Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

JUNY 2020

5 Juny

BOE

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

 • Real Decreto 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/1177/2020, de 27 de maig, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, feta pública per la Resolució TES/2455/2019, de 19 de setembre. ENLLAÇ 

 

 

4 Juny

BOE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ 
 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Transporte de animales

Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. ENLLAÇ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas económicas, sociales y administrativas

Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. ENLLAÇ 

Medidas presupuestarias
Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. ENLLAÇ 

Organización. Sector público
Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad. ENLLAÇ 

Medidas tributarias y sociales. Organización
Decreto-ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación al Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. ENLLAÇ 

 

DOGC

Departament de la Presidència
DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social. ENLLAÇ  
DECRET LLEI 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials. ENLLAÇ  
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020, i DOGC núm. 8135, de 18.5.2020). ENLLAÇ 

Departament d'Educació
ORDRE EDU/69/2020, de 28 de maig, de segona modificació de l'Ordre ENS/165/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial modificada per l'Ordre ENS/84/2018, de 19 de juny. ENLLAÇ

Departament de Cultura
DECRET 60/2020, de 2 de juny, del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya. ENLLAÇ

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
RESOLUCIÓ CLT/1192/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2020 (ref. BDNS 507905). ENLLAÇ 
RESOLUCIÓ CLT/1194/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2020 (ref. BDNS 507896). ENLLAÇ 
RESOLUCIÓ CLT/1195/2020, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 508056). ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Coneixement
DECRET 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ORDRE ARP/70/2020, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020. ENLLAÇ
 

3 Juny

DOGC

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/69/2020, de 2 de juny, pel qual es crea el Grup Treball Catalunya 2022. ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ PRE/1201/2020, de 2 de juny, de nomenament dels membres del Grup Treball Catalunya 2022. ENLLAÇ

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1169/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 508052). ENLLAÇ

Agència de l'Habitatge de Catalunya
RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual (ref. BDNS 505565). ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. ENLLAÇ
 

2 Juny

BOE 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. ENLLAÇ

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Presupuestos

 • Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. ENLLAÇ

Medidas fiscales, administrativas y financieras

 • Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Plazos administrativos. Servicio portuario de practicaje

 • Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se acuerda la continuación en la tramitación de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de exenciones de la obligatoriedad de utilización del servicio portuario de practicaje, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOCG

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/1145/2020, de 27 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes de juny relativa al pagament dels lloguers i les quotes d'amortització afectats per la Resolució TES/783/2020, de 26 de març, s'amplia el període de prorrateig a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució i s'aixeca la moratòria que s'hi estableix, excepte per a les persones arrendatàries de l'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica. ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua

 • RESOLUCIÓ TES/1144/2020, de 27 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1163/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a la clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció (ref. BDNS 507911). ENLLAÇ

 

1 Juny

BOE 

JEFATURA DEL ESTADO
Ingreso mínimo vital

 • Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 • Anuncio del Consorcio Localret sobre formalización del contrato de servicios de telecomunicaciones para la Diputación de Barcelona y su sector público, el Consorci Localret, los ayuntamientos y consejos comarcales y otros entes adheridos al proceso de compra agregada de la demarcación de Barcelona. ENLLAÇ

 

MAIG 2020

30 Maig

BOE 

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Aviación civil

 • Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

Plazos administrativos

 • Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. ENLLAÇ

 

29 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. Enllaç.

 

DOCG

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1143/2020, de 18 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 507327). Enllaç.

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1162/2020, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a les subvencions del programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Enllaç.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • ORDRE TSF/66/2020, de 26 de maig, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç.

Departament d'Educació

 • ORDRE EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals. Enllaç.

 

 

28 Maig

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Plazos administrativos. Ayudas

 • Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Enllaç.

DOCG

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19. Enllaç.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1124/2020, de 25 de maig, per la qual s'acorda la continuació dels procediments de canvi de base de les embarcacions pesqueres suspesos com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Enllaç.

 

 

27 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Enllaç.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Luto nacional

 • Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19. Enllaç.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones

 • Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. Enllaç.
 • Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. Enllaç.

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Enllaç.
 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET 58/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19. Enllaç.

 

26 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. Enllaç.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Diálogo social. Participación institucional

 • Corrección de errores del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Enllaç.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Plazos administrativos. Nacionalidad española

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la prórroga del plazo de subsanación de las solicitudes de nacionalidad en virtud de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España y se aclaran aspectos de la tramitación de los expedientes. Enllaç.

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

 • Resolución de 21 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación 2020, se establece el régimen general de convocatorias de acciones formativas para 2020 y se convocan acciones formativas para el primer semestre de 2020. Enllaç.

DOGC
Parlament de Catalunya

 • RESOLUCIÓ 760/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ 761/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2020, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ 762/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 13/2020, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat. Enllaç.
 • RESOLUCIÓ 763/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2020, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. Enllaç.
   

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • EDICTE de 14 de maig de 2020, sobre una resolució referent al Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d'Aran. Enllaç.

Departament d'Educació

 • RESOLUCIÓ EDU/1091/2020, de 19 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior 2020-2021. Enllaç.

 

25 Maig

BOE

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. Enllaç.

Diálogo social. Participación institucional

 • Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Enllaç.

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Enllaç.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas urgentes

 • Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. Enllaç.

Diálogo social. Participación institucional

 • Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Enllaç.

Medidas urgentes

 • Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Enllaç.

 

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1107/2020, de 24 de maig, per la qual es deixa sense efectes la limitació de la prestació dels serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic institucional establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1106/2020, de 24 de maig, per la qual s'estableixen els criteris d'accés per als nous ingressos en places públiques o de prestació econòmica vinculada en centres residencials de gent gran en les fases de desescalada de la COVID-19. Enllaç.

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • RESOLUCIÓ PDA/1108/2020, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç.

 

22 Maig

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut

 • RESOLUCIÓ SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació. ENLLAÇ

 

 

21 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Movilidad. Navegación marítima

 • Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Real Decreto 524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones culturales. ENLLAÇ

DOGC

Parlament de Catalunya

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual es constata i es comunica la caducitat per la no tramitació del Decret llei 3/2020, de l'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00028/12). ENLLAÇ

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

 

20 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.  ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales

 • Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Extranjería

 • Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE HACIENDA
Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas

 • Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Plazos administrativos. Ayudas

 • Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la acción y promoción cultural, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència
Consell Català de l'Esport

 • RESOLUCIÓ PRE/1063/2020, de 14 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2019-2020 i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 506262). ENLLAÇ

Departament de Salut
RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en l'àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2. ENLLAÇ

Agència Catalana de l'Aigua
RESOLUCIÓ TES/1053/2020, de 15 de maig, per la qual es fa públic l'acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020–2021, incloses les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
 

19 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Navegación marítima

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. ENLLAÇ

MINISTERIO DE IGUALDAD
Violencia de género

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género. ENLLAÇ
 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. ENLLAÇ

 

DOGC

Departament d'Empresa i Coneixement
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

 • RESOLUCIÓ EMC/1012/2020, d'11 de maig, per la qual es modifica la Resolució EMO/1160/2015, de 29 de maig, modificada per la Resolució EMO/1822/2015, de 29 de juliol, per la Resolució EMC/809/2016, de 29 de març, per la Resolució EMC/2333/2016, de 10 d'octubre, i per la Resolució 1902/2017, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. ENLLAÇ

 

18 Maig

DOGC

Departament de la Presidència

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020). ENLLAÇ

Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual (ref. BDNS 505565). ENLLAÇ

Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • RESOLUCIÓ CLT/1031/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2020 (ref. BDNS 505793). ENLLAÇ

Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/1029/2020, d'11 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 492573). ENLLAÇ

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • RESOLUCIÓ ARP/1033/2020, de 7 de maig, per la qual es publica una convocatòria extraordinària per a 2020 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca per donar una resposta immediata a l'impacte de la crisi de salut pública de la COVID-19 en el sector pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes pesquers (ref. BDNS 505705). ENLLAÇ

 

17 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. ENLLAÇ

 

16 Maig

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

Estado de alarma. Inspección técnica de vehículos

 • Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. ENLLAÇ

 

15 Maig

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ENLLAÇ

Estado de alarma. Administración de Justicia

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. ENLLAÇ

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fronteras

 • Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Transporte internacional

 • Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. ENLLAÇ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Plazos. Programas de Cooperación Territorial

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d'aparcament de transport col·lectiu. ENLLAÇ

 

 

14 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Aviación civil

 • Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Plazos administrativos. Ayudas

 • Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental. ENLLAÇ

Departament de Cultura
Institut Català de les Empreses Culturals

 • RESOLUCIÓ CLT/1011/2020, de 6 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d'especial interès cultural (ref. BDNS 495263). ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 • RESOLUCIÓ VEH/1019/2020, de 12 de maig, de nomenament del senyor Marçal Sarrats Ferrés com a cap del Gabinet de Comunicació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en substitució de la persona titular. ENLLAÇ

 

13 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. ENLLAÇ

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias

 • Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Centros docentes. Admisión de alumnos

 • Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se modifica el calendario del proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 2020/2021, y se amplían instrucciones. ENLLAÇ

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

 • Real Decreto 518/2020, de 12 de mayo, por el que se nombra Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia a don Aitor Cubo Contreras. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Ceses

 • Real Decreto 520/2020, de 12 de mayo, por el que se dispone el cese de don Fernando de Pablo Martín como Secretario General de Administración Digital. ENLLAÇ

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/997/2020, de 8 de maig, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 499882). ENLLAÇ

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794057.pdf
Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/996/2020, d'11 de maig, per la qual s'amplien els terminis per a la realització de controls i mesuraments en matèria d'emissions a l'atmosfera i s'amplia la vigència de les funcions de calibratge i dels assajos de seguiment, arran de la situació de crisi sanitària motivada per la COVID-19. ENLLAÇ

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794031.pdf
Agència de l'Habitatge de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TES/992/2020, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals destinats a lloguer en règim general. ENLLAÇ

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 • RESOLUCIÓ TSF/988/2020, de 8 de maig, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees professionals prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP), durant l'any 2019. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 • RESOLUCIÓ EXI/985/2020, de 8 de maig, de designació del senyor Ignasi Subirà i Ingla com a delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea. ENLLAÇ

 

12 Maig

BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fronteras

 • Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Aviación civil

 • Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Material sanitario

 • Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Viajes internacionales

 • Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Vigilancia epidemiológica

 • Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Subvenciones

 • Orden AUC/405/2020, de 6 de mayo, por la que se suspende la aplicación de determinados preceptos de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Subvenciones

 • Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. ENLLAÇ

 

11 Maig

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Reglamentos

 • Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. ENLLAÇ

DOGC

Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s'adopten mesures específiques en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d'evolució de la situació epidemiològica. ENLLAÇ
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • RESOLUCIÓ CLT/939/2020, d'1 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 504698). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/956/2020, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural. ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • RESOLUCIÓ ARP/963/2020, de 28 d'abril, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 505006). ENLLAÇ
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Centre de la Propietat Forestal
 • RESOLUCIÓ ARP/965/2020, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria. ENLLAÇ
Departament de Salut
 • RESOLUCIÓ SLT/955/2020, de 4 de març, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 • RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d'11 de maig, per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació a Catalunya de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ TSF/960/2020, de 6 de maig, de nomenament de membres de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social. ENLLAÇ
 

10 Maig

BOE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Estado de alarma. Movilidad

 • Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura. ENLLAÇ

 

9 Maig

BOE

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Prórroga

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE JUSTICIA
Estado de alarma. Administración de Justicia

 • Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Asociaciones de utilidad pública

 • Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. ENLLAÇ

Estado de alarma. Fronteras

 • Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga

 • Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. ENLLAÇ

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

 

8 Maig

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ENLLAÇ.
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ENLLAÇ. 
 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. ENLLAÇ

Cuestiones de inconstitucionalidad

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1478-2020, respecto del artículo 153.1 LOREG, en relación con los artículos 53 y 50.4 LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 CE.  ENLLAÇ

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras

 • Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Suspensión de plazos

 • Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència

 • RESOLUCIÓ PRE/952/2020, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 499947). ENLLAÇ.

Departament de Territori i Sostenibilitat

 • RESOLUCIÓ TES/948/2020, de 5 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes de maig relativa al pagament dels lloguers i les quotes d'amortització afectats per la Resolució TES/783/2020, de 26 de març. ENLLAÇ.


Departament de Justícia

 • RESOLUCIÓ JUS/954/2020, de 17 d'abril, per la qual es determina la quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau. ENLLAÇ

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Institut Català de Finances

 • ANUNCI pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l'Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig de 2018, de 3 d'agost de 2018, de 15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020. ENLLAÇ

 

7 Maig

BOE

Disposiciones generales
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Ley Concursal

 • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència

 • DECRET LLEI 15/2020, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. ENLLAÇ
 • DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. ENLLAÇ

 

6 Maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma. Medidas urgentes

 • Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones

 • Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Estado de alarma. Competiciones deportivas

 • Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE CONSUMO
Ceses

 • Real Decreto 512/2020, de 5 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Espinosa García como Director General de Ordenación del Juego. ENLLAÇ 

Nombramientos

 • Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, por el que se nombra Director General de Ordenación del Juego a don Mikel Arana Echezarreta. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plazos administrativos. Ayudas

 • Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA). ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència

 • ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19. ENLLAÇ 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

 • RESOLUCIÓ TES/925/2020, de 24 d'abril, de modificació de la Resolució TES/1320/2018, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. ENLLAÇ 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 • RESOLUCIÓ TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471). ENLLAÇ 
 • RESOLUCIÓ TSF/928/2020, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 503477). ENLLAÇ 
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305) (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020). ENLLAÇ 

Departament d'Empresa i Coneixement

 • DECRET 56/2020, de 5 de maig, de cessament del senyor Pere Palacín i Farré com a director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ 

 

5 Maig

BOE

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Material sanitario

 • Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Estado de alarma. Programas educativos

 • Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Asistencia COVID19

 • Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

DOGC

Departament de la Presidència
 • ACORD GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. ENLLAÇ 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RESOLUCIÓ ARP/923/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts de minimis que estableix el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relatius a la recuperació de la capacitat productiva del sector pesquer i aqüícola afectada pel temporal Glòria que va tenir lloc entre els dies 20 i 23 de gener de 2020 (ref. BDNS 504342). ENLLAÇ 
 
 
 

  4 Maig

  DOGC

  • RESOLUCIÓ JUS/907/2020, de 24 d'abril, de declaració d'utilitat pública de l'entitat Associació Som Riures Dentistes Solidaris. ENLLAÇ 
  • RESOLUCIÓ JUS/908/2020, de 24 d'abril, de declaració d'utilitat pública de l'entitat Ajutsi - Associació per a l'Ajut al Sud de l'Índia. ENLLAÇ

   

  3 Maig

  BOE

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federadoENLLAÇ
  • Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. ENLLAÇ
  • Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ
  • Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Movilidad

  • Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. ENLLAÇ

   

  2 Maig

  BOE 

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
  Padrón municipal de habitantes

  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Avales

  • Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19". ENLLAÇ

   

  1 Maig

  BOE

  CORTES GENERALES

  Estado de alarma. Medidas tributarias

  • Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Violencia de género

  • Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Ayudas

  • Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Personal ferroviario

  • Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Actividad física

  • Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Actividades agrícolas

  • Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. ENLLAÇ

   

  ABRIL 2020

  30 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
  Plazos administrativos. Procedimientos electrónicos

  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  Plazos administrativos. Ayudas

  • Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Enllaç.

  DOGC

  Parlament de Catalunya

  • RESOLUCIÓ 752/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2020, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 753/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 9/2020, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 754/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2020, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2020, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2020, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2020, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. Enllaç.

  Departament de la Presidència

  • LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. Enllaç.
  • LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Enllaç.

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • DECRET 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Enllaç.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual s'acorda la continuació i es modifiquen terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Enllaç.

   

   

  29 Abril

  BOE

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Administración de Justicia

  • Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transporte marítimo

  • Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  DOGC

  Departament de la Presidència

  • DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. Enllaç.

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  ORDRE TSF/49/2020, de 25 d'abril, per la qual es garanteix el servei essencial de manteniment de les xarxes informàtiques, aplicacions i programes que presta l'empresa Indra Soluciones Tecnología de la Información, SL, a Catalunya. Enllaç.
  RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305). Enllaç.

  Altres ens
  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

  • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881). Enllaç.
    

   

   

  28 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Servicios esenciales

  • Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. Enllaç.

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
  Estado de alarma. Seguridad Social

  • Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Enllaç.

  DOGC

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • RESOLUCIÓ ARP/903/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 503743). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ ARP/904/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 503741). Enllaç.

   

  27 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
  Maquinaria agrícola

  • Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. Enllaç.


  DOGC

  Departament d'Empresa i Coneixement

  • ORDRE EMC/47/2020, de 24 d'abril, de modificació de l'Ordre EMC/77/2019, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019). Enllaç.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  Centre de la Propietat Forestal

  • RESOLUCIÓ ARP/899/2020, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2020 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació del PDR 09.00.01) (ref. BDNS 503526). Enllaç.

   

  25 Abril

  BOE

  CORTES GENERALES
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

  MINISTERIO DEL INTERIOR
  Estado de alarma. Fronteras

  • Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Seguridad privada

  • Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
  Estado de alarma. Material sanitario

  • Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
  Estado de alarma. Prórroga

  • Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  • Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  24 Abril

  BOE 

  CORTES GENERALES
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
  Estado de alarma. Educación no universitaria

  • Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
  Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

  • Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Comercio exterior. Control sanitario

  • Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización. ENLLAÇ

   

   

  23 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Aviación civil

  • Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

  Estado de alarma. Enseñanzas académicas

  • Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

  Estado de alarma. Sector marítimo pesquero

  • Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. ENLLAÇ 

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Plazos administrativos. Productos cosméticos

  • Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa a la no suspensión de plazos administrativos en actividades de fabricación e importación de productos cosméticos. ENLLAÇ 

  DOGC

  Departament de la Presidència
  • DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat. ENLLAÇ 
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • ORDRE TSF/43/2020, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. ENLLAÇ 
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • RESOLUCIÓ TSF/888/2020, de 6 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC - Campanya Agrària a Lleida) (ref. BDNS 503357). ENLLAÇ 
   

  22 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. ENLLAÇ 

  BOE 

  Departament de la Presidència

  • RESOLUCIÓ PRE/886/2020, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 499882). ENLLAÇ 

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/44/2020, de 17 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ARP/167/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per a pol·linització. ENLLAÇ 

   

  21 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DEL INTERIOR
  Estado de alarma. Fronteras​

  • Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ 

  ​​MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
  Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

  • Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se modifica y corrigen errores en la de 9 de marzo de 2020, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2020. ENLLAÇ 

   

  DOGC

  Departament de la Presidència

  • RESOLUCIÓ PRE/878/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ 
  • RESOLUCIÓ PRE/879/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ 
  • RESOLUCIÓ PRE/880/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020. ENLLAÇ 

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

  • RESOLUCIÓ TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. ENLLAÇ 

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/42/2020, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020. ENLLAÇ 

  Xarxa Audiovisual Local, SL

  • RESOLUCIÓ per la qual es fa pública l'aprovació de l'ampliació de la taula tarifària de producció audiovisual de caràcter excepcional COVID-19. ENLLAÇ 

   

  20 Abril

  BOE 

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

  Préstamos. Financiación

  • Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE. ENLLAÇ 

   

  DOGC

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019). ENLLAÇ 

  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  • RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. ENLLAÇ 

   

   

   

  19 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  18 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medicamentos

  • Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

  Convenios

  • Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite información sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al COVID-19. ENLLAÇ

   
  DOGC 

  Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut. ENLLAÇ

   

  17 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Fuerzas Armadas

  • Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  Estado de alarma. Especialidades sanitarias

  • Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
  Estado de alarma. Formación para el empleo

  • Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Enllaç.

  Plazos administrativos. Subvenciones

  • Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo. Enllaç.

  BOE

  Departament de Justícia

  • RESOLUCIÓ JUS/848/2020, d'1 d'abril, per la qual s'acorda la continuació dels procediments que instrueix el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la iniciació d'un programa de mediació gratuïta durant l'estat d'alarma declarat com a conseqüència de la pandèmia internacional de COVID-19. Enllaç.

  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8114/1792220.pdf
  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • RESOLUCIÓ EXI/849/2020, de 14 d'abril, de cessament de la senyora Marta Brik Gala com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/850/2020, de 14 d'abril, de cessament de la senyora Eva Doya Le Besnerais com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/851/2020, de 14 d'abril, de nomenament de la senyora Isabel Gilabert Fernández com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/852/2020, de 14 d'abril, de nomenament de la senyora Marta Brik Gala com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/853/2020, de 14 d'abril, de nomenament de la senyora Eva Doya Le Besnerais com a adjunta al/a la cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.

   

  16 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transporte aéreo

  • Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç.
  • Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç.

  Estado de alarma. Transportes terrestres

  • Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. Enllaç.

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Especialidades sanitarias

  • Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. Enllaç.

  Estado de alarma. Sistema Nacional de Salud

  • Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Formación marítima

  • Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on line" durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
  Ayudas

  • Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. Enllaç.

  DOGC

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • RESOLUCIÓ ARP/842/2020, de 8 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 502492). Enllaç.

   

   

   

  15 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Medidas tributarias

  • Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Enllaç.

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
  Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

  • Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transportes por carretera

  Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. Enllaç.

  DOGC

  Departament d'Empresa i Coneixement

  • ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684). Enllaç.

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  RESOLUCIÓ ARP/833/2020, de 7 d'abril, per la qual s'estableix el Pla territorial de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç.
   

   

  14 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
  Estado de alarma. Medidas económicas

  Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Sistema Nacional de Salud

  Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   

  DOGC

  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • RESOLUCIÓ ARP/828/2020, de 2 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2020 (ref. BDNS 502271). Enllaç.
  • RESOLUCIÓ ARP/832/2020, de 2 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2020 (ref. BDNS 502270). Enllaç.
    

  13 Abril

  BOE 

  CORTES GENERALES

  Estado de alarma. Medidas laborales complementarias

  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. ENLLAÇ
  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

   

  DOGC

  Departament d'Interior

  • ACORD GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

  ​Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 d'abril, per la qual s'assignen les funcions de direcció i coordinació assistencial i executives en l'àmbit dels centres socials de caràcter residencial, per al compliment de les mesures previstes en el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ


   

  12 Abril

  BOE

  Ministerio de Sanidad

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. ENLLAÇ

   

  11 Abril

  BOE

  CORTES GENERALES

  Estado de alarma. Prórroga

  • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

  MINISTERIO DEL INTERIOR

  Estado de alarma. Fronteras

  • Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

  Estado de alarma. Vivienda

  • Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

  Estado de alarma. Prórroga

  • Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

  Estado de alarma. Avales

  • Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Productos petrolíferos

  • Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  DOGC

  • DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. ENLLAÇ

   

  8 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Navegación marítima

  • Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Enllaç.

  MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
  Estado de alarma. Seguridad Social

  • Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. Enllaç.

  DOGC

  Departament de la Presidència

  • DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ PRE/817/2020, de 7 d'abril, per la qual es determina la gratuïtat dels aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais habilitats de Catalunya per al personal sanitari i de serveis socials. Enllaç.

  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • ORDRE EXI/37/2020, de 30 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola. Enllaç.

  Departament d'Empresa i Coneixement

  • RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (ref. BDNS 502392). Enllaç.

  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  • DECRET 50/2020, de 7 d'abril, de cessament de la senyora Mireia Borrell Porta com a secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç.
  • DECRET 51/2020, de 7 d'abril, de cessament de la senyora Elisabet Nebreda Vila com a directora general d'Afers Globals. Enllaç.
  • DECRET 52/2020, de 7 d'abril, pel qual es nomena la senyora Elisabet Nebreda Vila secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Enllaç.
  • DECRET 53/2020, de 7 d'abril, pel qual es nomena el senyor Miquel Royo Vidal director general d'Afers Globals. Enllaç.
  • RESOLUCIÓ EXI/818/2020, de 7 d'abril, de cessament del senyor Miquel Royo Vidal com a delegat adjunt a la Delegació del Govern davant la Unió Europea. Enllaç.

   

  8 Abril

  BOE 

  JEFATURA DEL ESTADO

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. ENLLAÇ


  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

  Estado de alarma. Aviación civil

  • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

   

  DOGC 

  Departament de Cultur

  Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

  • RESOLUCIÓ CLT/808/2020, d'1 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. ENLLAÇ

   

  7 Abril

  BOE

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Transportes de mercancías

  • Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. Enllaç.

  MINISTERIO DE SANIDAD
  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. Enllaç.

  Estado de alarma. Productos sanitarios

  • Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   

  6 Abril

  BOE 

  MINISTERIO DE HACIENDA

  Entidades locales. Contabilidad

  • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. ENLLAÇ

   
  DOGC
   
  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • ORDRE ARP/36/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. ENLLAÇ

  Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona

  • ANUNCI sobre la gratuïtat temporal de les tarifes que ha de regir a partir del 2 d'abril de 2020 al sistema de transport públic col·lectiu en l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Girona davant la situació d'estat d'alarma. ENLLAÇ

  Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat

  • ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març. ENLLAÇ

  ​Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/812/2020, de 6 d'abril, per la qual es modifica el termini per proposar mesures en el marc de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, i la declaració dels serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

   

  4 Abril

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

  Medidas financieras

  • Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas sociales y sanitarias

  • Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   

  3 Abril

  BOE

  MINISTERIO DEL INTERIOR
  Estado de alarma. Armas y explosivos

  • Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Titularidad de vehículos

  • Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
  Estado de alarma. Medidas excepcionales

  • Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  Estado de alarma. Transporte terrestre

  • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE SANIDAD

  Estado de alarma. Medidas urgentes

  • Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

  DOGC

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). ENLLAÇ
  Departament d'Empresa i Coneixement
  • ORDRE EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement. ENLLAÇ
   
   

   2 Abril

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Sector ferroviario

   Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ
    

   DOGC

   Departament de Salut

   • RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ

   ​Departament de Territori i Sostenibilitat

   • ​RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència
   DECRET 49/2020, de 31 de març, de desconcentració de competències en matèria de contractació administrativa i de recursos humans en la Casa de la Generalitat a Perpinyà del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

    

    

   1 Abril

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Enllaç

   Estado de alarma. Violencia de género

   • Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Enllaç

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Servicios esenciales

   • Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. Enllaç

   DOGC

   Departament d'Educació

   • RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2020-2021 i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2020-2021. Enllaç​

   Departament de Salut

   • RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. ENLLAÇ
   • RESOLUCIÓ SLT/799/2020, d'1 d'abril, per la qual es determina la recollida i transmissió de les dades de les persones difuntes per part de les empreses prestadores de serveis funeraris durant la situació de pandèmia causada per la COVID-19.  ENLLAÇ

    

   MARÇ 2020

   31 Març

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Transporte aéreo

   • Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç
   • Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. Enllaç

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   Formación profesional

   • Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado. Enllaç

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Alojamientos turísticos

   Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. Enllaç

   Estado de alarma. Transporte de viajeros

   Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD

   Estado de alarma. Modelo de declaración responsable
   Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. Enllaç
    

   30 Març

   BOE

   CORTES GENERALES
   Estado de alarma

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Enllaç

   Estatuto de los Trabajadores

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Enllaç

   Medidas urgentes

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Enllaç
   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Enllaç
   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Enllaç


   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Servicios funerarios

   • Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Enllaç

   https://boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   DOGC

   Parlament de Catalunya
   Sindicatura de Comptes

   • RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics per a l'exercici 2019 i successius a través d'EACAT. Enllaç

    

    

    

    

   29 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Enllaç

    

    

   28 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO

   Estado de alarma. Medidas laborales complementarias

   • Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Enllaç

   CORTES GENERALES

   Estado de alarma. Prórroga

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Enllaç

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

   Estado de alarma. Prórroga

   • Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD

   Estado de alarma. Servicios sociales

   • Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   Estado de alarma. Sanidad mortuoria

   • Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   Estado de alarma. Encomienda de gestión

   • Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

    

   27 Març

   BOE

   MINISTERIO DE DEFENSA
   Estado de alarma. Formación militar

   • Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Excepciones temporales

   • Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medicamentos

   • Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   DOGC

   Departament de Salut

   ​RESOLUCIÓ SLT/789/2020, de 27 de març, d'adopció de mesures excepcionals d'ordenació i d'intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   Departament de Territori i Sostenibilitat

   RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s'estableix una moratòria en el pagament del lloguer i quotes d'amortització d'habitatges i locals gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Coneixement
   Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

   • RESOLUCIÓ EMC/767/2020, de 20 de març, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/1917/2019, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY), i la Resolució EMC/1987/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de les esmentades bases (ref. BDNS 466883). ENLLAÇ

    

   26 Març

   BOE

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Fronteras

   • Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Aviación civil

   • Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Navegación marítima

   • Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Aviación civil

   • Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
   Estado de alarma. Avales públicos

   • Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
   Plazos administrativos

   • Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos para la tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. ENLLAÇ

    

    

   DOGC

   Departament de Salut

   • RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual s'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència

   • DECRET LLEI 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya. ENLLAÇ
   • ACORD GOV/53/2020, de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2. ENLLAÇ

   Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   • ​RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. ENLLAÇ
   • DECRET 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial. ENLLAÇ

    

   25 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Medidas urgentes

   • Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma

   • Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

   Estado de alarma. Alojamientos turísticos

   • Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Movilidad

   • Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Transporte de animales

   • Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

   Estado de alarma. Transporte aéreo

   • Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

   Estado de alarma. Personas en situación de dependencia

   • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. ENLLAÇ

   COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
   Plazos administrativos

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma. ENLLAÇ

    

   DOGC

   Departament de Territori i Sostenibilitat 

   • ORDRE TES/31/2020, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya. ENLLAÇ

   ​Departament de Presidència

   • DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. ENLLAÇ

    

   24 Març

   BOE

   MINISTERIO DE HACIENDA
   Estado de alarma. Contratación administrativa

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Control económico-financiero

   • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma.Transporte de viajeros

   • Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Aguas

   • Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Centros de servicios sociales residenciales

   • Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Medicamentos

   • Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ​

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ SLT/761/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ
   • RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ 
   • RESOLUCIÓ TES/757/2020, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. ENLLAÇ
   • RESOLUCIÓ SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. ENLLAÇ

    

   23 Març

   DOGC

   Departament de Territori i Sostenibilitat

   • RESOLUCIÓ TES/753/2020, de 12 de març, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 2019 o a realitzar durant l'any 2020 (ref. BDNS 500441). Enllaç.

    

   22 Març

   BOE

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Fronteras

   • Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Residuos

   • Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Sanidad mortuoria

   • Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   DOGC

   Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   • RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. Enllaç.  

   21 Març

   BOE

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  Enllaç.
   • Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.  Enllaç.

   Estado de alarma. Transporte aéreo

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.  Enllaç.

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
   Bachillerato

   • Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-2020.  Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Centros de personas mayores

   • Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Enllaç.

   Estado de alarma. Prestación farmacéutica

   • Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Enllaç.

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Animales domésticos

   • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
   Productos alimentarios

   • Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios. Enllaç.

   MINISTERIO DE JUSTICIA

   Plazos administrativos. Indultos

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. Enllaç.

   DOGC

   ​Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   • RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.

   Departament de la Presidència

   • DECRET 47/2020, de 20 de març, de nomenament del senyor Bernat Solé Barril com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.

    

   20 Març

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   • Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   • Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Enllaç.
   • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Enllaç.

   MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
   ESTADO DE ALARMA. MATERIAL SANITARIO

   • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la secretaría general de industria y de la pequeña y mediana empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas epi con marcado ce europeo. Enllaç.

   19 Març

   BOE

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo. Enllaç.
   • Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.
   • Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. Enllaç.

   MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

   Estado de alarma. Sector marítimo pesquero

   • Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. Enllaç.

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç
   • Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç
   • Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto. 463/2020, de 14 de marzo.  Enllaç 
   • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç
     

   DOGC

   • RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s'adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç.
   • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Enllaç.

    

   18 Març

   BOE

   JEFATURA DEL ESTADO
   Estado de alarma

   • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Enllaç.

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Controles fronterizos

   • Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. Enllaç.

   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
   Estado de alarma

   • Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   17 Març

   BOE

   MINISTERIO DE DEFENSA
   Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria

   • Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. Enllaç.

   COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
   Sector vitivinícola

   • Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. Enllaç.

   Vivienda

   • Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Enllaç.

   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
   Suspensión de plazos

   • Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Transportes por carretera. Excepciones temporales

   • Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios. Enllaç.
   • Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias. Enllaç.
   • Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Enllaç.

   16 Març

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/634/2020, de 19 de febrer, per la qual s'amplia l'àrea d'influència del punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec, establerta per la Resolució TES/363/2013, de 20 de febrer. Enllaç.

   • ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Enllaç.

    

   15 Març

   BOE

   MINISTERIO DE DEFENSA​
   Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria

   • Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. Enllaç.

   MINISTERIO DEL INTERIOR
   Estado de alarma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

   • Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias

   • Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç.

   Estado de alarma. Sistema Nacional de Protección Civil

   • Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil. Enllaç.

   MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional. Enllaç

   • Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. Enllaç

   • Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español. Enllaç

   MINISTERIO DE SANIDAD
   Estado de alarma. Medidas urgentes

   • Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   • Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   • Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

   DOGC

   • RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
    Enllaç

    

   14 Març

   BOE

   • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enllaç

    

   13 Març

   BOE

   • Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Enllaç

    

   DOGC

   • LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Enllaç
   • DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. Enllaç
   • RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Enllaç
   • RESOLUCIÓ INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s'aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. Enllaç

    

   12 Març

   BOE

   • Resolución de 9 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2020. Enllaç

    

   DOGC

   • DECRET LLEI 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig. Enllaç
   • RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. Enllaç
   • DECRET 43/2020, de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya. Enllaç

    

   11 Març

   BOE

   • Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Enllaç

   • Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2020, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2020. Enllaç

    

   10 Març

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/637/2020, de 2 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020 (ref. BDNS 498532). Enllaç.
   • DECRET 41/2020, de 9 de març, de cessament del senyor Alfred Bosch i Pascual com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Enllaç.

   7 Març

   BOE

   • Pleno. Sentencia 21/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de amparo 1470-2018. Promovido por don Carles Puigdemont Casamajó y otras personas en relación con el auto del magistrado instructor de causa especial ante el Tribunal Supremo que desestimó la petición de libertad de don Jordi Sànchez i Picanyol, así como de concesión de permiso penitenciario para asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat. Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: inadmisión del recurso de amparo promovido desatendiendo su carácter subsidiario (STC 2/2020). Enllaç.

   • Pleno. Sentencia 22/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3736-2018. Promovido por don Raúl Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que adoptaron la medida cautelar de prisión provisional. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la participación y representación política: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar de carácter personal; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular. Enllaç.

   • Pleno. Sentencia 23/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3807-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas para poder asistir a la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat. Supuesta vulneración de los derechos a la participación política, al ejercicio de los cargos públicos representativos y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que denegaron el permiso penitenciario solicitado al apreciar riesgo de reiteración delictiva; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular. Enllaç.

   • Pleno. Auto 16/2020, de 11 de febrero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de "moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern" en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019. Enllaç.

   • Pleno. Auto 17/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Desestima una recusación en el recurso de inconstitucionalidad 4362-2017, planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos procedimientos que se tramitan ante este Tribunal. Enllaç.

   • Pleno. Auto 18/2020, de 11 de febrero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de "moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern" en relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019. Enllaç.

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ 751/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç.
   • LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura. Enllaç.
   • RESOLUCIÓ CLT/623/2020, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2020 (ref. BDNS 498564). Enllaç.
   • RESOLUCIÓ CLT/543/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de quarta modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. Enllaç.
   • ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l'any 2020 (ref. BDNS 497078). Enllaç.

   5 Març

   BOE

   • Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ CLT/570/2020, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. Enllaç

    

   3 Març

   DOGC

   • RESOLUCIÓ PRE/565/2020, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ref. BDNS 498150). Enllaç

    

   2 Març

   BOE

   • Corrección de errores de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ VEH/522/2020, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'any 2020. Enllaç
   • RESOLUCIÓ EMC/519/2020, de 25 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2020. Enllaç

   • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/3613/2019, de 27 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2020 (DOGC núm. 8039, de 10.1.2020). Enllaç

    

   FEBRER 2020

   29 Febrer

   BOE

   • Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Enllaç
   • Real Decreto 426/2020, de 27 de febrero, por el que se nombran los Vocales de procedencia judicial de la Junta Electoral Central. Enllaç
   • Pleno. Sentencia 9/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 2327-2018. Promovido por don Oriol Junqueras i Vies en relación con los autos dictados por el magistrado instructor de causa especial y la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que denegaron su solicitud de permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que ponderaron adecuadamente la concurrencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, inadmisión parcial del recurso de amparo (SSTC 155/2019 y 4/2020). Voto particular. Enllaç
   • Pleno. Sentencia 11/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 4855-2018. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que comunicaron a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaban desempeñando. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del recurso de amparo. Enllaç 
   • Pleno. Sentencia 12/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 5488-2018. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto del auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de causa especial comunicando a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaba desempeñando. Alegada vulneración del derecho al ejercicio de los cargos representativos: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto. Enllaç 
   • Pleno. Auto 9/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017. Enllaç 
   • Pleno. Auto 10/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017. Enllaç
   • Pleno. Auto 11/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. Estima el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017; acuerda la notificación personal del auto y la deducción de testimonio de particulares. Enllaç

    

   28 Febrer

   BOE

   • Ley 1/2020, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía. Enllaç
   • Corrección de errores del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ CLT/508/2020, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres. Enllaç
   • RESOLUCIÓ TSF/509/2020, de 21 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per al 2019. Enllaç

   • RESOLUCIÓ TSF/510/2020, de 20 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves per a l'any 2018. Enllaç​

    

    

   27 Febrer

   DOGC

   • ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO). Enllaç

    

   26 Febrer

   BOE

   • Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/477/2020, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i es deleguen en la Direcció les facultats per aprovar la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç
   • EDICTE de 21 de febrer de 2020, pel qual s'obre un nou termini d'informació pública sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. Enllaç

    

   21 Febrer

   BOE

   • Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ PRE/427/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions. Enllaç
   • RESOLUCIÓ PRE/428/2020, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya. Enllaç

    

   20 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ 736/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2020, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Enllaç
   • LLEI 1/2020, del 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania. Enllaç
   • ACORD GOV/24/2020, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el document de base de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya. Enllaç
   • RESOLUCIÓ TSF/423/2020, de 13 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa 30 Plus Línia 1, per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, per a l'any 2019. Enllaç

    

   19 Febrer

   BOE

   • Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Enllaç

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TSF/413/2020, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada, per a l'any 2019. Enllaç
   • EDICTE de 10 de febrer de 2020, pel qual es dona publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la Resolució TES/1893/2019, de 4 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 462264). Enllaç

    

   18 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/393/2020, de 13 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020 i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Enllaç

    

   17 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020. Enllaç

    

   14 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ INT/274/2020, de 7 de febrer, de cessament del senyor Sergio Delgado Molina com a sub-director general de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç

   • RESOLUCIÓ INT/275/2020, de 7 de febrer, de cessament de la senyora Núria Gasulla Fernández com a sub-directora general de Programes en Protecció Civil de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior. Enllaç

    

   13 Febrer

   BOE

   • Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). Enllaç
   • Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. Enllaç
   • Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. Enllaç
   • Resolución de 4 de febrero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en inglés para el primer semestre del año 2020. Enllaç

   ​DOGC

   • DECRET LLEI 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Enllaç​
   • ACORD GOV/13/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor David Poudevida-Vives com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Argentina. Enllaç
   • ACORD GOV/14/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor Lleïr Daban Hurtós com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Mèxic. Enllaç
   • ACORD GOV/15/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor Ahmed Benallal Benallal com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tunísia. Enllaç
   • ACORD GOV/16/2020, d'11 de febrer, pel qual es designa el senyor David Poudevida-Vives delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Argentina. Enllaç
   • ACORD GOV/17/2020, d'11 de febrer, pel qual es designa el senyor Lleïr Daban Hurtós delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Mèxic. Enllaç
   • ACORD GOV/18/2020, d'11 de febrer, pel qual es designa el senyor Ahmed Benallal Benallal delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tunísia. Enllaç
   • ACORD GOV/19/2020, d'11 de febrer, de cessament del senyor Manuel Manonelles Tarragó com a delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa. Enllaç

    

   12 Febrer

   DOGC

   • RESOLUCIÓ 732/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç

    

   11 Febrer

   BOE

   • Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Enllaç
   • Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç

   ​DOGC

   • RESOLUCIÓ TSF/262/2020, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (Programa APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral, per a l'any 2019. Enllaç​

   10 Febrer

   DOGC

    

   • RESOLUCIÓ CLT/229/2020, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius per a l'any 2020 (ref. BDNS 494535). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/230/2020, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2020 (ref. BDNS 494536). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/231/2020, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2020 (ref. BDNS 494538). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/232/2020, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), pel qual s'aprova la convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2020 (ref. BDNS 494540). Enllaç
   • ORDRE ARP/11/2020, de 5 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines. Enllaç

    

   7 Febrer

   BOE

   • Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

   ​DOGC

   • QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1882-2019, plantejada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, respecte de la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2012, del 20 de març, del Parlament de Catalunya, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (sentència). Enllaç​
   • ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació parcial i puntual del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, en el sentit de possibilitar el dret d'assistència i l'exercici del dret de vot per via telemàtica a les sessions de qualsevol naturalesa del ple corporatiu, per part dels membres electes de la Corporació, en determinades circumstàncies específiques. Enllaç​

   6 Febrer

   BOE

   • Real Decreto 233/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). Enllaç

    

   5 Febrer

   BOE

   • Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Enllaç

    

   3 Febrer

   DOGC

   • ORDRE PRE/9/2020, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Enllaç​
   • RESOLUCIÓ CLT/143/2020, de 16 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres no literàries per a l'any 2020 (ref. BDNS 493213). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/145/2020, de 16 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica, per a l'any 2020 (ref. BDNS 493195). Enllaç

    

   31 Gener

   DOGC

   • ACORD GOV/5/2020, de 29 de gener, pel qual es crea el Programa de coordinació de les mesures postemergències, en els casos de desastres naturals i altres emergències. Enllaç​

   • DECRET 26/2020, de 29 de gener, pel qual es nomena la senyora Ariadna Rectoret i Jordi directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Enllaç

    

   30 Gener

   DOGC

   • RESOLUCIÓ del 29 de gener de 2020, de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que regula la tramesa d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals. Enllaç

   • RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat. Enllaç

    

   29 Gener

   BOE

   • Real Decreto 137/2020, de 28 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Enllaç

   • Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Enllaç

    

   28 Gener

   BOE

   • Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. Enllaç

    

   27 Gener

   DOGC

   • EDICTE de 21 de gener de 2020, sobre una resolució d'aprovació inicial del Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d'Aran. Enllaç
   • RESOLUCIÓ EMC/125/2020, de 21 de gener, de nomenament i cessament d'una persona membre del Consell de Direcció de l'Agència Catalana del Consum en representació de l'Administració local. Enllaç

   • ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments. Enllaç

    

   24 gener

   BOE

   • Acuerdo de 23 de enero de 2020, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la proclamación de los candidatos electos al Parlamento Europeo, que han de ocupar los cinco escaños adicionales que le corresponden a España por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Enllaç​

    

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TSF/119/2020, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil per a l'any 2019. Enllaç

    

   23 gener

   DOGC

   • RESOLUCIÓ EMC/94/2020, de 17 de gener, per la qual es modifica la Resolució EMC/1434/2019, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 458466). Enllaç
   • DECRET 20/2020, de 21 de gener, de cessament de la senyora Rosa Vidal Planella com a interventora general de l'Administració de la Generalitat. Enllaç

   • DECRET 21/2020, de 21 de gener, de cessament del senyor David Canada i Zapater com a director general de la Intervenció del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç
   • DECRET 22/2020, de 21 de gener, pel qual es nomena el senyor David Canada i Zapater interventor general de l'Administració de la Generalitat. Enllaç

    

   22 gener

   BOE

   • Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Enllaç
   • Resolución de 15 de enero de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020. Enllaç.

   DOGC

   • DECRET LLEI 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Enllaç
   • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019). Enllaç.
   • RESOLUCIÓ TSF/81/2020, de 17 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Enllaç.
   • ANUNCI de notificació en procediment de resolució de declaració administrativa d'hereus abintestat a favor de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

    

   21 gener

   BOE

   • Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2020 a efectos del cómputo administrativo. Enllaç

   DOGC

   • RESOLUCIÓ VEH/56/2020, de 15 de gener, de cessament del senyor Llorenç Birba Fonts com a coordinador d'actuacions estratègiques de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Enllaç

   20 Gener

   DOGC

   • RESOLUCIÓ TES/48/2020, de 15 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges. Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/20/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491476). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/21/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 491472). Enllaç
   • RESOLUCIÓ CLT/3627/2019, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 (ref. BDNS 491378). Enllaç
   • ORDRE ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2020. Enllaç

    

   17 Gener

   BOE

   • Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales. Enllaç
   • Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015. Enllaç

    

   16 Gener

   DOGC

   • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019). Enllaç

    

   14 Gener

   BOE

   • Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Enllaç
   • Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. Enllaç
   • Decreto-ley 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto-ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña. Enllaç
   • Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Enllaç

    

   10 gener

   BOE

   • Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Enllaç

   DOGC

   • DECRET 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat. Enllaç
   • EDICTE de 27 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. Enllaç

    

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016