IniciFundacionsFTBGLLínies de treball › Plans d'Integritat i mesures antifrau

Plans d'Integritat i mesures antifrau

Com obtenir la Guia per a la implantació dels Plans d'integritat als ens locals?

Pots descarregar la Guia i l’eina d’avaluació de riscs a continuació:

Per obtenir automàticament les actualitzacions de la Guia, i les eines vinculades als plans d’integritat que s’estan desenvolupant, pots facilitar-nos el teu contacte a continuació:

*L'ACM és propietària dels drets intel·lectuals de la Guia. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només es pot fer amb l’autorització dels seus titulars.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a l'adreça continguts@acm.cat.

 

 

 

OBJECTIUS

L’ACM, mitjançant la Fundació Transparència i Bon Govern Local, treballa en un projecte perquè els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional. El projecte ha de permetre estudiar i desenvolupar la metodologia per a protocol·litzar i estandarditzar l’elaboració de plans d’integritat als ens locals.

El projecte s’orienta a prestar suport a totes les administracions locals de Catalunya en l’aprovació i implementació de Plans d’Integritat, instruments que en l’actualitat no estan implantats a l’administració pública de forma generalitzada i que en un futur poden esdevenir essencials, tant per la seva incidència en la prestació d’uns serveis públics de qualitat i amb les màximes garanties, com en la vessant de garantia de transparència i integritat dels servidors públics en l’exercici de les seves funcions.

L’ACM impulsa i dirigeix aquest projecte, duent a terme la convocatòria i selecció dels municipis participants en la prova pilot, i assumeix la contractació d’una consultora externa que prestarà suport per fer el treball de camp en els municipis. 

 

CONTINGUT DEL PROJECTE

Tenint en compte les diferents realitats i necessitats dels municipis en funció de la seva mida, el projecte s’orienta a facilitar solucions que els ens locals puguin adaptar per incorporar a la seva institució. Per aquest motiu el projecte consta de dues línies de treball encaminades a prestar suport a tots els ens locals de Catalunya:

Metodologia per a la implantació de plans d’integritat a l’administració local

S’elaborarà i posarà a disposició de tots els ens locals una memòria metodològica per a la implantació de plans d’integritat a l’administració local que contingui totes aquelles mesures i instruments que es considera imprescindible que ha de tenir un ajuntament.

La metodologia incorporarà un mapa de riscos tipus d’un ens local, una proposta de codi ètic, una bústia ètica, i plans de formació en integritat, entre altres.

Aquesta línia de treball està destinada a municipis de més de 5.000 habitants.

Guia d’autoavaluació en integritat pública a l’administració local

S’elaborarà una guia d’autoavaluació en integritat pública que permeti als ens locals avaluar el seu grau de compliment d’uns estàndards mínims d’integritat en base a uns indicadors comuns.

La guia d’autoavaluació anirà acompanyada d’un conjunt de recomanacions de mesures i instruments a implementar en l’ens local que s’adaptaran a la dimensió i complexitat organitzativa d’un ajuntament de menys de 5.000 habitants.

Es preveu posar la guia d’autoavaluació a disposició dels ens locals per mitjà d’una plataforma digital que faciliti a l’ens local accés als indicadors i a totes les funcionalitats vinculades amb el procés d’avaluació permanent que es durà a terme.

Aquesta línia de treball està destinada a municipis de menys de 5.000 habitants.

 

FASES DEL PROJECTE

1. Selecció de municipis

Per al desenvolupament de la metodologia per a la implantació de plans d’integritat i la guia d’autoavaluació en integritat pública es considera imprescindible comptar amb la col·laboració d’ens locals que participin activament en el projecte. En una convocatòria pública a tots els ens locals de Catalunya efectuada per l’ACM l’any 2019 es varen seleccionar 4 municipis per a col·laborar en el projecte.

Ajuntaments de més de 5.000 habitants seleccionats per a participar en el desenvolupament de la metodologia per a la implantació de plans d’integritat a l’administració local:

  • Ajuntament de Terrassa
  • Ajuntament de Mollet del Vallès

Ajuntaments de menys de 5.000 habitants seleccionats per a participar en l’elaboració de la guia d’autoavaluació en integritat pública a l’administració local:

  • Vilobí d’Onyar
  • Sant Hipòlit de Voltregà

Acta Comissió seguiment selecció municipis Plans d'integritat

 

2. Equips de suport especialitzat

L’ACM assumeix la contractació d’equips de suport especialitzats en l’àmbit de l’ètica pública i la integritat institucional que assisteixin i assessorin en les diferents fases de desenvolupament del projecte.

S’ha dut a terme una licitació pública per a la contractació d’un equip de suport que participi en l'elaboració de la metodologia per a la implementació de plans d’integritat a l’administració local i assessori els ajuntaments de Terrassa i Mollet del Vallès en la implementació de plans d’integritat en les seves institucions.

A continuació es pot consultar la informació relativa a la licitació pública:

Enllaç al perfil del contractant

Per al desenvolupament de la guia d’autoavaluació en integritat pública a l’administració local es preveu la contractació d’equips de suport especialitzats que duguin a terme un treball de camp en els ajuntaments de Vilobí d’Onyar i Sant Hipòlit de Voltregà per obtenir la informació necessària per elaborar la guia i assessorin ambdós ajuntaments en la implementació de mesures de prevenció en matèria d’integritat pública.

 

3. Treball de camp

L’equip de suport durà a terme un treball de camp en els ajuntaments de Mollet del Vallès i Terrassa per recavar la informació necessària per desenvolupar una metodologia per a la implementació de plans d’integritat a l’administració local que es pugui. Amb la informació obtinguda en el treball de camp s’elaborarà la memòria metodològica que contindrà, entre altres, un mapa de riscos tipus d’un ajuntament de mida mitjana-gran, una proposta de codi ètic i de conducta, un pla de formació, i recomanacions i propostes de prevenció en matèries com la  contractació pública i els conflictes d’interès, entre altres.

L’equip de suport també durà a terme un assessorament als ajuntaments de Terrassa i Mollet del Vallès per tal que ambdós ajuntaments puguin implementar un pla d’integritat en les seves institucions.

 

4. Formació i sensibilització

L’Oficina Antifrau de Catalunya impartirà sessions de formació i sensibilització als ajuntaments participants en el projecte. Les sessions de formació seran específiques i adaptades als diferents servidors públics que integren un ajuntament, atenent a la naturalesa de les seves  funcions.

 

5. Convocatòria de plans d'integritat en els consells comarcals

Amb l’objectiu d’impulsar la implantació de plans d’integritat adaptats a les especificitats dels consells comarcals de Catalunya, es durà a terme una prova pilot d’implantació de plans d’integritat en consells comarcals:

 

COL·LABORADORS EXTERNS

Oficina Antifrau de Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya aporta expertesa en l’àmbit de la integritat pública, fruit de la seva experiència en del desenvolupament de les funcions públiques que té encomanades. La seva participació en el projecte es concreta en l’assessorament permanent i validació de les diverses fases del projecte i dels documents que s’elaborin, i es responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels electes i tècnics dels ens locals que participin en la prova pilot del projecte.

Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

El Consorci AOC participa en el projecte col·laborant en el disseny d’una plataforma digital de suport en l’àmbit de la integritat per als municipis de Catalunya que contingui, entre altres, una guia d’autocompliment d’integritat local per a municipis de menys de 5.000 habitants.

Consultora especialitzada

L’ACM, en col·laboració amb la FTBGL, ha dut a terme una licitació pública per contractar una consultora externa que elabori la memòria metodològica per a la implementació de plans d’integritat, d’acord amb els criteris definits en les plecs de clàusules del contracte que regeix la licitació.

 

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PROJECTE (PDF)

 

CONVENIS

- Conveni ACM – Oficina Antifrau de Catalunya

- Conveni marc de col·laboració signat entre OAC i ACM

- Acta Comissió seguiment selecció municipis Plans d'integritat