IniciInformació oficial sobre el Covid-19 › Suspensió de contractes del sector públic

Suspensió de contractes del sector públic

NORMATIVA

 • Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019ENLLAÇ

 • NOTA INFORMATIVA sobre les mesures adoptades pel RD-l 17/2020, de 5 de maig, que afecten la contractació pública. NOTA INFORMATIVA

 • ACTUALITZACIÓDECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. ENLLAÇ

 • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM

 • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.​ ENLLAÇ

 • IMPORTANT: DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. ENLLAÇ

 

SUSPENSIÓ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

 • Nota informativa relativa a la suspensió de contractes públics (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): MÉS INFORMACIÓ
 • Esquema sobre la suspensió de contractes contemplada al RD Llei 8/2020 de mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social del Coronavirus, que ha estat modificat pel RD LLEI 11/2020 (ACTUALITZAT 2 abril)ESQUEMA
 • Interpretació de la Junta Consultiva de Contractació Pública del 'Estat de la Disposició adicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, en relació a les licitacions dels contractes públic: DOCUMENT

 • Interpretació de l'Advocacia de l'Estat de l'article 34.1 que qüestiona l'automatisme de la suspensió de contractes si no ho demana el contractista: DOCUMENT

 • Nota sobre la aplicación de la ampliación de plazo o prórroga previstas en el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020 a los contratos menores: MÉS INFORMACIÓ

 • Informe de la Direcció General de Contractació Pública sobre els efectes en matèria de contractació pública de les mesures normatives aprovades per fer front a l’impacte del covid-19 (24 març): DOCUMENT

 • Guia ràpida de la Direcció General de Contractació Pública sobre les mesures de suspensió de contractes públics: GUIA