IniciFundacionsFTBGLLínies de treball › Tallers legislatius: legislem per avançar

Tallers legislatius: legislem per avançar

La Fundació Transparència i  Bon Govern de l’ACM organitza tallers legislatius amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que té la normativa actual sobre els ens locals de Catalunya i elaborar propostes de millora legislativa que tinguin el seu origen en el món local.

L’ACM participa de forma habitual a la tramitació legislativa fent aportacions a les iniciatives que impulsa el Govern de la Generalitat i que afecten al món local.

Mitjançant els tallers legislatius volem impulsar de forma proactiva reformes en la legislació actual incorporant des de l’inici la perspectiva de l’administració local, fent propostes de modificació de normes vigents que afecten de forma negativa als ens locals, i iniciant el debat sobre l’aprovació de noves lleis en àmbits d’interès per al món local.

El 3 de maig de 2022 es va dur a terme un acte de presentació dels 3 tallers legislatius que actualment s’estan impulsant, i que es poden consultar a continuació.

 

Llei de Contractes del Sector Públic de Catalunya

L’entrada en vigor de la Llei de Contractes del sector públic a nivell estatal (9/2017), va suposar un canvi important respecte l’anterior regulació. Malgrat que ja ha estat modificada diverses vegades per falta de seguretat jurídica i problemes d’interpretació i concreció, des dels òrgans de contractació dels ens locals sovint es demana que sigui la legislació catalana la que explori els àmbits de millora que pugui haver-hi.

Amb aquesta voluntat, escatir si hi ha marge per a millorar el marc estatal en clau catalana i clarament adreçat a obrir solucions també per a l’àmbit local, encetem el debat per valorar si hi ha marge per una proposta legislativa pròpia de Llei de contractes del sector públic de Catalunya.

Des de la FTBG analitzarem també a fons l’aplicació a l’àmbit local de la Llei 9/2017, independentment de l’àmbit competencial,  per a fer propostes de millora. Amb aquesta voluntat, s’ha constituït una comissió d’experts i es duran a terme diversos processos participatius i de debat.

Taller de debat

Amb la voluntat d’iniciar el taller legislatiu relatiu a l’elaboració d’una Llei de Contractes del Sector Públic de Catalunya, el dia 18 de maig de 2022 es va dur a terme una jornada de debat amb experts per valorar el marge de desenvolupament legislatiu que permet la normativa de contractació pública vigent.

 

Llei de Governs Locals i Finançament Local

El taller legislatiu sobre la Llei de Governs i Finances Locals té per objectiu fer una proposta d’actualització de la normativa que regula el sistema de govern local del nostre país, debatent sobre els diferents nivells dels governs locals, els seus òrgans, l’atribució de competències i com s’exerceixen aquestes.

Cal posar en valor la proximitat en l’exercici de les competències per omplir de contingut els principis d’autonomia local, subsidiarietat i suficiència financera, i cal ser autoexigents definint estàndards de qualitat i integritat democràtica en la prestació de serveis per part dels ens locals.

La nova Llei de Governs i Finances Locals ha de permetre actualitzar els serveis mínims a prestar pels ens locals i supralocals, fent un debat previ sobre l’atribució de competències i la mancomunació de serveis. De forma complementària s’ha de repensar el paper dels ens supramunicipals en el suport als municipis, i en especialment en relació als Consells Comarcals, on més marge hi ha per consolidar serveis que actualment tenen delegats per part de la Generalitat de Catalunya i els propis ajuntaments.

L’impuls de la nova llei de governs locals ha d’anar acompanyat necessàriament de la regulació, en un sol text omnicomprensiu, del finançament local. Cal garantir la suficiència financera dels ens locals, incorporant a la llei un veritable sistema de finançament local, debatent sobre la capacitat tributària, la participació en els ingressos de la Generalitat, els plans d’inversions, el fons de finançament, o el finançament de les competències delegades, entre altres qüestions.

En el procés d’actualització de la Llei de governs i finances locals no es pot obviar la tramitació, en paral·lel, de lleis com l’Estatut del municipi rural, o l’esperada Llei de Territori, que tenen la mateixa base, el territori i els ens locals de Catalunya.

En el mateix sentit, s’haurà d’incloure en el debat també la necessària equitat territorial, incorporant en la normativa els criteris de ruralitat que permetin en tot el territori de Catalunya la prestació dels serveis públic amb les mateixes garanties i qualitat per a tota la ciutadania. 

Taller de debat

El mes de setembre de 2022 es va dur a terme un taller per debatre amb experts i actors del món local sobre la necessitat de impulsar una nova regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través d’una Llei de governs i de finances locals.

En aquest enllaç es poden consultar les principals reflexions que es varen plantejar en la jornada.

 

Estatut de l’Electe Local

En l’actualitat no hi ha cap norma que reguli la figura dels electes locals. El taller sobre l’Estatut de l’Electe Local s’orienta a desenvolupar un marc de garanties per a les més de 9000 persones que exerceixen d’electes locals al nostre patís i que decideixen dedicar uns anys de la seva vida a la comunitat local.

Mitjançant aquest taller legislatiu pretenem dignificar la figura dels i les electes locals i posar en valor la seva tasca. Per aquest motiu, és necessari debatre sobre els drets i deures dels electes locals, tant en relació al govern local com en relació a les persones que exerceixen aquesta funció.

L’Estatut de l’Electe Local ha de vetllar també per la seva protecció jurídica i reputacional, articulant un conjunt de mecanismes que permetin fer front a l’exposició pública dels electes en les seves comunitats i en l’esfera pública. Entre altres qüestions és fonamental definir un règim de garantia i de protecció del dret a la intimitat i al bon nom dels electes locals, i preveure mitjans d’assegurança, defensa pena, responsabilitat civil i comptable, entre altres qüestions.

En aquest sentit, és convenient desenvolupar els drets laborals dels electes locals, la compatibilitat entre l’exercici dels seus càrrecs i les seves feines particulars, i regular un sistema que acompanyi als electes en la transició i reinserció al mercat laboral.

Taller de debat

El 7 de febrer de 2023 es va dur a terme el taler legislatiu per debatre sobre el contingut del futur Estatut de l’Electe Local, i articular règim de garanties en l’exercici de la funció representativa que assumeixen moltes persones de forma voluntària per servir a les seves comunitats.

Podeu consultar el contingut del taller en aquest enllaç.