IniciFundacionsFTBGLTransparència › Convocatòria de plans d'integritat per...

Convocatòria de plans d'integritat per a ajuntaments

 

'Els Plans d'Integritat com a base d'una futura Compliance Pública'

 

Document amb les Bases de convocatòria dels Plans d'Integritat Resultat d'imatges de PDF

 

 

1. Objecte de la convocatòria

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Fundació Transparència i Bon Govern Local impulsen un projecte per a protocol·litzar i estandarditzar l’elaboració de plans d’integritat als consistoris de Catalunya.

Aquest projecte es realitza en conveni i amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La convocatòria pretén impulsar unes experiències pilot que després es puguin estendre a la resta de municipis de Catalunya.

L’objectiu estructural és millorar la qualitat democràtica dels municipis catalans impulsant una cultura d’integritat i probitat institucional que tingui els plans d’integritat com a instruments adients per aconseguir-ho.

 

2. Qui s’hi pot presentar

La convocatòria s’adreça a tots els municipis de Catalunya, agrupats en dos subgrups, per raó de la finalitat dels plans d’integritat:

  1. Elaboració d’una guia d’autocompliment per als municipis de fins a 5.000 habitants.
  2. Elaboració dels plans d’integritat per a la resta de municipis. En aquest cas, en la convocatòria s’escollirà un municipi d’entre 5.000 i 50.000 habitants i un altre de més de 50.000.

 

3. Obligacions

L’ACM i la Fundació Transparència i Bon Govern Local impulsen i dirigeixen el projecte. Alhora, es fan càrrec del finançament dels equips de suport extern per a poder dur-lo a terme.

L’Oficina Antifrau de Catalunya assessora les diferents fases del projecte, es responsabilitza de la formació i sensibilització dels ens locals  i valida els procediments i documents que generi el projecte

Els Ajuntaments escollits en el projecte es comprometen a participar en el projecte i a facilitar la tasca de l’ACM, l’OAC i el suport extern que es contracti per a elaborar la guia d’autocompliment i els plans d’integritat. Amb aquesta finalitat, designaran un responsable tècnic del projecte. Abans de l’inici del projecte, se signarà un Conveni que determinarà les relacions entre els consistoris escollits i l’ACM.

Als efectes d’aquesta participació, el projecte de guia d’autocompliment, definirà la fase de sensibilització, de diagnosi i l’elaboració de l’esmentada guia.

Els plans d’integritat definiran les fases de sensibilització, diagnosi i mapa de riscos, implementació de mesures i  proposta d’avaluació.

 

4. Presentació de sol·licituds

Els Ajuntaments interessats poden presentar les seves sol·licituds a l’ACM, a través de l’EACAT fins al 26 d’abril de 2019.

Amb la sol·licitud, s’haurà d’indicar el subgrup al qual es presenten i una breu memòria que raoni l’interès per presentar-se a la convocatòria i el compromís en participar el projecte.

 

5. Resolució de les sol·licituds

L’ACM resoldrà la convocatòria abans del 03.05.2019.

L’ACM ha constituït una comissió específica per aquest projecte, que és la que figura en el punt 7 i que s’encarregarà de l’impuls i seguiment del projecte i té encomanat també la resolució dels municipis que finalment accediran a l’elaboració dels plans d’integritat.

Els criteris per a la resolució són els que s’estableixen en el punt 8.

 

6. Calendari

El projecte es desenvoluparà durant l’any 2019 per a la guia d’autocompliment i fins al primer trimestre del 2020 per als plans d’integritat.

Una vegada es determinin els municipis que hi participen, es consensuaran amb ells les dates d’execució.

 

7. Òrgan decisori i comissió de seguiment

L’ACM constitueix una comissió per a l’impuls, el seguiment i l’avaluació del projecte. Alhora, aquesta comissió serà qui determinarà els municipis escollits, d’acord amb els criteris que es determinen en l’apartat següent.  Aquesta comissió estarà formada per:

  • Secretari general de l’ACM
  • Director de la Fundació TBGL
  • Tècnica responsable de l’àmbit social de l’ACM.
  • Responsable de formació de l’ACM.
  • Cap jurídic de l’ACM.
  • Tècnic responsable xarxa municipis transparents de l’ACM.
  • Gerent de l’ACM.

 

8. Criteris per a l’elecció dels municipis

Els criteris per a l’elecció dels municipis, seran:

  • Valoració de la memòria presentada pels Ajuntaments quant a la predisposició i mesures que hagi implementat el municipi  en qualitat democràtica i integritat pública.

Predisposició a participar en el projecte

Fins a 2 punts

Mesures que hagi implementat ja el propi Ajuntament

Fins a 3 punts

Plans i programes de futur del propi  Ajuntament per millorar la qualitat democràtica              

Fins a 3 punts

Altres propostes que millorin el projecte      

Fins a 2 punts

 

La comissió vetllarà -respectant els criteris anteriors- per la diversitat territorial i de composició política dels consistoris escollits.