IniciFundacionsFTBGLProjectes › 2. Arrelament al territori

2. Arrelament al territori

ARRELAMENT AL TERRITORI: COMBATRE EL DESPOBLAMENT

Objecte de l’estudi: El despoblament en el territori: realitats, necessitats i  propostes.

 

Introducció:

Dels 947 municipis que hi ha a Catalunya més de la meitat, concretament 488 (un 51,5%), tenen menys de 1.000 habitants. Tanmateix, aquests concentren únicament el 2,56% del total de la població catalana. Aquestes dades mostren el desequilibri poblacional de Catalunya que implica que uns pocs municipis acumulen un percentatge molt elevat dels habitants i, pel contrari, bona part del territori es caracteritza per la baixa densitat de població i els municipis petits. Aquesta circumstància, a més, es veu agreujada per un procés de moviment de població que suposa que aquests territoris no només presenten densitats de població baixes, sinó que a més, sembla que tenen dificultats per a mantenir-les. En aquest context, la tendència a l’envelliment de la població, que no és tampoc un element distintiu d’aquests territoris, pot resultar particularment problemàtica.

 

Objectiu: buscar  mesures locals que es puguin dur a terme. Mesures efectives per ser implementades en el territori.

 

Principals aspectes a abordar:

  • Equilibri territorial
  • Despoblament ( envelliment + joves marxen + disminueix la natalitat + baixa densitat demogràfica)
  • Mobilitat (transport públic)
  • Mancomunar serveis (actualment manquen serveis o l’existència d’uns serveis comparativament pitjors respecte les zones més poblades i la manca de llocs de treball suficients i, sobretot, suficientment diversificats)
  • Habitatge (molts habitatges buits en els municipis però per contrac difícils de rehabilitar i/o habitar de nou)

 

Fases del projecte:

  1. Fase de Diagnosi

Conèixer a través de la proposta de qüestionari la realitat dels territoris seleccionats. Creiem que seria millor escollir uns territoris (comarques) com a població diana

Aquesta primera fase es du a terme en col·laboració amb la Fundació Pi i Sunyer

Resultat del treball de camp per obtenir dades i informació sobre la realitat socioeconòmica dels municipis de Catalunya de menys de 1.000 habitants i dels que han perdut població en els darrers anys, amb l’objectiu de poder proposar un conjunt de mesures per fer front al despoblament:

Estudi sobre despoblament i envelliment de la població

 

  1. Fase de Propostes

En els territoris escollits en la primera fase intentarem plantejat un seguit de mesures / propostes per tal de poder implementar-les.

Aquesta fase es faria conjuntament entre la Fundació Pi i Sunyer i l’ACM

 

  1. Implementació al territori

Implementació en el/els territori/ris seleccionat/s de les propostes plantejades en la fase anterior.

Aquesta fase es duria a terme conjuntament ACM i Generalitat

 

Conveni Fundació Carles Pi i Sunyer i ACM arrelament