Inici › Normativa en tràmit

Normativa en tràmit

SEGUIMENT LEGISLATIU

L’ACM exerceix l’activitat de representació del món local enfront de les administracions públiques de caràcter supralocal.

En defensa dels interessos dels ens l’ACM participa activament en la tramitació de la normativa de rang legal i reglamentari que s’impulsa des d’instàncies governamentals, presentant al·legacions a aquelles normes que afectin a  l’exercici de competències i la prestació de serveis per part dels ens locals.

El respecte a l’autonomia local és l’eix fonamental sobre el que s’articula la defensa dels interessos locals. En qualsevol tràmit normatiu es pondera, també, l’afectació que pot tenir sobre les finances locals, i es pren en consideració la necessitat que les normes reconeguin i respectin l’heterogeneïtat del territori de Catalunya i les diverses necessitats i realitats dels ens locals del nostre país.

A continuació podeu consultar les al·legacions que l’ACM ha efectuat als tràmits normatius referits:

 

 • Projecte de decret pel qual es regula l’Inventari de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera en l’àmbit local

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret de mesures de prevenció d'incendis de vegetació agrícola i forestal

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de muntanya

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret del Consell de Municipis Rurals

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de comunicació audiovisual de Catalunya

Tràmit: Informació pública

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret pel que s'aprova el Codi d'Accessibilitat de Catalunya

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de memòria democràtica de Catalunya

Tràmit: Informació pública

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel que es regulen la denominació, els símbols i el Registre dels ens locals de Catalunya.

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte d’Ordre per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell Català de l'Alimentació

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de Catalunya

Tràmit: Audiència

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Tràmit: Informació pública

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya per al període 2022-2033

Tràmit: Informació pública

Aportacions (clica aquí)

 

 • Avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Agenda Rural de Catalunya

Procés participatiu

Aportacions (clica per obrir)

 

 • Anteproyecto de ley de Servicios Sociales

Tràmit: Consulta pública prèvia

Aportacions (clica per obrir)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Tràmit: Consulta Pública Prèvia

Termini: fins el 25 de juliol

Enllaç

 • Aportacions a la Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (CEC): Document

 

 

TRÀMITS NORMATIUS FINALITZATS

Reial Decret pel que es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Tràmit: informació pública

Termini: fins el 9 de juliol

Enllaç

 

Convocatòria de Fons Europeus i Manifestacions d’Interès

Consulta els tràmits en aquest enllaç

 

Projecte de decret de facilitació de l'activitat econòmica

Tràmit: Consulta Pública Prèvia

Termini: fins el 04/03/2020

Consulta el tràmit en aquest enllaç

 

Projecte de decret de regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

Tràmit: Consulta Pública Prèvia

Termini: fins el 21/02/2020

Consulta el tràmit en aquest enllaç

 

Projecte de decret d'aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Tràmit: Consulta Pública Prèvia

Termini: fins el 16/02/2020

Consulta el tràmit en aquest enllaç

 

Reglament de desenvolupament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Tràmit: Consulta Pública Prèvia

Termini: fins el 06/02/2020

Consulta el tràmit en aquest enllaç

Aportacions de l’ACM

 

Avantprojecte de llei d'erradicació de l'amiant

Tràmit: Consulta Pública Prèvia

Termini: fins el 25/01/2020

Consulta el tràmit en aquest enllaç

Aportacions de l’ACM

 • Aquest ja hi és a tràmits finalitzats, però falta el document d’aportacions de l’ACM. Us l’adjunto:

Aportacions de l’ACM

 

Projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament del Consell de la Catalunya Exterior

Aportacions de l’ACM