Inici › Informació oficial sobre el Covid-19

Informació oficial sobre el Covid-19

Us posem a disposició un espai on anirem recopilant i actualitzant tota la informació d'organismes oficials referent a la prevenció i control del Covid-19, que pugui ser d'interès per a tots els ens locals. És molt important que totes les decisions que es prenguin des dels ajuntaments estiguin avalades i contrastades sempre per organismes i mitjans oficials. Alhora, si creieu que ens podeu aportar algun suggeriment o teniu algun dubte o qüestió a resoldre, estem a la vostra disposició al correu: covid19@acm.cat i al telèfon 934 961 616 disponible les 24 hores.

DECÀLEG per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya

MAPA INTERACTIU PER ÀREES BÀSIQUES DE SALUT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA PANDÈMIA

INFORMACIÓ DE LES DADES DE LA COVID-19 ALS MUNICIPIS

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable (30 de març). MÉS INFORMACIÓ

 

  

 

 

 

  

  

  

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

 • DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. ENLLAÇ

 • DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. ENLLAÇ

 • Nota-resum (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM) sobre l’etapa de la nova Governança de la Generalitat de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19: NOTA-RESUM

 • DECRET LLEI 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET 58/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

 • Nota informativa (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM) del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la Covid-19 (21 maig): NOTA

 • DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 15/2020, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. ENLLAÇ

 • DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. ENLLAÇ

 • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. NOTA RESUM

 • ACTUALITZACIÓDECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. ENLLAÇ

 • NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM

 • IMPORTANT: DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. ENLLAÇ

 • NOTA INFORMATIVA DE RESUM DEL DECRET LLEI 7/2020 del 17 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM): NOTA RESUM INFORMATIVA

 

DECLARACIÓ D'ESTAT D'ALARMA

- Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ENLLAÇ

- Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. ENLLAÇ

- Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleoENLLAÇ

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributariasENLLA

- Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de géneroENLLAÇ

- Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19ENLLAÇ

Principals afectacions directes per als ens locals del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març (nota elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM l'1 d'abril): NOTA RESUM

-Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ

- NOTA-RESUM DEL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març (elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM el 30 de març): NOTA RESUM

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.​ ENLLAÇ

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

- RECOMANACIONS ORGANITZATIVES PER ALS ENS LOCALS: DOCUMENT