IniciFundacionsFTBGLLínies de treball › Plans d'Integritat i mesures antifrau

Plans d'Integritat i mesures antifrau

PROJECTE

L’ACM, mitjançant la Fundació Transparència i Bon Govern Local, treballa en un projecte perquè els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional. El projecte ha de permetre estudiar i desenvolupar la metodologia per a protocol·litzar i estandarditzar l’elaboració de plans d’integritat als ens locals.

El projecte s’orienta a prestar suport a totes les administracions locals de Catalunya en l’aprovació i implementació de Plans d’Integritat, instruments que en l’actualitat no estan implantats a l’administració pública de forma generalitzada i que en un futur poden esdevenir essencials, tant per la seva incidència en la prestació d’uns serveis públics de qualitat i amb les màximes garanties, com en la vessant de garantia de transparència i integritat dels servidors públics en l’exercici de les seves funcions.

Recursos

A continuació podeu accedir als diferents recursos elaborats des de la FTBG per facilitar pautes als ens locals de Catalunya per elaborar sistemes d’integritat institucional i plans de mesures antifrau:

 

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a l'adreça fundaciobongovern@acm.cat.

 

 

CONTINGUT DEL PROJECTE

El projecte té per objectiu facilitar solucions en integritat pública que els ens locals puguin adaptar i incorporar a les seves institucions, prenent en consideració les diferents realitats i necessitats dels municipis de Catalunya.

Per aquest motiu el projecte consta de dues línies de treball encaminades a prestar suport a tots els ens locals de Catalunya:

Guia per la implantació de plans d’integritat als ens locals

La Guia per la implantació de plans d’integritat als ens locals desenvolupa una metodologia que ha de permetre a tots els ens locals el disseny i implantació de Plans d’integritat.

Amb una voluntat eminentment pràctica, la Guia planteja un conjunt de mesures i eines que es poden treballar per separat, i proposa tres possibles itineraris d’implantació del sistema d’integritat, en funció de la situació de cada ens local.

La metodologia incorpora instruments i recomanacions relatives a l’aprovació de codis ètics i de conducta, l’elaboració de mapes de riscs, la implantació de bústies ètiques i canals de denúncia, i orientacions sobre la formació i sensibilització per a electes i tècnics locals.

Guia d’autoavaluació en integritat pública a l’administració local

La Guia d'autoavaluació en integritat pública local es configura com una eina d'avaluació dels sistemes d'integritat institucional dels ens locals de Catalunya. 

Aquesta eina té per objectiu assistir als ens locals en la diagnosi dels instruments d'integritat que hagin adoptat i facilitar la planificació de les mesures a adoptar per consolidar el seu sistema d'integritat institucional. Es recomana dur a terme una avaluació periòdica (almenys anual) per copsar l'evolució del compliment dels estàndards d'integritat institucional que aquesta guia proposa. 

Els indicadors, organitzats per àmbits, es divideixen en un bloc relatiu al Sistema d'integritat i un bloc relatiu a l'Avaluació de riscs, i incorporen recomanacions i propostes d'actuació per fer front als riscs que es detectin en l'avaluació, que es mostren un cop finalitzat cada qüestionari. 

Aquest recurs es troba disponible en format digital, i ha estat fruit de la col·laboració del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) en aquest projecte.

Plans d’integritat en consells comarcals

Amb l’objectiu d’impulsar la implantació de plans d’integritat adaptats a les especificitats dels consells comarcals de Catalunya, actualment es duu a terme una prova pilot d’implantació de plans d’integritat en els consells comarcals de l’Alt Penedès i del Vallès Occidental.

Enllaç a la convocatòria per consells comarcals

Acta de la Comissió de selecció dels consells comarcals

 

FASES DEL PROJECTE

1. Selecció de municipis

Per al desenvolupament de la metodologia per a la implantació de plans d’integritat i la guia d’autoavaluació en integritat pública es va comptar comptar amb la col·laboració d’ens locals que van participar activament en el projecte. En una convocatòria pública a tots els ens locals de Catalunya efectuada per l’ACM l’any 2019 es varen seleccionar 4 municipis per a col·laborar en el projecte.

Ajuntaments de més de 5.000 habitants seleccionats per a participar en el desenvolupament de la metodologia per a la implantació de plans d’integritat a l’administració local:

  • Ajuntament de Terrassa
  • Ajuntament de Mollet del Vallès

Ajuntaments de menys de 5.000 habitants seleccionats per a participar en l’elaboració de la guia d’autoavaluació en integritat pública a l’administració local:

  • Vilobí d’Onyar
  • Sant Hipòlit de Voltregà

Acta Comissió seguiment selecció municipis Plans d'integritat

 

2. Equips de suport especialitzat

L’ACM ha assumit la contractació d’equips de suport especialitzats en l’àmbit de l’ètica pública i la integritat institucional per donar assistència i assessorament en les diferents fases de desenvolupament del projecte.

Es van dur a terme licitacions públiques per a la contractació d’equips de suport  per participar en l'elaboració de la metodologia per a la implementació de plans d’integritat a l’administració local i la guia d’autoavaluació en integritat local, i assessorar els ajuntaments participants en el projecte en la implementació de plans d’integritat en les seves institucions.

A continuació es pot consultar la informació relativa a les licitacions:

 

3. Treball de camp

Els equips de suport van dur a terme un treball de camp en els ajuntaments de Terrassa, Mollet del Vallès, Vilobí d’Onyar i Sant Hipòlit de Voltregà per recavar la informació necessària per desenvolupar una metodologia per a la implementació de plans d’integritat a l’administració local. Amb la informació obtinguda en el treball de camp s’elaborà la Guia per la implantació de plans d’integritat als ens locals, i la Guia d’autoavaluació en integritat pública local.

Els equips de suport també van dur a terme un assessorament als ajuntaments participants en el projecte per elaborar els plans d’integritat en les seves institucions.

 

4. Formació i sensibilització

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha impartit sessions de formació i sensibilització als ajuntaments participants en el projecte. Les sessions de formació han estat específiques i adaptades als diferents servidors públics que integren un ajuntament, atenent a la naturalesa de les seves  funcions.

 

Col·laboradors externs: 

Oficina Antifrau de Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya aporta expertesa en l’àmbit de la integritat pública, fruit de la seva experiència en del desenvolupament de les funcions públiques que té encomanades. La seva participació en el projecte es concreta en l’assessorament permanent i validació de les diverses fases del projecte i dels documents que s’elaborin, i es responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels electes i tècnics dels ens locals que participin en la prova pilot del projecte.

Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

El Consorci AOC participa en el projecte col·laborant en el disseny d’una plataforma digital de suport en l’àmbit de la integritat per als municipis de Catalunya que contingui, entre altres, una guia d’autoavaluació en integritat local.

Consultora especialitzada

L’ACM, en col·laboració amb la FTBGL, ha dut a terme licitacions públiques per contractar consultores externes que elaborin les memòries metodològiques per a la implementació de plans d’integritat.

 

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PROJECTE (PDF)

 

CONVENIS