de alarma. Fronteras

  • Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

  Estado de alarma. Vivienda

  • Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

  Estado de alarma. Prórroga

  • Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

  Estado de alarma. Avales

  • Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Productos petrolíferos

  • Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  DOGC

  • DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

   

  8 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Navegación marítima

  • Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
  Estado de alarma. Seguridad Social

  • Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. Enllaç.

  DOGC

  Departament de la Presidència

  • DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ PRE/817/2020, de 7 d'abril, per la qual es determina la gratuïtat dels aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais habilitats de Catalunya per al personal sanitari i de serveis socials. Enllaç.

  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • ORDRE EXI/37/2020, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola. Enllaç.

  Departament d'Empresa i Coneixement

  • RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (ref. BDNS 502392). Enllaç.

  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • DECRET 50/2020, de 7 d'abril, de cessament de la senyora Mireia Borrell Porta com a secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç.
  • DECRET 51/2020, de 7 d'abril, de cessament de la senyora Elisabet Nebreda Vila com a directora general d'Afers Globals. Enllaç.
  • DECRET 52/2020, de 7 d'abril, pel qual es nomena la senyora Elisabet Nebreda Vila secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç.
  • DECRET 53/2020, de 7 d'abril, pel qual es nomena el senyor Miquel Royo Vidal director general d'Afers Globals. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/818/2020, de 7 d'abril, de cessament del senyor Miquel Royo Vidal com a delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea. Enllaç.

   

  8 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. ENLLAÇ


  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

  Estado de alarma. Aviación civil

  • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

   

  DOGC 

  Departament de Cultur

  Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

  • RESOLUCIÓ CLT/808/2020, d'1 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. ENLLAÇ

   

  7 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transportes de mercancías

  • Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. Enllaç.

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. Enllaç.

  Estado de alarma. Productos sanitarios

  • Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   

  6 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE HACIENDA

  Entidades locales. Contabilidad

  • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. ENLLAÇ

   
  DOGC
   
  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/36/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. ENLLAÇ

  Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona

  • ANUNCI sobre la gratuïtat temporal de les tarifes que ha de regir a partir del 2 d'abril de 2020 al sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Girona davant la situació d'estat d'alarma. ENLLAÇ

  Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat

  • ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març. ENLLAÇ

  ​Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/812/2020, de 6 d'abril, per la qual es modifica el termini per proposar mesures en el marc de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, i la declaració dels serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

   

  4 Abril

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

  Medidas financieras

  • Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas sociales y sanitarias

  • Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  3 Abril

  BOE

  MINISTERIO DEL INTERIOR
  Estado de alarma. Armas y explosivos

  • Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Titularidad de vehículos

  • Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Medidas excepcionales

  • Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Transporte terrestre

  • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  DOGC

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). ENLLAÇ
  Departament d'Empresa i Coneixement
  • ORDRE EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ
   
   

   2 Abril

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Sector ferroviario

   Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ
    

   DOGC

   Departament de Salut

   • RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

   ​Departament de Territori i Sostenibilitat

   • ​RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència
   DECRET 49/2020, de 31 de març, de desconcentració de competències en matèria de contractació administrativa i de recursos humans en la Casa de la Generalitat a Perpinyà del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

    

    

   1 Abril

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Enllaç

   Estado de alarma. Violencia de género

   • Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Enllaç

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Servicios esenciales

   • Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. Enllaç

   DOGC

   Departament d'Educació

   • RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2020-2021 i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2020-2021. Enllaç​

   Departament de Salut

   • RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ
   • RESOLUCIÓ SLT/799/2020, d'1 d'abril, per la qual es determina la recollida i transmissió de les dades de les persones difuntes per part de les empreses prestadores de serveis funeraris durant la situació de pandèmia causada per la COVID-19.  ENLLAÇ

    

   MARÇ 2020

   31 Març

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Transporte aéreo

   • Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç
   • Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   Formación profesional

   • Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado. Enllaç

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Alojamientos turísticos

   Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. Enllaç

   Estado de alarma. Transporte de viajeros

   Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD

   Estado de alarma. Modelo de declaración responsable
   Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. Enllaç
    

   30 Març

   BOE

   CORTES GENERALES
   Estado de alarma

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Enllaç

   Estatuto de los Trabajadores

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Enllaç

   Medidas urgentes

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Enllaç
   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Enllaç
   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Enllaç


   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Servicios funerarios

   • Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Enllaç

   https://boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   DOGC

   Parlament de Catalunya
   Sindicatura de Comptes

   • RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics per a l'exercici 2019 i successius a través d'EACAT. Enllaç

    

    

    

    

   29 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Enllaç

    

    

   28 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO

   Estado de alarma. Medidas laborales complementarias

   • Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Enllaç

   CORTES GENERALES

   Estado de alarma. Prórroga

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Enllaç

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

   Estado de alarma. Prórroga

   • Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD

   Estado de alarma. Servicios sociales

   • Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   Estado de alarma. Sanidad mortuoria

   • Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   Estado de alarma. Encomienda de gestión

   • Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

    

   27 Març

   BOE

   MINISTERIO DE DEFENSA
   Estado de alarma. Formación militar

   • Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Excepciones temporales

   • Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medicamentos

   • Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   DOGC

   Departament de Salut

   ​RESOLUCIÓ SLT/789/2020, de 27 de març, d'adopció de mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   Departament de Territori i Sostenibilitat

   RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s'estableix una moratòria en el pagament del lloguer i quotes d'amortització d'habitatges i locals gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Coneixement
   Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

   • RESOLUCIÓ EMC/767/2020, de 20 de març, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/1917/2019, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY), i la Resolució EMC/1987/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de les esmentades bases (ref. BDNS 466883). ENLLAÇ

    

   26 Març

   BOE

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Fronteras

   • Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Aviación civil

   • Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Navegación marítima

   • Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Aviación civil

   • Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
   Estado de alarma. Avales públicos

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
   Plazos administrativos

   • Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos para la tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. ENLLAÇ

    

    

   DOGC

   Departament de Salut

   • RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual s'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència

   • DECRET LLEI 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. ENLLAÇ
   • ACORD GOV/53/2020, de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   • ​RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ
   • DECRET 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial. ENLLAÇ

    

   25 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Medidas urgentes

   • Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma

   • Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

   Estado de alarma. Alojamientos turísticos

   • Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Movilidad

   • Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Transporte de animales

   • Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

   Estado de alarma. Transporte aéreo

   • Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

   Estado de alarma. Personas en situación de dependencia

   • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. ENLLAÇ

   COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
   Plazos administrativos

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma. ENLLAÇ

    

   DOGC

   Departament de Territori i Sostenibilitat 

   • ORDRE TES/31/2020, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya. ENLLAÇ

   ​Departament de Presidència

   • DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. ENLLAÇ

    

   24 Març

   BOE

   MINISTERIO DE HACIENDA
   Estado de alarma. Contratación administrativa

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Control económico-financiero

   • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma.Transporte de viajeros

   • Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Aguas

   • Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Centros de servicios sociales residenciales

   • Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Medicamentos

   • Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ​

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ SLT/761/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ
   • RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ 
   • RESOLUCIÓ TES/757/2020, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ
   • RESOLUCIÓ SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

    

   23 Març

   DOGC

   Departament de Territori i Sostenibilitat

   • RESOLUCIÓ TES/753/2020, de 12 de març, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 2019 o a realitzar durant l'any 2020 (ref. BDNS 500441). Enllaç.

    

   22 Març

   BOE

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Fronteras

   • Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Residuos

   • Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Sanidad mortuoria

   • Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   DOGC

   Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   • RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. Enllaç.  

   21 Març

   BOE

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  Enllaç.
   • Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.  Enllaç.

   Estado de alarma. Transporte aéreo

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.  Enllaç.

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
   Bachillerato

   • Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-2020.  Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Centros de personas mayores

   • Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Enllaç.

   Estado de alarma. Prestación farmacéutica

   • Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Enllaç.

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Animales domésticos

   • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
   Productos alimentarios

   • Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios. Enllaç.

   MINISTERIO DE JUSTICIA

   Plazos administrativos. Indultos

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. Enllaç.

   DOGC

   ​Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   • RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.

   Departament de la Presidència

   • DECRET 47/2020, de 20 de març, de nomenament del senyor Bernat Solé Barril com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.

    

   20 Març

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   • Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   • Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Enllaç.
   • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Enllaç.

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
   ESTADO DE ALARMA. MATERIAL SANITARIO

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la secretaría general de industria y de la pequeña y mediana empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas epi con marcado ce europeo. Enllaç.

   19 Març

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo. Enllaç.
   • Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   • Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. Enllaç.

   MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

   Estado de alarma. Sector marítimo pesquero

   • Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç
   • Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç
   • Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto. 463/2020, de 14 de marzo.  Enllaç 
   • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç
     

   DOGC

   • RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.
   • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Enllaç.

    

   18 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Estado de alarma

   • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Enllaç.

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Controles fronterizos

   • Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. Enllaç.

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
   Estado de alarma

   • Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   17 Març

   BOE

   MINISTERIO DE DEFENSA
   Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria

   • Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. Enllaç.

   COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
   Sector vitivinícola

   • Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. Enllaç.

   Vivienda

   • Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Enllaç.

   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
   Suspensión de plazos

   • Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Transportes por carretera. Excepciones temporales

   • Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios. Enllaç.
   • Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias. Enllaç.
   • Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Enllaç.

   16 Març

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/634/2020, de 19 de febrer, per la qual s'amplia l'àrea d'influència del punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec, establerta per la Resolució TES/363/2013, de 20 de febrer. Enllaç.

   • ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Enllaç.

    

   15 Març

   BOE

   MINISTERIO DE DEFENSA​
   Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria

   • Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. Enllaç.

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

   • Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias

   • Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Sistema Nacional de Protección Civil

   • Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional. Enllaç

   • Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. Enllaç

   • Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   • Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   • Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   DOGC

   • RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
    Enllaç

    

   14 Març

   BOE

   • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

    

   13 Març

   BOE

   • Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Enllaç

    

   DOGC

   • LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Enllaç
   • DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç
   • RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç
   • RESOLUCIÓ INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s'aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. Enllaç

    

   12 Març

   BOE

   • Resolución de 9 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2020. Enllaç

    

   DOGC

   • DECRET LLEI 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig. Enllaç
   • RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. Enllaç
   • DECRET 43/2020, de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya. Enllaç

    

   11 Març

   BOE

   • Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Enllaç

   • Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2020, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2020. Enllaç

    

   10 Març

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/637/2020, de 2 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020 (ref. BDNS 498532). Enllaç.
   • DECRET 41/2020, de 9 de març, de cessament del senyor Alfred Bosch i Pascual com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.

   7 Març

   BOE

   • Pleno. Sentencia 21/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de amparo 1470-2018. Promovido por don Carles Puigdemont Casamajó y otras personas en relación con el auto del magistrado instructor de causa especial ante el Tribunal Supremo que desestimó la petición de libertad de don Jordi Sànchez i Picanyol, así como de concesión de permiso penitenciario para asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat. Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: inadmisión del recurso de amparo promovido desatendiendo su carácter subsidiario (STC 2/2020). Enllaç.

   • Pleno. Sentencia 22/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3736-2018. Promovido por don Raúl Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que adoptaron la medida cautelar de prisión provisional. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la participación y representación política: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar de carácter personal; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular. Enllaç.

   • Pleno. Sentencia 23/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3807-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas para poder asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat. Supuesta vulneración de los derechos a la participación política, al ejercicio de los cargos públicos representativos y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que denegaron el permiso penitenciario solicitado al apreciar riesgo de reiteración delictiva; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular. Enllaç.

   • Pleno. Auto 16/2020, de 11 de febrero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de "moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern" en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019. Enllaç.

   • Pleno. Auto 17/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Desestima una recusación en el recurso de inconstitucionalidad 4362-2017, planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos procedimientos que se tramitan ante este Tribunal. Enllaç.

   • Pleno. Auto 18/2020, de 11 de febrero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de "moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern" en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019. Enllaç.

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ 751/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç.
   • LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura. Enllaç.
   • RESOLUCIÓ CLT/623/2020, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2020 (ref. BDNS 498564). Enllaç.
   • RESOLUCIÓ CLT/543/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de quarta modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. Enllaç.
   • ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l'any 2020 (ref. BDNS 497078). Enllaç.

   5 Març

   BOE

   • Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ CLT/570/2020, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. Enllaç

    

   3 Març

   DOGC

   • RESOLUCIÓ PRE/565/2020, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ref. BDNS 498150). Enllaç

    

   2 Març

   BOE

   • Corrección de errores de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ VEH/522/2020, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç
   • RESOLUCIÓ EMC/519/2020, de 25 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2020. Enllaç

   • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2020 (DOGC núm. 8039, de 10.1.2020). Enllaç

    

   FEBRER 2020

   29 Febrer

   BOE

   • Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Enllaç
   • Real Decreto 426/2020, de 27 de febrero, por el que se nombran los Vocales de procedencia judicial de la Junta Electoral Central. Enllaç
   • Pleno. Sentencia 9/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 2327-2018. Promovido por don Oriol Junqueras i Vies en relación con los autos dictados por el magistrado instructor de causa especial y la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que denegaron su solicitud de permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que ponderaron adecuadamente la concurrencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, inadmisión parcial del recurso de amparo (SSTC 155/2019 y 4/2020). Voto particular. Enllaç
   • Pleno. Sentencia 11/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 4855-2018. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que comunicaron a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaban desempeñando. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del recurso de amparo. Enllaç 
   • Pleno. Sentencia 12/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 5488-2018. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto del auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de causa especial comunicando a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaba desempeñando. Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos representativos: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto. Enllaç 
   • Pleno. Auto 9/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017. Enllaç 
   • Pleno. Auto 10/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017. Enllaç
   • Pleno. Auto 11/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. Estima el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017; acuerda la notificación personal del auto y la deducción de testimonio de particulares. Enllaç

    

   28 Febrer

   BOE

   • Ley 1/2020, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía. Enllaç
   • Corrección de errores del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ CLT/508/2020, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres. Enllaç
   • RESOLUCIÓ TSF/509/2020, de 21 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per al 2019. Enllaç

   • RESOLUCIÓ TSF/510/2020, de 20 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves per a l'any 2018. Enllaç​

    

    

   27 Febrer

   DOGC

   • ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO). Enllaç

    

   26 Febrer

   BOE

   • Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/477/2020, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i es deleguen en la Direcció les facultats per aprovar la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç
   • EDICTE de 21 de febrer de 2020, pel qual s'obre un nou termini d'informació pública sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. Enllaç

    

   21 Febrer

   BOE

   • Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ PRE/427/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions. Enllaç
   • RESOLUCIÓ PRE/428/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya. Enllaç

    

   20 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ 736/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2020, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Enllaç
   • LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania. Enllaç
   • ACORD GOV/24/2020, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el document de base de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya. Enllaç
   • RESOLUCIÓ TSF/423/2020, de 13 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa 30 Plus Línia 1, per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, per a l'any 2019. Enllaç

    

   19 Febrer

   BOE

   • Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TSF/413/2020, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada, per a l'any 2019. Enllaç
   • EDICTE de 10 de febrer de 2020, pel qual es dona publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/1893/2019, de 4 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 462264). Enllaç

    

   18 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/393/2020, de 13 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020 i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç

    

   17 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. Enllaç

    

   14 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ INT/274/2020, de 7 de febrer, de cessament del senyor Sergio Delgado Molina com a sub-director general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç

   • RESOLUCIÓ INT/275/2020, de 7 de febrer, de cessament de la senyora Núria Gasulla Fernández com a sub-directora general de Programes en Protecció Civil de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç

    

   13 Febrer

   BOE

   • Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). Enllaç
   • Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. Enllaç
   • Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. Enllaç
   • Resolución de 4 de febrero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en inglés para el primer semestre del año 2020. Enllaç

   ​DOGC

   • DECRET LLEI 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç​
   • ACORD GOV/13/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor David Poudevida-Vives com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Argentina. Enllaç
   • ACORD GOV/14/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor Lleïr Daban Hurtós com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Mèxic. Enllaç
   • ACORD GOV/15/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor Ahmed Benallal Benallal com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tunísia. Enllaç
   • ACORD GOV/16/2020, d'11 de febrer, pel qual es designa el senyor David Poudevida-Vives delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Argentina. Enllaç
   • ACORD GOV/17/2020, d'11 de febrer, pel qual es designa el senyor Lleïr Daban Hurtós delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Mèxic. Enllaç
   • ACORD GOV/18/2020, d'11 de febrer, pel qual es designa el senyor Ahmed Benallal Benallal delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tunísia. Enllaç
   • ACORD GOV/19/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor Manuel Manonelles Tarragó com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa. Enllaç

    

   12 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ 732/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç

    

   11 Febrer

   BOE

   • Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Enllaç
   • Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç

   ​DOGC

   • RESOLUCIÓ TSF/262/2020, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (Programa APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral, per a l'any 2019. Enllaç​

   10 Febrer

   DOGC

    

   • RESOLUCIÓ CLT/229/2020, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius per a l'any 2020 (ref. BDNS 494535). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/230/2020, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2020 (ref. BDNS 494536). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/231/2020, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2020 (ref. BDNS 494538). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/232/2020, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2020 (ref. BDNS 494540). Enllaç
   • ORDRE ARP/11/2020, de 5 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines. Enllaç

    

   7 Febrer

   BOE

   • Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

   ​DOGC

   • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1882-2019, plantejada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte de la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2012, del 20 de març, del Parlament de Catalunya, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (sentència). Enllaç​
   • ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació parcial i puntual del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, en el sentit de possibilitar el dret d'assistència i l'exercici del dret de vot per via telemàtica a les sessions de qualsevol naturalesa del ple corporatiu, per part dels membres electes de la Corporació, en determinades circumstàncies específiques. Enllaç​

   6 Febrer

   BOE

   • Real Decreto 233/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). Enllaç

    

   5 Febrer

   BOE

   • Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Enllaç

    

   3 Febrer

   DOGC

   • ORDRE PRE/9/2020, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Enllaç​
   • RESOLUCIÓ CLT/143/2020, de 16 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres no literàries per a l'any 2020 (ref. BDNS 493213). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/145/2020, de 16 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica, per a l'any 2020 (ref. BDNS 493195). Enllaç

    

   31 Gener

   DOGC

   • ACORD GOV/5/2020, de 29 de gener, pel qual es crea el Programa de coordinació de les mesures postemergències, en els casos de desastres naturals i altres emergències. Enllaç​

   • DECRET 26/2020, de 29 de gener, pel qual es nomena la senyora Ariadna Rectoret i Jordi directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

    

   30 Gener

   DOGC

   • RESOLUCIÓ del 29 de gener de 2020, de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que regula la tramesa d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals. Enllaç

   • RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat. Enllaç

    

   29 Gener

   BOE

   • Real Decreto 137/2020, de 28 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Enllaç

   • Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Enllaç

    

   28 Gener

   BOE

   • Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. Enllaç

    

   27 Gener

   DOGC

   • EDICTE de 21 de gener de 2020, sobre una resolució d'aprovació inicial del Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d'Aran. Enllaç
   • RESOLUCIÓ EMC/125/2020, de 21 de gener, de nomenament i cessament d'una persona membre del Consell de Direcció de l'Agència Catalana del Consum en representació de l'Administració local. Enllaç

   • ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments. Enllaç

    

   24 gener

   BOE

   • Acuerdo de 23 de enero de 2020, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la proclamación de los candidatos electos al Parlamento Europeo, que han de ocupar los cinco escaños adicionales que le corresponden a España por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Enllaç​

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TSF/119/2020, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil per a l'any 2019. Enllaç

    

   23 gener

   DOGC

   • RESOLUCIÓ EMC/94/2020, de 17 de gener, per la qual es modifica la Resolució EMC/1434/2019, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 458466). Enllaç
   • DECRET 20/2020, de 21 de gener, de cessament de la senyora Rosa Vidal Planella com a interventora general de l'Administració de la Generalitat. Enllaç

   • DECRET 21/2020, de 21 de gener, de cessament del senyor David Canada i Zapater com a director general de la Intervenció del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
   • DECRET 22/2020, de 21 de gener, pel qual es nomena el senyor David Canada i Zapater interventor general de l'Administració de la Generalitat. Enllaç

    

   22 gener

   BOE

   • Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç
   • Resolución de 15 de enero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020. Enllaç.

   DOGC

   • DECRET LLEI 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç
   • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019). Enllaç.
   • RESOLUCIÓ TSF/81/2020, de 17 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç.
   • ANUNCI de notificació en procediment de resolució de declaració administrativa d'hereus abintestat a favor de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

    

   21 gener

   BOE

   • Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2020 a efectos del cómputo administrativo. Enllaç

   DOGC

   • RESOLUCIÓ VEH/56/2020, de 15 de gener, de cessament del senyor Llorenç Birba Fonts com a coordinador d'actuacions estratègiques de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

   20 Gener

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/48/2020, de 15 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges. Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/20/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491476). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/21/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491472). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/3627/2019, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 (ref. BDNS 491378). Enllaç
   • ORDRE ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2020. Enllaç

    

   17 Gener

   BOE

   • Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales. Enllaç
   • Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015. Enllaç

    

   16 Gener

   DOGC

   • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019). Enllaç

    

   14 Gener

   BOE

   • Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Enllaç
   • Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. Enllaç
   • Decreto-ley 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto-ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña. Enllaç
   • Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Enllaç

    

   10 gener

   BOE

   • Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

   DOGC

   • DECRET 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
   • EDICTE de 27 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. Enllaç