IniciFundacionsFTBGLTransparència › Convocatòria de plans d'integritat per...

Convocatòria de plans d'integritat per a ajuntaments

Document amb les Bases de convocatòria dels Plans d'Integritat  

 

La Fundació Transparència i Bon Govern de l’ACM ha impulsat en els darrers anys el projecte “Plans d’integritat als ens locals” amb l’objectiu de fomentar la cultura de la ètica pública i la integritat institucional en la gestió pública a les administracions locals. 

El projecte ha permès elaborar una metodologia pròpia per a desenvolupar sistemes d’integritat en els ens locals, i una guia d’autoavaluació en integritat pública que permet fer una auto-diagnosi de les mesures de bon govern i integritat de cada organització. En ambdós casos s’ha comptat amb la participació d’ajuntaments i consells comarcals, per adaptar totes les polítiques d’integritat, mesures i instruments a la realitat de les administracions locals.

També s’ha pres en consideració l’entrada en vigor de noves obligacions, tant relatives a l’aprovació de Plans de Mesures Antifrau per les entitats que gestionen fons Next Generation, com la creació de canals d’alerta d’acord amb el nou marc legal de la Llei 2/2023, entre altres.

Amb l’objectiu de continuar impulsant la creació de sistemes d’integritat institucional en els ens locals, la FTBG inicia una nova línia de treball perquè els ens locals de Catalunya puguin dotar-se dels instruments i les mesures necessàries per desenvolupar els seus marcs d’integritat.

 

1. Objecte de la convocatòria

La convocatòria té per objectiu donar suport als ens locals en l’elaboració del seu Pla d’integritat i la implantació efectiva de les mesures i instruments necessaris per configurar un sistema d’integritat institucional.

La FTBG assumirà la contractació de consultores especialitzades que assessorin els ens locals en la elaboració del seu pla d’integritat, i la implantació efectiva de les mesures del sistema d’integritat institucional.

 

2. Qui s’hi pot presentar

La convocatòria s’adreça a tots els ens locals de Catalunya. D’entre totes les propostes presentades, es seleccionarà:

  • 2 ens locals de més de 20.000 habitants
  • 2 ens locals d’entre 5.000 i 20.000 habitants
  • 2 ens locals de menys de 5.000 habitants

 

3. Compromisos

La FTBG impulsa i dirigeix el projecte, i es fa càrrec de la contractació de les consultores que duran a terme l’assistència i assessorament en la elaboració i implantació dels Plans d’integritat de cada ens local participant.

Els ens locals es comprometen a participar activament en la creació del seu sistema d’integritat, i a facilitar la informació i recursos necessaris per poder acomplir amb aquest objectiu.

Amb aquestes finalitats, els ens locals participants incorporaran en la memòria del projecte una declaració de compromís d’implicació política i tècnica dels servidors públics de l’ens, i designaran una persona de referència en la interlocució amb la FTBG en el marc del projecte.

Abans de l’inici del projecte es signarà un conveni de col·laboració per definir les bases de la col·laboració entre els ens locals escollits i la FTBG.

 

4. Presentació de sol·licituds

Es presentarà una memòria explicativa on es detallarà:

- La motivació per presentar-se a la convocatòria.

- El compromís d’implicació política i tècnica dels servidors públics.

- Les mesures d’integritat, ètica pública i antifrau que l’ens local tingui implantades fins l’actualitat.

- Els objectius futurs de l’entitat en l’àmbit d’integritat, ètica pública i mesures antifrau.

- Una persona de referència en la interlocució amb la FTBG.

 

La Memòria explicativa tindrà una extensió màxima de 10 pàgines.

 

5. Calendari

El termini de presentació de candidatures restarà obert des de la data de publicació de les bases, i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2024. 

Els ens locals podran presentar les seves candidatures per tramesa genèrica a l’ACM a través de l’EACAT, o a l’adreça de correu fundaciobongovern@acm.cat.

 

6. Criteris de selecció de candidatures

Per a la selecció dels participants es tindran en compte els següents criteris:

Criteris de valoració

Puntuació

Motivació per participar en el projecte. Es valorarà el compromís institucional amb les polítiques d’ètica pública i integritat institucional

1

Proposta d’implicació de l’estructura política i tècnica de la institució en el projecte. (a mode exemplificatiu: aprovació de la participació per consens, unanimitat o majoria en el Ple; aprovació d’una política d’integritat al Ple o al Consell d’alcaldes; o compromisos similars).

2

Mesures que hagi implementat l’ens local fins l’actualitat.

3

Plans i programes de futur de l’ens en la implantació de polítiques d’integritat pública. (actuacions programades, o actuacions que potencialment es pugui implantar en l’àmbit de la integritat pública)

2

Propostes innovadores que es puguin incorporar al projecte.

2

 

7. Comissió de selecció

Es constitueix una comissió que tindrà per finalitat seleccionar, entre els projectes presentats, els ens locals escollits per participar en aquesta convocatòria.

La comissió estarà integrada per:

  • Director de la FTBG
  • Tècnic/a de la FTBG
  • Responsable de Serveis Jurídics de l’ACM.
  • Tècnic/a de Serveis Jurídics de l’ACM.
  • Tècnic/a de l'Àrea de Continguts de l’ACM.

 

La Comissió farà públic el resultat de la selecció abans del 13 de setembre de 2024.