Mesures en l'àmbit social

El passat dia 2 d’abril el Departament d’Educació va comunicar que indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels treballadors dels menjadors en cas d'ERTO

 

Administració de l’Estat

Aprovació “Escudo Social” (Suport a les famílies, traballadors, consumidors, autònoms i col·lectius vulnerables)

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

Elaboració d’una guia d’accés a les mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19: ENLLAÇ

 

 • Mesures en matèria d’habitatge

- Se suspenen els desallotjaments durant 6 mesos

- Es renoven els contractes de lloguer de manera automàtica durant 6 mesos

- Es donaran microcrèdits al 0% a tornar en 10 asnys, com a ajudes per aquelles persones que no puguin fer front a les despeses d’habitatge

- Moratòria d’hipoteques (també per a locals i oficines d’autònoms)

- El Ministerio de transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprovat una ordre que permet a les Comunitats Autònomes i ajuntaments a destinar les ajudes del Plan Estatal de Vivienda per buscar solucions habitacionals per a persones vulnerables.

 

 • Mesures  en matèria de subministraments bàsics

- Es prohibeixen els talls de subministament de serveis bàsics (en els habitatges habituals) mentre estigui vigent l’Estat d’Alarma

- S’amplia el Bo Social per tal que aquelles persones que s’hagin quedat en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la COVID-19 s’hi puguin acollir

 

 • Mesures en matèria de dones víctimes de violència

- Reforç de les mesures de protecció i d’assistència a les dones víctimes de violència (es garanteixen aquests serveis com a serveis essencials)

- S’habiliten mecanismes pequè els ajuntaments i CCAA puguin destinar l’excució dels Fons del Pacte de Estado para la violència de género

 

 • Mesures en matèria de serveis socials

- Elaboració de documents tècnics de recomanacions sobre serveis socials d’atenció a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat: DOCUMENT

- Creació d’un fons de 300 milions d’euros per reforçar els serveis socials, concretament per reforçar l’atenció de les persones grans, persones sense llar, persones depenents i persones amb discapacitat

- Autorització als ens locals per destinar el superàvit corresponent al 2019 per finançar les ajudes econòmiques i les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d’atenció primària i atenció a la dependència, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt d’ens locals de l’Estat espanyol

- Elaboració d’un document tècnic de recomanacions d’Actuació dels serveis socials en assentaments i barris d’alta vulnerabilitat (actuacions ditigides a garantir l’alimentació; actuacions ditigides a atendre necessitats de la infància; actuacions de reforç escolar, ...): DOCUMENT

- Adopció de mesures excepcionals per a la contractació o reincoporació de personal en els serveis socials: ENLLAÇ a les mesures previstes AL BOE

- Elaboració d’un document tècnic de recomanacions en relació al Servei d’Ajuda a Domicili: DOCUMENT

- Ampliació del pressupost per al sistema de rendes mínimes

- El Govern es planteja aprovar de manera urgent un “Ingreso Mínimo Vital Puente” fins que s’aprovi el definitiu. Es tracta d’un ingrés d’emergència per a les famílies amb rendes més baixes.

 

 • Mesures en matèria d’atenció a la infància

- Aprovació de 25 milions d’euros per garantir l’accés dels nens i nenes a la seva beca de menjador escolar mentres els centres educatius estiguin tancats

- El govern espanyol permet que els infants de fins a 14 anys surtin a fer passeigs de no més d'una hora al dia prop del seu domicili. No es podran allunyar més d'un quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. MÉS INFORMACIÓ

 

 • Mesures en matèria de centres residencials

- Mesures complementàries de caràcter organitzatiu i de subministrament d’informació en l’àmbit dels centres residencials (mesures d’intervenció per part de les CCAA; mesures de tancament, ...): ENLLAÇ a les mesures previstes al BOE

 

 • Mesures en relació a les persones sense llar

- Elaboració d’un document tècnic de recomanacions d’actuació per atendre a les persones sense llar

- Possibilitat que els 600 milions aprovats per a l’atenció social es puguin destinar a aquest col·lectiu

 

 • Mesures en relació a les persones amb discapacitat

- Permís perquè les persones amb alteracions conductuals puguin sortir amb motius terapèutics: ENLLAÇ als criteris previstos al BOE

 

 • Mesures en matèria de salut

- Homologació de 223 títols de Formació Porfessional de la rama sanitària de professionals d’altres països per poder reforçar els centres sanitaris davant la COVID-19

 

Generalitat de Catalunya

 • Mesures per a la població en general

- Pla d’acompanyament al dol

- Programa Orfeu per abordar el cribatge massiu de la població per detectar la COVID-19

- Pantalles amigues en els moments crítics

- Programa de suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant de la situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a familiars de pacients i l’acompanyament del dol per la COVID-19

- Totes les mesures es recullen en un nou portal web “Pla de rescat”

- La Generalitat aposta per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com una de les eines que contribueixen a resoldre els problemes derivats de la pandèmia de la COVID-19. El Govern ha activat dues aplicacions per ajudar la població a gestionar la fase de confinament i postconfinament: l’app ConfinApp i la web app GestioEmocional.cat. Amb aquestes aplicacions, la ciutadania pot accedir a tota mena de suport i informació. Des de saber quines ajudes econòmiques tenen els treballadors afectats per la crisi, fins a rebre suport per problemes de salut emocional com ara el dol per un familiar mort pel coronavirus o l’estrès per estar confinat.

- Instruccions pel ciutadà per a l’accés a la sol·licitud on line  Accés a notificacions (Requeriments, Resolucions) Respondre a Requeriments Consultar la informació dels tràmits: DOCUMENT

 

 • Mesures per als serveis socials i atenció als més vulnerables

- Elaboració d’un document de recomanacions per als serveis socials bàsics: Mesures excepcionals i recomanacions en relació a l’atenció i a l’organització dels Serveis Bàsics d'Atenció Social en relació el COVID-19

- Ampliació i reforç dels serveis d’ajuda a domicili (àpats a domicili, ajuda en les activitats de la vida diària; ...): el DTASF assumirà el sobrecost que tinguin aquests serveis (elaboració d’unes recomanacions en relació a les Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD)(

- Suport en les xarxes de voluntariat: elaboració d’una guia de recomanacions per a l’organització de grups de persones voluntàries

- Mesures excepcionals de funcionament en relació als Serveis d’Orientació i Acompanyament a les famílies en la fase d’emergència davant el COVID-19

- Acord amb el col·legi de psicòlegs per atenció psicològica en situacions de vunerabilitat

- Habilitació d’un servei gratuït de suport psicològic i gestió emocional pel COVID-19

 - Obertura d’albergs de la seva xarxa (Xanascat). Ofereixen un espai de descans i aïllament a professionals de residències de gent gran, acullen a infants amb familiars malalts, i allotjament de persones de col·lectius vulnerables

- Ajuda per a les famílies que hagin vist reduït el seu poder adquisitiu durant el confinament. L'ajut de 200 euros per a persones afectades per la crisi econòmica de la Covid-19 serà per a famílies que puguin acreditar que en el seu conjunt han patit una reducció superior al 30% en els ingressos del mes de febrer, i que, a més a més, no hagin cobrat, entre març i abril, més de 2098,3 euros. Aquests 200 s’hauran de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. NOTA INFORMATIVA - REQUISITS AJUT

- Servei gratuït de suport i acompanyament per a professionals en actiu que el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) en acord amb l'European Association of Supervision and Coaching (EASC) han posat en funcionament.

 

 • Mesures per als centres residencials

- Reforç de les mesures higièniques

- Suspensió temporal de nous ingressos

- Restricció màxima de les visites de familiars en els centres

- Elaboració d’un document de recomanacions per als centres residenials

- Mesures de retorn voluntari al seu domicili de les persones que viuen en centres residencials, mentre duri la situació de risc relacionada amb la COVID-19

- Instruccions en relació a la desinfecció als recursos residencials en la Fase d’emergència de l’epidèmia davant el COVID-19

- Reubicació en clíniques de mútues laborals persones grans amb símptomes de COVID-19 que viuen en residències (millora de l’atenció sanitària i evitar possibles contagis)

- S’atribueixen al Departament de Salut totes les competències en l’àmbit residencial  i s’adscriu en aquest la Direcció General de l’Autonomia Personal i Atenció a la Discapacitat al departament de Salut, fins ara estava adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

- La Generalitat destina 10 milions d’euros per al subministrament de material sanitari per a centres assistencials

- El SOC i el Consorci per a la Formació Contínua formen a través d’una plataoforma virtual treballadors que s’incorporaran a les residències de gent gran

 

 • Mesures en matèria d’infància i joventut

- Es garanteixen els ajuts de menjador (Repartiment de targetes moneder per a les famílies beneficiàries de beca de menjador escolar  i Targetes moneder per a infants usuaris de serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat)

- Habilitació dels Albergs de la Generalitat per atendre els infants amb pares, mares o tutors afectats per coronavirus

- Elaboració d’una guia de consells pràctics per a professionals que treballen amb joves durant el confinament

- Creació d’una prestació econòmica d’emergència per a l’acolliment dels infants separats del nucli familiar per causa dels tractaments i les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors o tutors

- Joventut reforça l'assessoria en línia d'habitatge per orientar els joves que no poden pagar l'habitatge de resultes d'haver perdut els ingressos per la Covid19

- Des del Departament d’educació s’ha procedit al repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que no en disposen per seguir el curs des de casa. Objectiu: garantir que les oportunitats d’aprenentatge arribin a tots els alumnes

- S’estableix un ajut per compensar les pèrdues econòmiques de les AMPA i les empreses que presten serveis de menjador, que s’han vist afectades pel tancament dels centres educatius

 

 • Mesures d’atenció a les persones sense llar

- Mesures excepcionals per atendre les persones en situació de sensellarisme en relació al COVID-19 à Ampliació de les mesures d’atenció a les persones sense llar (detecció proactiva; Identificar les entitats socials que atenen aquest col·lectiu en el seu territori i reforçar-ne la col·laboració; mantenir els serveis següents: Serveis higiènics; Consigna; Informació i Servei de menjador)

 

 • Mesures en atenció a les víctimes de violència de gènere

- S’ha reforçat la Línia 900 900 120, amb un increment en hores d’atenció de professionals i un nou servei de WhatsApp que facilita l'accés a les dones que poden estar convivint amb l'agressor i tenen dificultats per a fer trucades

- S’ha creat la campanya Establiment segur contra la violència masclista, que interpel·la l'entorn per donar suport a les dones que puguin estar vivint situacions de violència masclista i necessitin que algú truqui per elles al recurs corresponent