FAQS - Covid-19

L’ACM ha posat a disposició de tots els ens locals un correu electrònic covid19@acm.cat i telèfons d’atenció 934961616 per tot allò relacionat amb el COVID-19. També hem habilitat un espai de bones pràctiques en el qual posem a l’abast de tots els ens locals les mesures que altres ens locals han pres per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Finalment, posem a la vostra disposició una relació de preguntes i respostes més freqüents que us poden ser d’utilitat I interès.

 

 • FAQS SOBRE EL REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març: MÉS INFORMACIÓ
 • FAQS DEL CECAT: PREGUNTES i RESPOSTES  (actualitzat dijous 26 març - 15:00h) sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19MÉS INFORMACIÓ
 • Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable. MÉS INFORMACIÓ
 • CANAL EMPRESA: Canal perquè els ajuntaments puguin dirgir les consultes referents als empresaris locals: ENLLAÇ
 • Guía d'actuació per a doners que estan patint violència de gènere en situació de permanència domiciliària derivada de l'estat d'alarma per la COVID 19: ENLLAÇ

Atenció a les persones

1. Funcionament dels serveis socials municipals

Les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) i els serveis d’ajuda a domicili (SAD) són considerats serveis essencials, per tant, amb l’objectiu de garantir l’atenció a les famílies vulnerables i els infants i joves a càrrec, les persones grans en situació de dependència amb dèficit de suport familiar i les persones sense llar i sense sostre, han de garantir el servei.

Pel que fa a les ABSS, el DTASF recomana el següent:

 • Cada ABSS ha de poder comptar amb, com a mínim, un equip de serveis socials per atenció a urgències socials format per 2 tècnics i 1 de suport administratiu per cada 20.000 habitants. Aquest equip pot ser rotatiu mentre duri la mesura excepcional.

 

 • L’equip que es queda de guàrdia presencial en cas d’haver d’atendre situacions que requereixin presència física, seguirà les mesures preventives corresponents. En el cas d’agrupació de municipis que comparteixen el mateix equip, les professionals es desplaçaran fins el municipi només si és estrictament necessari.

Pel que fa al SAD, es recomana el següent:

Els professionals dels serveis d’atenció a domicili (SAD) duen a terme intervencions assistencials de cura personal i de la llar, de suport i d’atenció a persones que habitualment es troben en una situació de dependència associada a factors de vulnerabilitat (com ara malalties cròniques, l’edat…). Com a agents d’atenció directa i de cura i com a possibles detectors de situacions susceptibles de sospita per infecció per la COVID-19, cal tenir en compte:

 • Mantenir una estricta higiene de mans abans i després del contacte amb les persones a les quals es presta atenció.

 

 • Utilitzar les mesures d’autoprotecció habituals en les intervencions de cura i assistència: guants d’un sol ús, bata o similar i mascareta (en cas que ja s’utilitzés anteriorment per atendre la persona).

 

 • Aplicar qualsevol altra mesura addicional d’autoprotecció que l’entitat o  empresa tingui en els seus protocols d’atenció, així com les que aconsellades per riscos laborals.

 

2. Els centres de dia han tancat. Què passa amb les persones usuàries?

Les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) i, si no n’hi ha, l’entitat encarregada de la prestació del servei d’atenció a domicili (SAD) assumeix el servei d’àpats a domicili mitjançant una empresa o entitat externa especialitzada o altres mitjans idonis per a la prestació del servei.

L’ABSS o entitat SAD ha d’informar diàriament al referent del servei territorial corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) dels casos que els centres de dia li han derivat.

Per tant, es pot ampliar el SAD com a conseqüència del tancament dels Centres de Dia o altres centres socials.

3. Atenció a les persones sense llar

Aquest és un col·lectiu especialment vulnerable al que no podem deixar de d’atendre. Es poden habilitar mesures per poder-hi fer front com kits d’higiene diària i alimentació; habilitació d’espais per poder dormir; menjadors socials i altres mesures per poder atendre aquest col·lectiu.

Podeu trobar les recomanacions que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat al següent enllaç: RECOMANACIONS

4. Poden anar els nostres veïns i veïnes a visitar un familiar depenent?

Si és per tenir cura de les seves Activitats de la Vida Diària (AVD) sí però sempre respectant i tenint en compte les mesures de seguretat que ens recomana Protecció Civil.

5. Les persones amb discapcitat, TDA poden sortir al carrer amb caràcter terapèutic?

Les persones amb discapacitat i TDA poden sortir al carrer per prescripció d’un professional i  acompanyats d’un tutor/a, mantenint sempre les mesures de seguretat, i portant a sobre el certificat de discapacitat. Sempre amb finalitat terapèutica.

Transport públic

1. Es manté el servei públic?

En els serveis de transport públic de viatges per carretera, ferroviaris i marítims de competència autonòmica o local que estiguin sotmesos a contracte públic o OSP, les autoritats autonòmiques i locals procediran a reduir el percentatge màxim de prestació dels serveis de la seva competència, d’acord a l’evolució de la situació, tenint en compte la necessitat de facilitar l’accés als llocs de treball i servies bàsics de la ciutadania en els seus territoris, sense que es produeixin aglomeracions.

2. És segur viatjar en transport públic?

Com a tot arreu, el risc de contagi ve determinat per la proximitat a una persona infectada o pel contacte amb superfícies contaminades pel virus. La reducció de l’ocupació pretén que pugui haver-hi una distància de seguretat entre els usuaris. Pel que fa a les superfícies de contacte, els operadors han reforçat els protocols d’higiene i desinfecció.

De totes maneres, la millor garantia prové de les precaucions de l’usuari: mantenir tant com sigui possible la distància amb altres persones, sobretot si mostren algun símptoma, i rentar-se bé les mans de seguida que es pugui després de sortir del transport públic i, entretant, no tocar-se amb les mans boca, nas o ulls.0

Gestió de residus

1. Estan afectats els serveis municipals de recollida de residus?

La recollida i gestió dels residus de competència municipal tenen consideració de servei essencial. Les administracions competents hauran de germanitzar freqüències de recollida suficient, amb l’objectiu d’evitar acumulació de residus fora dels contenidors, així com el tractament posterior dels residus.

2. Estan obertes les deixalleries durant l’estat d’alerta?
 • La Generalitat sol·licita el tancament de les deixalleries per reduir el risc de contagis.
 • Recomana a la ciutadania emmagatzemar temporalment els residus que hi duu habitualment

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha sol·licitat als diferents ens locals titulars del servei de deixalleria de tot Catalunya que tanquin al públic aquestes instal·lacions mentre duri l’actual situació sanitària, en no considerar essencial, en les actuals condicions i perspectives a curt termini, la prestació d’aquest servei. L’Agència estima que les deixalles que s’hi aporten no requereixen, de forma general, una necessitat prioritària atès que són residus que no es generen de forma diària.

És per això que recomana a la ciutadania que emmagatzemi els residus que habitualment duen a la deixalleria fins que es pugui tornar a restablir el servei. Mentrestant, la recollida ordinària de residus municipals queda garantida.

MÉS INFORMACIÓ: http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/tancament-deixalleries

Gestió d'aigües

1. Hem de prestar els serveis de subministrament d'aigua?

L’abastament d’aigua de consum és un dels serveis bàsics i essencials que estableix la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis ocasionada per la COVID-19.

Tots els operadors de serveis essencials, així com les empreses, les entitats i els proveïdors que siguin essencials per assegurar aquests serveis, han d’adoptar les mesures necessàries per mantenir la prestació del serveis que els són propis. A aquest efecte, els ajuntaments i les entitats gestores del subministrament d’aigua han de vetllar per assegurar l’abastament d’aigua de consum humà i la seva qualitat.

També és un servei essencial el servei de depuració d’aigües residuals. Per tant, també s’ha de garantir el servei i la qualitat de les aigües.

Gestió dels ens locals

1. Es poden celebrar plens municipals telemàtics?

Davant la situació d’emergència causada per la pandèmia del Covid-19 el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Disposició Addicional Tercera del Decret llei  7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, singularment els plens corporatius, ateses les mesures de confinament que cal seguir per evitar nous contagis.

Podeu ampliar informació respecte a aquesta temàtica a: 

 • Apartat: ÒRGANS COL·LEGIATS A DISTÀNCIA I TELETREBALL

 • Nota jurídica dels Serveis Jurídics de l'ACM sobre celebració a distància de reunions dels òrgans col·legiats de les enitats locals en relació a l'estat d'alarma: NOTA

 • Al mateix temps us posem al vostre abast un TUTORIAL amb recomanacions per usar programes per fer videoconferències.

 

2. Es poden subscriure convenis per facilitar la col·laboració entre administracions públiques per fer front al COVID-19?

El Real Decret Llei 8/2020 flexibilitza el règim de tramitació administrativa i subscripció dels convenis en l’àmbit de la gestió de l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 per facilitar i agilitzar la subscripció de convenis entre les administracions públiques

3. Es poden seguir presentant sol·licituds d’accés a la informació pública als ens locals?

Sí, però únicament per mitjans electrònics, i s’ha de tenir en compte que els terminis administratius estan suspesos, circumstància que afectarà als terminis previstos en al Llei de Transparència per a la tramitació de la sol·licitud d’accés a la informació pública.

4. Els ens locals poden destinar els romanents de tresoreria a inversions per fer front a la crisi sanitària?

El Real Decret Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19  incorpora modificacions a la destinació del superàvit pressupostari dels ens locals, ampliant els supòsits a què es pot destinar els superàvit per donar resposta a les necessitats socials derivades de la crisis sanitària.

D’acord amb l’article 3 del RDL el superàvit pressupostari dels ens locals corresponent a l’any 2019 es podrà destinar a finançar despeses d’inversió incloses en la política de despesa 23 “Serveis Socials i promoció social”. Dins d’aquesta política de despesa, es consideraran incloses les prestacions definides en l’article 1.2 del RDL. Aquesta mesura facilitarà als ajuntaments poder invertir part dels seus recursos a satisfer les necessitats socials dels habitants dels seus municipis.

5. Hi ha algun límit a la capacitat d’inversió dels ens locals?

Sí, l’article 3 del RDL 8/2020 preveu 3 límits aplicables a la inversió dels romanents de tresoreria de l’exercici 2019 per part dels ens locals:

 • El compliment de les previsions de la Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPFS)
 • L’obtenció de l’autorització prèvia de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en cas que s’incompleixi algun dels límits de la Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL)
 • L’import global màxim de 300 milions d’euros per al conjunt dels ens locals de l’Estat espanyol.
6. A què es poden destinar els fons que l’Estat transfereix a les Comunitats Autònomes i als ens locals?

El RDL 8/2020 preveu la creació d’un Fons Social Extraordinari de 300 milions € que s’assignaran a les Comunitats Autònomes i als ens locals per finançar les prestacions bàsiques dels serveis socials que tinguin per objecte exclusivament fer front a situacions extraordinàries derivades del COVID-19. Els fons en qüestió es podran destinar al finançament de projectes i a contractacions laborals per fer front a les prestacions descrites en l’article 1.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, relacionades amb l’assistència domiciliària, el reforç de les plantilles dels centres de serveis socials i centres residencials, el reforç de mitjans materials per fer front a les necessitats dels serveis sanitaris i dels pacients, i facilitar recursos a les famílies més necessitades.

7. Les mesures adoptades afecten als tributs locals?

D’acord amb el RDL 8/2020 s’amplien fins al dia 30 d’abril de 2020 els terminis de pagament en període voluntari derivats de la notificació de liquidacions tributàries efectuada de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 62 de la LGT, els terminis de pagament en període executiu (d’acord amb l’article 62.5 de la LGT), els terminis derivats de fraccionaments o ajornaments, així com la resta de tràmits als quals fa referència l’article 33.1 del RDL 8/2020, que no hagin conclòs en la data d’aprovació del RDL (el 18 de març).

En els mateixos termes, s’amplien fins el dia 20 de maig de 2020 tots els terminis que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor del RDL 8/2020 (18 de març) excepte que la normativa general atorgui uns terminis més llargs, supòsit en el qual s’aplicarà aquest segon termini més llarg.

 • Podeu ampliar informació en aquesta Nota jurídica elaborada pels Serveis Jurídics de l'ACM sobre la suspensió de terminis establerta pel RD 463/2020 i els tributs locals: NOTA

 

8. Les mesures adoptades afecten als tràmits administratius?

Sí, s’han suspès els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic fins que perdi vigència el reial decret llei per mitjà del qual es declara l’estat d’alarma, i les seves pròrrogues. Aquesta suspensió s’aplica a tot els sector públic, inclòs els ens locals.

Si es poden veure greument perjudicats els drets i interessos dels interessats en el procediment, i aquests manifesten la seva conformitat, es podran adoptar mesures d’ordenació i instrucció del procediment.

També queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets.

9. Es poden fer mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure?

Respecte a les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, entenem que s'hauran d'organitzar havent de complir la resolució SLT/604/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.

Contractació dels ens locals

1. Es segueixen executant els contractes públics licitats i adjudicats pels ens locals?

Els contractes de serveis i subministraments de prestació successiva l’execució dels quals esdevingui impossible queden automàticament suspesos. En el cas dels contractes públics d’obres que no perdin la seva finalitat com a conseqüència de la crisis sanitària però s’esdevingui la impossibilitat de continuar amb la seva execució, els contractistes en podran sol·licitar la suspensió. Respecte dels contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis, els concessionaris tindran dret al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte mitjançant la ampliació de la durada inicial en un 15% com a màxim, o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic previstes en el contracte.

2. Es poden celebrar les meses de contractació per mitjans telemàtics?

El Decret Legislatiu 7/2020, de 17 de març, permet que les meses de contractació que es convoquin per a l’obertura de les ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables econòmicament es desenvolupin sense l’assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones interessades, però es recomana utilitzar mitjans electrònics que els permetin el seguiment telemàtic de la mesa. En cas que no es pugui garantir aquest seguiment telemàtic, s’haurà de certificar que l’obertura s’ha realitzat amb totes les garanties, i es notificarà als interessats l’acta de la sessió el més aviat possible.

3. Es manté la vigència dels contractes en l’àmbit educatiu?

A Catalunya han estat suspesos els contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.

4. Com afecta la suspensió de contractes a les empreses adjudicatàries?

La suspensió dels contractes comportarà l’abonament als adjudicataris dels danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió, i les indemnitzacions corresponents, d’acord amb el que estipulen l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, i l’article 1 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març en l’àmbit de Catalunya.

 

 

5. Les mesures relatives a la contractació afecten a tots els contractes subscrits per les administracions públiques?

Resten exclosos de l’aplicació de les mesures descrites anteriorment els contractes següents:

 • Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d’altra índole l’objecte dels quals estigui vinculat amb la crisis sanitària provocada pel COVID-19.
 • Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes informàtics.
 • Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.

 

 

Àmbit econòmic dels ens locals

1. Quines botigues poden obrir al nostre municipi?

Poden obrir les botigues considerades com a serveis essencials com les botigues d’aliments, supermercats, farmàcies, òptiques, establiments d’aliments per animals de companyia, combustible per a l’automoció i similars.

2. Què es considera un servei essencial?

Subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària (ja sigui per a persones humanes o per animals), emergències, seguretat, salut, serveis socials i residencials, aigua, electricitat, combustibles, gas, telecomunicacions i residus (urbans, industrials i sanitaris).

Queden exclosos comerços com les perruqueries, bars i restaurants que no entreguin menjar a domicili, ferreteries, immobiliàries i centres comercials (que no comptin amb cap comerç dels permesos en el Reial Decret).

3. Es permet la venta per internet?

Sí, es permet el comerç per internet, telefònic o correspondència.

4. Quines obligacions han de complir els comerciants?

Es recomana complir les mesures higièniques i de distància entre treballadors i clients (com, per exemple, garantir entre 1 i 2 metres de distància entre els clients i el personal dels comerços, l’ús de guants i limitar l’aforament).

5. És obligatori el justificant per anar a treballar?

No és obligatori portar un justificant per anar a treballar. Tot i això, el Govern de la Generalitat recomana portar-ne per justificar els desplaçaments a la feina. Aquesta justificació pot ser un certificat acreditatiu de l’empresa o la declaració autoresponsable elaborada pel Departament d’Interior.

6. L’empresa pot obligar a agafar dies de vacances pel confinament?

No, aquests dies de confinament no són permisos per al gaudi personal dels treballadors, sinó que ens trobem davant d’una situació extraordinària que requereix de mesures responsables que garanteixin la seguretat de tots els empleats com és, per exemple, el teletreball.

7. L’empresa em pot acomiadar?

No, la situació extraordinària causada pel Covid19 no pot comportar la imposició d’un acomiadament.

8. Què comporta un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)?

Implica la suspensió de contracte o la reducció de jornada per causa directa amb el Covid19. L’ERTO no requereix un nombre mínim de treballadors afectats i, per tant, pot presentar-se per a un sol treballador.

Les persones treballadores tenen dret al reconeixement de la prestació per desocupació independentment del període d’ocupació cotitzada. Poden sol·licitar la prestació de forma telemàtica a través de la pàgina web del SEPE o telefònicament.

Un cop finalitzat el període fixat en l’ERTO, l’empresa ha de reincorporar tots els treballadors mantenint les mateixes condicions laborals.

 

9. Si un autònom del nostre municipi necessita ajuda, com podem orientar-lo?

El Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 -que va entrar en vigor la setmana passada amb una vigència mínima de 30 dies fins que el Congrés dels Diputats el convalidi-, recull algunes disposicions de gran impacte per l’activitat de les persones autònomes.

El Govern espanyol aprova amb aquest Reial Decret-llei (RDL) una prestació extraordinària per cessament d’activitat (art. 17 RDL) amb les característiques següents:

10. Quina vigència té l'ajuda extraordinària per cessament d'activitat?

Vigència limitada a un mes, a partir del 14 de març de 2020 (coincident amb l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19) o fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.

11. Qui es pot beneficiar de l'ajuda extraordinària per cessament d'activiat?

Persones autònomes afiliades al RETA de forma automàtica en els casos que la seva activitat hagi quedat suspesa per alguna de les mesures contemplades al Reial Decret.

Persones autònomes que vegin reduïdes la seva facturació, com a mínim, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

12. Quan es pot demanar l'ajuda extraordinària per cessament d'activiat?

Si et trobes en la situació 1, pots sol·licitar la prestació des del 19 de març.

Si et trobes en la situació 2, la podràs sol·licitar a partir del 15 d’abril.

En ambdós casos, la sol·licitud té efectes retroactius des del dia de l’aprovació del Reial Decret (14 de març).

13. Quins són els requisits per a l'ajuda extraordinària de cessament d'activitat?
 1. Estar afiliada i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al RETA.

 2. Acreditar la reducció de la facturació del 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior, en els casos que l’activitat no es vegi directament suspesa per la declaració de l’estat d’alarma.

 3. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament a la persona treballadora autònoma perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes.

 

14. Quina serà la quantia de l'ajuda extraordinària per cessament d'activitat?

La quantia de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora de cotització.

No obstant això, la seva percepció és incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social i el règim de pluriactivitat.