Inici › Publicacions d'interès local al BOE i ...

Publicacions d'interès local al BOE i DOGC

Juny

14 de juny

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/2159/2024, d'11 de juny, per la qual es prorroga la vigència del Programa temporal per al desenvolupament dels projectes UNICO en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. ENLLAÇ

Departament d'Educació: 

 • RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d'11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

 • RESOLUCIÓ ACC/2142/2024, de 30 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 764807). ENLLAÇ

13 de juny

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 106/2024, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Educació: 

 • ACORD GOV/149/2024, d'11 de juny, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/2109/2024, de 7 de juny, per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2025, 2026 i 2027 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (ref. BDNS 767010). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 

 • RESOLUCIÓ CLT/2085/2024, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional i per a l'elaboració de catàlegs de béns protegits per al període 2024-2026 (ref. BDNS 766575). ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • ACORD GOV/148/2024, d'11 de juny, sobre els requisits de titulació per a l'accés a les escales dels cossos de personal funcionari de titulació superior, de diplomatura, tècnic d'especialistes i auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • RESOLUCIÓ PRE/2096/2024, de 10 de juny, de cessament de la senyora Elena Rius Miró com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

12 de juny

DOGC:

Departament d'Interior: 

 • RESOLUCIÓ INT/2119/2024, d'11 de juny, per la qual es declara l'amnistia dels actes determinants de responsabilitat administrativa d'acord amb la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, previstos en algun dels supòsits de l'article 1 de la Llei orgànica 1/2024, de 10 de juny, d'amnistia, i es procedeix a retornar, si escau, els imports abonats derivats de les sancions imposades per la comissió dels actes que es declaren amnistiats. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa: 

 • RESOLUCIÓ EMT/2078/2024, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'iniciatives de reforç de la competitivitat. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • ACORD GOV/147/2024, d'11 de juny, pel qual s'adopten mesures per implementar la Llei orgànica d'amnistia. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència de Residus de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ ACC/2082/2024, de 14 de maig, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinada a la concessió de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, d'acord amb la Resolució ACC/3848/2022, de 7 de desembre (ref. BDNS 662938). ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • RESOLUCIÓ CLT/2087/2024, de 6 de juny, sobre el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • DECRET 102/2024, d'11 de juny, de cessament de la senyora Maria Montserrat Bergés Saura com a delegada territorial del Govern de la Generalitat a Lleida. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • DECRET 103/2024, d'11 de juny, de cessament de la senyora Laia Cañigueral i Olivé com a delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • DECRET 104/2024, d'11 de juny, de cessament del senyor Albert Salvadó Fernandez com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. ENLLAÇ

Departament de la Presidència: 

 • DECRET 105/2024, d'11 de juny, de renovació del nomenament del senyor Eduard Inglés Yuba com a director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). ENLLAÇ

Departament d'Economia i Hisenda: 

 • RESOLUCIÓ ECO/2079/2024, de 29 de maig, de cessament de la senyora Montserrat Pérez Manubens com a cap del Servei de Control de Joc i Apostes de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

 

11 de juny

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO: 

 • Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. ENLLAÇ

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

 • Resolución de 7 de junio de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 

 • Resolución de 4 de junio de 2024, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas centralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el segundo semestre de 2024, y para la certificación de actividades de formación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

 

DOGC:

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 

 • RESOLUCIÓ CLT/2060/2024, de 4 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2024-2025 (ref. BDNS 765708). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 

 • RESOLUCIÓ CLT/2061/2024, de 3 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2024-2025 (ref. BDNS 765488). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: 

 • RESOLUCIÓ ACC/1995/2024, de 30 de maig, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: 

 • RESOLUCIÓ ACC/1996/2024, de 30 de maig, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments de restauració. ENLLAÇ

Departament de Drets Socials: 

 • RESOLUCIÓ DSO/2050/2024, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública dels àmbits de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, de persones amb drogodependències i/o altres addiccions i de persones afectades pel VIH/sida, en règim de concert social. ENLLAÇ

 

10 de juny

BOE:

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

 • Extracto de la Orden ITU/1423/2023, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y se procede a la convocatoria anticipada del año 2024, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 

 • TDF/545/2024, de 5 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden TDF/288/2024, de 18 de marzo. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 

 • TDF/546/2024, de 6 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Secretaría, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden TDF/289/2024, de 18 de marzo. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Interior: Servei Català de Trànsit:

 • RESOLUCIÓ INT/2020/2024, de 23 de maig, per la qual s'amplia el termini d'execució de les activitats que són objecte de subvenció incloses a la Resolució INT/2492/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà (ref. BDNS 641771). ENLLAÇ

Departament d'Interior: Servei Català de Trànsit

 • RESOLUCIÓ INT/2064/2024, de 7 de juny, per la qual es modifica la Resolució INT/360/2024, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2024. ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 

 • RESOLUCIÓ CLT/1985/2024, de 30 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al període 2024-2025 (ref. BDNS 765154). ENLLAÇ

Departament de Cultura: 

 • RESOLUCIÓ CLT/2022/2024, de 5 de juny, de nomenament de membres de les comissions territorials del patrimoni cultural. ENLLAÇ

 

8 de juny

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2024, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el año 2024. ENLLAÇ

 

7 de juny

BOE:

MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

 • Resolución de 5 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de junio de 2024, por el que se modifican los términos y condiciones de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Economia i Hisenda:

 • RESOLUCIÓ ECO/1981/2024, de 4 de juny, de cessament i nomenament d'un vocal de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • EDICTE de 3 de juny de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de drets culturals de Catalunya. ENLLAÇ

 

 

6 de juny

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la resolución de ampliación del plazo de resolución de concesión de subvenciones convocadas por Orden TED/919/2023, de 21 de julio, por la que se modifican las bases reguladoras de la Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia; y se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones (2023). ENLLAÇ

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

 • Orden ITU/537/2024, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ITU/1423/2023, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y se procede a la convocatoria anticipada del año 2024, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 99/2024, de 4 de juny, d'ampliació dels mitjans traspassats per la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d'Aran en matèria de cultura, per al foment de l'aranès. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1943/2024, d'1 de juny, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya de l'any 2024 per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1949/2024, d'1 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, corresponents a l'any 2023-2024 (ref. BDNS 765490). ENLLAÇ

Departament de Drets Socials:

 • ACORD GOV/146/2024, de 4 de juny, pel qual es prorroga la vigència del Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió dels fons NextGenerationEU en l'àmbit dels drets socials. ENLLAÇ
 • EDICTE de 3 de juny de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'actualitzen els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:
 • RESOLUCIÓ CLT/1955/2024, de 30 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional, i per a l'elaboració de catàlegs de béns protegits. ENLLAÇ

Administració electoral:

 • Junta Electoral Central:
 • ACORD de 4 de juny de 2024, de la Junta Electoral Central, pel qual s'ordena la publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel Decret 60/2024, de 18 de març, i celebrades el 12 de maig de 2024, conforme a les actes d'escrutini general i de proclamació d'electes trameses per les juntes electorals provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya. ENLLAÇ

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

 • ANUNCI relatiu a la convocatòria pública d'ajudes Xpande Digital per al desenvolupament d'estratègies d'internacionalització digital durant l'anualitat 2024, mitjançant la prestació de serveis d'assessorament i de la concessió d'ajuts econòmics, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ

 

5 de juny

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 3/2024, de 4 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes para los viajes realizados en el periodo estival de 2024. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 97/2024, de 4 de juny, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • DECRET 98/2024, de 4 de juny, del Premi Guillem Agulló i Salvador. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:
 • RESOLUCIÓ CLT/1931/2024, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar l'assistència dels responsables de la programació municipal d'arts escèniques i música a les fires, festivals i mercats especialitzats dels àmbits esmentats per a l'any 2024 (ref. BDNS 764156). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1915/2024, de 28 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/751/2024, de 4 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023 (ref. BDNS 747928). ENLLAÇ

 

4 de juny

BOE:

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030:

 • Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones a entidades locales para gestión de colonias felinas 2024. ENLLAÇ

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/526/2024, de 31 de mayo, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo de generación de energía eléctrica cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible y se actualizan sus valores de retribución a la operación de aplicación a partir del 1 de enero de 2024. ENLLAÇ

 

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/127/2024, de 31 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions per a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/1893/2024, de 16 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per al període 2024 a 2027 de la línia d'ajuts per facilitar l'accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya (ref. BDNS 764269). ENLLAÇ
 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:
 • RESOLUCIÓ EMT/1923/2024, de 24 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 764908). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1918/2024, de 30 de maig, per la qual s'homologa el mètode de captura de xarxa suspesa de caiguda per a porc senglar. ENLLAÇ
 • Centre de la Propietat Forestal:
 • RESOLUCIÓ ACC/1917/2024, de 30 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a terrenys forestals de titularitat privada, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027. ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 
 • RESOLUCIÓ CLT/1914/2024, de 30 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana. ENLLAÇ
 • Institut Català de les Empreses Culturals:
 • RESOLUCIÓ CLT/1896/2024, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la programació de música en viu de caràcter professional. ENLLAÇ

 

3 de juny

DOGC:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/125/2024, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització. ENLLAÇ
 • Agència Catalana de l'Aigua: 
 • RESOLUCIÓ ACC/1892/2024, de 30 de maig, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència i l'entrada en l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat d'explotació 03 Aqüífer Fluvià Muga. ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1854/2024, de 27 de maig, per la qual s'estableix el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) per al període 2024-2028, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d'Educació destinades a l'alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i socioeducativa del Servei d'Educació de Catalunya, al qual s'integra el Programa del Ministeri d'Educació i Formació Professional i Esports de cooperació territorial per a l'orientació, l'avenç i l'enriquiment educatiu PROA+. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EDU/1855/2024, de 24 de maig, per la qual s'organitzen el curs de formació preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i el curs de formació preparatori per a l'accés a cicles formatius de grau superior. ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 
 • RESOLUCIÓ CLT/1902/2024, de 28 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals. ENLLAÇ

Administració electoral:

 • Juntes electorals provincials:
 • EDICTE de 28 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Lleida. ENLLAÇ
 • EDICTE de 30 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Tarragona. ENLLAÇ
 • EDICTE de 30 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Barcelona. ENLLAÇ
 • EDICTE de 31 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Girona. ENLLAÇ

 

Maig

31 de maig

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:
 • RESOLUCIÓ EMT/1865/2024, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització. ENLLAÇ

Departament de Salut:

 • ORDRE SLT/119/2024, de 28 de maig, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1840/2024, de 28 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 743624). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Agència Catalana de l'Aigua:
 • RESOLUCIÓ ACC/1874/2024, de 22 de maig, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada a l'ús d'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna, o per a l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, feta pública per la Resolució ACC/435/2024, de 15 de febrer (ref. BDNS 744190). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1863/2024, de 23 de maig, de cessament de la senyora Marta Soler Morera com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ PRE/1864/2024, de 23 de maig, de cessament i nomenament de la senyora Clara Lobo Baquer com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

 

30 de maig

BOE:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Pleno. Sentencia 67/2024, de 23 de abril de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 2059-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto de la disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022. Límites de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que reforma la Ley reguladora de las bases del régimen local modificando la forma de selección, provisión y nombramiento de funcionarios con habilitación de carácter nacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Voto particular. ENLLAÇ

MINISTERIO DE CULTURA

 • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el programa de animación a la lectura en el mundo rural, correspondientes al año 2024. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:
 • RESOLUCIÓ EMT/1781/2024, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/1838/2024, de 27 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions de nuclis d'R+D Green a projectes d'R+D en l'àmbit del canvi climàtic (ref. BDNS 763628). ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1794/2024, de 23 de maig, de cessament del senyor Iu Andrés Luarna com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya: :

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

 

29 de maig

BOE:

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030

 • Orden DCA/505/2024, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades de protección animal. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de Territori:

 • ORDRE TER/117/2024, de 24 de maig, de modificació de l'Ordre TES/185/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització d'actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades a les comarques de muntanya i Aran. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa: 
 • RESOLUCIÓ EMT/1796/2024, de 22 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 762856). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1819/2024, de 23 de maig, per la qual s'estableix el programa d'innovació educativa Xarxa de Competències. ENLLAÇ

Departament d'Interior:

 • RESOLUCIÓ INT/1821/2024, de 24 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci, espai públic i transports. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1798/2024, de 8 de maig, de nomenament de la senyora Maria Morera Garcelan com a assessora en matèria d'Acció Territorial del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

 

28 de maig

BOE:

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

 • Extracto de la Resolución de 24 de Mayo de 2024, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de formación mediante microcréditos, dentro de la Inversión "Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1792/2024, de 23 de maig, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'emblema de la comarca de l'Urgell. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:
 • RESOLUCIÓ EMT/1795/2024, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a l'any 2024 en relació amb les actuacions del programa de la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 PLUS) (ref. BDNS 763158). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/1808/2024, de 21 de maig, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Territori:

 • Agència de l'Habitatge de Catalunya:
 • RESOLUCIÓ TER/1800/2024, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general per a l'any 2024 (ref. BDNS 763169). ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • RESOLUCIÓ CLT/1805/2024, de 23 de maig, per la qual s'incoa expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional a favor de l'escala mecànica de Ferrocarril Metropolità de Barcelona a l'antic Funicular de Miramar. ENLLAÇ

 

27 de maig

DOGC:

Parlament de Catalunya:

 • ACORD de la Diputació Permanent de derogació del Decret llei 6/2024, del 24 d'abril, de mesures urgents en matèria d'habitatge. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 958/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2024, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ 959/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2024, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/115/2024, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic. ENLLAÇ
 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:
 • RESOLUCIÓ EMT/1785/2024, de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 en relació amb la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU (SOC – ADA 2024) (ref. BDNS 762742). ENLLAÇ

Departament de Justícia, Drets i Memòria:

 • ORDRE JUS/116/2024, de 23 de maig, de les taules de participació social en l'àmbit penal i penitenciari. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ JUS/1787/2024, de 23 de maig, per la qual es determina la quantia de les compensacions que s'han de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau. ENLLAÇ

25 de maig

BOE:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2796-2024, en relación con las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por posible vulneración de los artículos 23.2 y 149.1.18.ª CE. ENLLAÇ

 

24 de maig

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

 • Resolución de 14 de mayo de 2024, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el segundo semestre de 2024. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/114/2024, de 21 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – CAMPANYA AGRÀRIA). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1767/2024, de 21 de maig, per la qual es prorroga el pla pilot per a la impartició de la matèria Religió Islàmica en centres educatius del Departament d'Educació durant el curs 2024-2025. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1769/2024, de 17 de maig, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2024 (ref. BDNS 762624). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ ACC/1771/2024, de 13 de maig, per la qual es revisa la declaració de les zones sensibles del districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. ENLLAÇ
 • Centre de la Propietat Forestal:
 • RESOLUCIÓ ACC/1770/2024, de 15 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2024 (ref. BDNS 761300). ENLLAÇ

 

23 de maig

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • DECRET 95/2024, de 21 de maig, de reestructuració del Consell Català de l'Esport. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/112/2024, de 17 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu el dia 9 de juny de 2024. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ EMT/1734/2024, de 13 de maig, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, sobre condicions de treball i mesures de seguretat del personal penitenciari per al període 2024-2027. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • ACORD GOV/139/2024, de 21 de maig, pel qual s'aproven l'Estratègia Àfrica 2030 i el Pla d'acció 2024-2027 del Govern de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

22 de maig

BOE:

JEFATURA DEL ESTADO:

 • Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo. ENLLAÇ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

 • Real Decreto 496/2024, de 21 de mayo, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a la alimentación de animales de granja con determinados piensos de origen animal. ENLLAÇ

 

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa: 
 • RESOLUCIÓ EMT/1738/2024, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial. ENLLAÇ
 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:
 • RESOLUCIÓ EMT/1739/2024, de 16 de maig, per la qual es dona publicitat a la priorització de les especialitats formatives de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a l'any 2024. ENLLAÇ

Departament de Territori:

 • Agència de l'Habitatge de Catalunya:
 • RESOLUCIÓ TER/1745/2024, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ TER/1746/2024, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • RESOLUCIÓ IFE/1749/2024, de 15 de maig, per la qual s'aprova la Carta de serveis del servei de denúncies per discriminació de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació del Departament d'Igualtat i Feminismes. ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • RESOLUCIÓ ACC/1741/2024, de 15 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a l'execució d'obres d'instal·lacions per a la injecció de biometà dins les mesures de contingència per a la reducció de la demanda de gas natural fòssil per als anys 2024 i 2025 (ref. BDNS 761673). ENLLAÇ
 • Agència Catalana de l'Aigua:
 • RESOLUCIÓ ACC/1743/2024, de 15 de maig, per la qual se suspèn la tramitació dels procediments administratius d'atorgament de concessions i per a l'aprofitament d'aigües superficials i subterrànies i de modificació dels existents a les unitats d'explotació que es trobin en estat d'excepcionalitat i d'emergència per sequera. ENLLAÇ

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

 • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases que regulen l'atorgament dels diplomes de Mestre Artesà o Mestra Artesana en les modalitats professional i divulgativa. ENLLAÇ

 

21 de maig

BOE:

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

 • Resolución de 7 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de junio de 2023, por el que se declara Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil el territorio afectado como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 20 de agosto de 2022 y el 8 de junio de 2023. ENLLAÇ

DOGC:

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1719/2024, de 2 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici de 2024 (ref. BDNS 761006). ENLLAÇ

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • Agència de Residus de Catalunya: 
 • RESOLUCIÓ ACC/1727/2024, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ ACC/1728/2024, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. ENLLAÇ

Departament d'Igualtat i Feminismes:

 • ORDRE IFE/111/2024, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Laya per fomentar la divulgació, el coneixement i la reflexió dels drets humans per a l'any 2024. ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • RESOLUCIÓ EDU/1725/2024, de 14 de maig, relativa a les activitats alternatives de l'alumnat que no pot obtenir l'alta a la Seguretat Social per fer les pràctiques obligatòries no remunerades, mentre cursa ensenyaments o programes educatius no universitaris. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ EMT/1672/2024, de 8 de maig, per la qual es fa pública la Instrucció DGI 1/2024, sobre el procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya. ENLLAÇ

 

17 de maig

BOE:

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

 • Orden TED/463/2024, de 24 de abril, por la que se establecen orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relacionadas con el sector del gas natural. ENLLAÇ

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

 • Resolución de 16 de mayo de 2024, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones al Parlamento Europeo a celebrar el 9 de junio de 2024. ENLLAÇ

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

 • Extracto de la resolución de 30 de abril de 2024 de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se convocan ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador para actuaciones realizadas o a realizar en 2024, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

DOGC:

Departament d'Empresa i Treball:

 • ORDRE EMT/110/2024, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de concessió de subvencions per a l'àmbit de les TIC. ENLLAÇ
 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:
 • RESOLUCIÓ EMT/1717/2024, de 15 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci (ref. BDNS 761458). ENLLAÇ

 

 

16 de maig

DOGC:

Departament d'Educació:

 • DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari. ENLLAÇ

Departament d'Economia i Hisenda:

 • ACORD GOV/131/2024, de 14 de maig, pel qual es delega i s'autoritza la formalització d'una operació d'endeutament a llarg termini de la Generalitat de Catalunya per un import màxim de 100.000.000 (cent milions) d'euros amb la finalitat de finançar la renovació, extensió i la nova construcció d'equipaments educatius públics a Catalunya. ENLLAÇ

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

 • RESOLUCIÓ EXT/1653/2024, de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al funcionament i activitat de les comunitats catalanes a l'exterior per a l'any 2024 (ref. BDNS 760115). ENLLAÇ

Departament d'Educació:

 • ACORD GOV/133/2024, de 14 de maig, de delegació de competències als ajuntaments en matèria d'admissió d'alumnes als ensenyaments de primer cicle d'educació infantil sostinguts amb fons públics. ENLLAÇ
   
 • ACORD GOV/135/2024, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Protocol d'actuació davant de qualsevol tipus de violència en l'àmbit educatiu. ENLLAÇ

Departament de Territori: Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran:

 • RESOLUCIÓ TER/1667/2024, de 9 de maig, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran, per a l'any 2024 (ref. BDNS 760843). ENLLAÇ

Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

 • RESOLUCIÓ CLT/1658/2024, de 7 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per al període 2024-2025 (ref. BDNS 759878). ENLLAÇ

15 de maig

BOE

JEFATURA DEL ESTADO:Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. ENLLAÇ

DOGC

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

 • ORDRE ACC/106/2024, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores complementàries dels ajuts al control de rendiment lleter. ENLLAÇ

Departament de la Presidència:

 • RESOLUCIÓ PRE/1663/2024, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les normes de conducta i criteris d'actuació dels membres i persones assessores dels tribunals qualificadors encarregats de fer i de qualificar les proves dels processos de selecció de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

Departament de Cultura:

 • Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:
 • RESOLUCIÓ CLT/1632/2024, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital per a l'any 2024 (ref. BDNS 759496). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1633/2024, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres i per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya per al període 2024-2026 (ref. BDNS 759858). ENLLAÇ
 • RESOLUCIÓ CLT/1634/2024, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 759482. ENLLAÇ

Departament d'Empresa i Treball:

 • RESOLUCIÓ PRE/1663/2024, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les normes de conducta i criteris d'actuació dels membres i persones assessores dels tribunals qualificadors encarregats de fer i de qualificar les proves dels processos de selecció de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

   

  14 de maig

  DOGC

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/105/2024, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions públiques per al suport a la continuïtat empresarial i les segones oportunitats. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1623/2024, de 10 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius per a l'execució d'actuacions adreçades a la millora de la capacitat dels sistemes de drenatge urbà, que redueixin els riscos d'inundació pluvial en nuclis urbans, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/1540/2024, de 30 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions per a les associacions del treball autònom a Catalunya dels anys 2024 i 2025, per fomentar les activitats que els són pròpies i per sufragar les seves despeses de funcionament (ref. BDNS 758544). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ EMT/1594/2024, de 2 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2024 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (ref. BDNS 759488). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1625/2024, de 7 de maig, per la qual es convoquen per a 2024 els ajuts destinats a subvencionar els costos per a la compra de productes a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre (ref. BDNS 760114). ENLLAÇ

  BOE

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

  • Decreto-ley 2/2024, de 26 de marzo, de concesión de un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2023 prorrogados para el 2024 y de medidas financieras y de gestión para combatir los efectos de la sequía y la emergencia climática. ENLLAÇ
    
  • Decreto-ley 3/2024, de 9 de abril, de concesión de un suplemento de crédito y de un crédito extraordinario a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2023 prorrogados para el 2024 y de otras medidas financieras y administrativas. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Girona a don Pere Parramón Rubio. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/445/2024, de 8 de mayo, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Secretaría, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. ENLLAÇ
    
  • Orden TDF/446/2024, de 8 de mayo, por la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. ENLLAÇ

  11 de maig

  DOGC

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1608/2024, de 8 de maig, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència I i l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/1611/2024, de 9 de maig, de cessament i nomenament d'un vocal a la Comissió de Preus de Catalunya en representació de les organitzacions empresarials. ENLLAÇ

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

  • ANUNCI relatiu a la convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport de solucions TIC en el marc del Programa PIME Digital 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/436/2024, de 10 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU (Programa Agentes del Cambio–Kit Consulting). ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

  • Resolución de 17 de abril de 2024, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se dictan instrucciones en relación a la elaboración de convocatorias para la concesión de subvenciones a las corporaciones locales destinadas a la contratación de personas desempleadas en obras y servicios de interés general y social en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario. ENLLAÇ

  10 de maig

  BOE:

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/97/2024, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a persones que han realitzat formació en àrees detectades com a prioritàries i amb necessitats de contractació, de l'àmbit digital, l'economia verda i productiva, en el marc del projecte "Finançament de formació” i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència −finançat per la Unió Europea− NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - AJUTS FINANÇAMENT FORMACIÓ). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/100/2024, de 8 de maig, per la qual s'aproven els ajuts a la transformació del cooperativisme agroalimentari català i el foment de la competitivitat i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica (IMPULS.COOP). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/98/2024, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, fundacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu i de les formacions d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ACORD GOV/129/2024, de 7 de maig, pel qual es designa el senyor Gabriel Boichat Sancho delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa. ENLLAÇ

  9 de maig

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 5/2024, de 24 d'abril, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu (DOGC núm. 9150, de 25.4.2024). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/1567/2024, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a centres tecnològics. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • DECRET 88/2024, de 7 de maig, de l'estructura orgànica de l'Institut Català del Sòl. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/114/2024, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Pla de govern obert i bon govern de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats que integren el seu sector públic per al període 2024-2025. ENLLAÇ

  Departament d'Igualtat i Feminismes:

  • ACORD GOV/116/2024, de 7 de maig, pel qual es crea el Grup de persones expertes sobre els assassinats masclistes de fills i filles i de les diferents formes de violència vicària. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ACORD GOV/118/2024, de 7 de maig, per fer efectius els drets dels catalans i catalanes residents a l'exterior en l'àmbit dels serveis administratius. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ACORD GOV/121/2024, de 7 de maig, pel qual s'aprova l'Estratègia catalana del biogàs i el seu Pla d'acció 2024-2030. ENLLAÇ
    
  • DECRET 89/2024, de 7 de maig, de concessió de guardons per al reconeixement d'actuacions a favor del sector pesquer català per a l'any 2024. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/1575/2024, de 3 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2024 (ref. BDNS 759066). ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • ACORD GOV/125/2024, de 7 de maig, pel qual s'aproven les línies d'actuació 2024-2030 de l'Estratègia del Pirineu. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • ACORD GOV/127/2024, de 7 de maig, pel qual s'impulsa el Pla director de serveis de suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • ACORD GOV/128/2024, de 7 de maig, pel qual es crea el Programa temporal per al desenvolupament i l'execució del Projecte Barris amb Futur, i es modifica l'Acord GOV/216/2023, de 24 d'octubre, pel qual s'impulsa el Projecte Barris amb Futur 2023-2024, d'intervenció en àrees urbanes que requereixen una atenció social. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ACORD GOV/119/2024, de 7 de maig, pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla del Departament d'Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar. ENLLAÇ

  8 de maig

  BOE

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Orden PJC/406/2024, de 7 de mayo, por la que se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Extracto de la Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2024 para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas. ENLLAÇ

  DOGC

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 90/2024, de 7 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de la mort del Molt Honorable Senyor Joan Rigol i Roig. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1561/2024, de 23 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les actuacions d'adquisició i de substitució de maquinària i vehicles de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 757104). ENLLAÇ
  • RESOLUCIÓ ACC/1568/2024, de 3 de maig, per la qual s'atorga la condició d'agrupacions de productors reconegudes als consells reguladors de determinades denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. ENLLAÇ
  • Agència Catalana de l'Aigua: RESOLUCIÓ ACC/1560/2024, de 3 de maig, per la qual es modifica la Resolució ACC/1135/2024, de 5 d'abril, per la qual es revisen els valors del cànon d'utilització dels béns de domini públic hidràulic en concepte de navegació en els embassaments i els trams de riu del districte de conca fluvial de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ
  • Centre de la Propietat Forestal: RESOLUCIÓ ACC/1559/2024, de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts de minimis per pal·liar els efectes de la sequera en boscos de titularitat privadaENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/1565/2024, de 3 de maig, per la qual es crea el Programa de vigilància de la fabricació i comercialització de productes cosmètics artesans a Catalunya (CosmeticVigila). ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • RESOLUCIÓ TER/1563/2024, de 17 d'abril, de cessament del senyor Francisco Javier Flores Garcia com a subdirector general de Projectes i Obres. ENLLAÇ

   

  7 de maig

  DOGC

  Departament de Cultura:

  • RESOLUCIÓ CLT/1542/2024, de 30 d'abril, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • RESOLUCIÓ CLT/1523/2024, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1543/2024, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2024 (ref. BDNS 757580). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/1544/2024, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 757577). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/1545/2024, de 25 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius per al bienni 2024-2025 (ref. BDNS 757574). ENLLAÇ

  6 de maig

  Tribunal Constitucional:

  • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1719-2021, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats en relació amb diversos preceptes de la Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • ORDRE JUS/95/2024, de 29 d'abril, de modificació de l'annex del Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya, i d'implantació de l'oficina judicial als partits judicials de Cervera, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Guíxols. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/1510/2024, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions de nuclis d'R+D Green a projectes d'R+D en economia circular en l'àmbit dels residus (ref. BDNS 757989). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ EMT/1511/2024, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions per a nuclis d'R+D (ref. BDNS 757988). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1520/2024, de 30 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres i per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/1522/2024, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital. ENLLAÇ

  3 de maig

  DOGC

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • DECRET 85/2024, de 30 d'abril, sobre el sistema d'acreditació de l'artesania alimentària. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/90/2024, de 29 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/94/2024, de 30 d'abril, pel qual es revisen els imports de les quanties d'assistències a tribunals o òrgans de selecció i les quanties màximes d'assistència a la pràctica de proves d'aptitud per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats, i els imports de les quanties de les assistències del personal col·laborador en els tribunals o òrgans de selecció. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:

  • RESOLUCIÓ EXT/1488/2024, de 29 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació global per als exercicis 2024-2025 (ref. BDNS 757819). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ACORD GOV/102/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents a Catalunya. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/103/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la societat Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica). ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/102/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Institut Català d'Energia:

  • RESOLUCIÓ ACC/1489/2024, de 3 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per al desenvolupament de la segona fase del treball de les oficines comarcals d'impuls de la transició energètica de Catalunya (ref. BDNS 757572). ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  • ACORD GOV/105/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2024-2026. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/106/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària a Catalunya per al 2024. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • ACORD GOV/107/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Pla estratègic de mobilitat i gènere a Catalunya. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ TER/1493/2024, de 17 d'abril, de convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a Aran, per a l'any 2024 (ref. BDNS 757581). ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • DECRET 87/2024, de 30 d'abril, de la Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/96/2024, de 30 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/1495/2024, de 29 d'abril, per la qual es nomenen membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania per a l'any 2024 (ref. BDNS 757977). ENLLAÇ

  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a l'any 2024 (ref. BDNS 757672). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a l'any 2024 - Programa de suport a la inversió (ref. BDNS 757703). ENLLAÇ

  BOE

  TRIBUNAL DE CUENTAS:

  • Resolución de 29 de abril de 2024, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 25 de abril de 2024, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024. ENLLAÇ

  2 de maig

  Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ EMT/1470/2024, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 757384). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/1473/2024, de 23 d'abril, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 757485). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1476/2024, de 23 d'abril, de convocatòria de subvencions a entitats ambientals sense ànim de lucre de Catalunya per al finançament de projectes que millorin l'estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en els espais naturals protegits en col·laboració amb els ens locals (ref. BDNS 757496). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1475/2024, de 26 d'abril, per la qual s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica i es declara la sortida de l'estat d'excepcionalitat i entrada en alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació Capçalera del Llobregat. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/1472/2024, de 26 d'abril, de cessament i nomenament de membres del Consell d'Educació de Catalunya. ENLLAÇ

  1 de maig

  BOE

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Real Decreto 435/2024, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Real Decreto 439/2024, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa, y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Real Decreto 440/2024, de 30 de abril, sobre criterios de funcionamiento de las Conferencias Sectoriales. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Real Decreto 442/2024, de 30 de abril, por el que se modifica el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, aprobado por Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 443/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G. ENLLAÇ
    
  • Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2024 de la Dirección General de la entidad publica empresarial Red.es, M.P., por la que se modifica parcialmente la Convocatoria de ayudas 2024 para actuaciones de formación en competencias básicas digitales en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliència. ENLLAÇ

  Abril

  30 d'abril

  DOGC

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/1466/2024, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1440/2024, de 23 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 757112). ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/1436/2024, de 23 d'abril, de cessament de la senyora Anna Solé Solé com a assessor/a especial en polítiques estratègiques del Gabinet del Conseller/a del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals provincials:

  • EDICTE de 26 d'abril de 2024, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial de Lleida. ENLLAÇ

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orden TDF/379/2024, de 26 de abril, para la regulación de especialidades de los procedimientos de provisión de puestos del personal directivo público profesional y las herramientas para su gestión en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. ENLLAÇ
    
  • Orden TDF/380/2024, de 26 de abril, sobre planificación estratégica de los recursos humanos de la Administración del Estado.ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Orden TMD/384/2024, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  29 d'abril

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/89/2024, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1401/2024, de 25 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/1402/2024, de 25 d'abril, per la qual es fan públics el programa i el calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2028-2033 i la declaració de les mesures de consulta que s'adopten en la seva tramitació. ENLLAÇ

  Departament de Salut: Servei Català de la Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/1412/2024, de 9 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 12 de febrer de 2024, relatiu a l'estructura dels òrgans del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals de zona:

  • EDICTE de 25 d'abril de 2024, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Vielha. ENLLAÇ

  27 d'abril

  BOE

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1863-2024, contra el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Real Decreto 364/2024, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública y se regula el Plan para la Innovación en la Contratación Pública. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/374/2024, de 23 de abril, por la que se nombra personal funcionario de carrera de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría Superior, por el sistema de promoción interna. ENLLAÇ

  26 d'abril

  BOE

  MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

  • Extracto de la Resolución 24 de abril de 2024, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en la línea de Deporte del Programa «Erasmus+» durante 2024. ENLLAÇ

  DOGC

  Departament d'Empresa i Treball

  • DECRET 81/2024, de 24 d'abril, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ENLLAÇ
  • ORDRE EMT/84/2024, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions pel programa ALMA de Catalunya (SOC-ALMA). ENLLAÇ
  • ORDRE EMT/85/2024, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2025. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda

  • ACORD GOV/88/2024, de 24 d'abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa temporal per a la tramitació i resolució dels recursos especials i reclamacions en matèria de contractació pública sotmesos al pronunciament del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, creat per l'Acord GOV/127/2022, de 21 de juny. ENLLAÇ

  Departament d'Educació

  • ACORD GOV/89/2024, de 24 d'abril, pel qual es crea el Programa temporal Florence per a la millora de la competència matemàtica de l'alumnat de l'educació bàsica. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua: 

  • RESOLUCIÓ ACC/1362/2024, de 16 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació (ref. BDNS 755468). ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials

  • ACORD GOV/92/2024, de 24 d'abril, pel qual es promou l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria

  • ACORD GOV/93/2024, de 24 d'abril, pel qual es crea el Programa temporal per al desplegament del Pla pilot d'avaluació prèvia del model d'atenció als infants que són víctimes d'abusos sexuals de les unitats Barnahus, des dels serveis de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria. ENLLAÇ

  Departament de Cultura

  • DECRET 84/2024, de 24 d'abril, de cessament i nomenament d'una vocalia de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya. ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals provincials: 

  • EDICTE de 24 d'abril de 2024, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial de Tarragona. ENLLAÇ

   

  25 d'abril

  Departament de la Presidència:

  • DECRET LLEI 6/2024, de 24 d'abril, de mesures urgents en matèria d'habitatge. ENLLAÇ
    
  • DECRET LLEI 5/2024, de 24 d'abril, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1332/2024, de 3 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2024 (ref. BDNS 754374). ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals de zona:

  • EDICTE de 24 d'abril de 2024, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Lleida. ENLLAÇ

  24 d'abril

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/80/2024, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/82/2024, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/1309/2024, de 25 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023 (ref. BDNS 751774). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/1310/2024, de 18 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2022-2023 (ref. BDNS 751199). ENLLAÇ

  23 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Orden TED/353/2024, de 11 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2023, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y se aprueban nuevas instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Resolución de 16 de abril de 2024, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores de la de 29 de diciembre de 2023, por la que se convoca el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para el año 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Parlament de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ 956/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 3/2024, de concessió d'un suplement de crèdit i d'un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d'altres mesures financeres i administratives. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ 957/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2024, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i de mesures financeres i de gestió per pal·liar els efectes de la sequera i l'emergència climàtica. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1312/2024, de 16 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Catalunya i les seves federacions corresponents a les despeses efectuades l'any 2023 (ref. BDNS 755430). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1295/2024, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de cultura comunitària i de transformació social per al període 2024-2025 (ref. BDNS 725588). ENLLAÇ

  22 d'abril

  DOGC

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/1287/2024, de 17 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a Nuclis d'R+D i Nuclis d'R+D Green. ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya: Sindicatura de Comptes:

  • RESOLUCIÓ 40-2024, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/1076/2024, de 15 de març, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2024 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2024-2025 (ref. BDNS 751472). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1291/2024, de 16 d'abril, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2024-2025. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1297/2024, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2024 (ref. BDNS 754897). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/1298/2024, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 754896). ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  1. RESOLUCIÓ INT/1235/2024, de 10 d'abril, per la qual s'adapten diversos nomenaments a la nova estructura de la Direcció General de la Policia. ENLLAÇ

  19 d'abril

  DOGC

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ORDRE EXT/77/2024, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al funcionament i activitat de les comunitats catalanes a l'exterior. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/79/2024, de 16 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1199/2024, de 10 d'abril, per la qual es fixa el Parc Natural de l'Alt Pirineu com a punt de referència de qualitat del cel nocturn i s'estableix la seva àrea d'influència. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/1200/2024, de 9 d'abril, per la qual es fixa el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a punt de referència de qualitat del cel nocturn i s'estableix la seva àrea d'influència, i es declara el territori del municipi de Vilaller com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/1255/2024, de 16 d'abril, de cessament i de nomenament de membres del Jurat d'Expropiació de Catalunya. ENLLAÇ

  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ per la qual es publiquen les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda. ENLLAÇ

  BOE

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Orden HAC/348/2024, de 17 de abril, por la que se modifican para el período impositivo 2023 los índices de rendimiento neto y la reducción general aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. ENLLAÇ
    
  • Orden HAC/350/2024, de 17 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024. ENLLAÇ

  18 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO DE CULTURA:

  • Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2024, por la que se convocan ayudas a la digitalización y preservación del Patrimonio Bibliográfico y su difusión mediante repositorios. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública el procediment per a la declaració d'una nova zona de mercat residencial tensionat. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/75/2024, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la purificació del biogàs i a les infraestructures i les instal·lacions necessàries per a la injecció del biometà a la xarxa de gasoductes. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre:

  • RESOLUCIÓ EMT/1230/2024, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, per a l'any 2024 (ref. BDNS 753406). ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/1252/2024, de 16 d'abril, per la qual es regula el procediment de gestió de l'ajut directe en concepte de material escolar a favor de l'alumnat d'educació primària i secundària obligatòria de centres sostinguts amb fons públics en el curs 2024-2025 impulsat per l'Acord GOV/79/2024, de 9 d'abril (ref. BDNS 755039). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ACORD GOV/85/2024, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el model de relació entre l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica), i se li encarrega el desenvolupament d'instal·lacions generadores d'energia renovable i la prestació centralitzada de serveis i subministraments d'energia. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/86/2024, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Pla estratègic de la ramaderia extensiva 2024-2030. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • ACORD GOV/87/2024, de 16 d'abril, de modificació de l'Acord GOV/186/2023, de 12 de setembre, pel qual es crea el Programa temporal per a la definició i posada en servei del nou sistema de transport públic interurbà de viatgers per carretera a Catalunya del Departament de Territori. ENLLAÇ

  17 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA:

  • Resolución de 10 de abril de 2024, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2024, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Real Decreto 405/2024, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de doña Rosa Ana Morillo Rodríguez como Secretaria de Estado de Turismo. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 406/2024, de 16 de abril, por el que se nombra Secretaria de Estado de Turismo a doña Rosario Sánchez Grau. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE CULTURA:

  • Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2024, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2024. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030:

  • Resolución de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales por la que se convalidan los actos viciados en el procedimiento de subvenciones a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, correspondiente al año 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET LLEI 4/2024, de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ

  Consell de Garanties Estatutàries:

  • DICTAMEN 1/2024, de 16 de febrer, sobre la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge. ENLLAÇ
    
  • DICTAMEN 2/2023, de 23 d'octubre, sobre el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

  • RESOLUCIÓ PRE/1211/2024, de 5 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i els actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica executats durant la temporada 2023-2024 (ref. BDNS 754372). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1217/2024, de 10 d'abril, per la qual s'autoritza l'aplicació de normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica davant la situació catastròfica de sequera. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/1218/2024, de 9 d'abril, per la qual es convoquen per a 2024 els ajuts per al foment de la recollida de deixalles marines amb la participació del sector pesquer que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (ref. BDNS 754059). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1202/2024, de 8 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives per a l'any 2024 (ref. BDNS 754057). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/1203/2024, de 8 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 753735). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/1210/2024, de 12 d'abril, per la qual s'acorda la dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Pratdip i d'Arbolí per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria, de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. ENLLAÇ

  16 d'abril

  BOE:

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 363/2024, de 9 de abril, por el que se convocan elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/1198/2024, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia start-up capital de coinversió. ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ 952/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 23/2023, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del pressupost de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, corresponent a l'exercici del 2021. ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals provincials:

  • EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ
    
  • EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ
    
  • EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ
    
  • EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

  • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Pime Sostenible 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ
    
  • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pime Innova 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ

  15 d'abril

  DOGC

  Tribunal Constitucional:

  • IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) número 2159-2024, en relació amb l'Acord de la Mesa del Parlament de Catalunya, de 20 de febrer de 2024, que admet a tràmit una iniciativa legislativa popular anomenada “Proposició de llei de declaració de la independència de Catalunya”. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1183/2024, de 3 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2024 (ref. BDNS 753803). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/1184/2024, de 9 d'abril, per la qual s'aprova l'inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals del municipi de Sant Martí de Centelles, integrat a l'inventari comarcal de camins d'Osona. ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/1185/2024, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 753530). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

  • RESOLUCIÓ CLT/1156/2024, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d'alt interès cultural (ref. BDNS 753219). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/1145/2024, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a la Resolució 948/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designen tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Dades. ENLLAÇ

  12 d'abril

  BOE:

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1278-2024, contra los artículos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, párrafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposición transitoria primera, párrafo segundo; disposición transitoria segunda y disposición final séptima, apartado 1, de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.  ENLLAÇ

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) número 2159-2024, en relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 20 de febrero de 2024, que admite a trámite una iniciativa legislativa popular denominada "Proposición de ley de declaración de la independencia de Cataluña". ENLLAÇ

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 380/2024, de 11 de abril, por el que se nombra Presidente de la Junta de Galicia a don Alfonso Rueda Valenzuela. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Extracto de la Resolución de 10 de abril de 2024 de la Secretaría de Estado de Política Territorial que aprueba la convocatoria de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2023, que declara Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el territorio afectado por incendios forestales y fenómenos meteorológicos adversos. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/73/2024, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a les almàsseres que produeixen i comercialitzen oli afectades per la sequera persistent en la campanya 2022-2023. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • RESOLUCIÓ EXT/1134/2024, de 29 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d'entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 752443). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1175/2024, de 10 d'abril, per la qual es declara zona de seguretat, a efectes de la Llei de caça, tot el terme municipal de Vilafant. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • RESOLUCIÓ JUS/1181/2024, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa temporal d'atenció inicial en seu judicial a les víctimes de violència masclista. ENLLAÇ

  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria de la 24a edició dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2023 (ref. BDNS 753533). ENLLAÇ

  11 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO DEL INTERIOR:

  • Orden INT/309/2024, de 9 de abril, por la que se modifica el anexo 9 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Resolución de 4 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público 2023. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

  • Resolución de 3 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2023, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET LLEI 3/2024, de 9 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit i d'un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d'altres mesures financeres i administratives. ENLLAÇ
    
  • DECRET 74/2024, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió Tècnica de la Funció Pública. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/72/2024, de 8 d'abril, per la qual es flexibilitzen determinats requisits, condicions de subvencionabilitat i compromisos dels ajuts associats al contracte global d'explotació de la Política agrària comuna per a l'any 2024 davant la situació catastròfica de sequera a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/1089/2024, de 22 de març, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l'atenció a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni núm. 79100235012021). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/1131/2024, de 5 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 753122). ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • ACORD GOV/79/2024, de 9 d'abril, pel qual s'impulsa aplicar l'ajut de 60 euros en concepte de material escolar per a alumnes de primària i secundària en centres sostinguts amb fons públics, en el curs 2024-2025, i es determinen les línies bàsiques per executar-lo. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ACORD GOV/80/2024, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2024. ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/1154/2024, de 5 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificis d'habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l'arrelament en entorns rurals de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 753147). ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • ACORD GOV/83/2024, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Pla interdepartamental de suport a les famílies de la Generalitat de Catalunya per al període 2024-2028. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1166/2024, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 753124). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1169/2024, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 752572). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1167/2024, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 753118). ENLLAÇ

  10 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

  • Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de las intervenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información y servicios de asesoramiento, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Igualtat i Feminismes: Institut Català de les Dones:

  • RESOLUCIÓ IFE/1133/2024, de 4 d'abril, de modificació de la Resolució IFE/3887/2022, de 13 de desembre, per la qual s'aprova la transferència de l'Institut Català de les Dones destinada a finançar l'impuls de la prestació dels serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d'igualtat de gènere als ens locals de més de 20.000 habitants, els consells comarcals, l'Ajuntament de Barcelona i altres ens supramunicipals per al període 2022-2025, i per la qual s'incorpora l'Ajuntament de Badia del Vallès. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1135/2024, de 5 d'abril, per la qual es revisen els valors del cànon d'utilització dels béns de domini públic hidràulic en concepte de navegació en els embassaments i els trams de riu del districte de conca fluvial de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/1138/2024, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys (ref. BDNS 752814). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1113/2024, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2024 (ref. BDNS 752582). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/1116/2024, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2024 (ref. BDNS 752591). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/1127/2024, de 5 d'abril, de nomenament d'un membre del Jurat d'Expropiació de Catalunya. ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals provincials:

  • EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ
    
  • EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ
    
  • EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ
    
  • EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

  9 d'abril

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

  • ORDRE EMT/69/2024, de 26 de març, per la qual es regula el procediment de reconeixement, renovació, modificació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència: Consell Català de l'Esport:

  • RESOLUCIÓ PRE/1102/2024, de 27 de març, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a la temporada 2024-2025 (ref. BDNS 752442). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/1107/2024, de 27 de març, per la qual es convoquen els ajuts a la diversificació agrària associats al contracte global d'explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027 per a l'any 2024 (ref. BDNS 752922). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/1108/2024, de 27 de març, per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per a pol·linització per a l'any 2024 (ref. BDNS 752813). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/1066/2024, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de suport a la recerca i la creació d'arts escèniques i arts visuals de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 752112). ENLLAÇ

  BOE:

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Resolución de 4 de abril de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2024, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de ayudas, para el impulso de la economía circular en el sector textil, de la moda y confección y del calzado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2024. ENLLAÇ

  8 d'abril

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/66/2024, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Catalunya i a les seves federacions. ENLLAÇ
    
  • ORDRE ACC/67/2024, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la recollida de deixalles marines amb la participació del sector pesquer que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). ENLLAÇ
    
  • ORDRE ACC/68/2024, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ EMT/1078/2024, de 28 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de beques a les persones participants a les cases d'oficis del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (SOC – BEQUES BARRIS) (ref. BDNS 752475). ENLLAÇ

  Departament de Recerca i Universitats: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca:

  • RESOLUCIÓ REU/1080/2024, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a l'estudiantat universitari de les comarques de l'Alt Pirineu, el Berguedà, la Garrotxa, la Vall d'Aran, el Ripollès i el Solsonès per al curs acadèmic 2023-2024 (APA) (ref. BDNS 752332). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/1081/2024, de 2 d'abril, per la qual es declara el manteniment de l'estat d'alerta per sequera hidrològica a la unitat de l'aqüífer del Baix Ter i es declara l'estat d'emergència per sequera hidrològica als municipis de Vacarisses i Sant Feliu de Codines. ENLLAÇ

  5 d'abril

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/1070/2024, de 2 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts a la reindustrialització i manteniment d'activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya (ref. BDNS 752329). ENLLAÇ

  4 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO DE CULTURA:

  • Resolución de 1 de abril de 2024, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de la edición 2024-25 del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Resolución de 28 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 21 de febrero de 2024, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 9/2023, de 19 de mayo, de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía excepcional en Cataluña. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/898/2024, de 9 de març, per la qual es disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • RESOLUCIÓ JUS/1053/2024, de 28 de març, per la qual s'aprova l'abonament, als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, dels imports previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/64/2024, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies d'olivera en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna el 2023. ENLLAÇ
    
  • ORDRE ACC/65/2024, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/73/2024, de 2 d'abril, pel qual es crea el Programa temporal per a la realització del Projecte Compendia 2016-2026, d'impuls de la garantia del dret d'accés a la informació pública. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • DECRET 70/2024, de 2 d'abril, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2023. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/995/2024, de 22 de març, per la qual es modifiquen els annexos 3, 10, 11 i 15 de la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • ACORD GOV/78/2024, de 2 d'abril, pel qual es declara d'interès públic la realització d'activitats docents de català i de treballs tècnics consistents a elaborar materials per a l'aprenentatge i per al foment de l'ús del català i a avaluar els coneixements de català per part de determinats grups de professionals. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/1045/2024, de 27 de març, de cessament de la senyora M. Vega Alonso Iglesias com a cap de l'Àrea d'Anàlisi Pressupostària, Sector Públic i Subvencions, adscrita a la Direcció de Serveis del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • ACORD GOV/75/2024, de 2 d'abril, de nomenament d'una vocal de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ

  3 d'abril

  BOE:

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Real Decreto 356/2024, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de doña María del Pilar Paneque Sosa como Subsecretaria de Hacienda. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 357/2024, de 2 de abril, por el que se nombra Subsecretaria de Hacienda a doña Lidia Sánchez Milán. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/288/2024, de 18 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. ENLLAÇ
    
  • Orden TDF/289/2024, de 18 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la Subescala de Secretaría, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/62/2024, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris de Catalunya, realitzades durant l'any 2023. ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/1033/2024, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificis d'habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l'arrelament en entorns rurals de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/964/2024, de 18 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023 (ref. BDNS 751196). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ EDU/996/2024, de 25 de març, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 722534). ENLLAÇ

  Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya:

  • EDICTE de 27 de març de 2024, pel qual se sotmet a informació pública la proposta de modificació dels Estatuts i de denominació del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), que passa a denominar-se Consorci Catalunya Internacional. ENLLAÇ

  2 d'abril

  DOGC

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/935/2024, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/966/2024, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2024 (ref. BDNS 750538). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/1030/2024, de 27 de març, per la qual s'ordena la publicació dels models d'actes que han d'utilitzar les juntes electorals, les meses i els funcionaris consulars. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/947/2024, de 21 de març, per la qual s'estableix el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2024-2025. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ EDU/950/2024, de 4 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 747948). ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/997/2024, de 26 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges (ref. BDNS 751481). ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria: Memorial Democràtic:

  • RESOLUCIÓ JUS/976/2024, de 25 de març, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2024, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 751297). ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  • EDICTE de 21 de març de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de les distincions del Cos d'Agents Rurals. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • RESOLUCIÓ JUS/1008/2024, de 26 de març, de cessament de la senyora Alicia Casals de Pages com a subdirectora de Tractament del Centre Penitenciari de Joves de la Direcció General d'Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria. ENLLAÇ

  BOE

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Orden PJC/284/2024, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de marzo de 2024, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2024. ENLLAÇ

  Març

  29 de març

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. ENLLAÇ

  28 de març

  DOGC

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 67/2024, de 26 de març, de modificació del Decret 193/2019, de 10 de setembre, pel qual s'aprova la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/59/2024, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya. ENLLAÇ
    
  • ORDRE EMT/60/2024, de 25 de març, per la qual s'aproven les noves bases reguladores dels Premis DonaTIC del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/70/2024, de 26 de març, pel qual s'aprova elaborar l'Estratègia nacional per a la inclusió sociodigital. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Agència Catalana del Consum:

  • RESOLUCIÓ EMT/936/2024, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya, per a l'exercici 2024 (ref. BDNS 750656). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/952/2024, de 13 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament del personal docent en els centres d'educació especial de titularitat dels ens locals de Catalunya, que esdevinguin proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR), durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025 (ref. BDNS 749600). ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  • ACORD GOV/71/2024, de 26 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • ACORD GOV/72/2024, de 26 de març, pel qual es defineix el servei públic d'unitat integrada d'atenció a infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals (Barnahus) i es modifica l'Acord GOV/157/2022, de 26 de juliol, pel qual s'aprova l'estratègia Barnahus per a l'abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l'adolescència a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/969/2024, de 25 de març, de nomenament i cessament de membres del Consell de Direcció de l'Agència Catalana del Consum. ENLLAÇ

  BOE

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024. ENLLAÇ

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

  • Decreto-ley 1/2024, de 13 de febrero, de incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) para mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía de Cataluña. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE:

  • Real Decreto 343/2024, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Roser Obrer Marco como Directora General de Transporte por Carretera. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 345/2024, de 27 de marzo, por el que se nombra Directora General de Transporte por Carretera y Ferrocarril a doña Roser Obrer Marco. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE CULTURA:

  • Real Decreto 348/2024, de 27 de marzo, por el que se nombra Directora General de Derechos Culturales a doña Jazmín Alejandra Beirak Ulanosky. ENLLAÇ
    
  • Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos para la concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. ENLLAÇ

  27 de març

  BOE:

  MINISTERIO DE CULTURA:

  • Real Decreto 321/2024, de 26 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 años o más para el año 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET LLEI 2/2024, de 26 de març, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i de mesures financeres i de gestió per pal·liar els efectes de la sequera i l'emergència climàtica. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/961/2024, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • ANUNCI d'informació pública de la proposta de Resolució per la qual es revisa la declaració de les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. ENLLAÇ

  Administració electoral: Juntes electorals de zona:

  • EDICTE de 25 de març de 2024, pel qual es fa pública la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Vielha. ENLLAÇ

  26 de març

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/277/2024, de 15 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones de formación en competencias digitales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/58/2024, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores complementàries dels ajuts per al foment de les races autòctones. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/923/2024, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2024-2025 en tot el territori de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/56/2024, de 22 de març, per la qual s'estableix el reconeixement a la innovació educativa i s'aproven les bases generals reguladores de la convocatòria unificada de programes d'innovació educativa corresponent al curs 2024-2025. ENLLAÇ

  25 de març

  DOGC

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/855/2024, de 29 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2024, per a la concessió de beques i d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (ref. BDNS 747460). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/858/2024, de 27 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de revisió de les taules salarials definitives 2023 i provisionals 2024 del IV Conveni col·lectiu del sector del Cicle integral de l'aigua de Catalunya (codi de conveni núm. 79100125012014). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/909/2024, de 18 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2024 (ref. BDNS 750085). ENLLAÇ

  BOE

  MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

  • Resolución de 26 de febrero de 2024, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se dispone el cese de don Albert Bramón Vives como Subdelegado del Gobierno en Girona. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Resolución de 8 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades y ciudades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de diciembre de 2023, sobre reparto territorial de crédito correspondiente al presupuesto de 2023, de la Línea de Financiación para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas, en el marco del Componente 14, Inversión 4, submedida 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  23 de març

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Orden TED/268/2024, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de ahorro energético, el cumplimiento mediante Certificados de Ahorro Energético y la aportación mínima al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2024. ENLLAÇ

  22 de març

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Resolución de 6 de febrero de 2024, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/54/2024, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a la reindustrialització i manteniment d'activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ORDRE EXT/53/2024, de 19 de març, per la qual es modifica l'Ordre XGO/174/2022, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l'Administració local de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/892/2024, de 13 de març, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna (ref. BDNS 750061). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

  • RESOLUCIÓ ACC/893/2024, de 18 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2024 corresponents a les reforestacions, la producció de tòfona i pinyó (ref. BDNS 750059). ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • EDICTE de 18 de març de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut. ENLLAÇ

  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

  21 de març

  BOE:

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Resolución de 11 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades y ciudades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y ciudades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones en el marco del Componente 14, Inversión 1, medida 3 "Planes de Sostenibilidad Social del Turismo" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 11 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades y ciudades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y ciudades autónomas del crédito destinado a la línea de financiación para proyectos del Plan de Competencias Digitales en Turismo, en el marco del Componente 19, Inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 65/2024, de 19 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024 (ref. BDNS 750313). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/868/2024, de 15 de març, per la qual es convoquen els ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits) per a l'any 2024 (ref. BDNS 749934). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/869/2024, de 14 de març, per la qual es convoquen els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 corresponents a 2024 (ref. BDNS 749926). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/870/2024, de 14 de març, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2024 (ref. BDNS 749925). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/896/2024, de 19 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'amplia la dotació pressupostària de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya i pel qual es fa pública l'ampliació i modificació pressupostària de la convocatòria, feta pública per Resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol (DOGC núm. 8952, de 6.7.2023) (ref. BDNS 706738). ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  • ACORD GOV/66/2024, de 19 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/63/2024, de 19 de març, pel qual es declara d'interès públic que els membres del cos d'advocacia de la Generalitat desenvolupin activitats de preparació de les proves per a l'accés al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya en els centres públics de formació d'aquesta Administració. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/875/2024, de 18 de març, per la qual es nomenen persones membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • RESOLUCIÓ JUS/876/2024, de 18 de març, de cessament del senyor Josep Maria Torrent i Santamaría com a assessor al Gabinet de la Consellera del Departament de Justícia, Drets i Memòria. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • ACORD GOV/67/2024, de 19 de març, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, l'església de Sant Joan de Bellcaire, a Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà), i se'n delimita l'entorn de protecció. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/68/2024, de 19 de març, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, la Casa Sayrach, a Barcelona (Barcelonès), i se'n delimita l'entorn de protecció. ENLLAÇ

  20 de març

  DOGC

  Departament de Recerca i Universitats: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca:

  • RESOLUCIÓ REU/850/2024, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a l'estudiantat universitari de les comarques de l'Alt Pirineu, el Berguedà, la Garrotxa, la Vall d'Aran, el Ripollès i el Solsonès (APA). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 64/2024, de 19 de març, de normes complementàries per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/843/2024, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Institut d'Estudis de l'Autogovern, en la categoria d'article, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 748399). ENLLAÇ

  Departament de Salut: Institut Català de la Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/874/2024, de 18 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord 1/2024, de 29 de febrer, del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut de creació d'un nou model organitzatiu territorial de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

  • RESOLUCIÓ DSO/851/2024, de 14 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2024 (ref. BDNS 749594). ENLLAÇ

  19 de març

  BOE

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1301-2024, contra los artículos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposición adicional tercera; disposición transitoria segunda.1; disposición final primera, apartados uno, tres y seis, y disposición final cuarta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P. para la adquisición o mejora de competencias para la transición ecológica, en el marco del Programa Empleaverde+, cofinanciado por FSE+ en 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 60/2024, de 18 de març, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/49/2024, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Catalunya d'Ecodisseny. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/842/2024, de 14 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives a Catalunya (ref. BDNS 749502). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/47/2024, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2023-2024. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/719/2024, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747475). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/720/2024, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747469). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/733/2024, d'1 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747961). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/734/2024, d'1 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747950). ENLLAÇ

  18 de març

  BOE

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Resolución de 13 de marzo de 2024, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 27 de febrero de 2024, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/48/2024, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats ambientals sense ànim de lucre de Catalunya per al finançament de projectes que millorin l'estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en els espais naturals protegits en col·laboració amb els ens locals. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència: Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ PRE/735/2024, de 7 de març, per la qual es regula el servei d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o altres vies no formals o informals, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – NextGenerationEU. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/824/2024, de 13 de març, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/822/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 748249). ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/815/2024, de 28 de febrer, de cessament de la senyora Elisenda Casamort Comas com a responsable d'entitats de crèdit i altres entitats financeres privades no asseguradores de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • RESOLUCIÓ EXT/820/2024, de 14 de març, de nomenament de la senyora Míriam Ballber Puigjaner com a assessora especial en comunicació de l'acció exterior del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. ENLLAÇ

  15 de març

  BOE:

  MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA:

  • Resolución de 14 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, por la que se determina el sistema de índices de precios de referencia a los efectos de lo establecido en el artículo 17.7 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. ENLLAÇ
  • Resolución de 14 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, por la que se publica la relación de zonas de mercado residencial tensionado que han sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en el primer trimestre de 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • EDICTE de 14 de març de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i se n'aprova el text únic. ENLLAÇ

  14 de març

  BOE:

  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE:

  • Real Decreto 267/2024, de 13 de marzo, por el que se nombra Secretario General de Movilidad Sostenible a don Álvaro Fernández Heredia. ENLLAÇ
  • Real Decreto 268/2024, de 13 de marzo, por el que se nombra Director General de Estrategias de Movilidad a don José Alfonso Gálvez Salinas. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de Territori:

  • RESOLUCIÓ TER/800/2024, de 13 de març, per la qual es modifica la Resolució TER/2940/2023, d'11 d'agost, per la qual es declaren zona de mercat residencial tensionat diversos municipis, d'acord amb la Llei estatal 12/2023, de 14 de maig, pel dret a l'habitatge. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET LEGISLATIU 1/2024, de 12 de març, pel qual s'aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • DECRET 56/2024, de 12 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa:

  • RESOLUCIÓ EMT/746/2024, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

  • RESOLUCIÓ ACC/754/2024, de 8 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts de minimis per a reforestacions, producció de tòfona i pinyó en boscos de titularitat privada. ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/757/2024, de 12 de març, de modificació de la Resolució TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • ACORD GOV/60/2024, de 12 de març, per a l'impuls de mesures per afavorir i potenciar l'arrelament de les empreses catalanes i dels seus centres de decisió a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/751/2024, de 4 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023 (ref. BDNS 747928). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/752/2024, de 29 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l'any 2024 (ref. BDNS 748473). ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • EDICTE de 5 de març de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades i Centres de Documentació de Catalunya. ENLLAÇ

  13 de març

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/42/2024, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/732/2024, de 9 de març, per la qual es convoca l'onzena edició del guardó Memorial Cassià Just, corresponent a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/736/2024, de 7 de març, per la qual es fa pública la convocatòria del Reconeixement del Dia de l'Empresa 2024 de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/739/2024, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2024 (ref. BDNS 747491). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/740/2024, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2024 (ref. BDNS 747486). ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/737/2024, de 28 de febrer, de cessament del senyor Carles Cacho Cires com a subdirector general de Tresoreria de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ECO/738/2024, de 6 de març, de cessament de la senyora Esther Pallarols Llinàs com a subdirectora general d'Anàlisi i Seguiment de les Despeses de la Direcció General de Pressupostos del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  12 de març

  DOGC:

  Consorci Català pel Desenvolupament Local:

  • ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2023.04). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/722/2024, de 7 de març, per la qual es declara l'estat d'emergència II per sequera hidrològica a la unitat d'explotació Embassament de Darnius-Boadella. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/704/2024, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 747282). ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ 947/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2024, d'increment de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/39/2024, de 8 de març, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que presten serveis d'allotjament turístic. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/43/2024, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna durant l'any 2023. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Institut Català d'Energia:

  • RESOLUCIÓ ACC/723/2024, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de la segona fase del treball de les oficines comarcals d'impuls de la transició energètica de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2024. ENLLAÇ

  11 de març

  BOE

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Resolución de 3 de marzo de 2024, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de las compensaciones por la pérdida de recaudación derivada de la exención establecida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se reconozca a los centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/693/2024, de 6 de març, de modificació de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, de delegació de competències en diversos òrgans del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/697/2024, de 29 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) per als anys 2024-2025 (ref. BDNS 747496). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

  • RESOLUCIÓ ACC/695/2024, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals en terrenys forestals de titularitat privada corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747645). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/706/2024, de 29 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d'activitats literàries per a l'any 2024 (ref. BDNS 746883). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • RESOLUCIÓ EXT/679/2024, d'1 de març, de nomenament de la senyora Meritxell Parramon Vilà com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/698/2024, de 6 de març, de cessament i nomenament de vocals del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:

  • ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts Xpande Digital per al desenvolupament d'estratègies d'internacionalització digital durant l'anualitat 2024, mitjançant la prestació de serveis d'assessorament i de la concessió d'ajuts econòmics, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. ENLLAÇ

  8 de març

  BOE:

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

  • Extracto de la Orden de 4 de marzo de 2024 por la que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su XV edición, correspondientes al año 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Igualtat i Feminismes:

  • ACORD GOV/54/2024, de 5 de març, pel qual s'aprova la Declaració institucional del 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria: Memorial Democràtic:

  • RESOLUCIÓ JUS/684/2024, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, i de posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • RESOLUCIÓ JUS/685/2024, de 5 de març, de nomenament de les persones que formen la Comissió que assessora la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació en la resolució dels recursos governatius. ENLLAÇ

  7 de març

  BOE:

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES:

  • Extracto de la Orden de 2 de marzo de 2024, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por la que se convocan los Premios Aulas por la Igualdad: Premios Alianza STEAM 2024.  ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 49/2024, de 5 de març, de modificació del Decret 400/2021, de 14 de desembre, de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • DECRET 51/2024, de 5 de març, sobre la comercialització dels productes pesquers. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • DECRET 52/2024, de 5 de març, del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/665/2024, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation (ref. BDNS 746821). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/666/2024, de 29 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria dels Premis iFest 2024 (ref. BDNS 747025). ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • ACORD GOV/53/2024, de 5 de març, per a l'impuls de l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • ACORD GOV/58/2024, de 5 de març, pel qual es crea el Programa temporal per a l'impuls de la presència de les arts i la cultura com a eina de salut mental de les persones. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/651/2024, d'1 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • ACORD GOV/57/2024, de 5 de març, de cessament i designació d'un vocal en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona. ENLLAÇ

  Consorci Administració Oberta de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, per la qual s'obre la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'assistència en la implantació i ús dels serveis digitals de l'AOC realitzada pels consells comarcals de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran per a l'any 2024 (ref. BDNS 746391). ENLLAÇ

  6 de març

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/38/2024, de 5 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant les convocatòries de vaga general previstes per al dia 8 de març de 2024. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

  • RESOLUCIÓ CLT/630/2024, de 29 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a galeries d'art per a la programació d'exposicions a Catalunya. ENLLAÇ

  5 de març

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/623/2024, de 29 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la convocatòria corresponent i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/624/2024, de 29 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i d'una línia de subvencions per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació, i es deleguen en la Direcció les facultats per aprovar les convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/659/2024, de 4 de març, de delegació de competències de la vicepresidenta del Govern a la persona titular de la Secretaria del Govern. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Centre de la Propietat Forestal:

  • RESOLUCIÓ ACC/625/2024, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a la prevenció d'incendis forestals dels boscos de titularitat privada per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/634/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la restauració i creació d'elements d'imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 746389). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/635/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a entitats de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic per a l'any 2024 (ref. BDNS 746388). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/636/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2024 (ref. BDNS 746386). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/658/2024, d'1 de març, de nomenament de la senyora Maria del Mar Andreu Rojas com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/628/2024, de 29 de febrer, de nomenament de vocal suplent del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  4 de març

  BOE:

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 798-2024, contra artículos 1, 2 y 3, disposición transitoria primera 1.a), disposición transitoria segunda, disposición final primera y anexo del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. ENLLAÇ
    
  • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6694-2023, en relación con el artículo 48, apartados 4, 5 y 6, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en relación con el artículo 177 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por posible vulneración de los arts. 14 y 39 CE. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Resolución de 20 de febrero de 2024, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 31 de enero de 2024, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. ENLLAÇ

  DOGC:

  Tribunal Constitucional:

  • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 798-2024 contra els articles 1, 2 i 3, la disposició transitòria primera 1.a), la disposició transitòria segona, la disposició final primera i l'annex del Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/559/2024, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 745464). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/560/2024, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 745463). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ PRE/561/2024, de 21 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l'espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o televisió, en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 745646). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/600/2024, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2024-2025 (ref. BDNS 745935). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/601/2024, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 745933). ENLLAÇ
    
  •  RESOLUCIÓ CLT/602/2024, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2024 (ref. BDNS 745856). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/603/2024, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2024-2025 (ref. BDNS 745861). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/604/2024, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/605/2024, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/613/2024, de 28 de febrer, de nomenament del senyor Iu Andrés Luarna com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • RESOLUCIÓ EXT/612/2024, de 28 de febrer, de cessament del senyor Iu Andrés Luarna com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • RESOLUCIÓ TER/621/2024, de 29 de febrer, de cessament del senyor Marc Rodriguez Bleda com a personal eventual del Departament de Territori. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ TER/622/2024, de 29 de febrer, de nomenament de la senyora Ana Suárez Grau com a personal eventual del Departament de Territori. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • EDICTE de 28 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  1 de març

  BOE:

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

  • Resolución INT/360/2024, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2024. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE IGUALDAD:

  • Orden IGD/183/2024, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores de edad o con discapacidad. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/35/2024, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/571/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/563/2024, de 22 de febrer, de nomenament de la senyora Maria del Mar Andreu Rojas com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Febrer

  29 de febrer

  BOE

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Real Decreto 215/2024, de 28 de febrero, por el que se nombra Directora General de Libertad Religiosa a doña Mercedes Murillo Muñoz. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 216/2024, de 28 de febrero, por el que se nombra Directora del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos a doña Laura Cambero Valencia. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Real Decreto 232/2024, de 28 de febrero, por el que se nombra Director General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua a don Manuel González Bedia. ENLLAÇ

  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

  • Pleno. Sentencia 19/2024, de 31 de enero de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 1937-2022. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso respecto de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022, que da una nueva redacción al primer párrafo de la citada disposición. Competencias sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social: constitucionalidad del precepto legal que atribuyen funciones a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra en relación con el ingreso mínimo vital. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Educació:

  • DECRET 47/2024, de 27 de febrer, de modificació del règim d'accés als ensenyaments d'arts escèniques. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/34/2024, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/45/2024, de 27 de febrer, pel qual es crea la Comissió d'Intel·ligència Artificial i s'estableixen mesures en matèria d'intel·ligència artificial. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/564/2024, de 26 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/565/2024, de 23 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2024 (ref. BDNS 745863). ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • ACORD GOV/47/2024, de 27 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per a la definició, anàlisi i homogeneïtzació de la transició digital i tecnològica de la mobilitat sostenible a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials:

  • ACORD GOV/48/2024, de 27 de febrer, pel qual s'aprova elaborar l'Estratègia de reconeixement del lleure educatiu a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/562/2024, de 21 de febrer, de cessament del senyor Ricard Vilaregut Sáez com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/566/2024, de 26 de febrer, per la qual es nomenen membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  28 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Real Decreto 201/2024, de 27 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026. ENLLAÇ

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 212/2024, de 27 de febrero, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña María del Carmen Calvo Poyato. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Resolución de 16 de febrero de 2024, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/33/2024, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les actuacions d'adquisició i de substitució de maquinària i vehicles de les agrupacions de defensa forestal (ADF). ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

  • RESOLUCIÓ DSO/546/2024, de 23 de febrer, per la qual es modifica la Resolució DSO/1062/2023, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda: Agència Tributària de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ ECO/556/2024, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per al 2024. ENLLAÇ

  27 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Resolución de 26 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones complementarias para el pago al personal del sector público estatal de los atrasos correspondientes al incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • RESOLUCIÓ ECO/513/2024, de 22 de febrer, de cessament del senyor Joan Manuel Espuelas Puigdollers com a subdirector general de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 43/2024, de 22 de febrer, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea a la vicepresidenta del Govern i consellera de la Presidència des del dia 27 fins al dia 29 de febrer de 2024, mentre romangui fora de Catalunya.  ENLLAÇ

  26 de febrer

  BOE

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Resolución de 22 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones Locales relativa al esfuerzo fiscal de 2022 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Orden TED/167/2024, de 20 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el impulso de la economía circular en los sectores del textil y la moda y del plástico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025. ENLLAÇ

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin 65 anys o més o que tinguin 35 anys o menys (ref. BDNS 745249). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ TER/505/2024, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024 (ref. BDNS 745240). ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/498/2024, de 20 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell d'Educació de Catalunya. ENLLAÇ

  Parlament de Catalunya: Sindicatura de Comptes:

  • RESOLUCIÓ 26-2024, de 19 de febrer de 2024, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del conveni entre el Tribunal de Comptes i deu òrgans de control extern de les comunitats autònomes (OCEX) pel qual s'acorden les condicions d'utilització, explotació i manteniment de les aplicacions informàtiques que formen la Plataforma i el Portal de retiment de comptes de les entitats locals, signat el 25 de febrer del 2020 així com de l'addenda d'adhesió de la Cambra de Comptes de Castella-La Manxa a l'esmentat conveni. ENLLAÇ

  24 de febrer

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/163/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ
    
  • Orden TDF/164/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1076/2022, de 7 de novembre. ENLLAÇ

  23 de febrer

  DOGC:

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/448/2024, de 8 de febrer, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2024-2025. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/464/2024, de 20 de febrer, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ

  22 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • Orden TDF/145/2024, de 8 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/30/2024, de 19 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2024 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i el control d'aquests pagaments, i per la qual es modifica l'Ordre ACC/68/2023, de 31 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció Sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027. ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  • DECRET 41/2024, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/39/2024, de 20 de febrer, pel qual es crea un programa temporal per a reforçar la Subdirecció General de Processos Electorals i Democràcia Directa. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/452/2024, de 15 de febrer, per la qual es convoca la XI edició dels Premis Ruralapps, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 744531). ENLLAÇ

  21 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN:

  • Real Decreto 189/2024, de 20 de febrero, por el que se designa Embajador Jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a don Ximo Puig i Ferrer. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES:

  • Extracto de la orden de 16 de febrero de 2024 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2024 de las ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID) para la Compra Pública de Innovación (CPI). ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/29/2024, de 16 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2024. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/430/2024, de 15 de febrer, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi del Morell. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/392/2024, d'1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de revisió salarial per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l'atenció a la gent gran (GERCAT). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/435/2024, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada a l'ús d'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 744190). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/434/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura a Catalunya (FEMPA) per als anys 2024-2028 (ref. BDNS 744357). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • EDICTE de 9 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'ocupació pública catalana. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/433/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions de projectes singulars cooperatius entre els agents de la cadena agroalimentària per a la creació o inici d'una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris al consumidor final i les activitats de la seva promoció realitzats en el període 2024-2026 (ref. BDNS 744193). ENLLAÇ

  20 de febrer

  BOE:

  JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

  • Resolución de 28 de diciembre de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales parciales celebradas el 26 de noviembre de 2023, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por las Juntas Electorales de Zona correspondientes. Elecciones locales parciales celebradas en entidades locales menores de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y Comunidad Foral de Navarra. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES:

  • Extracto de 13 de febrero de 2024 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el periodo lectivo de 2024. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/422/2024, de 14 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2024 (ref. BDNS 744192). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/423/2024, de 16 de febrer, de convocatòria dels processos de selecció de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) i de l'escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 824). ENLLAÇ

  19 de febrer

  DOGC:

  Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.  ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Institut Català de les Empreses Culturals:

  • RESOLUCIÓ CLT/375/2024, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a esdeveniments d'arts visuals d'alt interès cultural i de caràcter estratègic (ref. BDNS 743556). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/401/2024, de 13 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries (ref. BDNS 742542). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • EDICTE de 12 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • EDICTE de 13 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre per la qual s'aproven la composició i el règim de funcionament de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables. ENLLAÇ

  16 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Resolución de 13 de febrero de 2024, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, por la que se desarrolla lo previsto en el apartado sexto de la Orden HAC/3578/2003, de 11 de diciembre, en relación a los procedimientos especiales de ingreso. ENLLAÇ

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2023 de la Secretaría General para el Reto Demográfico por la que se convocan subvenciones del programa "Reto Rural Digital" para proyectos de capacitación digital, durante el año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/28/2024, de 14 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Renfe Viajeros SME, SA. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/378/2024, de 9 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023 (ref. BDNS 743655). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ ACC/379/2024, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i explotacions agràries amb conreus d'horta afectades per la sequera de 2023 (ref. BDNS 743654). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/373/2024, de 13 de febrer, de nomenament de la senyora Isabel Ordoyo Gimeno com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • EDICTE de 8 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de regulació de la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya. ENLLAÇ

  Departament de Drets Socials: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:

  • ANUNCI sobre la composició del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. ENLLAÇ

  15 de febrer

  DOGC:

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • DECRET 40/2024, de 13 de febrer, del Premi Catalunya al Món. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/27/2024, de 12 de febrer, sobre el reconeixement de les organitzacions de productors de determinats sectors agrícoles i ramaders i les seves associacions i l'homologació dels contractes tipus agroalimentaris. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/33/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament d'Economia i Hisenda:

  • ACORD GOV/34/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aproven criteris per harmonitzar els procediments de governança pressupostària i d'execució de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per al seguiment dels subprojectes del Pla de recuperació, transformació i resiliència vinculats als fons NextGenerationEU i es crea l'eina de gestió pròpia dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (GENEXT). ENLLAÇ

  Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

  • ACORD GOV/35/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Japó 2024-2027 del Govern de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Educació:

  • RESOLUCIÓ EDU/372/2024, de 2 de febrer, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 743624). ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • ACORD GOV/36/2024, de 13 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l'educació. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/37/2024, de 13 de febrer, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, l'Església Nova de l'Assumpció, al Pont de Suert (Alta Ribagorça), i se'n delimita l'entorn de protecció. ENLLAÇ
    
  • ACORD GOV/38/2024, de 13 de febrer, pel qual es declara Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, el Monestir de Sant Salvador, a Breda (la Selva). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/376/2024, de 12 de febrer, de cessament de la senyora Maria Jové Mataró com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

  14 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

  • Orden TED/113/2024, de 9 de febrero, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2024. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE CULTURA: 

  • Real Decreto 159/2024, de 13 de febrero, por el que se modifican varios reales decretos para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito de la cultura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 160/2024, de 13 de febrero, por el que, en ejecución de sentencia, se anula el Real Decreto 926/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero, y se dispone su cese. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 161/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Directora del Departamento de Asuntos Culturales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Manuela Villa Acosta. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Real Decreto 168/2024, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jorge Fabra Portela como Director General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 170/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a don José Ángel Alonso Jiménez. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Real Decreto 174/2024, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Álvaro López Barceló como Director General del Tesoro y Política Financiera. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 177/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Directora General del Tesoro y Política Financiera a doña Carla María Díaz Álvarez de Toledo. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 175/2024, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Víctor Ausín Rodríguez como Director General de Análisis Macroeconómico. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 179/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General de Política Económica a don Víctor Ausín Rodríguez. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 180/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General de Análisis Macroeconómico a don Eduardo Aguilar García. ENLLAÇ
    
  • Real Decreto 181/2024, de 13 de febrero, por el que se nombra Presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a don Álvaro López Barceló. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • DECRET LLEI 1/2024, de 13 de febrer, d'increment de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya. ENLLAÇ

  Departament d'Interior: Servei Català de Trànsit:

  • RESOLUCIÓ INT/360/2024, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament de Salut:

  • RESOLUCIÓ SLT/362/2024, de 9 de febrer, de nomenament d'un vocal suplent del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

  13 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

  • Orden TES/106/2024, de 8 de febrero, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo Plus durante el período de programación 2021-2027. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:

  • Orden APA/111/2024, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro de la Intervención Sectorial Apícola, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Educació:

  • ORDRE EDU/26/2024, de 8 de febrer, de segona modificació de l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del Departament d'Educació per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Edicte de 12 de gener de 2024, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar (DOGC núm. 9083, de 19.1.2024). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/313/2024, de 4 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu al permís per força major per motius familiars urgents relacionats amb familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat o persones convivents (codi de conveni núm. 79000692011994). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/324/2024, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari per al període 2024-2025 (ref. BDNS 743095). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/343/2024, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 743094). ENLLAÇ

  12 de febrer

  DOGC

  Departament d'Igualtat i Feminismes:

  • RESOLUCIÓ IFE/322/2024, de 26 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes per als exercicis 2024 i 2025 (ref. BDNS 742927). ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/325/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2024 (ref. BDNS 742923). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/327/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2024 (ref. BDNS 742677). ENLLAÇ

  BOE 

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

  • Decreto-ley 4/2023, de 19 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria y de medidas en el ámbito de la reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. ENLLAÇ

  9 de febrer

  BOE:

  PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

  • Real Decreto 158/2024, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Corrección de errores de la Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19. Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/299/2024, de 2 de febrer, per la qual es modifica el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució ACC/2338/2023, de 25 de juny, pel que fa als municipis d'Esterri d'Àneu i Rialp. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • RESOLUCIÓ ACC/298/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada (ref. BDNS 742494). ENLLAÇ

  8 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE HACIENDA:

  • Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del PIB previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ
    
  • Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en el artículo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de Drets Socials:

  • DECRET 36/2024, de 6 de febrer, de modificació del Decret 358/2004, de 24 d'agost, de creació de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut. ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • DECRET 37/2024, de 6 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de llengua general de català. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • ACORD GOV/29/2024, de 6 de febrer, d'impuls de la comunicació clara de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens del seu sector públic amb la ciutadania. ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/25/2024, de 6 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe. ENLLAÇ

  Departament d'Igualtat i Feminismes:

  • ACORD GOV/30/2024, de 6 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per a l'impuls de l'acció de distribució gratuïta, a través de les oficines de farmàcies de Catalunya, de productes menstruals sostenibles. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  • ACORD GOV/32/2024, de 6 de febrer, pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla pressupostària del Departament de Territori a conseqüència de l'assumpció de noves funcions, en l'àmbit del servei de ferrocarrils de rodalies, derivades de la creació del Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies. ENLLAÇ

  Departament d'Interior:

  • ACORD GOV/31/2024, de 6 de febrer, pel qual es designa un vocal de la Comissió de Policia de Catalunya en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

  7 de febrer

  BOE:

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

  • Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

  • Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

  • Resolución de 6 de febrero de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • LLEI 2/2024, del 6 de febrer, de modificació de la Llei 21/2000, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/22/2024, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • DECRET 33/2024, de 6 de febrer, de nomenament de la senyora M. Teresa Andreu Massana com a directora general d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • DECRET 34/2024, de 6 de febrer, de cessament de la senyora Maria Àngels Arróniz Morera de la Vall com a directora general de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
    
  • DECRET 35/2024, de 6 de febrer, de nomenament de la senyora Rosa Maria Díaz Petit com a directora general de Drets i Assumptes Constitucionals del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.ENLLAÇ

  Departament de Cultura:

  • RESOLUCIÓ CLT/274/2024, d'1 de febrer, de nomenament de membres de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Penedès. ENLLAÇ

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • EDICTE d'1 de febrer de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l'ordenació de la pesca continental. ENLLAÇ

  6 de febrer

  DOGC:

  Departament d'Empresa i Treball:

  • ORDRE EMT/23/2024, de 5 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant les convocatòries de vaga general previstes per al dia 7 de febrer de 2024.  ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/231/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres per a l'any 2024 (ref. BDNS 741767). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/232/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya, per a l'any 2024 (ref. BDNS 741768). ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/233/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 741766). ENLLAÇ

  Departament d'Empresa i Treball:

  • RESOLUCIÓ EMT/253/2024, de 31 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). ENLLAÇ

  5 de febrer

  DOGC

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/20/2024, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023. ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/227/2024, de 23 de gener, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Generalitat Girona, per a l'any 2024. ENLLAÇ

  Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

  • RESOLUCIÓ CLT/234/2024, de 30 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari, durant un període biennal. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/235/2024, de 29 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya. ENLLAÇ
    
  • RESOLUCIÓ CLT/236/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses per a l'any 2024 (ref. BDNS 741575). ENLLAÇ

  Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona:

  • ANUNCI sobre la modificació del període de carència de les tarifes prorrogades fins al 14 de gener de 2024 al sistema de transport públic col·lectiu de viatgers a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'Àrea de Girona. ENLLAÇ

  2 de febrer

  BOE

  JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

  • Instrucción 1/2024, de 1 de febrero, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 69.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre la realización de encuestas de intención del voto por organismos dependientes de las Administraciones Públicas durante los periodos electorales. ENLLAÇ

  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

  • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades y ciudades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones en el marco del Componente 14 Inversión 1, medida 3 "Planes de Sostenibilidad Social del Turismo" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

  DOGC

  Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • ORDRE ACC/18/2024, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). ENLLAÇ

  Agència Catalana de l'Aigua:

  • RESOLUCIÓ ACC/220/2024, d'1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica. ENLLAÇ

  Departament de Territori:

  Agència de l'Habitatge de Catalunya:

  • RESOLUCIÓ TER/214/2024, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial, per a l'any 2024, i de les renovacions de convocatòries anteriors (ref. BDNS 741832). ENLLAÇ

  Departament de la Presidència:

  • RESOLUCIÓ PRE/199/2024, de 29 de gener, de cessament del senyor Marc Bataller Serra com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

   

  1 de febrer

  DOGC:

  Departament de la Presidència:

  • ORDRE PRE/16/2024, de 29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation EU. ENLLAÇ
  • DECRET 29/2024, de 30 de gener, de modificació del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que habilita la novació dels projectes subvencionats assignats a les anualitats 2022, 2023 o 2024, amb la finalitat de prevenir i corregir els efectes adversos de la sequera. ENLLAÇ
  • ACORD GOV/24/2024, de 30 de gener, pel qual es crea el Consell Assessor Internacional del Centre d'Estudis d'Opinió. ENLLAÇ

  Escola d'Administració Pública de Catalunya: 

  • RESOLUCIÓ PRE/33/2024, d'11 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya corresponent a l'any 2024. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • ORDRE ACC/17/2024, de 29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura a Catalunya 2021-2027. ENLLAÇ

   Departament de Drets Socials:

   • DECRET 30/2024, de 30 de gener, de modificació del Decret 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Treball:

   • RESOLUCIÓ EMT/164/2024, de 9 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Negociadora relatiu a l'increment de les taules salarials per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial (codi de conveni núm. 79000215011994). ENLLAÇ

   Departament d'Igualtat i Feminismes:

   • ACORD GOV/26/2024, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Protocol d'intervenció per gestionar la diversitat per raó d'identitat de gènere a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament de Cultura:

   Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: 

   • RESOLUCIÓ CLT/193/2024, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya. ENLLAÇ

    

   Gener

   31 de gener

   BOE:

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

   • Real Decreto 115/2024, de 30 de enero, por el que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento del expresidente de la Comisión Europea, señor Jacques Lucien Jean Delors. ENLLAÇ

   MINISTERIO DEL INTERIOR:

   • Resolución de 24 de enero de 2024, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2024. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

   • Extracto de la Resolución de 24 de enero de 2024 de la Fundación Pluralismo y Convivencia F.S.P, por el que se convocan subvenciones destinadas a la realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio. ENLLAÇ

   DOGC:

   Parlament de Catalunya:

   • RESOLUCIÓ 914/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2023, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de mesures en l'àmbit de la reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. ENLLAÇ

   Departament d'Educació:

   • ORDRE EDU/14/2024, de 25 de gener, per la qual es creen els serveis educatius dels equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELICS) de L'Alt Pirineu i Aran i del Penedès. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • ORDRE ACC/15/2024, de 29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i explotacions agràries amb conreus hortícoles afectades per la sequera de 2023. ENLLAÇ

   Departament de Drets Socials: Agència Catalana de la Joventut:

   • RESOLUCIÓ DSO/174/2024, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la beca Art Jove Curadoria corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 741450). ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • RESOLUCIÓ PRE/180/2024, de 29 de gener, de cessament i nomenament de la senyora Helena Solà Tàrraga com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

   30 de gener

   BOE:

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

   • Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

   • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021, modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
     
   • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre de 2022, modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ
     
   • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, modificado por el Acuerdo de 29 de diciembre de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • ORDRE ACC/13/2024, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal. ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ ACC/155/2024, de 25 de gener, per la qual s'efectua la segona convocatòria per a 2024 dels ajuts de la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna corresponent a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027, corresponents a operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros (ref. BDNS 741144). ENLLAÇ
     
   •  Centre de la Propietat Forestal: RESOLUCIÓ ACC/154/2024, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts de minimis per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada. ENLLAÇ

   Parlament de Catalunya:

   • RESOLUCIÓ 915/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designa un senador que ha de representar la Generalitat al Senat. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • RESOLUCIÓ PRE/153/2024, de 25 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretaria general de l'Ajuntament de Lleida, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior. ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ PRE/152/2024, de 25 de gener, per la qual s'acorda la reclassificació de classe segona a classe tercera del lloc de treball de vicesecretaria de l'Ajuntament de Figueres, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. ENLLAÇ

   29 de gener

   DOGC:

   Departament de Salut:

   • RESOLUCIÓ SLT/145/2024, de 24 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut. ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Treball:

   • RESOLUCIÓ EMT/148/2024, de 24 de gener, per la qual s'aprova el model que estableix els criteris per a l'atorgament del segell d'excel·lència per a empreses intermediàries en serveis turístics d'allotjament en habitatges d'ús turístic. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • RESOLUCIÓ ACC/143/2024, de 24 de gener, per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada per als actes i les resolucions dels procediments sancionadors en matèria de prevenció d'incendis forestals tipificats a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ ACC/144/2024, de 24 de gener, per la qual s'estableix el Pla territorial quinquennal de desenvolupament i gestió de l'activitat de turisme aqüícola de Catalunya (2024-2028). ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Treball:

   • RESOLUCIÓ EMT/142/2024, de 24 de gener, de cessament i nomenament d'un membre del Consell de Relacions Laborals. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

   • ACORD GOV/23/2024, de 23 de gener, pel qual es designa la senyora Habiba El Mouali Benomar delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya al Nord d'Àfrica. ENLLAÇ

   27 de gener

   BOE 

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES:

   • Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. ENLLAÇ

   25 de gener

   DOGC

   Departament d'Empresa i Treball:

   • ORDRE EMT/11/2024, de 22 de gener, per la qual s'estableix l'estructura orgànica del Departament d'Empresa i Treball a nivell de negociat. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • ACORD GOV/19/2024, de 23 de gener, pel qual es deixa sense efecte el Programa per a la implementació de les mesures urgents de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit competencial de la Direcció General de Funció Pública, aprovat per l'Acord GOV/43/2022, de 15 de març. ENLLAÇ

   24 de gener

   BOE:

   MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030:

   • Real Decreto 93/2024, de 23 de enero, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad social Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante el año 2024 del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica (Programa BÁSICO). ENLLAÇ

   COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

   • Ley 1/2024, de 3 de enero, de composición del Consejo de Educación de Cataluña. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

   • Real Decreto 106/2024, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Diego Blázquez Martín como Director General de Memoria Democrática. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 107/2024, de 23 de enero, por el que se nombra Directora General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática a doña Zoraida Hijosa Valdizán. ENLLAÇ

   JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

   • Resolución de 18 de enero de 2024, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se corrigen errores en la de 5 de julio de 2023, por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, y celebradas el 28 de mayo de 2023. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament de la Presidència:

   • DECRET 16/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena la senyora Laura Vilagrà Pons vicepresidenta del Govern. ENLLAÇ
     
   • DECRET 19/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena el senyor Sergi Sabrià i Benito viceconseller d'Estratègia i Comunicació. ENLLAÇ
     
   • DECRET 20/2024, de 23 de gener, de cessament de la senyora Mercè Corretja i Torrens com a directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
     
   • DECRET 21/2024, de 23 de gener, de cessament de la senyora Sílvia Grau Beltran com a directora general d'Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
     
   • DECRET 22/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena la senyora Sílvia Grau Beltran directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ
     
   • DECRET 23/2024, de 23 de gener, de cessament del senyor Oriol Duran i Torres com a secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Departament de la Presidència. ENLLAÇ
     
   • DECRET 24/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena el senyor Marc Bataller Serra secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

   Parlament de Catalunya: Oficina Antifrau de Catalunya:

   • RESOLUCIÓ OAC/DIR/082/2024, de 22 de gener, de nomenament de la senyora Olinda Anía Lafuente com a directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • DECRET 18/2024, de 23 de gener, de cessament del senyor Sergi Sabrià i Benito com a director de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del President o Presidenta i del Govern. ENLLAÇ

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • DECRET 25/2024, de 23 de gener, pel qual es nomena el senyor Jonatan Ferreras Roman director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • DECRET 17/2024, de 23 de gener, pel qual es crea el Comissionat d'Estratègia i Comunicació de la Presidència de la Generalitat i el Govern. ENLLAÇ

   Departament d'Educació:

   • ORDRE EDU/5/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
     
   • ORDRE EDU/6/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
     
   • ORDRE EDU/7/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
     
   • ORDRE EDU/8/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023. ENLLAÇ
     
   • ORDRE EDU/9/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2023-2024. ENLLAÇ

   Departament de Salut:

   • RESOLUCIÓ SLT/132/2024, de 23 de gener, per la qual es prorroga l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d'infeccions. ENLLAÇ

   Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

   • RESOLUCIÓ CLT/118/2024, de 19 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al finançament d'accions instrumentals d'impuls dels sectors professionals de les arts visuals, teatre, circ, dansa i música. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • RESOLUCIÓ ACC/120/2024, de 22 de gener, de cessament i nomenament de la senyora Maria Morera Galceran com a personal eventual del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ

   23 de gener

   BOE:

   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

   • Recurso de inconstitucionalidad n.º 7549-2023, contra disposición final segunda y disposición derogatoria única (inciso "y de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública") del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario. ENLLAÇ

   TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

   • Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5537-2023, en relación con el artículo 197.1.a), párrafo segundo, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). ENLLAÇ
     
   • Recurso de inconstitucionalidad n.º 7998-2023, contra la reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 133 y 182, aprobada por el Pleno del Senado el 14 de noviembre de 2023. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • RESOLUCIÓ ECO/98/2024, de 9 de gener, de cessament del senyor Manuel Ferrer Ballester com a responsable de comptabilitat i control de la Direcció General de la Intervenció del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

   Departament de Drets Socials:

   • EDICTE de 16 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2030. ENLLAÇ

   22 de gener

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Agència Catalana de l'Aigua:

   • RESOLUCIÓ ACC/4480/2023, de 24 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides al districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 730169). ENLLAÇ

   Departament de Territori: Agència de l'Habitatge de Catalunya:

   • RESOLUCIÓ TER/4481/2023, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (ref. BDNS 739780). ENLLAÇ

   Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

   • RESOLUCIÓ CLT/72/2024, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats per a l'any 2024 (ref. BDNS 739304). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/76/2024, d'11 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 739307). ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • RESOLUCIÓ PRE/82/2024, de 18 de gener, de cessament del senyor Sergi Seguí Esteve com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

   Departament de Cultura:

   • RESOLUCIÓ CLT/87/2024, de 17 de gener, de nomenament de membres de les comissions territorials del patrimoni cultural. ENLLAÇ

   20 de gener

   BOE

   MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

   • Real Decreto 51/2024, de 16 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. ENLLAÇ

   18 de gener

   BOE:

   MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

   • Orden TDF/1461/2023, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas, en el ámbito de la digitalización, para la transformación digital de los sectores productivos estratégicos mediante la creación de demostradores y casos de uso de Espacios de Compartición de Datos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU (Programa Espacios de Datos Sectoriales). ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • DECRET 14/2024, de 16 de gener, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. ENLLAÇ
     
   • ACORD GOV/17/2024, de 16 de gener, pel qual s'estableix el règim de cabals mínims circulants en situació d'emergència per sequera en determinats trams fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • ACORD GOV/18/2024, de 16 de gener, pel qual s'introdueix una modificació puntual al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per l'Acord GOV/1/2020, de 8 de gener.  ENLLAÇ

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • ACORD GOV/16/2024, de 16 de gener, de cessament i nomenament de vocals de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances. ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ ECO/69/2024, de 15 de gener, de cessament de la senyora Maria Eugenia López Mora com a vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, adscrit al Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • EDICTE de 16 de gener de 2024, pel qual se sotmet a nou tràmit d'informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de Qualitat de l'Aire, horitzó 2027. ENLLAÇ

   17 de gener

   BOE:

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

   • Real Decreto 48/2024, de 16 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Inmigración y se establece su composición y funcionamiento. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

   • Real Decreto 66/2024, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña María José Muñoz Martínez como Directora General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 67/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Director General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Jordi García Brustenga. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 68/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Director General de Programas Industriales a don Jorge Arnau Llinares Sanjuan. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:

   • Orden TMD/16/2024, de 16 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial a don Rafael Francisco Briet Seguí. ENLLAÇ

   MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

   • Real Decreto 69/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas a doña Francisca Baraza Martínez. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 70/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Directora General de Políticas contra la Despoblación a doña Ana de los Ángeles Marín Andréu. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

   • Real Decreto 73/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional a doña Paula Conthe Calvo. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 72/2024, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña Paula Conthe Calvo como Presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). ENLLAÇ

   MINISTERIO DE IGUALDAD:

   • Real Decreto 75/2024, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de doña Ana María Calvo Sastre como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 76/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a doña Ana María Calvo Sastre. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES:

   • Real Decreto 77/2024, de 16 de enero, por el que se nombra Directora General de Ordenación de la Seguridad Social a doña Marta Morano Larragueta. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

   • RESOLUCIÓ CLT/35/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2024 (ref. BDNS 738840). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/36/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 738837). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/37/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 738835). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/38/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2024 (ref. BDNS 738834). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/39/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a l'any 2024 (ref. BDNS 738832). ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • RESOLUCIÓ PRE/51/2024, de 12 de gener, per la qual es nomena un membre del Comitè Científic del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal i es deixa sense efecte el nomenament d'un altre membre. ENLLAÇ

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • RESOLUCIÓ ECO/64/2024, de 15 de gener, per la qual s'estableix la suplència del director/a general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ

   16 de gener

   BOE:

   MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

   • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para el concurso unitario 2023. ENLLAÇ
     
   • Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para el año 2023. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

   • RESOLUCIÓ CLT/30/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris per a l'any 2024 (ref. BDNS 738497). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/31/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2024 (ref. BDNS 738498). ENLLAÇ
     
   • RESOLUCIÓ CLT/40/2024, de 8 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2024 (ref. BDNS 738823). ENLLAÇ

   Departament de Justícia, Drets i Memòria:

   • RESOLUCIÓ JUS/43/2024, de 4 de gener, per la qual s'atorguen els Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2023. ENLLAÇ

   15 de gener

   DOGC

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • RESOLUCIÓ ECO/20/2024, de 9 de gener, per la qual es crea el Programa temporal per al desplegament de l'Addenda al Pla de recuperació, transformació i resiliència.  ENLLAÇ

   Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

   • RESOLUCIÓ CLT/19/2024, de 4 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l'any 2024 (ref. BDNS 738131). ENLLAÇ

   Parlament de Catalunya:

   • RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2024, per la qual es fa pública la renúncia d'Eva Granados Galiano a la condició de senadora representant de la Generalitat al Senat. ENLLAÇ

   13 de gener

   BOE

   MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA:

   • Resolución de 8 de enero de 2024, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO:

   • Extracto de la Orden ITU/1391/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

   12 de gener

   BOE:

   CORTES GENERALES:

   • Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. ENLLAÇ
     
   • Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. ENLLAÇ
     
   • Resolución de 10 de enero de 2024, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. ENLLAÇ

   MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

   • Orden CLT/1458/2023, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a eventos profesionales para la internacionalización de las industrias culturales y creativas, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a los años 2024 y 2025, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE:

   • Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2023 de la Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, por la que se convocan ayudas para la preservación y conservación del patrimonio histórico aeronáutico, la difusión de la cultura y la formación aeronáuticas para el año 2024. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • RESOLUCIÓ ACC/22/2024, de 10 de gener, per la qual s'aprova el Pla d'infraestructures estratègiques d'incendis forestals (PIEIF) de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa, als termes municipals d'Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon, la Vall de Bianya, Montagut i Oix, Maçanet de Cabrenys, Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga i Tortellà. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • EDICTE d'11 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya. ENLLAÇ

   11 de gener

   BOE:

   MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030

   • Resolución de 7 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, correspondiente al año 2023. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE HACIENDA:

   • Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral y se modifica la Resolución de 15 de enero de 2019. ENLLAÇ
     
   • Resolución de 8 de enero de 2024, de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica la de 12 de marzo de 2014, por la que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

   • Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2023, del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se convocan las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del PRTR. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament de la Presidència:

   DECRET 11/2024, de 9 de gener, del procediment per a la tramitació, l'atorgament i el pagament de subvencions als partits polítics, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors i electores amb representació al Parlament de Catalunya per atendre llurs despeses de funcionament. ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Treball:

   • ACORD GOV/13/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Programa temporal de suport a les tasques de desplegament del Programa FSE+ Catalunya 2021-2027 i del Programa d'assistència material BASICO. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: Institut Català Internacional per la Pau:

   • RESOLUCIÓ EXT/4456/2023, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, de 7 de novembre de 2023, mitjançant el qual s'obre la tretzena edició del Premi ICIP Construcció de Pau per a l'any 2024 (BDNS 734883). ENLLAÇ

   Departament d'Educació:

   • RESOLUCIÓ EDU/4457/2023, de 20 de desembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 734892). ENLLAÇ

   Departament de Cultura:

   • EDICTE de 3 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català. ENLLAÇ

   Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

   • RESOLUCIÓ CLT/4452/2023, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats.  ENLLAÇ

   10 de gener

   BOE:

    

   • MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030: Resolución de 7 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas, correspondiente al año 2023.

   https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-A-2024-662.pdf

    

   • MINISTERIO DE HACIENDA: Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la prestación del servicio de asistencia al ciudadano mediante videoconferencia en los Puntos de Información Catastral y se modifica la Resolución de 15 de enero de 2019.

   https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-A-2024-631.pdf

    

   • MINISTERIO DE HACIENDA: Resolución de 8 de enero de 2024, de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica la de 12 de marzo de 2014, por la que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

   https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-A-2024-632.pdf

    

   • MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2023, del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se convocan las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible, en el marco del PRTR.

   https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/11/pdfs/BOE-B-2024-685.pdf

    

   DOGC:

    

   • Departament de la Presidència: DECRET 11/2024, de 9 de gener, del procediment per a la tramitació, l'atorgament i el pagament de subvencions als partits polítics, les federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors i electores amb representació al Parlament de Catalunya per atendre llurs despeses de funcionament.

   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007395.pdf

    

   • Departament d'Empresa i Treball: ACORD GOV/13/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Programa temporal de suport a les tasques de desplegament del Programa FSE+ Catalunya 2021-2027 i del Programa d'assistència material BASICO.

   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007279.pdf

    

   • Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: Institut Català Internacional per la Pau: RESOLUCIÓ EXT/4456/2023, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, de 7 de novembre de 2023, mitjançant el qual s'obre la tretzena edició del Premi ICIP Construcció de Pau per a l'any 2024 (BDNS 734883).

   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007405.pdf

    

   • Departament d'Educació: RESOLUCIÓ EDU/4457/2023, de 20 de desembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 734892).

   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007281.pdf

    

   • Departament de Cultura: EDICTE de 3 de gener de 2024, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català.

   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007355.pdf

    

   • Departament de Cultura: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural: RESOLUCIÓ CLT/4452/2023, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats.

   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9077/2007293.pdf

   10 de gener

   BOE:

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

   • Real Decreto 1/2024, de 9 de enero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. ENLLAÇ

   MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

   • Real Decreto 3/2024, de 9 de enero, por el que se reestructuran las Subsecretarías de los departamentos ministeriales. ENLLAÇ

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

   • Real Decreto 4/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don José Fernández Albertos. ENLLAÇ

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

   • Real Decreto 5/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Directora del Departamento de Asuntos Europeos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Maider Makua García. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 6/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Directora del Departamento de Proyectos Estratégicos y Políticas Sectoriales a doña María Antonia Scheifler Alácano. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE HACIENDA:

   • Real Decreto 12/2024, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de doña María del Pilar Paneque Sosa como Subsecretaria de Hacienda y Función Pública. ENLLAÇ
     
   • Real Decreto 16/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Subsecretaria de Hacienda a doña María del Pilar Paneque Sosa. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL:

   • Real Decreto 20/2024, de 9 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Collado Rosique como Directora del organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ENLLAÇ
     
   •  Real Decreto 21/2024, de 9 de enero, por el que se nombra Directora del organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a doña Cristina Fernández González. ENLLAÇ

   MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

   • Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2023 de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento II en el marco de la agenda España digital 2025, Programa Kit Digital, para ampliar cuantía fijada inicialmente en la convocatoria. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament d'Educació:

   • ACORD GOV/12/2024, de 9 de gener, pel qual es crea el Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives. ENLLAÇ

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • DECRET 8/2024, de 9 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Aguirre i Font com a director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

   Departament d'Economia i Hisenda:

   • DECRET 9/2024, de 9 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Vilarrúbia i Tàpia com a secretari general del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • DECRET 10/2024, de 9 de gener, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Aguirre i Font secretari general del Departament d'Economia i Hisenda. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Exterior i Unió Europea:

   • RESOLUCIÓ EXT/4450/2023, de 29 de desembre, de cessament de la senyora Anna Puig Miquel com a cap del Servei d'Organització i Administració Digital de la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. ENLLAÇ

   9 de gener

   BOE:

   COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

   • Ley 11/2023, de 27 de diciembre, de fomento del asociacionismo. ENLLAÇ

   MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

   • Orden TDF/1453/2023, de 29 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden HFP/1386/2023, de 26 de diciembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de Entrada. ENLLAÇ
     
   • Orden TDF/1454/2023, de 29 de diciembre, por la que se modifica y se corrigen errores en la Orden HFP/1387/2023, de 26 de diciembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de administración local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada. ENLLAÇ

   DOGC:

   Departament de Salut:

   • RESOLUCIÓ SLT/16/2024, de 8 de gener, per la qual s'adopta l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d'infeccions. ENLLAÇ

   Departament de Cultura: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts:

   • RESOLUCIÓ CLT/4275/2023, de 5 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ

   Departament de la Presidència:

   • RESOLUCIÓ PRE/15/2024, de 8 de gener, de nomenament de la senyora Maria Jové Mataró com a personal eventual del Departament de la Presidència. ENLLAÇ

   6 de gener

   BOE

   MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES:

   • Resolución de 5 de enero de 2024, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las Órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado». ENLLAÇ

   5 de gener

   BOE

   Departament de la Presidència:

   • DECRET 3/2024, de 3 de gener, pel qual es concedeixen els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya en l'edició corresponent a 2023. ENLLAÇ
     
   • ACORD GOV/1/2024, de 3 de gener, pel qual s'actualitzen la composició i les funcions de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. ENLLAÇ

   Departament d'Empresa i Treball:

   • ORDRE EMT/2/2024, de 3 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària que presta a la població el personal en els centres d'atenció primària i hospitalària de l'Institut Català de la Salut. ENLLAÇ

   Departament de Recerca i Universitats:

   • ACORD GOV/3/2024, de 3 de gener, pel qual es crea el Programa temporal per a l'anàlisi de l'impacte i la implementació de les novetats legislatives en el marc del sistema de coneixement de Catalunya. ENLLAÇ

   Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

   • ACORD GOV/4/2024, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Full de ruta de l'economia circular a Catalunya (FRECC) 2030 i el Pla d'acció 2024-2026. ENLLAÇ

   Departament de Recerca i Universitats:

   • DECRET 4/2024, de 3 de gener, pel qual es nomena el doctor Joan Guàrdia Olmos rector de la Universitat de Barcelona. ENLLAÇ

   Departament de Territori:

   • DECRET 5/2024, de 3 de gener, pel qual es nomena el senyor Pere Macias i Arau comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies. ENLLAÇ

   2 de gener

   DOGC

   Departament de Territori  Agència de l'Habitatge de Catalunya:

   • RESOLUCIÓ TER/4420/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial. ENLLAÇ

   Departament de Drets Socials:

   • ORDRE DSO/293/2023, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ


    

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2023

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2022

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2021

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2020

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2019

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2018

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2017

   PUBLICACIONS BOE-DOGC 2016

   RESOLUCIÓ ACC/1560/2024, de 3 de maig, per la qual es modifica la Resolució ACC/1135/2024, de 5 d'abril, per la qual es revisen els valors del cànon d'utilització dels béns de domini públic hidràulic en concepte de navegació en els embassaments i els trams de riu del districte de conca fluvial de Catalunya per a l'any 2024. ENLLAÇ