Inici › Publicacions BOE-DOGC 2016

Publicacions BOE-DOGC 2016

DESEMBRE 2016

29 desembre

DOGC

- LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Enllaç

- DECRET LLEI 6/2016, de 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.Enllaç

- ORDRE ARP/346/2016, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries i es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2016. Enllaç

 

BOE

- Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017.Enllaç

- Orden ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2017. Enllaç

 

27 desembre

DOGC

- RESOLUCIÓ GAH/2917/2016, de 5 de desembre, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2017. Enllaç

- RESOLUCIÓ EMC/2915/2016, de 21 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2017. Enllaç

 

24 desembre

BOE

- Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Enllaç

- Real Decreto 702/2016, de 23 de diciembre, por el que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Enllaç

 

23 desembre

DOGC

- RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1744-2013, interposat pel Govern de Catalunya respecte de les disposicions addicionals vuitanta-unena i vuitanta-quatrena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 (sentència). Enllaç

- RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7722-2010, interposat per cinquanta senadors del Grup Parlamentari Popular respecte de l'article 1 de la Llei del Parlament de Catalunya 28/2010, de 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril (sentència). Enllaç

- QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6599-2015, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb l'article 21.3.a) del Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials (sentència). Enllaç

 - RESOLUCIÓ ARP/2848/2016, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ARP/732/2016, de 16 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. Enllaç

 

21 desembre

BOE
- Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada. Enllaç

- Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020. Enllaç

 

20 desembre

BOE

- Orden HFP/1904/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Enllaç

DOGC 
- ORDRE TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015. Enllaç

 

17 i 19 desembre

BOE

Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Enllaç

- Corrección de errores del Real Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2016. Enllaç


DOGC 

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7722-2010, interposat per cinquanta senadors del Grup Parlamentari Popular respecte de l'article 1 de la Llei del Parlament de Catalunya 28/2010, de 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril (sentència). Enllaç

- QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6599-2015, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb l'article 21.3.a) del Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials (sentència). Enllaç

- RESOLUCIÓ GAH/2841/2016, de 12 de desembre, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/1980/2016, de 4 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres de millora de l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016. Enllaç

- RESOLUCIÓ GAH/2842/2016, de 12 de desembre, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/1615/2016, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016. Enllaç

- RESOLUCIÓ GAH/2847/2016, de 12 de desembre, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/1320/2016, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016. Enllaç

- RESOLUCIÓ ARP/2848/2016, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ARP/732/2016, de 16 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. Enllaç
 

15 de desembre

BOE

- Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2016, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç


DOGC 
- DECRET 326/2016, de 13 de desembre, pel qual se suprimeix el Programa Oficina del Mapa Municipal de Catalunya. Enllaç

- ACORD GOV/157/2016, de 13 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les Espècies Cinegètiques. Enllaç

 

14 de desembre

BOE

- Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. Enllaç

 

Del 8 al 12 de desembre

BOE

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

- Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Enllaç

- Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. Enllaç


DOGC

ORDRE TSF/321/2016, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. Enllaç

 - RESOLUCIÓ TSF/2765/2016, de 2 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions d'un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016. Enllaç

- RESOLUCIÓ EMC/2776/2016, de 28 de novembre, per la qual s'aprova el model que estableix els criteris per a l'atorgament de la categoria als establiments de turisme rural. Enllaç

 

Publicat el 5 de desembre

- Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Enllaç

- Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. Enllaç

 

Publicat l'1 de Desembre

- ACORD GOV/152/2016, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021. Enllaç

- ACORD GOV/153/2016, de 29 de novembre, pel qual es crea el grup de treball per elaborar l'estratègia de prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica. Enllaç

- ACORD GOV/155/2016, de 29 de novembre, pel qual es crea el grup de treball per elaborar la proposta catalana de modificació del bo social en l'àmbit de l'energia. Enllaç

- RESOLUCIÓ GAH/2720/2016, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç

 

NOVEMBRE 2016

Publicat el 29 de Novembre

- CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (DOGC núm. 7167, de 21.7.2016). Enllaç

- ORDRE TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2667/2016, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2668/2016, de 24 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç

- ACORD del Consell d'Administració de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits, de 27 d'octubre de 2016 de designació de director general. Enllaç

 

Publicat el 27 de Novembre

- RESOLUCIÓ TES/2658/2016, de 18 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. Enllaç

 

Publicat el 24 de Novembre

- RESOLUCIÓ TSF/2622/2016, de 16 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria pluriennal per als anys 2016 i 2017 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. Enllaç

RESOLUCIÓ ARP/2625/2016, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2016 no coberts per l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2016-2017. Enllaç

 

Publicat el 23 de Novembre

- Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria. Enllaç

 

Publicat el 22 de Novembre

- ORDRE TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. Enllaç

- ORDRE TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. Enllaç

- CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2272/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya (DOGC núm. 7227, de 17.10.2016). Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2591/2016, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització de les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2592/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2016, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. Enllaç

 

Publicat el 18 de Novembre

- RESOLUCIÓ ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02). Enllaç

- RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2566/2016, de 15 de novembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds del Programa Treball i Formació que preveu la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre. Enllaç

 

Publicat el 17 de Novembre

- RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2257-2016, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (sentència). Enllaç

- RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5272-2015, interposat pel president del Govern en relació amb l'article únic del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials (sentència). Enllaç

- RESOLUCIÓ 360/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2016, de l'11 d'octubre, de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya. Enllaç

- ACORD GOV/147/2016, de 15 de novembre, pel qual s'aprova el desenvolupament del Sistema d'identificació verificada de Catalunya. Enllaç

- ACORD GOV/149/2016, de 15 de novembre, pel qual es prorroga el primer Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya. Enllaç

- ORDRE ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2551/2016, de 14 de novembre, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a l'any 2016 que preveu l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball. Enllaç

- ORDRE ARP/307/2016, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries i es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2016. Enllaç

- ORDRE TSF/306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. Enllaç

 

Publicat el 16 de Novembre

- RESOLUCIÓ GAH/2542/2016, d'11 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/222/2016, de 4 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016. Enllaç

- RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2016, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Enllaç

 

Publicat el 15 de Novembre

- ORDRE TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció. Enllaç

- RESOLUCIÓ TSF/2534/2016, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció. Enllaç

- RESOLUCIÓ EMC/2530/2016, de 2 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Enllaç

- RESOLUCIÓ EMC/2531/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors catalans de tecnologia. Enllaç