IniciInformació oficial sobre el Covid-19Mesures de suport contra Covid-19 › Mesures en l'àmbit administratiu

Mesures en l'àmbit administratiu

 

Administració de l'Estat

  • Mesures administratives

- Suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic durant la vigència de l’estat d’alarma

- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets durant la vigència de l’estat d’alarma

- Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari, que es fa extensiva a les actuacions, tràmits i procediments que duen a terme les entitats locals

- Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària

- Habilitació de l’ampliació dels terminis d’execució de les activitats subvencionades i de justificació i comprovació de la seva execució, encara que no s’hagués contemplat en les bases reguladores, sempre que se’n justifiqui la impossibilitat de realitzar-les durant l’estat d’alarma i la insuficiència de termini per a la seva realització

- Inclusió d’un nou apartat 3 a l’art. 46 de la LRBRL que preveu la possibilitat excepcional de celebrar sessions a distància dels òrgans col·legiats de les entitats locals

- Flexibilització de les exigències legals per a la tramitació administrativa i subscripció de convenis administratius en l’àmbit de la gestió de l’emergència sanitària causada pel COVID-19

 

  • Mesures en l'àmbit de la contractació

- Suspensió automàtica dels contractes públics de serveis i subministraments l’execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19, i abonament al contractista dels danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió, si així ho sol·licita el contractista

 

Generalitat de Catalunya

  • Mesures en l’àmbit de la contractació

- Suspensió de determinats contractes dels centres educatius amb abonament al contractista, entre altres, de les despeses salarials del personal adscrit al contracte

- Habilitació per celebrar telemàticament les meses de contractació que es convoquin durant el període de vigència de l’estat d’alarma per l’obertura d’ofertes econòmiques i altres criteris avaluables automàticament

- Aplicació del tràmit d’urgència a tots els contractes que es celebrin per atendre necessitats derivades de la protecció de persones i altres mesures per fer front al COVID-19

- La suspensió dels contractes prevista en el Decret Llei 7/2020 comportarà en tots els casos l’abonament al contractista dels danys i perjudicis efectivament soferts duran el període de suspensió.

- Es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden suspesos des de la data de la seva suspensió

 

  • Mesures administratives

- Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat i dels tributs cedits

- Habilitació per a celebrar telemàticament de les reunions dels òrgans col·legiats dels ens locals de Catalunya.

- Mesures de flexibilització en relació amb les bases reguladores i convocatòries de subvencions que s’han vist afectades pel context generat pel COVID-19

- RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. (DOGC 8096A de 26/03/2020)

Especialment:

                      - Mitjançant resolució de la Direcció general competent, es podran acordar mesures de redistribució de serveis i del seu personal adscrit entre els diferents centres i serveis, públics i privats, del Sistema Català de Serveis Socials, adaptant les condicions funcionals dels centres i serveis en allò que resulti necessari, per fer front a les contingències que es produeixin a causa de la crisi sanitària del COVID-19 i atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligència que exigeix la naturalesa del servei, en els termes que disposi la direcció competent d'aquest Departament.

                       - Aquestes mesures s'adoptaran sens perjudici de la garantia als proveïdors del Sistema Públic de Serveis Socials del 100% del finançament dels serveis socials que prestin a la població.

 

- El passat dia 2 d’abril el Departament d’Educació va comunicar que indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels treballadors dels menjadors en cas d'ERTO

- Es flexibilitza l'ús de mecanismes d'identificació i signatura electrònica per a la relació amb l'Administració de la Generalitat i s’habiliten sistemes alternatius d'identificació i signatura que permetin a les persones físiques interessades que no puguin disposar de mecanismes d'identificació i signatura electrònica establerts al Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica (PISE. aprovat per Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol), la presentació de sol·licituds i peticions.